Odluka o Vijeću za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija

NN 46/2007 (7.5.2007.), Odluka o Vijeću za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija

HRVATSKI SABOR

1558

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 110. stavka 6. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 70/06. i 105/06.) Hrvatski sabor na sjednici 27. travnja 2007. donio je

ODLUKU

O VIJEĆU ZA GRAĐANSKI NADZOR SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNIH AGENCIJA

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje postupak predlaganja i imenovanja članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija (u daljnjem tekstu: Vijeće), način rada Vijeća te obavljanje administrativnih poslova za Vijeće.

Članak 2.

Ovom se Odlukom utvrđuje:
– način predlaganja kandidata za predsjednika i šest članova Vijeća te postupak utvrđivanja prijedloga za njihovo imenovanje,
– prava i dužnosti predsjednika i članova Vijeća,
– način rada Vijeća,
– postupanje s podacima i materijalima Vijeća,
– obavljanje administrativnih poslova za Vijeće,
– osiguranje sredstava, prostora i opreme za rad Vijeća.

I. PREDLAGATELJI KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA I ČLANOVE VIJEĆA TE POSTUPAK UTVRĐIVANJA PRIJEDLOGA ZA NJIHOVO IMENOVANJE

Članak 3.

Odbor Hrvatskoga sabora nadležan za nacionalnu sigurnost (u daljnjem tekstu: Odbor) uputit će javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Vijeća iz reda uglednih javnih djelatnika, koji udovoljavaju odredbi članka 110. stavka 3. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske.

Članak 4.

Prijedlozi kandidata za imenovanje predsjednika i članova Vijeća podnose se Odboru.
Odbor na svojoj sjednici utvrđuje udovoljavaju li prijedlozi uvjetima iz Zakona i ove Odluke te utvrđuje i podnosi Hrvatskom saboru prijedlog za imenovanje predsjednika i šest članova Vijeća.

II. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA

Članak 5.

Predsjednik i članovi Vijeća ne mogu biti članovi užeg rukovodstva političkih stranaka te ne smiju sudjelovati u stranačkim aktivnostima ili politički djelovati u Vijeću.

Članak 6.

Predsjednik i članovi Vijeća imaju pravo i dužnost:
– sudjelovati na sjednicama Vijeća,
– postavljati pitanja čelnicima sigurnosno-obavještajnih agencija,
– tražiti materijale u svezi s obavljanjem svoje dužnosti,
– pravo na novčanu naknadu za obavljanje svoje dužnosti u visini koju utvrdi Vlada Republike Hrvatske svojim aktom.
Predsjednik Vijeća osigurava provedbu Programa koji donosi Odbor te obavljanje poslova iz članka 111., 112. i 113. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske.

III. NAČIN RADA VIJEĆA

Članak 7.

Vijeće djeluje pri odboru Hrvatskoga sabora nadležnom za nacionalnu sigurnost, a u svome radu je samostalno.
Vijeće radi na sjednicama na kojima je nazočna natpolovična većina članova.
Stajališta i mišljenja Vijeće donosi većinom glasova svih članova Vijeća.
Tekst izvješća koje podnosi Vijeće utvrđuje se natpolovičnom većinom svih članova Vijeća.
O sjednici Vijeća vodi se zapisnik, a sjednica se može i tonski snimati. Predsjednik i svaki član Vijeća ima pravo tražiti da se njegovo izdvojeno mišljenje zapisnički utvrdi.
Sjednice Vijeća se u pravilu održavaju u prostorijama Vijeća, osim ako poslove Vijeća, zbog njihove prirode, nije moguće obaviti u tim prostorijama.

Članak 8.

Sjednice Vijeća saziva i njima predsjedava predsjednik Vijeća.

Članak 9.

Predsjednik Vijeća će, ako Vijeće pri obavljanju poslova iz Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske utvrdi da postoji opravdana sumnja da je došlo do bezrazložnog kršenja Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, ili do prekoračenja zakonskih ovlasti od strane neke sigurnosno-obavještajne agencije, o tome odmah izvijestiti predsjednika Odbora. Predsjednik Vijeća će također, u slučaju da je Vijeću onemogućen uvid u materijale sigurnosno-obavještajnih agencija, o tome odmah izvijestiti predsjednika Odbora.
Predsjednik Odbora će po primitku obavijesti, bez odgode kada se ispune uvjeti, sazvati zajedničku sjednicu Odbora i Vijeća. Na zajedničkim sjednicama o prijedlozima se donose zaključci većinom glasova članova Odbora i većinom glasova članova Vijeća. Ako zaključci nisu suglasni, donose se odvojeni zaključci. O svim će se zaključcima izvijestiti Predsjednika Republike Hrvatske, predsjednika Hrvatskog sabora, predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Glavnoga državnog odvjetnika, te podnositelja zahtjeva. Podnositelj zahtjeva će biti obaviješten o rezultatima provedenog nadzora i u slučaju da povrede prava nije bilo.
Zajednička sjednica Vijeća i Odbora održat će se na zahtjev Odbora i u drugim slučajevima kada Odbor smatra da za to postoje opravdani razlozi.

Članak 10.

Predsjednik i članovi te službenici i namještenici Vijeća koji su imali pristup podacima i dokumentima sigurnosno-obavještajnih agencija dužni su čuvati podatke i dokumente koji su zakonom određeni kao tajni, bez obzira na način na koji su ih doznali, dok na zakonom propisani način ne budu oslobođeni čuvanja tajne.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka ne smiju, bez suglasnosti Odbora, javno istupati i komentirati rad Vijeća, agencija i drugih tijela i osoba u pitanjima nacionalne sigurnosti, niti upoznavati neovlaštene osobe s podacima i dokumentima sigurnosno-obavještajnih agencija.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka ne smiju prisvajati dokumente sigurnosno-obavještajnih agencija.
Obveza čuvanja tajne traje i nakon razrješenja predsjednika i članova Vijeća.

Članak 11.

Vijeće donosi Poslovnik o svom radu kojim detaljnije uređuje pitanja iz svoga djelokruga, način postupanja s materijalima i informacijama, njihovo pohranjivanje i čuvanje, pitanja službe Vijeća te druga pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom.
Poslovnik o radu Vijeća ne može se donijeti bez prethodno pribavljenog mišljenja Odbora.

IV. OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Članak 12.

Administrativne poslove za potrebe Vijeća obavljat će služba Vijeća u okviru Ureda Odbora.

V. SREDSTVA, PROSTOR I OPREMA ZA RAD VIJEĆA

Članak 13.

Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.
Tajništvo Hrvatskoga sabora osigurava prostor i opremu te potrebne djelatnike za rad Vijeća.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Odbor će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke poduzeti radnje propisane u članku 3. ove Odluke.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 200-01/07-01/02
Zagreb, 27. travnja 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.