Zakon o dopuni Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

NN 46/2007 (7.5.2007.), Zakon o dopuni Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

HRVATSKI SABOR

1557

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. travnja 2007. godine

Klasa: 011-01/07-01/39
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 25. travnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM

Članak 1.

U Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (»Narodne novine«, br. 71/99.) u članku 4. stavku 2. u Odjeljku IX. U POMORSKOJ BRODOGRADNJI iza točke 10) dodaje se točka 11) koja glasi:
»11) Radno mjesto strojomontera na brodu.«
U sljedećoj rečenici riječi: »pod 2) do 5)« zamjenjuju se riječima: »pod 6) do 11)«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 140-01/06-01/06
Zagreb, 20. travnja 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.