Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega

NN 51/2007 (21.5.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega

MINISTARSTVO FINANCIJA

1688

Na temelju članka 20. i 21. stavka 3. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06) i članka 50. stavak 2. i 3. Zakona o sudskim pristojbama (»Narodne novine«, br. 74/95, 57/96, 137/02 i 26/03 – pročišćeni tekst) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU, RASPAČAVANJU, POVLAČENJU IZ UPOTREBE I ZAMJENI DRŽAVNIH BILJEGA

Članak 1.

U Pravilniku o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega (»Narodne novine«, br. 12/96) u članku 1. riječi: »tiskanje, puštanje u tečaj« brišu se.

Članak 2.

U članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Državni biljezi tiskaju se na zaštićenom bijelom papiru s utisnutom metaliziranom folijom – hologramom.«

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:
»Izgled državnog biljega je sljedeći:
– u srednjem dijelu nalazi se grb Republike Hrvatske uokviren stiliziranom rozetom,
– ispod grba je oznaka vrijednosti u kunama,
– u gornjem dijelu ispisano je: »REPUBLIKA HRVATSKA«, a iznad tih riječi na desnoj strani nalazi se perforirani otvor u obliku grba Republike Hrvatske,
– ispod oznake vrijednosti nalazi se zaštitni hologram s motivima grba Republike Hrvatske i slovima: »RH« i »MF«,
– u donjem dijelu ispisano je: »DRŽAVNI BILJEG«.

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:
»Državni biljezi tiskaju se u ovim bojama:
– biljeg od 5,00 kuna u plavoj boji,
– biljeg od 10,00 kuna u smeđoj boji,
– biljeg od 20,00 kuna u narančastoj boji,
– biljeg od 50,00 kuna u crvenoj boji.«

Članak 5.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Ministarstvo financija povjerit će, sukladno propisima o javnoj nabavi, tiskanje državnih biljega trgovačkom društvu koje osigurava poseban način zaštite kakav se koristi pri tiskanju drugih vrijednosnica.«
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Hrvatska narodna banka raspačava državne biljege putem Financijske agencije.«
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 6.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »Narodna banka Hrvatske« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Hrvatska narodna banka«, a riječi: »Zavod za platni promet« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Financijska agencija« u odgovarajućem padežu.

Članak 7.

Dosadašnji državni biljezi izdani na temelju Pravilnika o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega (»Narodne novine«, br. 12/96) mogu se upotrebljavati kao državni biljezi do njihovoga iskorištenja.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-02/07-01/4
Urbroj: 513-03/07-7
Zagreb, 2. svibnja 2007.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.