Odluka o dopuni Odluke o ovlaštenju područnih ustrojstvenih jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora

NN 45/2007 (3.5.2007.), Odluka o dopuni Odluke o ovlaštenju područnih ustrojstvenih jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

1498

Na temelju članka 105. stavka 5. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102/98., 127/00., 59/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04. i 92/05.) i članka 33. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 163/98. i 86/03.), donosim

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O OVLAŠTENJU PODRUČNIH USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA RJEŠAVANJE O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA PRIMJENOM MEĐUNARODNIH UGOVORA

I.

U Odluci o ovlaštenju područnih ustrojstvenih jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 61/03.) u točki I. Odluke dodaje se stavak 2.:
»Iznimno od odredbe članka 105. stavka 4. točke 1. Zakona o mirovinskom osiguranju, Područna služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Vukovaru ovlašćuje se za rješavanje u prvom stupnju o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom sljedećih medunarodnih ugovora:
Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju i Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji.«

II.

U točki II. Odluke u 3. podstavku iza riječi »Vukovaru« briše se zarez i dodaje se »za rješavanje u I. stupnju o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Austrije, Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju, Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije i Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke.«.

III.

Ova se odluka objavljuje u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmi dan nakon objave.

Klasa: 140-01/07-02/14
Urbroj: 341-99-06/1-07-1
Zagreb, 18. travnja 2007.

Ravnatelj
Mile Rukavina, v. r.