Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Kriznoga stožera Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

NN 46/2007 (7.5.2007.), Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Kriznoga stožera Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1563

Na temelju članka 158.a stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 121/03, 48/05 i 85/06) ministar zdravstva i socijalne skrbi, donosi

PRAVILNIK

O USTROJSTVU I NAČINU RADA KRIZNOGA STOŽERA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo i način rada Kriznoga stožera Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Krizni stožer), kao i druga pitanja koja se odnose na rad zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatnih zdravstvenih radnika u slučajevima većih incidentnih/kriznih situacija.
Veća incidentna/krizna situacija jest bilo koji događaj koji predstavlja ozbiljnu prijetnju zdravlju ljudi u određenoj zajednici te uzrokuje ili bi mogao uzrokovati takav broj ili vrstu žrtava koje nije moguće zbrinuti redovitom organizacijom rada ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatnih zdravstvenih radnika.
Ovaj Pravilnik odnosi se na bilo koju hitnu situaciju: prirodne katastrofe, katastrofe koje su izazvali ljudi, složene hitne slučajeve i kombinirane katastrofe.

Članak 2.

U okviru svoga djelokruga rada Krizni stožer obavlja poslove opsežnoga rješavanja većih incidentnih/kriznih situacija, što podrazumijeva:
– procjenu najgore moguće incidentne/krizne situacije koja prijeti organizaciji i zajednici,
– utvrđivanje preventivnih mjera sukladno vjerojatnim opasnostima s ciljem smanjivanja njihovih posljedica,
– donošenje planova pripravnosti za moguće poznate veće incidentne/krizne situacije,
– organiziranje početnoga odgovora hitnih službi ako dođe do veće incidentne/krizne situacije,
– provođenje aktivnosti kojima se postiže brz povratak u normalno stanje zajednice i osoba koje sudjeluju u odgovoru.
U slučajevima procjene mogućnosti nastupa nesreće Krizni stožer posreduje u definiranju tehnika za ublažavanje štetnih događaja.

Članak 3.

Sjedište Kriznoga stožera je u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 4.

Krizni stožer ima pečat okrugloga oblika, promjera 38 mm.
U gornjem polukrugu urezane su riječi: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI, a u donjem polukrugu pečata urezano je: KRIZNI STOŽER, ZAGREB.
U sredini pečata urezan je grb Republike Hrvatske.
Krizni stožer ima svoje vlastite oznake (znak, naljepnica, zastava), a članovi Kriznoga stožera imaju identifikacijsku iskaznicu i značku Kriznoga stožera.

II. USTROJSTVO

Članak 5.

Poslovi i zadaci Kriznoga stožera obavljaju se u Zapovjedništvu Kriznoga stožera i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama.

Članak 6.

Krizni stožer sačinjavaju:
– Zapovjedništvo Kriznoga stožera,
– Odsjeci Kriznoga stožera,
– Županijski centri za krizna stanja.

Članak 7.

Zapovjedništvo Kriznoga stožera čine:
– Predsjednik Kriznoga stožera - ministar nadležan za zdravstvo,
– Zamjenik predsjednika Kriznoga stožera – zapovjednik Kriz­noga stožera,
– Načelnik Kriznoga stožera,
– Časnik za vezu sa zdravstvenom službom Oružanih snaga Republike Hrvatske,
– Pomoćnici predsjednika Kriznoga stožera.

Članak 8.

Ustrojstvene jedinice Kriznoga stožera su:
– Odsjek za informiranje, istraživanje i medije,
– Odsjek za skrb i liječenje žrtava većih incidentnih/kriznih situacija,
– Odsjek za mobilne zdravstvene ekipe,
– Odsjek za preventivno-medicinsku zaštitu,
– Odsjek za toksikologiju,
– Odsjek za radiološku zaštitu,
– Odsjek za duševno zdravlje,
– Odjek za medicinsku opskrbu – logistiku,
– Odsjek za hitne intervencije,
– Odsjek za praćenje žrtava nesreće,
– Odsjek za međunarodnu suradnju i pomoć,
– Odsjek za opće poslove,
– Radna postrojba.

Članak 9.

Županijski centar za krizna stanja odgovoran je za početni odgovor na bilo koju veću incidentnu/kriznu situaciju na području županije, za pomoć susjednim županijama te za pravovremeno traženje pomoći od Kriznoga stožera.
Županijski centar za krizna stanja čine:
– Koordinator županijskog centra za krizna stanja,
– Časnik za vezu sa zdravstvenom službom Oružanih snaga Republike Hrvatske,
– Voditelji službi,
– Članovi službi.
Članove županijskih centara za krizna stanja imenuje ministar nadležan za zdravstvo.

III. DJELOKRUG RADA USTROJSTVENIH JEDINICA STOŽERA

Članak 10.

Odsjek za informiranje, istraživanje i medije:
– predlaže i provodi planove i postupke izvješćivanja,
– prikuplja i obrađuje informacije od značaja za zdravstvo u hitnim situacijama te ih dostavlja Zapovjedništvu Kriznoga stožera,
– organizira medijske odgovore, pomoć medijima, priprema informacije za javnost te po potrebi uspostavlja i organizira centar za medije,
– uspostavlja i održava sustav veza te pruža informatičku potporu Kriznom stožeru.

Članak 11.

Odsjek za skrb i liječenje žrtava većih incidentnih/kriznih situacija:
– organizira liječenje žrtava,
– organizira skrb za neozlijeđene preživjele osobe,
– provodi propisane postupke za smrtno stradale osobe.

Članak 12.

Odsjek za mobilne zdravstvene ekipe:
– povezan sa Odsjekom za skrb i liječenje žrtava većih incident­nih/kriznih situacija spašava živote ljudi na prostoru incidentne/kriz­ne situacije, zajedno sa vatrogascima određuje prioritete spašavanja žrtava te prema redu prioriteta organizira prijevoz ozlijeđenih do prihvatne bolnice,
– pruža potrebnu zdravstvenu potporu spasilačkim ekipama.

Članak 13.

Odsjek za preventivno – medicinsku zaštitu:
– prati epidemiološku situaciju i poduzima potrebne mjere na terenu u slučaju pojave bolesti širih razmjera,
– provodi preventivne postupke u sprečavanju masovnog pobola stanovništva,
– kontrolira i nadzire uvjete privremenog razmještaja stradalih,
– kontrolira i nadzire uvjete privremenog razmještaja spasilačkih ekipa.

Članak 14.

Odsjek za toksikologiju:
– prati stanje na terenu i poduzima potrebne mjere glede većih kemijskih incidenata.

Članak 15.

Odsjek za radiološku zaštitu:
– prati stanje na terenu i koordinira rad ovlaštenih ustanova koje imaju odobrenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za obavljanje poslova zaštite od zračenja, te poduzima potrebne mjere glede nuklearnih incidenata.

Članak 16.

Odsjek za duševno zdravlje:
– prati stanje i poduzima mjere glede mentalnog zdravlja posebno ugroženih skupina stanovništva (djece/starijih osoba/prognanika/izbjeglica) i ekipa za hitne intervencije u toku i nakon intervencije te im pruža potrebnu pomoć.

Članak 17.

Odsjek za medicinsku opskrbu – logistiku:
– pruža svu potrebnu logističku potporu u odgovoru na bilo koji štetan događaj.

Članak 18.

Odsjek za hitne intervencije:
– u slučaju velikih incidenata/kriznih situacija organizira početni odgovor, uspostavlja komunikacije i upravlja stanjem na mjestu događaja. Ujedno započinje s organizacijom saniranja stanja do dolaska hitnih službi i specijaliziranog odsjeka Kriznoga stožera na teren.

Članak 19.

Odsjek za praćenje žrtava nesreće:
– prikuplja i obrađuje podatke o žrtvama velikih nesreća i osigurava centralno kontaktno i informativno mjesto.

Članak 20.

Odsjek za međunarodnu suradnju i pomoć:
– planira, organizira i nadzire davanje i primanje pomoći u slučajevima složenih velikih nesreća.

Članak 21.

Odsjek za opće poslove:
– obavlja sve opće poslove (pravne, personalne, financijske i administrativne) te izvršava zadatke za koje ne postoje specijalno formirani odsjeci.

Članak 22.

Radna postrojba:
– privremena je podstožerna postrojba koja se formira poradi tehničke pomoći Odsjecima Kriznoga stožera za rad na prostoru incidentne/krizne situacije, a odluku o njenom osnivanju donosi Predsjednik Kriznoga stožera na prijedlog načelnika Kriznoga stožera.

IV. ZAPOVIJEDANJE, NADZOR I KOORDINACIJA

Članak 23.

Upravljanje odgovorom na veće incidentne/krizne situacije odvija se na razinama određenim odlukom ministra nadležnog za zdravstvo.

V. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA I SURADNIKA STOŽERA

Članak 24.

U obavljanju poslova i zadataka iz djelokruga Kriznoga stožera, članovi i suradnici Kriznoga stožera imaju prava, dužnosti i odgovornosti utvrđene ovim Pravilnikom i drugim propisima koji uređuju postupke u hitnim situacijama. U svom radu, članovi i suradnici Kriznoga stožera moraju se pridržavati važećih propisa, planova, naloga, zapovijedi i uputa predsjednika Kriznoga stožera.

VI. RASPOREĐIVANJE I IMENOVANJE ČLANOVA I SURADNIKA KRIZNOGA STOŽERA

Članak 25.

Članove Kriznoga stožera imenuje predsjednik Kriznoga stožera. Suradnike imenuju pročelnici odsjeka Kriznoga stožera i koordinatori županijskih centara za krizna stanja uz suglasnost predsjed­nika Kriznoga stožera.
Koordinator županijskog centra za krizna stanja u pravilu je rav­natelj opće bolnice u županiji. Ako ravnatelj opće bolnice u županiji nije zdravstveni radnik, za koordinatora županijskog centra za kriz­na stanja imenuje se pomoćnik ravnatelja za medicinske poslove.

VII. FINANCIRANJE RADA STOŽERA

Članak 26.

Djelovanje Kriznoga stožera financira se iz državnog proračuna Republike Hrvatske, sredstava Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje, donacija i drugih izvora, a prema utvrđenom financijskom planu koji donosi Zapovjedništvo Kriznoga stožera.

VIII. POSTUPCI I OBRASCI ZA HITNE SLUČAJEVE

Članak 27.

Postupke i obrasce za hitne slučajeve posebnom odlukom propisuje Predsjednik Kriznoga stožera.

IX. TIPIČNA ORGANIZACIJA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI U INCIDENTNIM/KRIZNIM SITUACIJAMA

Članak 28.

Tipična organizacija zdravstva i socijalne skrbi u incidentnim/kriznim situacijama uređuje se posebnom odlukom koju donosi ministar nadležan za zdravstvo.

X. SURADNJA CIVILNE I VOJNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INCIDENTNIM/KRIZNIM SITUACIJAMA

Članak 29.

Suradnja civilne i vojne zdravstvene zaštite u incidentnim/kriznim situacijama uređuje se posebnim planovima.

XI. SURADNJA S DRAGOVOLJNIM SEKTOROM – ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI SRODNIM HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA

Članak 30.

Suradnja s dragovoljnim sektorom – zdravstvu i socijalnoj skrbi srodnim humanitarnim organizacijama uređuje se posebnim sporazumima.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/47
Urbroj: 534-07-01/1-1
Zagreb, 30. travnja 2007.

Ministar
Zdravstva i socijalne skrbi
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.