Izmjena tarifnog sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

NN 47/2007 (9.5.2007.), Izmjena tarifnog sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1604

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04), Hrvatska energetska regulatorna agencija, temeljem odluke Upravnog vijeća na sjednici održanoj 27. travnja 2007. donosi

IZMJENU TARIFNOG SUSTAVA

ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

Članak 1.

U Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 34/07), u članku 12. broj: »31.« zamjenjuje se brojem: »30.«.

Članak 2.

Ova Izmjena stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/07-02/09
Urbroj: 371-01/07-06
Zagreb, 27. travnja 2007.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomo Galić, dipl. ing., v. r.