Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

NN 50/2007 (17.5.2007.), Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1673

Na temelju članka 1021. stavka 3. alineje 8. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/2004) i članka 51. stavak 1. alineja 1. Zakona o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet (»Narodne novine«, br. 48/2004), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O ZVANJIMA I SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI POMORACA

Dio prvi
UVODNE ODREDBE

Članak 1.


Ovim se Pravilnikom propisuju zvanja, stručna sprema, ispitni programi, programi izobrazbe, uvjeti i načini stjecanja svjedodžbi o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti zapovjednika broda, upravitelja stroja, časnika i drugih članova posade pomorskih brodova (u nastavku teksta »pomorci«), uvjeti i načini stjecanja svjedodžbi o osposobljenosti za sigurnosnu zaštitu luke, broda i brodarske kompanije,uvjeti i način priznavanja, obnove, zamjene i oduzimanja svjedodžbi, uvjete koje moraju zadovoljavati visokoškolske i srednjoškolske ustanove koje obrazuju prustupnike za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti, uvjete koje moraju zadovoljavati pravne osobe koje obavljaju izobrazbu pomoraca, uvjete koje moraju zadovoljavati ispitivači i članovi ispitnih povjerenstava, postupak i način izdavanja suglasnosti za ustanove koje obrazuju pristupnike za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti, postupak i način izdavanja dopusnica za održavanje izobrazbe pomoraca, te način utvrđivanja naknade koju plaćaju pravne osobe ovlaštene za održavanje izobrazbe pomoraca.

Članak 2.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:
»brzo plovilo« označuje plovilo kako je definirano Pravilom 1, poglavlja X., Konvencije SOLAS 1974., s izmjenama i dopunama;
»časnik« označuje člana posade broda odgovornog za plovid­benu, strojarsku ili radiostražu, koji je za takvu dužnost osposobljen sukladno s odredbama Dijela trećeg ovoga Pravilnika;
– »dopunska osposobljenost« su ovlasti pomorca za obav­ljanje stanovitih posebnih dužnosti kako je u odgovarajućoj svjedodžbi naznačeno;
»drugi časnik stroja« označuje časnika stroja, prvog do upravitelja stroja, koji preuzima dužnost upravitelja u slučaju da tu dužnost upravitelj stroja ne može obavljati;
»GMDSS« označuje Svjetski pomorski sustav pogibli i sigurnosti;
»IMO« označuje Međunarodnu pomorsku organizaciju;
»obrazovanje« označuje stjecanje znanja i vještina u sklopu redovnog školovanja;
»izobrazba« označuje stjecanje znanja i vještina putem uvježbavanja i svladavanja stručnih programa posebne namjene, propisanih ovim Pravilnikom;
»međunarodna oznaka« ili »STCW oznaka« je skup arapskih i rimskih brojeva za raspoznavanje pojedinih ovlasti u brod­skim službama, sukladno Međunarodnoj konvenciji o standardima za izobrazbu, izdavanjem svjedodžaba i držanjem straže pomoraca, 1978., kako je izmijenjena i dopunjena i Pravilnikom STCW;
»Ministarstvo« jest ministarstvo ovlašteno za poslove pomorstva;
»odgovarajuća svjedodžba o osposobljenosti« znači ispravu, izdanu i ovjerenu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, kojom se dokazuje osposobljenost, te kojom se njezin zakoniti posjednik ovlašćuje da obavlja određene poslove na razini naznačenih odgovornosti, za vrijeme dok je ukrcan na brodu određene vrste, tonaže, te snage porivnih strojeva. Svjedodžba o osposobljenosti je svjedodžba o osnovnoj ili dopunskoj osposobljenosti.
»ograničenje« znači smanjenje ovlasti pomorca za obavljanje određenih poslova, odnosno za službu na brodu, određene veličine, snage porivnog stroja, posebne namjene ili svojstava, koje se iskazuje u njegovoj svjedodžbi o osposobljenosti;
»plovidbena služba« znači službu na brodu koja je uvjet za izdavanje svjedodžbe o osposobljenosti, odnosno dopunske osposobljenosti;
»pomorsko učilište« je pravna osoba koja temeljem suglasnosti ili dopusnice Ministarstva obavlja naobrazbu i/ili izobrazbu za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti;
»porivna snaga« je ukupna najveća trajna snaga svih glavnih porivnih strojeva kako je naznačena u Upisnom listu ili drugom službenom dokumentu broda;
»potvrdnica o završenoj izobrazbi« označava ispravu kojom pomorsko učilište potvrđuje da je na ispravi naznačeni polaznik s uspjehom završio propisanu izobrazbu, u propisanom trajanju, sukladno s propisanim programom;
»prvi časnik palube« označava časnika palube, prvog do zapovjednika, koji preuzima dužnost zapovijedanja brodom, u slučaju da zapovjednik tu dužnost ne može obavljati;
»roro putnički brod« znači putnički brod s prostorima za vozila (roro terete) ili prostorima posebnih vrsta, kako je utvrđeno Međunarodnom konvencijom o sigurnosti ljudskih života na moru 1974., s izmjenama i dopunama;
»tanker« označava tanker za kemikalije, brod za ukapljene plinove i tanker za ulje;
»upravitelj stroja« označava najvišeg časnika odgovornog za poriv broda, kao i za rad i održavanje strojnih i električkih postrojenja na brodu;
»zapovjednik broda« označava osobu koja zapovijeda brodom
»prekobrojni časnik« je časnik palube ili stroja koji tijekom plovidbene službe obavlja samo dio djelatnosti svoje službe, kao primjerice časnik izvan službe, časnik odgovoran za teret i dr.
»radiooperater« je osoba koja ima valjanu svjedodžbu izdanu ili priznatu od Ministarstva sukladno odrebama ovog Pravilnika i Radio Pravilnika
»radijska pravila« su radijska pravila kako ih je donijela Svjetska administrativna konferencija za mobilnu radijsku službu, u valjanom izdanju
»STCW Konvencija« je Međunarodna konvencija o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca 1978., kako je izmijenjena i dopunjena
»STCW Pravilnik« je Pravilnik o izobrazbi, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca kako je usvojen Rezolucijom 2 Konferencije država stranaka STCW Konvencije iz 1995. g. kako je izmijenjen i dopunjen.

Članak 3.

(1) Na zahtjev pomorca izdat će mu se svjedodžba o osposobljenosti za obavljanje poslova iste službe, ali nižeg zvanja od zvanja koje posjeduje, a sukladno tablicama iz Priloga F koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(2) Svjedodžba o osposobljenosti iz stavka 1. ovog članka izdaje se s valjanosti koja odgovara valjanosti svjedodžbe temeljem koje se izdaje.

Članak 4.

(1) Svjedodžbe o osposobljenosti iz Dijela Trećeg, Glave II., III., IV. I VI. ovoga Pravilnika sadrže i ovjeru kojom se pomorac ovlašćuje obavljati brodske djelatnosti na onim dužnostima i razinama odgovornosti, uz moguća ograničenja, međunarodnu ili drugu propisanu oznaku, te rok valjanosti, kako je u toj ispravi naznačeno.
(2) Pomorac je dužan tijekom službe na brodu držati izvornik svjedodžbe na brodu.
(3) Obrazac svjedodžbi o osposobljenosti pomoraca propisan je u Prilogu A koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(4) Svjedodžba o osposobljenosti pomoraca, uz izvorni tekst na hrvatskom jeziku, mora sadržavati i usporedni prijevod na engleskom jeziku.

Dio drugi
ZVANJA I SVJEDODŽBE O OSPOSOBLJENOSTI POMORACA

Članak 5.

Pomorci se osposobljavaju, te stječu svjedodžbe o osposobljenosti za obavljanje ovih brodskih djelatnosti:
1. plovidba
2. rukovanje i slaganje tereta
3. upravljanje poslovima na brodu i skrb za osobe na brodu
4. brodsko strojarstvo
5. elektrotehnika, elektronika i tehnika upravljanja
6. održavanje i popravci
7. radioveze.

Članak 6.

(1) Zvanja pomoraca u službi palube su:
– zapovjednik broda,
– prvi časnik palube,
– časnik plovidbene straže,
– član plovidbene straže.
(2) Zapovjednik broda, prvi časnik palube i časnik plovidbene straže osposobljavaju se za obavljanje sljedećih djelatnosti: plovidba, rukovanje i slaganje tereta, te upravljanje poslovima na brodu i skrb za osobe na brodu.
(3) Član plovidbene straže osposobljava se za obavljanje djelatnosti plovidbe.
(4) Pomorac u službi palube može steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:
– zapovjednik broda od 3000 BT ili većeg (STCW II/2, točke 12);
– prvi časnik palube na brodu od 3000 BT ili većem (STCW II/2, točke 11);
– zapovjednik broda do 3000 BT (STCW II/2, točke 32);
– prvi časnik palube na brodu do 3000 BT (STCW II/2, točke 31);
– časnik plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem (STCW II/1);
– zapovjednik broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW II/3, točka 2);
– časnik plovidbene straže na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW II/3, točka 1);
– član posade koji čini dio plovidbene straže (STCW II/4);
– zapovjednik broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi (HR III/14);
– zapovjednik broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi (HR III/13);
– zapovjednik ribarskog broda u velikoj obalnoj plovidbi (R-HR VI/4);
– časnik odgovornog za plovidbenu stražu na ribarskom brodu u velikoj obalnoj plovidbi (R-HR VI/3);
– zapovjednik ribarskog broda u maloj obalnoj plovidbi (R-HR VI/2);
– zapovjednik ribarskog broda u nacionaloj plovidbi i ZERP-u (R-HR VI/1).

Članak 7.

(1) Zvanja pomoraca u službi stroja su:
– upravitelj stroja,
– drugi časnik stroja,
– časnik plovidbene straže u strojarnici,
– član plovidbene straže u strojarnici.
(2) Upravitelj stroja, drugi časnik stroja i časnik plovidbene straže u strojarnici, osposobljavaju se za obavljanje sljedećih djelatnosti: brodsko strojarstvo, elektrotehnika, elektronika i tehnika upravljanja, upravljanje poslovima na brodu i skrb za osobe na brodu i održavanje i popravci.
(3) Član posade koji čini dio plovibene straže u strojarnici osposobljava se za djelatnosti brodskog strojarstva.
(4) Pomorac u službi stroja može steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:
– upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2, točka 2);
– drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2, točka 1);
– drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3);
– upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3);
– časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim (STCW III/1);
– član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (STCW III/4);
– upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/26);
– časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/25);
– upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/24);
– upravitelj stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW (R-HR VI/7)
– časnik stroja odgovornog za stražu u strojarnici na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW (R-HR VI/6);
– upravitelj stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 500 kW (R-HR VI/5);

Članak 8.

(1) Zvanja pomoraca u GMDSS-radioslužbi su:
– radioelektroničar
– radiooperater.
(2) Radioelektroničar se osposobljava za obavljanje sljedećih djelatnosti na brodu: radioveze i održavanje i popravci.
(3) Radiooperater se osposobljava za obavljanje sljedeće djelatnosti na brodu: radioveze.
(4) Pomorac s odgovarajućim zvanjem u GMDSS-radioslužbi može steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:
– radioelektroničar I. klase (STCW IV/2, točka 1);
– radioelektroničar II. klase (STCW IV/2, točka 2);
– radiooperater s općom ovlasti (STCW IV/2, točka 3);
– radiooperater s ograničenom ovlasti (STCW IV/2, točka 4)
– VHF DSC radiooperater (CEPT 31-04E).
(5) Pomorac sa svjedodžbom o osposobljenosti za radioelektroničara I. ili II. klase može obavljati poslove održavanja i popravaka GMDSS uređaja i opreme ako brod koristi način održavanja na brodu.

Članak 9.

(1) Brodske djelatnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika mogu se obavljati na upravljačkoj, radnoj i pomoćnoj razini odgovornosti.
(2) Upravljačka razina odgovornosti povezuje se uz zvanje zapovjednika broda, prvoga časnika palube, upravitelja stroja i drugoga časnika stroja, odnosno uz upravljanje svim ili pojedinim točno utvrđenim djelatnostima na brodu.
(3) Radna razina odgovornosti povezuje se uz zvanje časnika odgovornog za plovidbenu stražu ili stražu u strojarnici, radioelektroničara i radiooperatera na brodu.
(4) Pomoćna razina odgovornosti povezuje se uz zvanje člana posade broda koji čini dio plovidbene straže ili straže u strojarnici.
(5) Razina odgovornosti, povezana uz dužnosti na brodu, naznačuje se u odgovarajućoj svjedodžbi o osposobljenosti.

Dio treći
OSNOVNE OSPOSOBLJENOSTI

Glava I.
Upoznavanje Osnova sigurnosti

Članak 10.

(1)Prije preuzimanja dužnosti na brodu, sve osobe koje obavljaju poslove na brodu u bilo kojem svojstvu, moraju svladati poseban program izobrazbe o postupcima u slučaju opasnosti na brodu (STCW AVI/1), sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(2) Program iz stavka 1. ovog članka dužna je provoditi brodarska kompanija na čiji brod se ukrcava osoba iz stavka 1. ovog članka.
(3) Osobama koje s uspjehom savladaju program iz stavka 1. ovog članka, kompanija izdaje odgovarajuću potvrdnicu.

Temeljna sigurnost

Članak 11.

(1) Članovi posade kojima se na brodu povjeravaju poslovi glede sigurnosti i sprečavanja onečišćenja, moraju prije prvog ukrcaja svladati posebne programe i položiti ispit temeljne sigurnosti na brodu (STCW A-VI/1), sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika:
– osobno preživljavanje;
– osnovna prva pomoć;
– protupožarna zaštita;
– osobna sigurnost i društvena odgovornost.
(2) Program izobrazbe i ispit iz stavaka 1. ovoga članka nisu dužne svladati osobe koje su tim programom ovladale i ispit položile u tijeku srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja.

Glava II.
Služba palube

Članak 12.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 50 BT u nacionaloj plovidbi (HR III/13) stječe pomorac koji:
– ima najmanje šest mjeseci plovidbene službe u svojstvu člana posade koji čini dio plovidbene straže; ili ima najmanje 6 mjeseci plovidbene službe na hrvatskim javnim brodovima;
– ima posebnu izobrazbu o rukovanju radarskim uređajem sukladno programu iz Priloga D i položen ispit sukladno iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 13.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi (HR III/14) stječe pomorac koji:
– ima najmanje 18 godina života;
– je završio osnovno obrazovanje i posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– ima posebnu izobrazbu o rukovanju radarskim uređajem sukladno programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– ima najmanje 24 mjeseca plovidbene službe, od čega najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu člana posade koji čini dio plovidbene straže ili u svojstvu zapovjednika broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi ili 24 mjeseca plovidbene službe na hrvatskim javnim brodovima;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Program posebne izobrazbe iz stavka 1. alineje 3. ovog članka nisu dužne savladati osobe sa završenom srednjom ili visokom naobrazbom nautičkog smjera.
(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 14.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže (STCW II/4), stječe pomorac koji:
– ima najmanje 16 godina života;
– je završio osnovno obrazovanje i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
-– ima posebnu izobrazbu za program temeljne sigurnosti na brodu sukladno Programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– ima najmanje 6 mjeseci plovidbe u službi palube;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 15.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika odgovornog za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW II/3), stječe pomorac koji:
– ima najmanje 18 godina života;
– je završio osnovno obrazovanje i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– ima posebnu izobrazbu o rukovanju radarskim uređajem sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– ima najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u službi palube;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 16.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW II/3), stječe pomorac koji:
– ima najmanje 20 godina života;
– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika odgovornog za plovidbenu stražu na brodu;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 17.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima (STCW II/1), stječe pomorac koji:
– ima najmanje 18 godina života;
– je završio srednjoškolsko obrazovanje nautičkog smjera u trajanju od najmanje 4 godine, u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-II/1 STCW Pravilnika ili
– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog smjera u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji iz dijela A-II/1 STCW Pravilnika, ili
– je završio preddiplomski studij nautičkog smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-II/1 STCW Pravilnika;
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika;
– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe kao vježbenik palube, od čega najmanje 6 mjeseci plovidbene službe mora biti ostvareno na brodovima od 3000 BT ili većima u međunarodnoj plovidbi;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Pristupnik za stjecanje svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka, koji u tijeku obrazovanja nije ovladao programima iz Dodatka D, dio D2, D6B, D12, D17, D19, dužan je prije pristupanja ispitu iz stavka 1. alineje 5. ovog članka savladati odnosne programe.
(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 18.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za prvoga časnika palube na brodu do 3000 BT (STCW II/2), stječe pomorac koji:
– udovoljava uvjetima za stjecanje svjedodžbe iz članka 17. ovog Pravilnika;
– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe na brodovima od 500 BT ili većima u svojstvu časnika plovidbene straže;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 19.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT (STCW II/2), stječe pomorac koji:
– udovoljava uvjetima za stjecanje svjedodžbe iz članka 17. ovog Pravilnika;
– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu prvoga časnika palube na brodovima od 500 BT ili većima ili 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 20.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većem (STCW II/2) stječe pomorac koji:
– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog smjera u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji dijela A-II/2 STCW pravilnika, ili
– je završio preddiplomski studij nautičkog smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu A-II/2 STCW pravilnika;
– završio posebnu izobrazbu za motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na upravljačkoj razini, sukladno programu iz Priloga D, dio D 6C koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
– završio izobrazbu sukladno programu iz Priloga D20 koji je sastavi dio ovog Pravilnika
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.
– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika plovidbene straže na brodovima od 3000 BT ili većima,
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 21.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg (STCW II/2), stječe pomorac koji:
– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog smjera u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji dijela A-II/2 STCW pravilnika, ili
– je završio preddiplomski studij nautičkog smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz A-II/2 STCW pravilnika;
– ima posebnu izobrazbu o osposobljenosti za motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na upravljačkoj razini, sukladno programu iz Priloga D, dio D6C koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– završio izobrazbu sukladno programu iz Priloga D20 koji je sastavi dio ovog Pravilnika
– ima položen ispit iz članka 20. ovog Pravilnika;
– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu prvog časnika palube na brodovima od 3000 BT ili većima, ili
– ima najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika plovidbene straže na brodovima od 3000 BT ili većima;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Glava III.
Služba stroja

Članak 22.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za brodskog mehaničara (HR III/27) stječe pomorac koji:
– koji ima najmanje 18 godina života;
– ima završenu srednju stručnu školu strojarsko-mehaničarskog smjera u trajanju od najmanje tri godine;
– je stekao svjedodžbu iz članka 11. ovog Pravilnika
– ima najmanje 6 mjeseci plovidbene službe na brodu;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 23.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za brodskog električara (HR III/28), stječe pomorac koji:
– koji ima najmanje 18 godina života;
– ima završenu srednju stručnu školu elektro smjera u trajanju od najmanje tri godine;
– ima svjedodžbu iz članka 11. ovog Pravilnika
– ima najmanje 6 mjeseci plovidbene službe na brodu;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 24.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za brodskog elektroničara (HR III/29), stječe pomorac koji:
– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija elektroničkog smjera u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji Dijela IV STCW Konvencije; ili
– je završio preddiplomski studij elektroničkog smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz Dijela IV Konvencije;
– ima svjedodžbu iz članka 11. ovog Pravilnika
– ima najmanje šest mjeseci plovidbene službe na brodu;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 25.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (STCW III/4), stječe pomorac koji:
– ima najmanje 16 godina života;
– ima osnovnu naobrazbu i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a koji je sukladan dijelu A-III/4 STCW Pravilnika;
– ima posebnu izobrazbu za program temeljne sigurnosti na brodu sukladno Programu iz Priloga C, dio C2 koja je sastavni dio ovog Pravilnika;
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika;
– ima najmanje 6 mjeseci plovidbe u službi stroja;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 26.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/24) stječe pomorac koji:
– ima najmanje šest mjeseci plovidbe kao član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 27.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/25) stječe pomorac koji:
– ima najmanje 18 godina života;
– ima završenu srednju stručnu školu u trajanju od najmanje tri godine koja sadrži najmanje program iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika ili osnovnu naobrazbu i posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D koji je sastavni dio ovoga Pravilnika;
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika;
– ima plovidbenu službu od najmanje 12 mjeseci u službi stroja;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 28.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/26) stječe pomorac koji:
– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi ili časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 29.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim (STCW III/1), stječe pomorac koji:
– ima najmanje 18 godina života;
– je završio srednjoškolsko obrazovanje brodostrojarskog smjera u trajanju od najmanje 4 godine, u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-III/1 STCW Pravilnika ili
– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija brodostrojarskog smjera u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-III/1 STCW Pravilnika, ili
– je završio preddiplomski studij brodostrojarskog smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-III/1 STCW Pravilnika;
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika u strojarnici broda sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim od čega najmanje 6 mjeseci na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Pristupnik za stjecanje svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka, koji u tijeku obrazovanja nije ovladao programima iz Dodatka D, dio D2, D12, D17, D19 dužan je prije pristupanja ispitu iz stavka 1. alineje 5. ovog članka savladati odnosne programe.
(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 30.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3), stječe pomorac koji:
– udovoljava uvjetima za stjecanje svjedodžbe iz članka 29. ovog Pravilnika;
– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage 750 kW ili jačim;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 31.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3), stječe pomorac koji:
– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu drugog časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW na brodovima čija je snaga pogonskog stroja veća od 750 kW ili 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika odgovornog za strojarsku stražu na brodovima sa strojem porivne snage do 3000 kW na brodovima čija je snaga pogonskog stroja veća od 750 kW;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 32.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2), stječe pomorac koji:
– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija brodostrojarskog smjera u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji dijela A-III/2 STCW Pravilnika, ili
– je završio preddiplomski studij brodostrojarskog smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-III/2 STCW Pravilnika;
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici na brodovima sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim,
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 33.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2), stječe pomorac koji:
– je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija brodostrojarskog smjera u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji iz dijela A-III/2 STCW Pravilnika; ili
– je završio preddiplomski studij brodostrojarskog smjera u trajanju od tri godine u kojima su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-III/2 STCW Pravilnika;
– udovoljava uvjetima za stjecanje svjedodžbe iz članka 32. ovog Pravilnika;
– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe nakon stjecanja svjedodžbe iz članka 32. ovoga Pravilnika najmanje u svojstvu časnika stroja na brodovima sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačima;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Glava IV.

Radioslužba
  

Članak 34.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti (STCW IV/2), stječe pomorac koji:
– ima najmanje 16 godina života;
– ima osnovnu naobrazbu i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe i polaganja ispita nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 35.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za VHF DSC radiooperatera (CEPT 31-04E), stječe pomorac koji:
– ima najmanje 16 godina života;
– ima osnovnu naobrazbu i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D ovoga Pravilnika;
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.
(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka izdaje se na obrascu iz Priloga A-V. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 36.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti (STCW IV/2), stječe pomorac koji:
– ima najmanje 18 godina života;
– ima osnovnu naobrazbu i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(2) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe i polaganja ispita nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 37.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za radioelektroničara II. klase (STCW IV/2), stječe pomorac koji:
– je završio visokoškolsko obrazovanje smjera pomorskih komunikacija i brodske elektronike ili drugog odgovarajućeg smjera, u trajanju od najmanje dvije godine, a koji uključuje najmanje program propisan u Prilogu C15 koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Potvrdnicu o sukladnosti drugog odgovarajućeg smjera iz stavka 1. ovoga članka pomorac je dužan ishoditi od visokoškolske ustanove koja je ovlaštena ostvarivati programe pomorskih komunikacija i brodske elektronike.
(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 38.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za radioelektroničara I. klase (STCW IV/2), stječe pomorac koji:
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu radioelektroničara II. klase;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Glava V.
Ostale osnovne osposobljenosti

Članak 39.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za brodskog kuhara (HR III/30) stječe pomorac koji:
– ima najmanje 16 godina života;
– je završio srednjoškolsko obrazovanje ugostiteljskog smjera za kuhara ili
– je završio osnovnoškolsko obrazovanje i ima najmanje 36 mjeseci plovidbe u svojstvu mladića kuhinje;
– ima svjedodžbu iz članka 11. koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka izdaje se bez vremenskog ograničenja.

Dvonamjenska osposobljenost

Članak 40.

(1) Svjedodžbu o dvonamjenskoj osposobljenosti stječe pomorac koji sukladno s ovim Pravilnikom stekne i drugu osposobljenost.
(2) Razina dvonamjenske osposobljenosti mora biti jednaka svakoj pojedinačno utvrđenoj osposobljenosti iz članaka 12.-21. i 25.-33.ovog Pravilnika.

Vježbenici

Članak 41.

(1) Vježbenik palube i vježbenik stroja dužni su tijekom vježbeničke službe slijediti propisani program izobrazbe na brodu, pod nadzorom i uz praćenje od strane osposobljenog i ovlaštenog časnika na takvom brodu, te voditi vježbenički dnevnik na hrvatskom ili engleskom jeziku, sukladno s obrascima propisanim u Prilozima E i F koji su sastavni dio ovog Pravilnika.
(2) Vježbenik palube ili stroja dužan je prije početka vježbeničke službe ovjeriti obrazac vježbeničkog dnevnika u nadležnoj lučkoj kapetaniji.
(3) Zapovjednik broda je dužan ovlastiti časnika odgovornog za nadzor i praćenje rada vježbenika.
(4) Zapovjednik broda je dužan osigurati da vježbenik u tijeku vježbeničke službe provede najmanje pola dnevnog radnog vremena u službi na straži, pod nadzorom časnika osposobljenog i ovlaštenog za praćenje i nadzor rada vježbenika.
(5) Vježbenik palube i stroja mora provesti najmanje 6 mjeseci na dužnostima plovidbene straže odnosno straže u stroju pod nadzorom zapovjednika ili ovlaštenog časnika.

Članak 42.

(1) Iznimno, lučka kapetanija može na zahtjev pomorca odobriti skraćenje propisane vježbeničke službe.
(2) Skraćenje iz stavka 1. ovog članka ne može biti dulje od polovice propisanog trajanja vježbeničke službe i ne može se odnositi na vježbeničku službu koja se sukladno odredbama ovog Pravilnika mora ostvariti na brodovima preko 3000 BT u međunarodnoj plovidbi, odnosno na brodovima sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim.
(3) Skraćenje iz stavka 1. ovog članka može se odobriti pod uvjetom da je pomorac ostvario plovidbenu službu u trajanju od najmanje dvije godine, na brodovima preko 3000 BT u međunarodnoj plovidbi, odnosno na brodovima sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim, najmanje u svojstvu člana posade koji čini dio plovidbene straže ili člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici odnosno najmanje dvije godine plovidbene službe na hrvatskim javnim brodovima.

Glava VI.

Osnovne osposobljenosti na ribarskim brodovima
   
Služba palube na ribarskom brodu

Članak 43.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika ribarskog broda u nacionaloj plovidbi i ZERP-u (R-HR VI/1) stječe pomorac koji:
– ima najmanje 18 godina života;
– ima najmanje šest mjeseci plovidbene službe u svojstvu člana posade koji čini dio plovidbene straže;
– posjeduje valjano uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova na moru sukladno odgovarajućim propisima;
– je završio osnovno obrazovanje i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– ima posebnu izobrazbu o rukovanju radarskim uređajem sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– ima posebnu izobrazbu o temeljnoj sigurnosti na brodu sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– položi ispite za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programima iz Priloga C koji su sastavni dio ovog Pravilnika;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 44.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika ribarskog broda u maloj obalnoj plovidbi (R-HR VI/2) stječe pomorac koji:
– ima najmanje 18 godina života;
– je završio osnovno obrazovanje i posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– posjeduje valjano uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova na moru sukladno odgovarajućim propisima;
– ima posebnu izobrazbu o rukovanju radarskim uređajem sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– ima posebnu izobrazbu o pružanju medicinske prve pomoći sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– položi ispite za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programima iz Priloga C koji su sastavni dio ovog Pravilnika;
– ima najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u svojstvu člana posade koji čini dio plovidbene straže ili 12 mjeseci u svojstvu zapovjednika broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi ili 12 mjeseci u svojstvu zapovjednika ribarskog broda u nacionaloj plovidbi i ZERP-u ili 24 mjeseca plovidbene službe na hrvatskim javnim brodovima;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Program posebne izobrazbe iz stavka 1. alineje 2. ovog članka nisu dužne savladati osobe sa završenom srednjom ili visokom naobrazbom nautičkog smjera.
(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 45.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika odgovornog za plovidbenu stražu na ribarskom brodu u velikoj obalnoj plovidbi (R-HR VI/3), stječe pomorac koji:
– ima najmanje 18 godina života;
– ima završenu srednju stručnu školu za ribarsko-nautičkog tehničara ili drugu srednju stručnu školu u trajanju od najmanje tri godine koja sadrži najmanje program iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika ili je završio osnovno obrazovanje i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– posjeduje valjano uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova na moru sukladno odgovarajućim propisima;
– ima posebnu izobrazbu o rukovanju radarskim uređajem sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– ima posebnu izobrazbu za pružanje medicinske prve pomoći sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– ima posebnu izobrazbu za upravljanje gašenjem požara sukladno s programom iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– položi ispite za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programima iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– ima najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu člana posade koji čini dio plovidbene straže ili najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu zapovjednika ribarskog broda u maloj obalnoj plovidbi ili najmanje 18 mjeseci plovidbene službe u svojstvu zapovjednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u ili najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u svojstvu zapovjednika ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i ZERP-u;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 46.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika ribarskog broda u velikoj obalnoj plovidbi (R-HR VI/4), stječe pomorac koji:
– ima najmanje 20 godina života;
– posjeduje valjano uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova na moru sukladno odgovarajućim propisima;
– ima posebnu izobrazbu za pružanje medicinske skrbi na brodu sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– položi ispite za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programima iz Priloga C koji su sastavni dio ovog Pravilnika;
– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika odgovornog za plovidbenu stražu na ribarskom brodu u velikoj obalnoj plovidbi ili najmanje 24 mjeseca u svojstvu časnika odgovornog za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Služba stroja na ribarskom brodu

Članak 47.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 500 kW (R-HR VI/5) stječe pomorac koji:
– ima najmanje šest mjeseci plovidbe kao član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici;
– posjeduje valjano uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova na moru sukladno odgovarajućim propisima;
– ima posebnu izobrazbu o temeljnoj sigurnosti na brodu sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– položi ispite za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programima iz Priloga C koji su sastavni dio ovog Pravilnika;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 48.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW (R-HR VI/6) stječe pomorac koji:
– ima najmanje 18 godina života;
– ima završenu srednju stručnu školu za ribarsko-nautičkog tehničara ili drugu srednju stručnu školu u trajanju od najmanje tri godine koja sadrži najmanje program iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika ili osnovnu naobrazbu i posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D koji je sastavni dio ovoga Pravilnika;
– posjeduje valjano uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova na moru sukladno odgovarajućim propisima;
– ima posebnu izobrazbu o temeljnoj sigurnosti na brodu sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– položi ispite za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programima iz Priloga C koji su sastavni dio ovog Pravilnika;
– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 500 kW ili najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u službi stroja;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 49.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW (R-HR VI/7) stječe pomorac koji:
– posjeduje valjano uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova na moru sukladno odgovarajućim propisima;
– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW ili najmanje 12 mjeseca plovid­bene službe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi ili najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Dio četvrti
DOPUNSKE OSPOSOBLJENOSTI

Glava I.
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Članak 50.

(1) Zapovjednik broda, upravitelj stroja, časnici palube i stroja te sve druge osobe koje upravljaju gašenjem požara na brodu moraju imati Svjedodžbu o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara (STCW VI/3).
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji završi naprednu izobrazbu protupožarne zaštite, sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika i položi odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(3) Zahtjeve iz stavka 2. ovoga članka u pogledu izobrazbe i polaganja ispita nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Glava II.
Tankeri

Članak 51.

(1) Zapovjednik, časnici i članovi posade tankera, koji sudjeluju u poslovima rukovanja teretom i teretnim uređajem broda, te skrbi o teretu, moraju imati Svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima (STCW V/1-1).
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji:
– posjeduje Svjedodžbu o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara (STCW VI/3)
– je položio odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
– ima najmanje tri mjeseca priznate plovidbene službe na tankeru ili je završio izobrazbu upoznavanja tankera, sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
(3) Zahtjeve iz stavka 2. ovoga članka u pogledu izobrazbe i polaganja ispita nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 52.

(1) Zapovjednik, upravitelj stroja, prvi časnik palube, drugi časnik stroja i svaka druga osoba koja neposredno upravlja ukrcajem ili iskrcajem ili odgovara za prijevoz i rukovanje teretom na tankerima za ulje, mora uz svjedodžbu iz članka 51. ovog Pravilnika imati Svjedodžbu o osposobljenosti za rad na tankerima za ulje (STCW V/1-2).
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji ima najmanje šest mjeseci priznate plovidbene službe na tankerima za ulje, te koji završi posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika i položi odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 53.

(1) Zapovjednik, upravitelj stroja, prvi časnik palube, drugi časnik stroja i svaka druga osoba koja neposredno upravlja ukrcajem ili iskrcajem ili odgovara za prijevoz i rukovanje teretom na tankerima za kemikalije, mora uz svjedodžbu iz članka 51. ovog Pravilnika imati Svjedodžbu o osposobljenosti za rad na tankerima za kemikalije (STCW V/1-2).
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji ima najmanje šest mjeseci priznate plovidbene službe na tankerima za kemikalije, te koji završi posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika i položi odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Članak 54.

(1) Zapovjednik, upravitelj stroja, prvi časnik palube, drugi časnik stroja i svaka druga osoba koja neposredno upravlja ukrcajem ili iskrcajem ili odgovara za prijevoz i rukovanje teretom na brodovima za ukapljene plinove, mora uz svjedodžbu iz članka 51. ovog Pravilnika imati Svjedodžbu o osposobljenosti za rad na brodovima za ukapljene plinove (STCW V/1-2).
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji ima najmanje šest mjeseci priznate plovidbene službe na brodovima za ukapljene plinove, te koji završi posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika i položi odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Glava III.
Brodica za spašavanje, spasilačka brodica i brza spasilačka brodica

Članak 55.

(1) Svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice (STCW VI/2), izdat će se pomorcu koji:
– ima najmanje 18 godina,
– ima najmanje 12 mjeseci priznate plovidbene službe, ili
– najmanje 6 mjeseci priznate plovidbene službe i završenu posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(2) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe i polaganja ispita nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 56.

(1) Svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brzom spasilačkom brodicom (STCW VI/2), izdat će se pomorcu koji:
– ima svjedodžbu iz članka 48. ovoga Pravilnika,
– završi posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika i
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Glava IV.
Prva medicinska pomoć i medicinska skrb

Članak 57.

(1) Svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći (STCW VI/4), izdat će se pomorcu koji završi posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika i položi odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C koji je sastvni dio ovog Pravilnika.
(2) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe i polaganja ispita nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka
(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 58.

(1) Svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu (STCW VI/4), izdat će se pomorcu koji završi posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D ovoga Pravilnika i položi odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika, ako je prethodno osposobljen sukladno članku 57. ovog Pravilnika.
(2) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe i polaganja ispita nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka
(3) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja..

Glava V.
Putnički i ro-ro putnički brodovi

Članak 59.

(1) Svjedodžbu o mjerama sigurnosti na ro-ro putničkom brodu (STCW V/2) i Svjedodžbu o mjerama sigurnosti na putničkom brodu (STCW V/3) steći će zapovjednik, časnici i članovi posade putničkog i/ili roro putničkog broda koji savladaju odgovarajuću izobrazbu prema programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika i polože ispit sukladno programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(2) Programe iz stavka 1. ovoga članka dužne su svladati osobe kako slijedi:
– upravljanje skupinama ljudi u izvanrednim okolnostima – zapovjednici, časnici i drugo osoblje zaduženo prema rasporedu za uzbunu za pružanje pomoći putnicima,
– upoznavanje sa svojstvima putničkih i roro putničkih brodova – zapovjednici, časnici i drugo osoblje roro putničkog broda s posebnim dužnostima i odgovornostima,
– sporazumijevanje u izvanrednim okolnostima i pri korištenju prsluka za spašavanje – osoblje koje pruža izravne usluge putnicima u putničkim prostorijama roro putničkoga broda s posebnim dužnostima i odgovornostima,
– mjere sigurnosti putnika i tereta, odnosno cjelovitost trupa – zapovjednici, prvi časnici palube, upravitelji stroja, drugi časnici stroja i bilo koja druga osoba izravno odgovorna za ukrcaj i iskrcaj putnika, ukrcaj, iskrcaj ili osiguranje tereta, odnosno zatvaranje otvora na trupu,
– upravljanje u opasnim okolnostima i ljudskim ponašanjem – zapovjednici, prvi časnici palube, upravitelji stroja, drugi časnici stroja i bilo koja druga osoba izravno odgovorna za sigurnost putnika u izvanrednim okolnostima.
(3) Zapovjednik, časnici i članovi posade putničkog i/ili roro putničkog broda dužni su svjedodžbu iz stavka 1. ovog članka steći prije preuzimanja dužnosti.
(4) Osobama koje su dužne svladati samo dio programa iz stavka 1. ovoga članka, isti će na odgovarajući način biti naznačeni u svjedodžbi.
(5) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe i polaganja ispita nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka
(6) Svjedodžbe iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost na raz­doblje od pet godina od dana izdavanja.

Glava VI.
Rukovanje opasnim teretima

Članak 60.

(1) Zapovjednik, prvi časnik palube i svi pomorci odgovorni za rukovanje opasnim teretom naznačenim u Međunarodnom pomorskom pravilniku o opasnim teretima (IMDG Code) i Pravilniku o prijevozu suhih rasutih tereta (BC Code) moraju posjedovati Svjedodžbu o osposobljenosti za rad s opasnim teretima (STCW B-V/b i STCW B-V/c).
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka izdat će se pomorcu koji završi posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika i položi odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
(3) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe i polaganja ispita nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka
(4) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Glava VII.
Brza plovila

Članak 61.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za rad na brzom plovilu stječe pomorac koji:
– završi posebnu izobrazbu i uvježbavanje na brodu za koji se izdaje svjedodžba sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovoga Pravilnika;
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika;
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžbu o osposobljenosti za upravljanje brzim plovilom stječe pomorac koji:
– posjeduje svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika, upravitelja, časnika palube ili stroja,
– posjeduje svjedodžbu o osposobljenosti za rad na brzom plovilu,
– završi posebnu izobrazbu i uvježbavanje na brodu za koji se izdaje svjedodžba sukladno programu iz Priloga D koji je sastavni dio ovog Pravilnika,
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno s programom iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(3) Svjedodžbe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka imaju valjanost za brod i plovni put za koji se izdaju, u razdoblju od dvije godine od dana izdavanja.
(4) Svjedodžbe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mogu se obnoviti za isto razdoblje ako je pomorac ostvario najmanje 5 mjeseci plovidbene službe na predmetnom brodu u razdoblju valjanosti svjedodžbe.
(5) Svjedodžbe se izdaju na obrascima iz Priloga A-III koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(6) Svjedodžbe iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka, u nacionalnoj plovidbi, imaju valjanost na području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske za određeni brod, kao i za drugi brod iste serije (»sister ship«), odnosno istog tipa, približno iste veličine i karakteristika.

Glava VIII.
Radarski i ARPA uređaji

Članak 62.

(1) Potvrdu o osposobljenosti za motrenje i korištenje radarskog uređaja stječe pomorac koji:
– završi propisanu izobrazbu sukladno programu iz Priloga D, dio D6A koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe sukladan programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(2) Ispit iz alineje druge ovog članka može se polagati u okviru ispita za stjecanje svjedodžbi iz članaka 13.i 15. ovog Pravilnika.
Potvrda iz stavka 1. ovog članka izdaje se na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 63.

(1) Potvrdu o osposobljenosti za motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na radnoj razini stječe pomorac koji:
– završi propisanu izobrazbu sukladno programu iz Priloga D, dio D6B koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe sukladan programu iz Priloga C Pravilnika.
(2) Ispit iz alineje druge ovog članka može se polagati u okviru ispita za stjecanje svjedodžbi iz članka 17. ovog Pravilnika.
(3) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe i polaganja ispita nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka
(4) Potvrda iz stavka 1. ovog članka izdaje se na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 64.

(1) Potvrdu o osposobljenosti za motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na upravljačkoj razini stječe pomorac koji:
– završi propisanu izobrazbu sukladno programu iz Priloga D, dio D6C koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe sukladan programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
(2) Ispit iz alineje druge ovog članka može se polagati u okviru ispita za stjecanje svjedodžbi iz članka 20. ovog Pravilnika.
(3) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka u pogledu izobrazbe i polaganja ispita nisu dužne ispuniti osobe koje su tijekom srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja savladale program koji obuhvaća sve sadržaje programa iz stavka 1. ovoga članka
(4) Potvrda iz stavka 1. ovog članka izdaje se na hrvatskom i engleskom jeziku.

Glava IX.
Sigurnosna zaštita

Članak 65.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda stječe pomorac koji:
– ima najmanje 18 godina,
– ima najmanje ovlaštenje za obavljanje poslova na radnoj razini odgovornosti,
– je završio izobrazbu za časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda, sukladno s programom iz Priloga D32 koji je sastavni dio ovog Pravilnika,
– položila odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja i izdaje se na obrascu iz Priloga A koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 66.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda (STCW VI/5) stječe pomorac koji:
– je završio izobrazbu za časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda, sukladno s programom iz Priloga D32 koji je sastavni dio ovog Pravilnika,
– položilo odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika;
– ima najmanje 12 mjeseci plovidbene službe.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Članak 67.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu u društvu stječe osoba koja:
– ima najmanje 18 godina,
– je završila izobrazbu za osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu u društvu, sukladno s programom iz Priloga D33 koji je sastavni dio ovog Pravilnika,
– položila odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja i izdaje se na obrascu iz Priloga A IV koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 68.

(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu u luci stječe osoba koja:
– ima najmanje srednjoškolsku naobrazbu;
– je završila izobrazbu za osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu u luci, sukladno programu iz Priloga D34 koji je sastavni dio ovog Pravilnika,
– ima najmanje 1 godinu radnog iskustva;
– položila odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja i izdaje se na obrascu iz Priloga A IV koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Dio peti
OBRAZOVANJE I IZOBRAZBA POMORACA

Članak 69.

(1) Obrazovanje koje je uvjet za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti sukladno odredbama ovog Pravilnika provode pomorska učilišta ovlaštena sukladno posebnim propisima i uz suglasnost Ministarstva.
(2) Izobrazbu koja je uvjet za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti sukladno odredbama ovog Pravilnika provode pomorska učilišta ovlaštena od Ministarstva.
(3) Izobrazbu propisanu u članku 59., 61., 65., 66. i 67. ovog Pravilnika mogu obavljati i brodarske kompanije koje raspolažu odgovarajućim brodom i čiji sustav kvalitete obuhvaća i izobrazbu pomoraca.
(4) Suglasnost iz stavka 1. ili dopusnicu iz stavka 2. i 3. ovog članka Ministarstvo izdaje na temelju pisanog zahtjeva pomorskog učilišta, odnosno brodarske kompanije.
(5) Zahtjev iz stavka 4. ovog članka mora sadržavati dokaze o ispunjavanju uvjeta za održavanje obrazovanja i/ili izobrazbe u pogledu uvedenog i održavanog sustava kvalitete, tehničke opremljenosti, kadrova i programa.
(6) Minimalni sadržaj zahtjeva propisan je u Prilogu H1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(7) Nastavnici predmeta uže pomorske struke u procesima obrazovanja i izobrazbe pored uvjeta propisanih posebnim propisima, moraju imati stečeno zvanje u pomorstvu, najmanje ono na koje se obrazovni program odnosno program izobrazbe odnosi.
(8) Uvjeti u pogledu, tehničke opremljenosti i kadrova propisani su u Prilogu H2 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(9) Usklađenost programa obrazovanja utvrđuje se u odnosu na odgovarajuće dijelove STCW Konvencije i STCW Pravilnika.
(10) Usklađenost programa izobrazbe utvrđuje se u odnosu na programe propisane u Prilogu D koji je sastavni dio ovog Pravilnika, te odgovarajućim dijelovima STCW Pravilnika.
(11) Rješavajući po zahtjevu pomorskog učilišta, Ministarstvo će izdati suglasnost odnosno dopusnicu pomorskom učilištu kada utvrdi da su ispunjeni uvjeti propisani Pomorskim zakonikom i ovim Pravilnikom.
(12) U postupku rješavanja po zahtjevu iz stavka 2. i 3. ovog članka Ministarstvo je obvezno pored pregleda dokumentacije provesti i pregled učilišta.
(13) Protiv rješenja Ministarstva nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 70.

(1) Suglasnost za održavanje obrazovanja, odnosno dopusnica za održavanje izobrazbe izdaje se na rok od pet godina od dana izdavanja.
(2) Prilikom odlučivanja o izdavnju dopusnice ili suglasnosti u novog petogodišnjem razdoblju, Ministarstvo će uzeti u obzir rezultat prosudbe iz članka 71. ovog Pravilnika.
(3) Za pomorsko učilište koje u program obrazovanja uvrsti i programe izobrazbe ne izdaje se posebna dopusnica.
(4) Pomorsko učilište dužno je o svakoj promjeni tehničke opremljenosti, kadrova ili programa bez odlaganja, a najkasnije 30 dana prije namjeravanog početka odvijanja nastave dostaviti Ministarstvu podatke o promjenama na suglasnost.
(5) Pomorsko učilište nije ovlašteno obavljati obrazovanje ili izobrazbu uz promijenjene uvjete bez suglasnosti.
(6) Ako pomorsko učilište postupi protivno odredbi stavka 4. ovog članka potvrdnica pomorskog učilišta neće se priznati u postupku izdavanja svjedodžbi pomorca, a pomorskom učilištu oduzet će se suglasnost odnosno dopusnica na rok ne kraći od godinu dana.

Članak 71.

(1) Svako pomorsko učilište, kojemu je povjereno obrazovanje ili izobrazba pomoraca, dužno je u sklopu svog unutarnjeg ustroja uspostaviti sustave kvalitete sukladno međunarodnim ISO standardima upravljanja, a u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, STCW Konvencije i STCW Pravilnika, koji moraju biti ocijenjeni od nezavisne certifikacijske ustanove.
(2) Pomorsko učilište je dužno izvijestiti Ministarstvo o rezultatima nezavisne prosudbe, neposredno nakon provedene prosudbe, a najkasnije u roku od 15 dana nakon provedene prosudbe.

Članak 72.

(1) Ostvarivanje ciljeva pomorskog učilišta kojem je povjereno obrazovanje ili izobrazba sukladno odredbama Pomorskog zakonika i ovog Pravilnika, pod izravnim je nadzorom Ministarstva.
(2) Ministarstvo je dužno najmanje svake pete godine poduzeti podroban pregled i raščlambu učinka obrazovanja i izobrazbe, nezavisnih ocjena sustava kakvoće radi ocjene općih standarda kvalitete u radu svakoga pojedinog pomorskog učilišta.
(3) Rezultati prosude iz stavka 2. ovog članka uzimaju se u obzir pri odlučivanju o izdavanju suglasnosti pomorskom učilištu za naredno razdoblje.

Članak 73.

(1) Pristupniku koji s uspjehom završio program srednjoškolskog obrazovanja nautičkog ili brodostrojarskog smjera pomorsko učilište izdaje svjedodžbu sukladno posebnim propisima.
(2) Uz svjedodžbu iz stavka 1. ovog članka, pomorsko učilište izdaje i uvjerenje koje sadrži popis programa izobrazbe obuhvaćenih programom obrazovanja koje je pristupnik s uspjehom završio.
(3) Pristupniku koji je odslušao i položio sve ispite prve dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog ili brodostrojarskog smjera pomorsko učilište izdaje uvjerenje kojim se potvrđuje da je pristupnik s uspjehom savladao program obrazovanja kako je propisan ovim Pravilnikom, a koje sadrži i popis programa izobrazbe obuhvaćenih programom obrazovanja koje je pristupnik s uspjehom završio.
(4) Pristupniku koji je uspješno završio preddiplomski studij nautičkog ili brodostrojarskog smjera u trajanju od tri godine pomorsko učilište izdaje svjedodžbu prvostupnika (BSc.) sukladno posebnim propisima.
(5) Uz svjedodžbu iz stavka 4 ovog članka, pomorsko učilište izdaje i uvjerenje koje sadrži popis programa izobrazbe obuhvaćenih programom obrazovanja koje je pristupnik s uspjehom završio.
(6) Pristupniku koji je uspješno savladao program izobrazbe, osim za one programe koji su obuhvaćeni programom obrazovanja, izdaje se Potvrdnica na obrascu iz Priloga B koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(7) Uvjerenje iz stavka 2., 3. i 5. ovog članka pomorsko učilište izdaje na odgovarajućem obrascu koje zaprima od Ministarstva.
(8) Pomorsko učilište neće izdati Svjedodžbu, Uvjerenje ili Potvrdnicu pristupniku koji nije bio nazočan na više od 5% ukupnog trajanja programa izobrazbe, pri čemu se praktični dio izobrazbe mora pohađati u cijelosti.

Članak 74.

(1) Pomorsko učilište ovlašteno za održavanje izobrazbe pomoraca plaća godišnju naknadu za svaku kalendarsku godinu.
(2) Naknada se sastoji od stalnog i promjenjivog dijela. Stalni dio naknade utvrđuje se prema vrsti izobrazbe i broju područnih jedinica. Promjenjivi dio naknade utvrđuje se prema broju kandidata.
(3) Stalni dio naknade za prvu kalendarsku godinu rada plaća se prilikom izdavanja dopusnice, a za sve naredne godine plaća se najkasnije do 30. lipnja za tekuću kalendarsku godinu, a promjenjivi dio naknade se plaća prije izdavanja obrazaca potvrdnica pomorskom učilištu.
(4) Ako pomorsko učilište ne uplati naknadu u roku propisanom u stavku 3. ovog članka, pomorskom učilištu se oduzima dopusnica za održavanja izobrazbe.
(5) Visinu naknade utvrđuje Ministar najkasnije do 1. prosinca za narednu kalendarsku godinu.

Članak 75.

Ako Ministarstvo ili lučka kapetnija utvrdi da pomorsko učilište ne zadovoljava uvjete na temelju kojih mu je izdano rješenje ili utvrdi bilo koju drugu nepravilnost u radu pomorskog učilišta, Ministarstvo ili lučka kapetanija naložiti ispravak utvrđenog nedostatka i zabraniti održavanje izobrazbe ili obrazovanja do otklanjanja nedostatka.

Članak 76.

(1) Pomorsko učilište ovlašteno za provođenje izobrazbe dužno je najmanje tri dana prije početka izobrazbe izvijestiti Ministarstvo i nadležnu lučku kapetaniju o danu i vremenu početka i okončanja izobrazbe, točnom rasporedu sati, predmeta i predavača.
(2) Pomorsko učilište iz stavka 1. ovog članka je dužno dostaviti popis pristupnika za program izobrazbe najkasnije prije početka izobrazbe.

Dio šesti
POSTUPAK IZDAVANJA SVJEDODŽBI O OSPOSOBLJENOSTI

Članak 77.

(1) Svjedodžba o osposobljenosti izdaje se na zahtjev pomorca, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani ovim Pravilnikom.
(2) Uz zahtjev za izdavanje svjedodžbe, podnositelj je dužan priložiti dvije fotografije ne starije od 6 mjeseci i dokaze o:
a) identitetu i starosnoj dobi;
b) udovoljavanju propisanim uvjetima zdravstvene sposobnosti;
c) položenom odgovarajućem ispitu (ako je ispit propisan);
d) udovoljavanju svim uvjetima obveznog obrazovanja i/ili izobrazbe za stjecanje odnosne svjedodžbe;
e) udovoljavanju svim propisanim uvjetima glede trajanja plovidbene službe u odgovarajućem svojstvu i na odgovarajućoj vrsti broda;
f) udovoljavanju i drugim standardima osposobljenosti, propisanima ovim Pravilnikom, glede onih osposobljenosti, djelatnosti i razina odgovornosti koje se u odnosnoj svjedodžbi iskazuju;
g) najviše do sada stečeno zvanje u pomorstvu.

Članak 78.

Udovoljavanje propisanim zdravstvenim uvjetima dokazuje se valjanim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti, koje je izdala ovlaštena zdravstvena ustanova u skladu s odgovarajućim propisima o zdravstvenim pregledima pomoraca.

Članak 79.

(1) Udovoljavanje uvjetima glede trajanja plovidbene službe u odgovarajućem svojstvu i na odgovarajućoj vrsti broda koja je započela prije 1. lipnja 2008. godine, dokazuje se:
a) ako je pomorac bio ukrcan na hrvatskom brodu – ovjerenim bilješkama u svojoj pomorskoj knjižici, odnosno odobrenju za ukrcavanje;
b) ako je pomorac bio ukrcan na stranom brodu – ovjerenim bilješkama u svojoj pomorskoj knjižici ili sukladno s nacionalnim propisima države čiju zastavu brod vija.
(2) Udovoljavanje uvjetima glede trajanja plovidbene službe koja je započela nakon 1. lipnja 2008. godine dokazuje se ovjerenim bilješkama u pomorskoj knjižici, odnosno odobrenju za ukrcavanje izdanim od strane Republike Hrvatske.
(3) U slučajevima iz stavka 1. točke b) ovoga članka Ministarstvo, odnosno nadležna lučka kapetanija može tražiti i druge neosporne dokaze plovidbene službe (npr. ugovor o radu, iskrcajne liste, preslike viza, putne karte i dr.).

Članak 80.

(1) Kad je uvjetima za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti propisano polaganje ispita, Ministarstvo ili nadležna lučka kapetanija će temeljem zahtjeva podnesenog sukladno članku 77. ovoga Pravilnika, ako se utvrdi da su svi uvjeti ispunjeni, uputiti pristupnika na ispit, o čemu će donijeti zaključak.
(2) Zaključak iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na obrascu propisanom u Prilogu G koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a sadrži osim odobrenja za pristupanje ispitu, vrijeme i mjesto polaganja ispita.

Članak 81.

(1) Ako podnositelj zahtjeva udovoljava svim propisanim uvjetima za izdavanje tražene svjedodžbe o osposobljnosti, Ministarstvo ili nadležna lučka kapetanija donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva, prilog kojem je odgovarajuća svjedodžba.
(2) Ako podnositelj zahtjeva ne udovoljava nekom od uvjeta za izdavanje tražene svjedodžbe o osposobljnosti, Ministarstvo ili nadležna lučka kapetanija izdat će rješenje o odbijanju zahtjeva.
(3) Protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka, nezadovoljna stranka može uložiti žalbu Ministarstvu, putem tijela koje je rješenje donijelo, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Ispiti za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti

Članak 82.

(1) Stručne ispite za stjecanje i obnovu svjedodžbi o osposobljenosti iz Dijela trečeg i četvrtog ovoga Pravilnika, pomorci polažu pred ispitnim povjerenstvima.
(2) Članove ispitnih povjerenstava i ispitivače imenuje Ministar.
(3) Prijedlog članova ispitnih povjerenstava koja se osnivaju pri Ministarstvu, i ispitivača daje ravnatelj uprave nadležne za izdavanje svjedodžbi, a prijedlog sastava ispitnih povjerenstava koja se osnivaju pri lučkim kapetanijama, i ispitivača, daje lučki kapetan.
(4) Prijedlog za imenovanje člana ispitnoga povjerenstva i ispitivača mora sadržavati pisane dokaze o udovoljavanju uvjetima za člana ispitnoga povjerenstva.
(5) Pri određivanju sastava ispitnoga povjerenstva i ispitivača, Ministar može imenovati i potreban broj pripravnika za dužnosti člana povjerenstva.
(6) Pripravnici za članove ispitnoga povjerenstva moraju zadovoljavati sve potrebne uvjete za člana ispitnoga povjerenstva, osim uvjeta koji se odnose na iskustvo.
(7) Članove ispitnoga povjerenstva i ispitivače, Ministar imenuje na rok od dvije godine.
(8) Tajnika ispitnoga povjerenstva imenuje ravnatelj Uprave nadležne za izdavanje svjedodžbi, iz redova zaposlenika u sjedištu Ministarstva, odnosno lučki kapetan, iz redova zaposlenika lučke kapetanije.

Članak 83.

(1) Ispitna povjerenstva za stjecanje svih ili pojedinih zvanja osnivaju se u Ministarstvu i lučkim kapetanijama, u kojima se nalaze sjedišta pomorskih učilišta kojima je, temeljem suglasnosti ili dopusnice Ministarstva povjerena izobrazba i/ili obrazovanje pomoraca radi stjecanja tog ili tih zvanja.
(2) Ispitna povjerenstva za obnovu svih ili pojedinih zvanja osnivaju se u Ministarstvu i lučkim kapetanijama.
(3) Ispitna povjerenstva osnovana u lučkim kapetanijama dužna su održavati ispite na području lučke kapetanije u kojima su osnovana.

Članak 84.

(1) Svaki član ispitnoga povjerenstva mora:
– imati odgovarajuću naobrazbu i izobrazbu, najmanje onu koja je potrebna za stjecanje ili obnovu svjedodžbe za koju se ispit održava;
– imati stečeno zvanje u pomorstvu, najmanje ono na koje se odnosni ispit odnosi;
– imati odgovarajuće iskustvo u provjeri znanja i ocjenjivanju stručne osposobljenosti pomoraca ili završiti izobrazbu za članove ispitnoga povjerenstva, sukladno programu iz Priloga D ovoga Pravilnika.
(2) Pod odgovarajućom naobrazbom i izobrazbom smatra se najmanje naobrazba i izobrazba potrebna za stjecanje ovlaštenja za koje se ispit održava.
(3) Pod stečenim zvanjem, smatra se jedno od stečenih zvanja u pomorstvu, sukladno članku 6., 7. ili 8. ovog Pravilnika, novisno o valjanosti svjedodžbe o osposobljenosti.
(4) Smatra se da odgovarajuće iskustvo ima osoba koja je u svojstvu pripravnika za člana ispitnoga povjerenstva bila nazočna postupku ispitivanja i ocjenjivanja u najmanje tri ispitna roka i najmanje 30 pristupnika ili osoba koja ima valjani izbor u nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje.

Članak 85.

(1) Ispitno povjerenstvo za svaki pojedini ispit čine predsjednik i dva člana, osim za stjecanje ili obnovu svjedodžbi iz članaka 17., 20., 21., 29., 32., 33., 37 i 38. ovoga Pravilnika, kad ispitno povjerenstvo čine predsjednik i četiri člana.
(2) Predsjednika, članove i ispitivače ispitnog povjerenstva za svaki pojedini ispit određuje ravnatelj Uprave nadležne za izdavanje svjedodžbi iz redova imenovanih članova i ispivača ispitnog povjerenstva osnovanog pri sjedištu Ministarstva, odnosno lučki kapetan iz redova imenovanih članova i ispitivača ispitnog povjerenstva osnovanog pri lučkoj kapetaniji.
(3) Predsjednik i članovi povjerenstva ujedno su ispitivači iz pojedinih predmeta.
(4) Ako je broj predmeta veći od broja članova povjerenstva, predsjednik povjerenstva uključit će odgovarajući broj ispitivača.
(5) Osoba koja je sudjelovala u obrazovanju i/ili izobrazbi pojedinog pristupnika ne može sudjelovati u postupku ispita istog pristupnika.

Članak 86.

Članovi ispitnoga povjerenstva dužni su redovito ukazivati nazočnim pripravnicima na prednosti i nedostatke uočene u znanjima i vještinama ispitanih pristupnika, te na okolnosti bitne za konačnu ocjenu.

Članak 87.

Ispiti za stjecanje svjedodžaba o osposobljenosti pomoraca, pri kojima program i način provjere osposobljenosti zahtijeva posebnu tehničku opremu ili pomagala, održavaju se u prostorima odgovarajućih pomorskih učilišta.

Članak 88.

(1) Rokovi za polaganje ispita za stjecanje i obnovu svjedodžaba o osposobljenosti pomoraca jesu redoviti i izvanredni.
(2) Redovite rokove za polaganje ispita utvrđuje Ministarstvo, unaprijed za svaku kalendarsku godinu.
(3) Izvanredne rokove za polaganje ispita utvrđuje lučka kapetanija.

Članak 89.

(1) Ispit iz pojedinih dijelova programa (predmeta) može se polagati pisano, usmeno i praktično.
(2) Ispit za obnovu svjedodžbe o osposobljenosti polaže se pisano i obuhvaća jedan ili više predmeta odgovarajućeg programa.
(3) Ispitni program i način polaganja ispita za stjecanje pojedine svjedodžbe, utvrđuje se u prilogu C ovoga Pravilnika.
(4) Sadržaj pisanog dijela ispita utvrđuje Ministarstvo, te utvrđuje kriterij procjene rezultata pisanog dijela ispita.
(5) Praktični dio ispita se u pravilu održava na suvremeno opremljenom brodu, prema izboru i odluci predsjednika komisije, ili u odgovarajuće opremljenim prostorijama s namijenskim uređajima ili na simulatoru.

Članak 90.

Ocjena uspjeha pristupnika iz svakoga predmeta na ispitu je »zadovoljio« ili »nije zadovoljio«, a ocjena sveukupnog ispita je »položio« ili »nije položio«.

Članak 91.

(1) Za pristupnika koji odustane od započetoga polaganja ispita ili popravnoga dijela ispita, drži se da ispit nije položio.
(2) Pristupniku koji ne pokaže dostatan uspjeh iz pisanog dijela ispita uskraćuje se pravo polagati usmeni ispit iz toga predmeta.
(3) Pristupnik može polagati popravni ispit iz jednog predmeta za ispite koji imaju četiri predmeta ili manje, za ispite koji imaju od 5 do 9 predmeta dozvoljava se polaganje popravnog ispita iz dva predmeta, a za ispite koji imaju 10 predmeta ili više popravni dio ispita može se polagati iz tri predmeta.
(4) Osoba koja ne pristupi polaganju ispita na koji je upućena, a svoj izostanak ne opravda valjanim razlogom na pisani način najkasnije do početka ispita, smatra se da ispit nije položila.
(5) Osobi koja je izostanak opravdala sukladno odredbi stavka 4. ovog članka lučka kapetanija će odrediti novi rok za polaganje ispita.

Članak 92.

(1) Po okončanju ispitivanja, ispitno povjerenstvo utvrđuje ocjenu iz svakoga predmeta i konačnu ocjenu, te izdaje potvrdnicu o uspjehu na ispitu, koju potpisuje predsjednik i tajnik ispitnoga povjerenstva.
(2) Ukoliko se pristupnik upućuje na popravni ispit, potvrdnica sadrži i mjesto i vrijeme polaganja popravnog ispita.
(3) Obrazac potvrdnice popisan je u Prilogu G koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 93.

(1) Tijekom polaganja ispita vodi se zapisnik u kojega se unose svi podaci od važnosti za postupak i ishod na ispitu, a poglavito imena članova ispitnoga povjerenstva, nazivi predmeta, uspjeh iz svakoga predmeta, te konačna ocjenu.
(2) Zapisnik vodi tajnik, a potpisuju ga predsjednik i tajnik ispitnog povjerenstva.

Članak 94.

(1) Neposredno po priopćenju ishoda ispita, a najkasnije tijekom narednoga radnog dana po održanom ispitu, pristupnik ima pravo uložiti pisani i obrazloženi prigovor na odluku povjerenstva.
(2) O prigovoru pristupnika, predsjednik povjerenstva odmah izvješćuje Ministarstvo, koje u roku od dva dana mora potvrditi odluku ispitnoga povjerenstva ili uvažiti prigovor pristupnika.

Članak 95.

(1) Popravni ispit za sve svjedodžbe iz Dijela trećeg ovog Pravilnika može se polagati najranije 30 dana od započetoga polaganja ispita, a najkasnije jednu godinu od započetog polaganja ispita.
(2) Popravni ispit za sve svjedodžbe iz Dijela četvrtog ovoga Pravilnika može se polagati iz najviše dvaju predmeta i to najranije 15 dana od započetoga polaganja ispita, a najkasnije šest mjeseci od započetog polaganja ispita.
(3) Popravni ispit za obnovu svjedodžbe o osposobljenosti može se polagati najranije 15 dana od započetoga polaganja ispita, a najkasnije 3 mjeseca od započetog polaganja ispita.
(4) Popravni se ispiti polažu pred istim ispitnim povjerenstvom.
(5) Za pristupnika koji na popravnom ispitu bude iz kojega predmeta ili načina polaganja ocijenjen s »Nije zadovoljio«, drži se da cijeli ispit nije položio.

Članak 96.

(1) Pristupnici koji ne polože ispit za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti iz Dijela trećeg ovog Pravilnika, ne mogu pristupiti ponovnom polaganju u roku kraćem od 3 mjeseca.
(2) Iznimno, pristupnici za stjecanje svjedodžbe iz članaka 34. i 36. ovog Pravilnika, mogu pristupiti ponovnom polaganju ispita u roku od najmanje 30 dana.
(3) Pristupnici koji ne polože ispit za stjecanje svjedodžbe iz Dijela četvrtog ovog Pravilnika ne mogu pristupiti ponovnom polaganju u roku kraćem od 30 dana.
(4) Pristupnici koji ne polože ispit za obnovu svjedodžbe o osposobljenosti ne mogu pristupiti ponovnom polaganju u roku kraćem od 30 dana.

Članak 97.

Ministarstvo može na zahtjev lučke kapetanije u izuzetnim slučajevima dopustiti skraćivanje rokova iz članaka 95. i 96. ovog Pravilnika.

Članak 98.

Pristupnici koji su stekli svjedodžbu o osposobljenosti iz članka 21. ovog Pravilnika, stječu naziv »kapetan duge plovidbe«.

Članak 99.

(1) Poslove u svezi organizacije ispita može obavljati pomorsko učilište koje temeljem suglasnosti ili dopusncie Ministarstva obavlja obrazovanje /ili izobrazbu.
(2) Ispit se polaže pred povjerenstvom Ministarstva odnosno lučke kapetanije imenovanim od strane ministra.
(3) Sve administrativne poslove oko izdavnja svjedožbi o osposobljenosti obavlja Ministarstvo ili lučka kapetanija za što im pripada naknada za obrasce i naknada za unapređenje službe.
(4) Troškove ispita snose kandidati, a visinu naknade za članove ispitnog povjerenstva i naknade iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje ministar.
(5) Troškove održavanja ispita izvan sjedišta ispitnog povjerenstva, što uključuje putne troškove i dnevnice članovima i tajniku ispitnog povjerenstva, a prema mjerilima za tijela državne uprave, snosi organizator ispita.
(6) Obračun i naplatu troškova pripreme i organizacije ispita i raspodjelu uprihođenih sredstava može obavljati pomorsko učilište iz stavka 1. ovog članka.

Dio sedmi
PRIZNAVANJE, OBNOVA I ZAMJENA SVJEDODŽBI O OSPOSOBLJENOSTI

Glava I.
Priznavanje svjedodžbi izdanih od nadležnih tijela strane države

Članak 100.

(1) Svjedodžbe o osposobljenosti izdane od nadležnih tijela druge države stranke Konvencije STCW 1978. kako je izmjena i dopunjena, priznaju se u Republici Hrvatskoj, uz uvjet uzajamnosti i jednakovrijednosti.
(2) Postupak priznavanja svjedodžbi vodi Ministarstvo.
(3) Pojedina isprava iz stavka 1. ovoga članka priznaje se, na zahtjev pomorca, ako su ispunjeni svi zahtjevi i uvjeti propisani za izdavanje takve svjedodžbe, sukladno s odredbama ovoga Pravilnika.
(4) Ako se utvrdi da standardi obrazovanja i/ili izobrazbe, te uvjeti za izdavanje svjedodžbe u državi koja je izdala svjedodžbu ne odgovaraju uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, Ministarstvo može odrediti dodatno obrazovanje i/ili izobrazbu, dodatnu plovidbenu službu i polaganje odgovarajućih ispita prema odgovarajućem programu iz Priloga C ili D koji su sastavni dio ovog Pravilnika.
(5) Priznavanje svjedodžbe potvrđuje se odgovarajućom ovjerom koja se izdaje na obrascu propisanom u Prilogu A II koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(6) Svjedodžbe o osposobljenosti izdane od strane države koje nisu članice Konvencije STCW 1978. s izmjenama i dopunama i nisu na popisu zemalja sukladno odredbama Pravila I/7 Konvencije STCW 1978. kako je izmijenjena i dopunjena, neće se priznati u Republici Hrvatskoj.

Obnova svjedodžbi

Članak 101.

(1) Svjedodžbe o osposobljenosti kojima je valjanost pet godina, obnavljaju se za isto razdoblje ukoliko naslovnik svjedodžbe dokaže svoju stručnu osposobljenost i zdravstvenu sposobnost.
(2) Stručna osposobljenost iz prethodnog stavka postiže se:
a) potvrđenom plovidbenom službom tijekom koje je pomorac obavljao dužnosti što odgovaraju svjedodžbi koju posjeduje i to najmanje u razdoblju od ukupno jedne godine tijekom proteklih pet godina neovisno o kategoriji plovidbe broda. U najmanje razdoblje plovidbe od godinu dana u proteklih pet godina ne uračunava se plovidba ostvarena u kategoriji plovidbe 8 ili u vremenu koje je brod proveo u raspremi, osim kod svjedodžbi u nacionalnoj plovidbi; ili
b) obavljanjem onih dužnosti koje se drže jednakima plovidbenoj službi i to: lučkoga kapetana, inspektora sigurnosti plovidbe, djelatnika u sjedištu Ministarstva ili lučke kapetanije koji je rješenjem Ministarstva ovlašten obavljati inspekcijske poslove, peljara, člana ispitnoga povjerenstva za stjecanje odnosne svjedodžbe o osposobljenosti ili nastavnika u teoretskom ili praktičnom obrazovanju ili izobrazbi polaznika za stjecanje odnosne svjedodžbe o osposobljenosti i to najmanje u razdoblju od 12 mjeseci tijekom proteklih pet godina, ili
c) ispunjenjem jednog od sljedećih uvjeta:
– za svjedodžbu iz članka 34. polaganjem ispita za stjecanje odgovarajuće svjedodžbe;
– za svjedodžbe o osnovnoj osposobljenosti osim svjedodžbe iz članka 34. polaganjem ispita prema programu i na način kako je propisano u Prilogu C 37 ovog Pravilnika;
– ako pomorac iz članaka 15. do 21., 26. do 38. i 43. do 49. ovog Pravilnika, osim pomorca iz članka 34. ovog Pravilnika, ostvari najmanje 3 mjeseca potvrđene plovidbene službe u posljednjih godinu dana obavljajući dužnosti koje odgovaraju svjedodžbi koju posjeduje ili kao neposredni niži časnik ili kao prekobrojni časnik, a ostali dio do najmanje jedne godine potvrđene plovidbene službe tijekom proteklih pet godina obavljajući bilo koje dužnosti u bilo kojem svojstvu ukrcaja na brodu bez obzira na veličinu ili snagu porivnog stroja.
(3) Ako nisu ispunjeni svi uvjeti iz stavka 2. ovog članka naslovniku svjedodžbe o osposobljenosti može se na njegov zahtjev izdati svjedodžba o osposobljenosti koja odgovara ostvarenoj potvrđenoj plovidbenoj službi u trajanju od 12 mjeseci tijekom proteklih pet godina ne manjoj od plovidbene službe koja je uvjet za stjecanje zahtijevane svjedodžbe o osposobljenosti.
(4) Svjedodžbe o osposobljenosti u nacionalnoj plovidbi mogu se obnoviti i temeljem plovidbene službe ostvarene na javnim brodovima.

Članak 102.

(1) Ako pomorac ne ispunjava uvjete za obnovu svjedodžbe u pogledu plovidbene službe na brodu odgovarajuće veličine i snage porivnog stroja, pomorac može obnoviti svjedodžbu uz uvjet da je u posljednjih 5 ostvario najmanje 1 godinu plovidbene službe obavljajući dužnosti koje odgovaraju svjedodžbi koju posjeduje, na brodovima u nacionalnoj plovidbi.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka izdat će se svjedodžba o osposobljenosti uz ograničenje: vrijedi samo za nacionalnu plovidbu.

Članak 103.

(1) Svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti kojima je valjanost pet godina, osim svjedodžbe iz članak 58. ovog Pravilnika, obnavljaju se za isto razdoblje, ukoliko naslovnik svjedodžbe dokaže svoju stručnu osposobljenost.
(2) Stručna osposobljenost iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se:
a) plovidbenom službom iz točke a) stavka 2. članka 101. ovog Pravilnika, na brodu za kojega se takva svjedodžba o osposobljenosti zahtijeva ili;
b) ponovnim polaganjem ispita za stjecanje odnosne svjedodžbe ili;
c) obavljanjem onih dužnosti koje se drže jednakima plovidbenoj službi i to: lučkoga kapetana, inspektora sigurnosti plovidbe, djelatnika Uprave pomorstva ili lučke kapetanije koji je rješenjem Ministarstva ovlašten obavljati inspekcijske poslove, peljara, člana ispitnoga povjerenstva za stjecanje odnosne svjedodžbe o osposobljenosti ili nastavnika u teoretskom ili praktičnom obrazovanju ili izobrazbi polaznika za stjecanje odnosne svjedodžbe o osposobljenosti i to najmanje u razdoblju od 12 mjeseci tijekom proteklih pet godina.
(3) Svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu (STCW VI/4) obnavlja se za isto razdoblje temeljem ponovnog uspješno završenog programa izobrazbe sukladno Prilogu D koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Zamjena svjedodžbe

Članak 104.

(1) Nestanak svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunske osposobljenosti posjednik je dužan prijaviti tijelu koje je svjedodžbu izdalo.
(2) Nestanak svjedodožbe u inozemstvu, posjednik je dužan prijaviti najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, a nakon povratka u Republiku Hrvatsku – tijelu iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Nadležno tijelo će nestalu svjedodžbu proglasiti nevažećom.
(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka žalba nije moguća.
(5) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka objavit će se u »Narodnim novinama«, o trošku stranke.
(6) Nadležno tijelo koje je izdalo nestalu ili oštećenu svjedodžbu izdat će na zahtjev pomorca novu svjedodžbu.
(7) Rok valjanosti svjedodžbe iz stavka 6. ovog članka ne može biti dulji od datuma isteka valjanosti izgubljene ili oštećene svjedodžbe.

Članak 105.

(1) Znatno oštećenje svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunske osposobljenosti posjednik je dužan prijaviti tijelu koje je svjedodžbu izdalo.
(2) Znatno oštećenje svjedodožbe u inozemstvu, posjednik je dužan prijaviti najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, a nakon povratka u Republiku Hrvatsku – tijelu iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Nadležno tijelo koje je izdalo oštećenu svjedodžbu izdat će na zahtjev pomorca novu svjedodžbu ukoliko pomorac oštećenu svjedodžbu priloži zahtjevu.
(4) Rok valjanosti svjedodžbe iz stavka 3. ovog članka ne može biti dulji od datuma isteka valjanosti oštećene svjedodžbe.

Dio osmi
UPISNICI SVJEDODŽBI O OSPOSOBLJENOSTI

Članak 106.

Svjedodžbe o osposobljenosti, dopunskoj osposobljenosti i ovjere o priznanju svjedodžbi, vode se u upisniku svjedodžbi.

Članak 107.

(1) Upisnike vodi Ministarstvo i lučke kapetanije, pri kojima su ustanovljena ispitna povjerenstva.
(2) Središnji upisnik svih svjedodžaba vodi Ministarstvo.

Članak 108.

(1) Upisnici su javne knjige.
(2) Podaci iz upisnika izdaju se na zahtjev brodara, nadležnih vlasti druge države ili drugih fizičkih ili pravnih osoba koje imaju pravni interes.

Članak 109.

(1) Upisnici sadržavaju najmanje:
– podatke o svjedodžbama o osposobljenosti (broj svjedodžbe, STCW ili druga oznaka, dužnost, djelatnost, razina osposobljenosti, ovjera i ograničenja),
– podatke o ovlašteniku (ime pomorca, datum rođenja, državljanstvo, spol, fotografiju, odnosni broj isprave, datum izdavanja, datum istjecanja, datum zadnje obnove, pojedinosti o izuzećima),
– podatke o valjanosti svjedodžbe (valjanost, privremeno ili trajno oduzimanje, prijava gubitka ili uništenja, uključujući zapis o promjeni statusa i datuma promjene),
– podatke o zdravstvenom stanju ovlaštenika (datum izdavanja zadnjega zdravstvenog uvjerenja koje se odnosi na izdavanje ili obnovu odgovarajuće svjedodžbe o osposobljenosti).
(2) Voditelj upisnika dužan je na pismenu molbu dati pismeni odgovor sa zatraženim podacima.

Dio deveti
ODUZIMANJE SVJEDODŽBI O OSPOSOBLJENOSTI

Članak 110.

(1) Ministarstvo ili lučka kapetanija donijet će rješenje kojim se proglašava ništavim rješenje i svjedodžba o osposobljenosti, te pomorcu oduzima svjedodžba o osposobljenosti ako:
1. pomorac ne ispunjava uvjete godina života za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti;
2. pomorac stekne svjedodžbu o osposobljenosti na temelju krivotvorenih ili neistinitih isprava potrebnih za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti;
3. je pomorac trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje odgovarajućih poslova;
(2) Ako okolnosti iz stavka 1. točke 3. ovog članka nastupe nakon izdavanja svjedodžbe o osposobljenosti, Ministarstvo ili lučka kapetanija će donijeti rješenje o ukidanju rješenja o izdavanju svjedodžbe o osposobljenosti i oduzeti pomorcu svjedodžbu.

Članak 111.

Ako se u prekršajnom ili kaznenom postupku pomorcu izreče mjera oduzimanja svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti, odgovarajuća bilješka unijet će se u upisnik svjedodžbi.

Dio deseti
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 112.

(1) Pomorci u službi palube koji su stekli određena zvanja po dosadašnjim propisima, mogu danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:
1. kormilar – svjedodžbu o osposobljenosti za zvanje člana posade koji čini dio plovidbene straže, odnosno svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika na brodovima do 200 BT u nacionalnoj plovidbi s ograničenjem da je ovlašten zapovijedati brodovima do 50 BT, ako ima ukupnu plovidbenu službu od najmanje 5 godina sa svjedodžbom kormilara, od čega najmanje 1 godinu u svojstvu zapovjednika broda u posljednje 3 godine;
2. brodovođa ograničene plovidbe – svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika na brodovima do 200 BT u nacionalnoj plovidbi, s ograničenjem da nije ovlašten zapovijedati putničkim brodovima, odnosno svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika na brodovima do 200 BT u nacionalnoj plovidbi, s ograničenjem da je ovlašten zapovijedati putničkim brodovima do 100 BT, ako ima ukupnu plovidbenu službu od najmanje 5 godina sa svjedodžbom brodovođe ograničene plovidbe od čega najmanje 1 godinu u svojstvu zapovjednika broda u posljednje 3 godine;
3. brodovođa – svjedodžbu o osposobljenosti za časnika odgovornog za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT, u maloj obalnoj plovidbi, odnosno svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT, u maloj obalnoj plovidbi, ako ispunjava uvjete iz članka 16. ovog Pravilnika, odnosno svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi, s ograničenjem da je ovlašten zapovijedati brodom u nacionalnoj plovidbi ako ima plovidbenu službu u nacionalnoj plovidbi;
4. poručnik trgovačke mornarice – svjedodžbu o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima, ili svjedodžbu o osposobljenosti za prvoga časnika palube ili zapovjednika na brodovima do 3000 BT, ako ispunjava uvjete iz članaka 18. i 19. ovog Pravilnika, odnosno svjedodžbu o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodovima od 3000 BT ili većima, ako ima najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u svojstvu časnika plo­vidbene straže na brodovima od 3000 BT ili većima u neograničenoj plovidbi;
5. kapetan duge plovidbe – svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg.
(2) Svjedodžba o osposobljenosti iz stavka 1. ovog Pravilnika izdat će se pomorcu koji pored uvjeta iz stavka 1. ovog članka ispuni i jedan od sljedećih uvjeta:
– ima najmanje 12 mjeseci potvrđene plovidbene službe ostvarene u posljednjih 5 godina ili;
– položi ispit prema programu i na način kako je propisano u Prilogu C 37 ovog Pravilnika.

Članak 113.

(1) Svjedodžbe o osposobljenosti iz članka 112. ovog Pravilnika priznat će pomorcu koji uz odnosno zvanje posjeduje:
1. Svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova traganja, spašavanja i opstanka na moru, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovanja sredstvima za spašavanje, svje­dodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova protupožarne zaštite i svjedodžbu o osposobljenosti za motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem na osnovu posebne izobrazbe i položenog ispita sukladno programu iz Priloga D6A koji je sastavni dio ovog Pravilnika, za pomorce koji zapovijedaju brodovima koji imaju ugrađen radarski uređaj – pomorcu iz točaka 1. i 2.;
(2) Ako pomorac ne posjeduje svjedodžbe o osposobljenosti navedene u točki 1. ovog članka osim svjedodžbe o osposobljenosti za motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem, dužan je svladati poseban program i položiti ispit, sukladno s odredbom članka 11. ovog Pravilnika.
2. Svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova traganja, spašavanja i opstanka na moru, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovanja sredstvima za spašavanje, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova protupožarne zaštite, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovanja radarom za osmatranje – pomorcu iz točke 3.
3. Svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova traganja, spašavanja i opstanka na moru, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovanja sredstvima za spašavanje, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova protupožarne zaštite, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovanja uređajima za automatsko radarsko ucrtavanje (ARPA), te svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovanja radarom za osmatranje – pomorcu iz točaka 4. i 5.
(3) Nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, pomorac koji je stekao zvanje iz članka 112. ovog Pravilnika, a prethodno nije stekao svjedodžbe o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka, dužan je svladati programe izobrazbe i položiti odgovarajuće ispite koji su uvjet za stjecanje odnosnih ovlaštenja.

Članak 114.

(1) Pomorci u službi stroja koji su stekli određena zvanja po dosadašnjim propisima, mogu danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika steći:
1. brodski mazač – svjedodžbu o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici;
2. brodski motorist – svjedodžbu o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici, uz ograničenje da je ovlašten upravljati brodskim postrojenjem do 500 kW u nacionalnoj plovidbi;
3. brodski strojovođa – svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici na brodovima sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačima s ograničenjem da može obnašati dužnost časnika straže u strojarnici sa strojem porivne snage do 1100 kW, ili svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim, s ograničenjem da može obnašati dužnost časnika straže u strojarnici sa strojem porivne snage do 1500 kW, ako ima najmanje 10 godina plovidbene službe u zvanju brodskog strojovođe ili svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 3000 kW s ograničenjem da može obnašati dužnost upravitelja u strojarnici sa strojem porivne snage do 750 kW, ako ima najmanje 5 godina plovidbene službe u zvanju brodskog strojovođe;
4. pomorski strojar – svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici na brodovima sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačima, ili svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodovima sa strojem porivne snage do 3000 kW, ako ispunjava uvjete iz članka 30. ovog Pravilnika, odnosno svjedodžbu o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu porivne snage od 3000 kW ili jačim ako ima najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u svojstvu časnika odgovornog za plovidbenu stražu u strojarnici na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim.
5. pomorski strojar I. klase – svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodovima sa strojem porivne snage od 3000 kWili jačima.
(2) Svjedodžba o osposobljenosti iz stavka 1. ovog Pravilnika izdat će se pomorcu koji pored uvjeta iz stavka 1. ovog članka ispuni i jedan od sljedećih uvjeta:
– ima najmanje 12 mjeseci potvrđene plovidbene službe ostvarene u posljednjih 5 godina ili;
– položi ispit prema programu i na način kako je propisano u Prilogu C 37 ovog Pravilnika.

Članak 115.

(1) Svjedodžbe o osposobljenosti iz članka 114. ovog Pravilnika priznat će se pomorcu koji uz odnosno zvanje posjeduje:
1. Svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova traganja, spašavanja i opstanka na moru, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovanje sredstvima za spašavanje i Svje­dodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova protupožarne zaštite – pomorcu iz točke 1. i točke 2.;
2. Svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova traganja, spašavanja i opstanka na moru, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovanje sredstvima za spašava­nje i svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova protupožarne zaštite – pomorcu iz točaka 3., 4. i 5.
(2) Ako pomorac ne posjeduje svjedodžbe o osposobljenosti navedene u točki 1. ovoga članka, dužan je svladati poseban program i položiti ispit, sukladno odredbi članka 11. ovoga Pravilnika.

Članak 116.

Pomorci u radioslužbi koji su stekli određena zvanja po dosadašnjim propisima, mogu danom stupanja na snagu ovog Pravilnika steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:
1. GMDSS operator s ograničenim ovlaštenjem – svjedodžbu o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
2. GMDSS operator s općim ovlaštenjem – svjedodžbu o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti.

Članak 117.

Pomorci u radioslužbi koji su jednom stekli svjedodžbu o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti ili općom ovlasti mogu steći svjedodžbu o osposobljenosti za VHF DSC radiooperatera.

Članak 118.

Pomorci u radioslužbi koji su stekli ovlaštenje:
– pomorski radiotelefonist s općim ovlaštenjem i
– pomorski radiotelefonist s ograničenim ovlaštenjem,
zadržavaju ih i mogu obavljati odgovarajuće poslove na brodovima u kategoriji plovidbe 5 (nacionalna plovidba) i kategoriji plovidbe 6 (nacionalna obalna plovidba), koji nemaju ugrađenu GMDSS opremu.

Članak 119.

Pomorci koji su do stupanja na snagu ovog Pravilnika stekli ovlaštenje pomorskoga radiotelegrafista I. ili II. klase, mogu steći Svjedodžbu o osposobljenosti za radioelektroničara II. klase, ako imaju završenu visokoškolsku naobrazbu, smjera pomorskih komunikacija i brodske elektronike ili drugog odgovarajućeg smjera, u trajanju od najmanje dvije godine, ako svladaju poseban program izobrazbe prema Prilogu D koji je sastavni dio ovog Pravilnika, te polože odgovarajući ispit.

Članak 120.

(1) Pomorci koji su prije stupanja na snagu ovog Pravilnika stekli određena zvanja u službi palube, mogu steći sljedeća zvanja na ribarskim brodovima:
1. Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika ribarskog broda u nacionaloj plovidbi i ZERP-u (R-HR VI/1) može steći zapovjednik broda do 50 BT u nacionaloj plovidbi (HR III/13) ili mornar-motorist pod uvjetom da:
a. udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
2. Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika ribarskog broda u maloj obalnoj plovidbi (R-HR VI/2) može steći zapovjednik broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u (HR III/14) ili brodovođa ograničene plovidbe pod uvjetom da posjeduje:
a. Svjedodžbu o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći (STCW VI/4),
b. najmanje 12 mjeseci potvrđene plovidbene službe u službi palube ostvarene u posljednjih 5 godina i
c. udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
3. Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika odgovornog za plovidbenu stražu na ribarskom brodu u velikoj obalnoj plovidbi (R-HR VI/3) može steći časnik odgovornog za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW II/3) ili brodovođa pod uvjetom da posjeduje:
a. najmanje 12 mjeseci potvrđene plovidbene službe u službi palube ostvarene u posljednjih 5 godina i
b. udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
4. Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika ribarskog broda u velikoj obalnoj plovidbi (R-HR VI/4) može steći zapovjednik broda od 3000 BT ili većeg (STCW II/2), prvi časnik palube na brodu od 3000 BT ili većem (STCW II/2), zapovjednik broda do 3000 BT (STCW II/2), prvi časnik palube na brodu do 3000 BT (STCW II/2), časnik plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem (STCW II/1), zapovjednik broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW II/3), časnik odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW II/3) s najmanje 24 mjeseci plovidbene službe u tom svojstvu odnosno brodovođa koji ispunjava uvjete članka 16. ovog Pravilnika, pod uvjetom da posjeduje:
a. Svjedodžbu o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu (STCW VI/4),
b. najmanje 12 mjeseci potvrđene plovidbene službe u službi palube ostvarene u posljednjih 5 godina i
c. udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba o osposobljenosti iz stavka 1. ovog članka izdat će se pomorcu koji pored uvjeta iz stavka 1. ovog članka ispunjava sljedeći uvjet:
– posjeduje valjano uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova na moru sukladno odgovarajućim propisima.
(3) Uvjet potvrđene plovidbene službe u trajanju od najmanje 12 mjeseci u posljednjih 5 godina iz stavka 1. ovog članka može se zamijeniti polaganjem ispita prema programu i na način kako je propisano u Prilogu C 37 ovog Pravilnika.

Članak 121.

(1) Pomorci koji su prije stupanja na snagu ovog Pravilnika stekli određena zvanja u službi stroja, mogu steći sljedeća zvanja na ribarskim brodovima:
1. Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 500 kW (R-HR VI/5) može steći brodski motorist ili mornar-motorist ili upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u ili upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 350 kW u nacionalnoj plovidbi pod uvjetom da:
a. udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
2. Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW (R-HR VI/6) može steći časnik stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u ili časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi ili brodski strojovođa s 5 godina plovidbene službe u tom zvanju pod uvjetom da posjeduje:
a. najmanje 12 mjeseci potvrđene plovidbene službe u službi stroja ostvarene u posljednjih 5 godina i
b. udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
3. Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW (R-HR VI/7) može steći upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim ili drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim ili drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW ili upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW ili časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim (STCW III/1) ili upravitelj stroja sa strojem porivne snage do 1000 kWu nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u (HR III/26) ili upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi ili brodski strojovođa s 5 godina plovidbene službe u tom zvanju pod uvjetom da posjeduje:
a. najmanje 12 mjeseci potvrđene plovidbene službe u službi stroja ostvarene u posljednjih 5 godina i
b. udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.
(2) Svjedodžba o osposobljenosti iz stavka 1. ovog članka izdat će se pomorcu koji pored uvjeta iz stavka 1. ovog članka ispunjava sljedeći uvjet:
– posjeduje valjano uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova na moru sukladno odgovarajućim propisima.
(3) Uvjet potvrđene plovidbene službe u trajanju od najmanje 12 mjeseci u posljednjih 5 godina iz stavka 1. ovog članka može se zamijeniti polaganjem ispita prema programu i na način kako je propisano u Prilogu C 37 ovog Pravilnika.

Članak 122.

(1) Pomorci koji su po dosadašnjim propisima stekli ove svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti, danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika mogu steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:
1. za upravljanje gašenjem požara priznat će se pomorcu koji ima svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova protupožarne zaštite, te uvjerenje o položenom ispitu prve pomoći ili svje­dodžbu iz članka 57. ovog Pravilnika. Pomorac koji je stekao svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova protupožarne zaštite prije stupanja na snagu ovog Pravilnika ne mora pohađati program protupožarne zaštite radi stjecanja svjedodžbe iz članka 11. ovog Pravilnika;
2. za osnovnu osposobljenost za rad na tankerima priznat će se pomorcu koji ima svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova u vezi sa sigurnošću tankera;
3. za rad na tankerima za ulje priznat će se pomorcu koji ima svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova u vezi sa sigurnošću tankera, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova pranja tankova sirovom naftom, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovanja uređajima za inertni plin i najmanje šest mjeseci plovidbene službe na tankerima za ulje;
4. za rad na tankerima za prijevoz kemikalija priznat će se pomorcu koji ima svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova u vezi sa sigurnošću tankera, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova u vezi sa sigurnošću na tankerima za prijevoz kemikalija i najmanje šest mjeseci plovidbene službe na tankerima za prijevoz kemikalija;
5. za rad na brodovima za prijevoz ukapljenih plinova priznat će se pomorcu koji ima svjedodžbu o osposobljenosti za obav­ljanje poslova u vezi sa sigurnošću tankera, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova na brodovima za prijevoz ukapljenih plinova i najmanje šest mjeseci plovidbene službe na brodovima za prijevoz ukapljenih plinova;
6. za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice priznat će se pomorcu koji ima svjedodžbu o osposobljenosti za rukovanje sredstvima za spašavanje;
7. za pružanje prve medicinske pomoći priznat će se pomorcu koji je tijekom naobrazbe završio program jednakovrijedan izobrazbi propisanoj u članku 57. ovog Pravilnika;
8. za pružanje medicinske skrbi na brodu priznat će se pomorcu koji je tijekom srednjoškolske ili visokoškolske naobrazbe nautičkog smjera završio program jednakovrijedan izobrazbi propisanoj u članku 58. ovoga Pravilnika;
9. o osposobljenosti za rad s opasnim teretima priznat će se pomorcu koji ima uvjerenje o osposobljenosti za rad s opasnim teretima.
(2) Svjedodžba iz članka 11. ovoga Pravilnika izdat će se pomorcu bez polaganja ispita, ako na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika ima Svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova rukovanje sredstvima za spašavanje, svjedodžbu o osposobljenosti za obavljanje poslova protupožarne zaštite i najmanje jednu godinu priznate plovidbene službe u zadnjih pet godina. Pomorac koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imao svjedodžbu o ospo­sobljenosti za obavljanje poslova rukovanja sredstvima za spašavanje ne mora pohađati program osobnog preživljavanja, radi stjecanja svjedodžbe iz članka 11. Pravilnika.
(3) Pomorcima kojima za stjecanje svjedodžbi iz točaka 3., 4. i 5. ovoga članka nedostaje svjedodžba o osposobljenosti za obavljanje poslova u svezi sa sigurnošću tankera stečena u skladu s dosadašnjim propisima, ista se može zamijeniti svjedodžbom o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima, stečenom prema uvjetima propisanim u članku 51. ovog Pravilnika.

Članak 123.

Pomorac koji je do stupanja na snagu ovog Pravilnika stekao svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za ulja, ili Svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za prijevoz kemikalija ili svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za prijevoz ukapljenih plinova može steći svjedodžbu iz članka 51. ovog Pravilnika.

Članak 124.

Pomorci koji su sukladno ranijim propisima stekli zvanje brodskoga kuhara ili su prije stupanja na snagu ovog Pravinika obavljali poslove brodskog kuhara mogu steći svjedodžbu o osposobljenosti iz članka 39. ovog Pravilnika uz uvjet udovoljavanja uvjetima zdravstvene sposobnosti.

Članak 125.

(1) Pomorac koji je do stupanja na snagu ovog Pravilnika stekao svjedodžbu o osposobljenosti za mornara motoristu može je zamijeniti za Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi i Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbi.
(2) Pomorac koji je do stupanja na snagu ovog Pravilnika stekao svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/26) može je zamijeniti za Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/26).
(3) Pomorac koji je do stupanja na snagu ovog Pravilnika stekao svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/25) može je zamijeniti za Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/25).
(4) Pomorac koji je do stupanja na snagu ovog Pravilnika stekao svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 350 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/24) može je zamijeniti za Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/24).
(5) Svjedodžba o osposobljenosti iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovog članka izdat će se pomorcu koji posjeduje potvrđenu plovidbenu službu u trajanju od najmanje 12 mjeseci u posljednjih 5 godina.
(6) Uvjet iz stavka 5. ovog članka može se zamijeniti polaganjem ispita prema programu i na način kako je propisano u Prilogu C 37 ovog Pravilnika.

Članak 126.

Pomorac koji je do primjene članka 66. ovog Pravilnika stekao Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda može je zamijeniti za Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda (STCW VI/5) najkasnije do 1. srpnja 2009. godine pod uvjetom da:
je ostvario najmanje 3 mjeseca potvrđene plovidbene službe na poslovima časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda u posljednje 3 godine ili
je obavljao poslove koji svojim svojstvima odgovaraju poslovima časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda u trajanju od najmanje 3 mjeseca u posljednje 3 godine o čemu posjeduje odgovarajuće dokaze.

Članak 127.

Pomorska učilišta kojima je povjereno održavanje izobrazbe, ovlaštena su održavati izobrazbu do isteka roka valjanosti rješenja o povjeravanju izobrazbe pomoraca donijeta temeljem ranijeg Pravilnika.

Članak 128.

(1) Imenovanje članova ispitnih povjerenstava izdano sukladno ranijem propisu ostaje na snazi do isteka roka valjanosti.
(2) Svjedodžbe o osposobljenosti izdane sukladno ranijim propisima ostaju na snazi do isteka roka njihove valjanosti.

Članak 129.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti ostaju valjane do isteka roka valjanosti:
zapovjednik broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi i zapovjednik ribarskog broda u ZERP-u (HR III/14);
upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u (HR III/26);
časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u (HR III/25) i
upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u (HR III/24).
(2) U postupku obnove nositeljima svjedodžbi iz stavka 1. ovog članka izdat će odgovarajuće svjedodžbe iste oznake sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 130.

Pomorska učilišta moraju udovoljiti zahtjevima ovog Pravilnika u pogledu tehničke opremljenosti sukladno rokovima utvrđenim u Prilogu H koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 131.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (»Narodne novine«, br. 91/2005).
(2) Članak 66. ovog Pravilnika primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.
(3) Primjenom članka 66. ovog Pravilnika prestaje primjena članka 65. ovog Pravilnika.
(4) Odredbe dijela III. glave VI., članak 120. i 121. ovog Pravilnika primjenjuju se najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 132.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-02/52
Urbroj: 530-04-07-19
Zagreb, 27. travnja 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

 

 

 

PRILOG C

PRILOG D


PRILOG E

I. dio

II. dio