Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom "hrvatski otočni proizvod"

NN 47/2007 (9.5.2007.), Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom "hrvatski otočni proizvod"

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1602

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o otocima («Narodne novine» 34/99., 32/02. i 33/06.) ministar mora, turizma, prometa i razvitka uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu, ravnatelja nadležnog za intelektualno vlasništvo i uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU OZNAČAVANJA PROIZVODA OZNAKOM »HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD«

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Oznaka vizualnog označavanja »hrvatski otočni proizvod« (u daljnjem tekstu: Oznaka) namijenjena je poticanju razvoja otočne proizvodnje kroz prepoznatljivost i jačanje konkurentnosti otočnih proizvoda na tržištu.

UVJETI DODJELE OZNAKE

Članak 2.

Oznaka se može dodijeliti tradicijskim i inovativnim proizvodima koje proizvode otočni proizvođači, odnosno pravne i fizičke osobe-obrtnici koji imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima.

Članak 3.

1. Tradicijskim i inovativnim proizvodima iz članka 2. ovog Pravilnika smatraju se proizvodi nastali kao rezultat otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije čija razina kvalitete mora biti mjerljiva.
2. Tradicijski i inovativni proizvodi iz čl. 2. ovog Pravilnika moraju zadovoljavati zakonske odrednice o sigurnosti, zaštiti zdravlja, zaštiti okoliša i zaštiti potrošača, te svojim ukupnim svojstvima (sastav, dizajn, ekološki kriteriji i dr.) udovoljiti izražene ili pretpostavljene potrebe potrošača, te zahtjeve utvrđene u normama ili specifikacijama kojima se osigurava razina kvalitete.

Članak 4.

Oznaka se može dodijeliti proizvodima, bez provođenja procedure, označenim jednom od sljedećih oznaka:
• oznaka ekološki proizvod,
• oznaka izvorno hrvatsko,
• oznaka hrvatska kvaliteta,
• oznaka tradicionalnog ugleda,
• oznaka izvornosti,
• oznaka zemljopisnog podrijetla,
• oznaka izvornosti za ostale proizvode,
• oznaka zemljopisnog podrijetla za ostale proizvode.
Oznaku se može dodijeliti i proizvodima koji nemaju jednu od oznaka navedenih u stavku 1. ovog članka, a koji su nastali kao rezultat otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije.

NAČIN I UVJETI STJECANJA PRAVA UPORABE OZNAKE

Članak 5.

Zahtjev za dodjelu prava uporabe Oznake (u daljnjem tekstu: zahtjev) podnosi se Upravi za otoke na obrascu pod nazivom «Zahtjev za dodjelu prava uporabe oznake «hrvatski otočni proizvod», koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 6.

Zahtjevu se prilaže sljedeća dokumentacija:
• izvod iz sudskog ili obrtnog registra za podnositelja zahtjeva
• izjava podnositelja zahtjeva o otočnom podrijetlu proizvoda
• tehnička dokumentacija, fotografija proizvoda i/ili dokumentacija za vizualnu jednoznačnu i pouzdanu identifikaciju proizvoda
• rješenje/a o korištenju jedne od slijedećih oznaka: Ekološki proizvod, Izvorno hrvatsko, Hrvatska kvaliteta, Oznaka tradicionalnog ugleda, Oznaka izvornosti, Oznaka zemljopisnog podrijetla, Oznaka izvornosti za ostale proizvode, Oznaka zemljopisnog podrijetla za ostale proizvode
• rješenja ili potvrdni dokumenti o zadovoljenju zakonskih odrednica o sigurnosti, zaštiti zdravlja, zaštiti okoliša i zaštiti potrošača, te rješenja ili dokumenti o uvedenom sustavu osiguravanja kvalitete za proizvode koji nemaju jednu od oznaka navedenih u točki 4. ovog članka, a nastali su kao rezultat otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije
• dokumentacija o proizvodu s kojom podnositelj zahtjeva raspolaže, a koja se odnosi na dokazivanje i/ili podupiranje dokaza o kvaliteti proizvoda

Članak 7.

Pravo uporabe Oznake stječe se ugovorom koji zaključuje ministar mora, turizma, prometa i razvitka i korisnik:
• na vrijeme od 1 godine za proizvode koji koriste oznaku »Ekološki proizvod«,
• na vrijeme od 3 godine za proizvode koji koriste oznake »Izvorno hrvatsko«, »Hrvatska kvaliteta«, »Tradicionalnog ugleda«, »Izvornosti«, »Zemljopisnog podrijetla«, »Izvornosti za ostale proizvode», »Zemljopisnog podrijetla za ostale proizvode«, te za proizvode koji nemaju jednu od naprijed navedenih oznaka, a nastali su kao rezultat otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije.

Članak 8.

Registar ugovora iz članka 5. ovog Pravilnika vodi Uprava za otoke Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 9.

Troškove postupka dobivanja Oznake podmiruje Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka najviše u visini od 70% ukupnih troškova na temelju Odluke ministra mora, turizma, prometa i razvitka.

SUBJEKTI PROVOĐENJA PROCEDURE DODJELE OZNAKE

Članak 10.

Subjekti provođenja procedure dodjele Oznake su:
• ministar mora, turizma, prometa i razvitka,
• Savjet projekta vizualnog označavanja proizvoda Oznakom (u daljnjem tekstu: Savjet),
• Tehničke komisije za pojedine grupe proizvoda ili proizvod (u daljnjem tekstu: Tehničke komisije),

MINISTAR

Članak 11.

Ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi Odluke o dodjeli i oduzimanju prava uporabe Oznake, Obavijesti o neispunjavanju uvjeta za dodjelu prava uporabe Oznake, te zaključuje ugovore o pravu uporabe Oznake.

SAVJET

Članak 12.

Rad Savjeta uređuje se Poslovnikom kojeg donosi ministar mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 13.

Savjet imenuje ministar mora, turizma, prometa i razvitka, pri Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 14.

Savjet se sastoji od jedanaest (11) članova i to:
• dva predstavnika Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka,
• dva predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva,
• jedan predstavnik Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva,
• jedan predstavnik Ministarstva kulture,
• jedan predstavnik Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo,
• jedan predstavnik Hrvatske gospodarske komore,
• jedan predstavnik Hrvatske obrtničke komore,
• jedan predstavnik Hrvatskog saveza zadruga,
• jedan predstavnik Udruge za zaštitu potrošača.

Članak 15.

Savjet donosi Prijedlog odluke o dodjeli i oduzimanju prava uporabe Oznake, te Prijedlog obavijesti o neispunjavanju uvjeta za dodjelu prava uporabe Oznake.

TEHNIČKE KOMISIJE

Članak 16.

Tehničke komisije imenuje ministar mora, turizma, prometa i razvitka na prijedlog Savjeta.

Članak 17.

Rad tehničkih komisija uređuje se Poslovnikom kojeg donosi Savjet uz prethodnu suglasnost ministra mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 18.

Tehničke komisije su povremena radna tijela Savjeta a obavljaju stručne poslove, određuju potrebna ispitivanja i provjere, te izrađuju stručno mišljenje kao podlogu za prihvaćanje ili odbijanje zahtjeva za dodjelu prava uporabe Oznake za proizvode iz članka 4. stavka 2.

Članak 19.

Tehnička komisija dostavlja Savjetu stručno mišljenje s izjavom o podobnosti ili nepodobnosti proizvoda za dodjelu prava uporabe Oznake.

Članak 20.

Tehnička komisija sastoji se od pet (5) članova, uključujući i predsjednika, od kojih dva moraju biti stručnjaci iz područja kojem pripada proizvod koji je u postupku rješavanja, jedan stručnjak iz područja marketinga odnosno dizajna i jedan stručnjak iz područja osiguravanja kvalitete.
Za člana tehničke komisije ne može biti imenovan:
• radnik podnositelja zahtjeva,
• stručnjak čije bi sudjelovanje moglo utjecati na nepristranost rada tehničke komisije.

NAČIN PROVOĐENJA PROCEDURE DODJELE OZNAKE

Članak 21.

Uprava za otoke zaprima zahtjeve za dodjelu prava uporabe Oznake, obavlja administrativne poslove za Savjet i Tehničke komisije u postupku rješavanja zahtjeva i dodjele prava uporabe Oznake, vodi registar Ugovora iz članka 8. ovog Pravilnika, te ostale poslove koje joj povjeri Savjet.

Članak 22.

Po primitku Zahtjeva Uprava za otoke provjerava je li zahtjev podnesen sukladno uvjetima ovog Pravilnika.
Ukoliko utvrdi da zahtjev nije potpun, zatražit će da podnositelj dopuni zahtjev.
Ukoliko podnositelj ne dopuni zahtjev u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka pismena, zahtjev će biti odbačen kao nepotpun.

Članak 23.

Ispravno podneseni zahtjev Uprava za otoke, s pripadajućom dokumentacijom, dostavlja Tehničkoj komisiji ukoliko je isti podnesen za proizvode iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika.
Ispravno podneseni zahtjev Uprava za otoke, s pripadajućom dokumentacijom, dostavlja Savjetu ukoliko je isti podnesen za proizvode iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika.

DODJELA PRAVA UPORABE OZNAKE

Članak 24.

Ako su ispunjeni svi uvjeti ovog Pravilnika Savjet donosi Prijedlog odluke o dodjeli prava uporabe Oznake za proizvod za koji je Zahtjev podnesen.
Ako nisu ispunjeni svi uvjeti ovog Pravilnika Savjet donosi Prijedlog obavijesti o neispunjavanju uvjeta za dodjelu prava uporabe Oznake, uz tehničko obrazloženje, za proizvod za koji je zahtjev podnesen.
Savjet Prijedloge iz stavka 1. i 2. ovog članka dostavlja ministru mora, turizma, prometa i razvitka na konačno odlučivanje.

ODUZIMANJE PRAVA UPORABE OZNAKE

Članak 25.

Ministar mora, turizma, prometa i razvitka na prijedlog Savjeta donosi Odluku o oduzimanju prava uporabe Oznake, uz obrazloženje, i prije isteka važenja ugovora u slučaju:
• uporabe Oznake za proizvod koji više ne ispunjava uvjete temeljem kojih je Oznaka dodijeljena,
• gubitka prava uporabe jedne od sljedećih oznaka: Ekološki proizvod, Izvorno hrvatsko, Hrvatska kvaliteta, Tradicionalnog ugleda, Izvornosti, Izvornosti za ostale proizvode, Zemljopisnog podrijetla, Zemljopisnog podrijetla za ostale proizvode, ukoliko je Oznaka dodijeljena sukladno članku 4. stavku 1. ovog Pravilnika,
• neispunjavanja obveza koje proizlaze iz ugovora potpisanog između korisnika i Ministarstva i ovog Pravilnika.
Protiv odluke iz stavka 1. ovog članka korisnik Oznake može, u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka Odluke uložiti žalbu ministru mora, turizma prometa i razvitka. Odluka ministra mora, turizma, prometa po uloženoj žalbi je konačna.

Članak 26.

Korisnik Oznake kojem je oduzeto pravo uporabe Oznake obvezan je prestati koristiti Oznaku danom donošenja konačne Odluke kojom se ugovor raskida.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi Poslovnik iz članka 12. ovog Pravilnika u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 28.

Savjet donosi Poslovnik iz članka 17. ovog Pravilnika u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja na snagu Poslovnika iz članka 12. ovog Pravilnika.

Članak 29.

Korisnik Oznake, obvezuje se, tijekom postupka dodjele prava uporabe Oznake, te tijekom korištenja Oznake, dopustiti Savjetu i/ili Tehničkoj komisiji pristup u proizvodne pogone.

Članak 30.

Suradnja Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstva kulture pri provedbi poslova iz ovog Pravilnika regulirana je člankom 62. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« 75/93, 92/96., 48/99., 15/00. i 59/01.).

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-01/83
Urbroj: 560-06-07-39
Zagreb, 21. ožujka 2007.

Ministar
mora, turizma, prometa i razvitka
Božidar Kalmeta, v. r.


MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

Uprava za otoke
Prisavlje 14, 1000 Zagreb
tel.: 01/61 69 190; telefaks: 01/61 69 438

Zahtjev za dodjelu prava uporabe oznake»hrvatski otočni proizvod«

Podaci o proizvođaču (popunjava podnositelj zahtjeva):

1. Tvrtka:
• Trgovačko društvo:  ______________________________
• Zadruga:  ______________________________________
• Obrt:  _________________________________________
2. Matični broj:  ___________________________________
3. Sjedište tvrtke:  _________________________________
4. Adresa tvrtke:  __________________________________
5. Telefon: ___________________ Telefaks:  ____________
6. E-mail:  ________________________________________
7. Djelatnost:  _____________________________________
8. Šifra djelatnosti (NKD) ____________________________
9. Broj zaposlenika: _________________________________
10. Predsjednik Uprave: _____________________________
11. Upravitelj zadruge: _______________________________
12. Vlasnik /ici obrta: ________________________________
13. Osoba za kontakt: _______________________________
14. Telefon: ___________________ Telefaks: ____________
15. E-mail: ________________________________________

16. Podaci o pravnom statusu – molimo da priložite ovjere-
       nu foto­kopiju ili prijepis:
• za trgovačka društva:
preslika rješenja o upisu u sudski registar;
preslika društvenog ugovora u slučaju da se radi o više osnivača
trgovačkog društva;
• za zadruge:
preslika rješenja o upisu u sudski registar;
preslika ugovora o osnivanju zadruge;
• za obrtnike:
preslika rješenja o osnivanju obrta (obrtnica);
preslika ortačkog ugovora u slučaju da se radi o više vlasnika obrta.
Podaci o proizvodu/liniji proizvoda(popunjava podnositelj zahtjeva):

16. Naziv proizvoda: _________________________________
17. Naziv linije proizvoda: _____________________________
18. Tip/ovi: ________________________________________
19. Broj pojedinačnih proizvoda u liniji: ___________________
20. Vrsta proizvoda: _________________________________
21. Dokumentacija: __________________________________
• izjava podnositelja zahtjeva o otočnom podrijetlu proizvoda;
• tehnička dokumentacija, fotografija proizvoda, i/ili dokumentacija za vizualnu jednoznačnu i pouzdanu identifikaciju proizvoda;
• rješenje/a o korištenju jedne od sljedećih oznaka: Ekološki proiz­vod, Izvorno hrvatsko, Hrvatska kvaliteta, Oznaka tradicionalnog ugleda, Oznaka izvornosti, Oznaka zemljopisnog podrijetla, Oznaka izvornosti za ostale proizvode, Oznaka zemljopisnog podrijetla za ostale proizvode;
• rješenja ili potvrdni dokumenti o zadovoljenju zakonskih odrednica o sigurnosti, zaštiti zdravlja, zaštiti okoliša i zaštiti potrošača, te rješenja ili dokumenti o uvedenom sustavu osiguravanja kvalitete za proizvode koji nemaju jednu od oznaka navedenih u podtočki 3., a nastali su kao rezultat otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije,
• dokumentacija o proizvodu s kojom podnositelj zahtjeva raspolaže, a koja se odnosi na dokazivanje kvalitete proizvoda.
U ,                                              ........................................
Ime i prezime odgovorne osobe:  ........................................
Potpis:                                        ........................................

Žig tvrtke: