Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja

NN 51/2007 (21.5.2007.), Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1692

Na temelju članka 35. stavka 9. i 13. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, 41/07), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O OBVEZNOM OZNAČAVANJU I REGISTRACIJI SVINJA

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovaj Pravilnik utvrđuje minimalne zahtjeve označavanja i registracije svinja, ne dovodeći u pitanje provedbu posebnih propisa donesenih u svrhu iskorjenjivanja i suzbijanja bolesti svinja.

Članak 2.

Radi provedbe mjera za zaštitu zdravlja životinja i ljudi od zaraznih i nametničkih bolesti te praćenja sljedivosti proizvoda životinjskog podrijetla, sve svinje u Republici Hrvatskoj moraju se označiti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, a svako premještanje svinja mora se evidentirati u Jedinstveni registar domaćih životinja na način koji omogućuje identifikaciju gospodarstva sa kojeg su došle i na kojem su rođene.

Pojmovnik

Članak 3.

Za potrebe ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. Dobavljači ušnih markica – pravne ili fizičke osobe, koje su na temelju zahtjeva upisane u evidenciju dobavljača ušnih markica;
2. Gospodarstvo – svako domaćinstvo, objekt ili u slučaju držanja životinja na otvorenom, svako mjesto smješteno unutar područja Republike Hrvatske na kojem domaće životinje povremeno ili trajno borave i/ili se uzgajaju i drže;
3. Hrvatski stočarski centar (u daljnjem tekstu: HSC) – ovlaštena pravna osoba kojoj Uprava povjerava poslove vođenje JRDŽ;
4. Identifikacijska kartica gospodarstva (u daljnjem tekstu: IKG) – dokument koji služi za identifikaciju gospodarstva u okviru svih sustava u stočarstvu;
5. Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (u daljnjem tekstu: JIBG) – broj kojeg za svako gospodarstvo upisano u RF dodjeljuje ovlaštena pravna osoba i nalazi se na ušnoj markici kojom se označavaju svinje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. Jednom dodijeljeni JIBG je nepromjenjiv;
6. Jedinstveni registar domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ) – temeljna baza podataka o domaćim životinjama (goveda, konji, svinje ovce i koze), gospodarstvima i posjednicima u Republici Hrvatskoj koju vodi ovlaštena pravna osoba u elektronskom obliku;
7. Jedinstveni registar svinja (u daljnjem tekstu: JRS) – temeljna baza podataka o svim označenim svinjama u Republici Hrvatskoj i sastavni je dio JRDŽ;
8. Klaonica – objekt registriran za klanje svinja kojem je dodijeljen poseban registracijski broj;
9. Posjednik – svaka fizička ili pravna osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar izravno odgovorna za zdravlje i dobrobit svinja ili se brine za njih trajno ili privremeno;
10. Prijevoznik – svaka fizička ili pravna osoba koja obavlja prijevoz svinja prijevoznim sredstvom;
11. Primarna lokacija – glavna lokacija gospodarstva na kojoj su smještene domaće životinje određena X i Y koordinatama;
12. Promet – svako premještanje živih svinja;
13. Registar farmi (u daljnjem tekstu: RF) – temeljna baza podataka o svim gospodarstvima na kojima se drže domaće životinje u Republici Hrvatskoj i sastavni je dio JRDŽ;
14. Sabirni centar – objekti, sabirališta i sajmovi u kojima se grupiraju svinje podrijetlom s različitih gospodarstava za pošiljke životinja namijenjenih trgovini, a ima status gospodarstva;
15. Sekundarna lokacija – jedna ili više pomoćnih lokacija gospodarstva na kojoj domaće životinje borave tijekom dana manje od 24 sata i sa koje se dnevno vraćaju na primarnu lokaciju te je određena X i Y koordinatama;
16. Svinja – svaka životinja vrste Sus scrofa domesticus;
17. Tetovirni broj – skraćeni broj koji se sastoji od oznake HR i dvije do pet znamenki i koji na zahtjev posjednika dodjeljuje ovlaštena pravna osoba;
18. Trgovac – svaka fizička ili pravna osoba koja kupuje i prodaje životinje iz komercijalnih razloga, izravno ili neizravno, koja ima redovan promet životinjama i u roku od najviše 30 dana proda životinje koje kupi ili premjesti iz prvobitnog prostora u drugi prostor koji nije u njegovom vlasništvu te ima status gospodarstva;
19. Uprava za veterinarstvo (u daljnjem tekstu: Uprava) – ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: MPŠVG);
20. Vlasnik – svaka fizička ili pravna osoba u čijem se vlasništvu nalazi svinja.

II. JEDINSTVENI REGISTAR DOMAĆIHŽIVOTINJA (JRDŽ)

Vođenje i upravljanje JRDŽ

Članak 4.

(1) JRDŽ vodi i za upravljanje njime odgovorna je Uprava.
(2) Obavljanje poslova vođenja JRDŽ u elektronskom obliku Uprava povjerava HSC-u.
(3) Podatke u JRDŽ upisuju:
– Uprava,
– HSC,
– ovlaštene veterinarske organizacije,
– druge fizičke i pravne osobe kojima Uprava izda odobrenje za upis podataka.
(4) Pravo na pristup JRDŽ, radi pregleda, bez prava upisa podataka imaju:
– MPŠVG,
– veterinarske službe,
– drugi korisnici kojima Uprava izda odobrenje za pristup podacima.

Registar farmi (RF)

Članak 5.

(1) RF sastavni je dio JRDŽ.
(2) Sva gospodarstava moraju se upisati u RF na temelju zahtjeva koji se podnosi HSC-u na obrascu »Zahtjev za upis u Registar farmi« iz Priloga I. ovoga Pravilnika.
(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka potrebno je priložiti i ispunjen obrazac »Dodatni podaci o gospodarstvu« iz Priloga II. ovoga Pravilnika.
(4) Za gospodarstva upisana u RF, HSC izdaje IKG iz Priloga III. ovoga Pravilnika. IKG posjednik mora držati na lokaciji na kojoj se nalaze svinje.
(5) Pri upisu podataka o gospodarstvu u RF, svako gospodarstvo dobiva od HSC-a JIBG koji se sastoji od dvoslovne oznake zemlje podrijetla – HR i neponovljivog osmeroznamenkastog broja.
(6) U RF pohranjuju se sljedeći podaci:
1. Osnovni podaci gospodarstva i posjednika:
a) JIBG;
b) Adresa gospodarstva (županija, pošta, mjesto, ulica i kućni broj);
c) Podaci o posjedniku (ime/naziv, adresa/sjedište, MBG/MB, kontaktni podaci i podaci o odgovornoj osobi u pravnoj osobi: ime, adresa, MBG);
d) Podaci o vlasniku (ime/naziv i adresa/sjedište);
e) Zemljopisne koordinate lokacije gospodarstva (X i Y);
f) Sekundarna lokacija s koordinatama;
g) Ostale lokacije vezane uz pravnu osobu bez koordinata.
2. Dodatni podaci o gospodarstvu na dan upisa:
a) Vrsta proizvodnje;
b) Vrsta životinja na gospodarstvu;
c) Godišnji broj životinja na gospodarstvu;
d) Maksimalan kapacitet gospodarstva.
3. Veterinarski podaci:
a) Opći podaci:
– ovlaštena veterinarska organizacija,
– službeni/ovlašteni veterinar,
– veterinarski inspektor.
b) Podaci o naređenim mjerama i zdravstvenom statusu.
(7) Podaci iz stavka 6. ovoga članka ostaju upisani u RF u razdoblju od tri godine od dana kada više nema ni jedne svinje na gospodarstvu.
(8) Posjednik novoosnovanih gospodarstva svinja mora prije početka obavljanja djelatnosti postupiti u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

Gospodarstva s jednom svinjom

Članak 6.

(1) Gospodarstva koja drže samo jednu svinju za vlastite potrebe ne upisuju se u RF, ali su dužna prijaviti kupovinu svinje za vlastite potrebe, prilikom dopreme, nadležnoj veterinarskoj organizaciji.
(2) Gospodarstvo iz stavka 1. ovoga članka evidentira se u JRS uz upis imena i prezimena, MBG-a i adrese posjednika svinje.
(3) U slučaju otpreme svinje iz stavka 1. ovoga članka s gospodarstva svinja se mora podvrgnuti propisanim kontrolama odnosno gospodarstvo se mora upisati u RF i dobiti JIBG.

Promjena podataka o gospodarstvu

Članak 7.

(1) Posjednik je dužan svaku promjenu podataka o gospodarstvu i posjedniku propisanu člankom 5. stavkom 6. točkom 1. ovoga Pravilnika prijaviti HSC-u najkasnije sedam dana od dana nastale promjene na obrascu »Zahtjev za promjenu podataka o farmi« iz Priloga IV. ovoga Pravilnika.
(2) Promjene u odnosu na dodatne podatke iz članka 5. stavka 6. točke 2. podtočke a) ovoga Pravilnika posjednik je dužan prijaviti najkasnije sedam dana od nastale promjene na obrascu »Promjena dodatnih podataka o gospodarstvu« iz Priloga IIA kojeg dostavlja HSC-u.
(3) Promjene u odnosu na dodatne podatke iz članka 5. stavka 6. točke 2. podtočke c) ovoga Pravilnika evidentiraju se na temelju godišnje prijave svinja propisane člankom 20. ovoga Pravilnika koju posjednik dostavlja HSC-u.
(4) Promjene u odnosu na dodatne podatke iz članka 5. stavka 6. točke 3. podtočke a) ovoga Pravilnika evidentiraju se ažurno preko nadležnog veterinarskog inspektora.

Jedinstveni registar svinja (JRS)

Članak 8.

(1) JRS je sastavni dio JRDŽ.
(2) JRS je elektronička baza podataka iz koje su vidljivi svi podaci o prometu svinja na i s gospodarstva u skladu s člankom 16. stavcima 3. – 7. ovoga Pravilnika i iz »Godišnje dojave brojnog stanja svinja na gospodarstvu« u skladu s člankom 20. ovoga Pravilnika.

III. OZNAČAVANJE SVINJA

Odgovornost za označavanje svinja

Članak 9.

(1) Posjednik svinja je odgovoran da je svaka pojedina svinja odnosno cijelo stado označeno u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
(2) Ako se svinja izgubi ili je ukradena posjednik je dužan u roku od tri dana o tome izvijestiti ovlaštenog/službenog veterinara ili nadležnog veterinarskog inspektora koji navedeno evidentira.

Ovlaštenje za označavanje svinja

Članak 10.

Označavanje svinja u skladu s odredbama članka 35. stavaka 1. i 2. Zakona o veterinarstvu i odredbama ovoga Pravilnika obavljaju pravne ili fizičke osobe i to:
1. Posjednici svinja,
2. Ovlaštene veterinarske organizacije,
3. Veterinarske službe,
4. HSC.

Označavanje svinja od strane posjednika

Članak 11.

Posjednici mogu označavati svinje na vlastitom gospodarstvu ako su osposobljeni za označavanje i o tome posjeduju potvrdu izdanu od osobe ovlaštene od Uprave, a podaci o navedenim posjednicima upisuju se u JRS.

Vrijeme i način označavanja svinja

Članak 12.

(1) Svinje se moraju označiti čim prije, a najkasnije prije otpreme s gospodarstva.
(2) Svinje se označavaju ušnom markicom propisanom Prilogom V. ovoga Pravilnika ili tetovirnim brojem.
(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako se označavanje obavlja tetovirnim brojem, mora se obaviti čim prije, najkasnije unutar 15 dana po prašenju.
(4) Ušna markica se stavlja na desno uho i mora biti trajna i čitljiva tijekom cijelog života svinje.
(5) Gospodarstva čije se svinje označavaju tetovirnim brojem moraju biti upisana u posebnu evidenciju koju vodi HSC, a upis se odobrava na osnovi zahtjeva za označavanjem tetoviranim brojem kojeg HSC-u podnosi posjednik više od pet krmača.
(6) Tetovirni broj tetovira se na desno uho, a u evidenciji HSC-a povezan je s JIBG.
(7) U desnom uhu svinja ne smije imati nikakvih drugih oznaka osim onih propisanih odredbama ovoga Pravilnika.
(8) Ako se ušna markica odnosno tetovirni broj na svinji, označenoj u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, izgubi ili postane nečitljiv, svinja se, na gospodarstvu na kojem je ovo uočeno, ponovno označava, prije ponovnog stavljanja u promet i to ušnom markicom novog JIBG na kojem se životinja trenutno nalazi.
(9) Ponovno označavanje svinja posjednik mora upisati u Registar svinja na gospodarstvu (u daljnjem tekstu: RSG) na način da iz RSG bude vidljiva veza s prethodno dodijeljenim JIBG.
(10) Niti jedna ušna markica ne može se ukloniti ili zamijeniti protivno odredbama ovoga Pravilnika.

Uvoz i izvoz svinja

Članak 13.

(1) Uvezene svinje namijenjene klanju ne podliježu označavanju propisanom odredbama ovoga Pravilnika.
(2) Svinje iz uvoza, namijenjene daljnjoj proizvodnji, potrebno je označiti prije raspuštanja karantene, a najkasnije u roku od 30 dana od dana uvoza, na način propisan odredbama ovoga Pravilnika.
(3) Označavanje svinja prije raspuštanja karantene provode ovlaštene veterinarske organizacije.
(4) Svinjama iz stavka 2. ovoga članka, uz ušnu markicu propisanu ovim Pravilnikom, ostavlja se i ušna markica zemlje podrijetla.
(5) Svinje namijenjene uzgoju ili tovu koje se uvoze iz zemalja Europske unije, a označene su u skladu s propisima Europske unije ne moraju se ponovno označavati.
(6) Kod izvoza svinja postupa se u skladu s člankom 14. stavkom 8. i člankom 16. stavkom 7. ovoga Pravilnika, a jedan primjerak Putnog lista ovjerava granična veterinarska inspekcija i vraća ga ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji mjesta otpreme ili sabirnog centra koja upisuje izvoz u JRS u roku pet dana od realiziranog izvoza.

Registar svinja na gospodarstvu (RSG)

Članak 14.

(1) Posjednik svinja, osim u slučaju registriranih prijevoznika, mora voditi RSG, u kojem sve promjene moraju biti upisane ažurno i kronološkim redom, najkasnije do trećeg dana od dana nastale promjene.
(2) U RSG se moraju upisati sljedeći podaci:
– JIBG;
– adresa gospodarstva;
– ime i prezime odnosno naziv posjednika, adresu/sjedište posjednika ako je drukčija od adrese gospodarstva;
– MBG/MB posjednika;
– ukupan broj svinja na gospodarstvu, nakon svake promjene;
– o ponovnom označavanju svinja;
– o uginućima;
– evidencija o liječenju i karenci;
– o klanju svinja za vlastite potrebe;
– bilješka o nadzoru gospodarstva od strane veterinarskog inspektora (ime i potpis te datum nadzora).
(3) Pri ponovnom označavanju životinja upisuju se sljedeći podaci:
– prethodni JIBG;
– novi JIBG;
– broj ponovno označenih svinja;
– datum ponovnog označavanja.
(4) Pri dopremi svinja na gospodarstvo s drugog gospodarstva upisuju se sljedeći podaci:
– JIBG s kojeg se svinje otpremaju;
– datum dopreme svinja;
– ušna markica ili tetovirni broj (oznake) na dopremljenim svinjama, a ako je skupina dopremljenih svinja označena različitim oznakama mora se navesti broj svinja označenih istim oznakama te ukupni broj dopremljenih svinja.
(5) Pri otpremi svinja na novo gospodarstvo ili na klaonicu upisuju se sljedeći podaci:
– datum otpreme svinja;
– ukupan broj otpremljenih svinja te oznake svinja, a ako je skupina svinja označena različitim oznakama mora se navesti broj svinja za svaku oznaku;
– podaci o odredišnom gospodarstvu ili klaonici (ime/naziv, adresa i JIBG/broj klaonice);
– serijski broj Putnog lista;
– u slučaju prodaje/otpreme jedne svinje na gospodarstvo, koje jednu svinju drži za vlastite potrebe u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika, ime i prezime, MBG i adresu posjednika.
(6) Odgovorna osoba sajma, sabirnog centra i trgovac dužni su voditi RSG.
(7) Za uvezene svinje mora se upisati:
– država izvoznica;
– identifikacijski (ID) broj/šifra gospodarstva otpreme svinja;
– identifikacijske brojeve dopremljenih svinja;
– datum uvoza.
(8) Za izvezene svinje, osim podataka iz stavka 5. ovoga članka, mora se navesti i zemlja odredišta.
(9) RSG mora posjednik držati na lokaciji gdje se nalaze svinje i uvijek mora biti dostupan u slučaju obavljanja nadzora Uprave.
(10) RSG se mora čuvati najmanje tri godine od dana kada je nastala posljednja promjena.

Članak 15.

Posjednik svinja, omogućujući uvid ovlaštene osobe u RSG na zahtjev Uprave, obvezan je dati podatke koji se odnose na podrijetlo, označavanje i, po potrebi, odredištu svinja koje je posjedovao, držao, prevozio, prodavao ili zaklao.

IV. PROMET SVINJA

Upisivanje podataka o prometu svinja u JRS

Članak 16.

(1) Posjednik odredišnog gospodarstva svinja mora dostavljati podatke o prometu svinja odnosno podatke o dolasku svinja na gospodarstvo ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji u roku od tri dana od dana dopreme svinja, putem obrasca »Putni list« iz Priloga VI. ovoga Pravilnika odnosno kod uvoza putem obrasca veterinarskog certifikata i Putnog lista.
(2) Ovlaštene veterinarske organizacije evidentiraju podatke o prometu svinja u JRS najkasnije trećeg dana od dana primitka Putnog lista od strane posjednika te evidentiraju datum primitka Putnog lista.
(3) U JRS se upisuju sljedeći podaci:
a) broj svinja koje se premještaju,
b) JIBG otpreme odnosno odredišta,
c) datum otpreme odnosno dopreme.
(4) Klaonica se smatra odredišnim gospodarstvom, a podatke u JRS upisuju službeni odnosno ovlašteni veterinari na klaonici u roku sedam dana nakon klanja.
(5) Kod uvoza svinja iz Europske unije u JRS se moraju upisati, osim podataka iz stavka 3. ovoga članka, JIBG otpreme/identifikacijski (ID) broj/ šifra gospodarstva otpreme, serijski broj veterinarskog certifikata, mjesto izdavanja te država otpreme.
(6) Kod uvoza svinja iz država koje nisu članice Europske unije, osim podataka iz stavka 3. ovoga članka, u JRS se moraju upisati:
a) ako JIBG otpreme nije poznat, ime/naziv i adresa gospodarstva pošiljatelja;
b) serijski broj veterinarskog certifikata, kao i mjesto izdavanja;
c) država otpreme.
(7) Kod izvoza u JRS se mora upisati podatak o zemlji u koju se svinje izvoze.

Putni list

Članak 17.

(1) Na području Republike Hrvatske svinje kod premještanja, mora pratiti Putni list.
(2) Svaki Putni list ima vlastiti serijski broj, a sastoji se od tri primjerka koji se nalaze u zajedničkom bloku. O izdanim Putnim listovima HSC vodi posebnu evidenciju.
(3) Blok putnih listova posjednik je dužan držati na svom posjedu.
(4) Putni list ispunjava i svojim potpisom potvrđuje posjednik koji svinje otprema.
(5) Putni list sadrži sljedeće podatke:
a) serijski broj Putnog lista;
b) broj svinja s pripadajućim JIBG/tetovirnim brojem te ukupan broj svinja;
c) o gospodarstvu sa kojeg se svinje otpremaju (JIBG, serijski broj IKG, ime/naziv i adresa/sjedište), a koriste se podaci iz IKG;
d) o gospodarstvu odnosno klaonici na koje se svinje dopremaju (JIBG/broj klaonice, serijski broj IKG, ime/naziv i adresa/sjedište), a podaci se prepisuju s IKG ili ime i prezime posjednika jedne svinje za vlastite potrebe;
e) registarski broj vozila kojim se životinje prevoze;
f) broj svjedodžbe o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje;
g) datum otpreme svinja s gospodarstva;
h) potpis posjednika koji isporučuje svinje/pošiljatelja;
i) ime/naziv i potpis prijevoznika svinja;
j) datum dopreme svinja na odredište i potpis primatelja svinja;
k) datum predaje Putnog lista ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji koja datum prijema Putnog lista ovjerava pečatom i potpisom ovlaštenog veterinara.
(6) Prvi primjerak Putnog lista je namijenjen novom posjedniku, drugi se koristi za prijavu svinja na odredištu ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji radi upisa u JRS, a treći ostaje prodavatelju.
(7) Posjednik svinja koji otprema svinje na ili s nekog sajma ili sabirnog centra dostavlja odgovornoj osobi na tom sajmu ili sabirnom centru, koja je privremeni posjednik svinja, Putni list koji sadrži podatke o odnosnim životinjama. Odgovorna osoba postupa sa Putnim listom u skladu s odredbom članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika.
(8) Ukoliko se svinje sa sajma ili sabirnog centra otpremaju natrag na gospodarstvo odgovorna osoba na tom sajmu ili sabirnom centru dužna je ispuniti Putni list odnosne životinje.
(9) Izdani putni listovi moraju se čuvati najmanje tri godine.

V. UŠNE MARKICE

Ušne markice za svinje

Članak 18.

(1) Ušna markica mora se izraditi na način koji onemogućuje neovlaštene promjene i njenu ponovnu upotrebu, biti lako čitljiva, te izrađena u skladu s posebnim propisima o dobrobiti životinja.
(2) Izgled, osnovna obilježja i kvaliteta ušne markice za svinje propisani su Prilogom V. ovoga Pravilnika.
(3) Ušna markica koja se koristi kao identifikacijska oznaka mora biti odobrena od Uprave.

Dobavljači, narudžba i distribucija ušnih markica

Članak 19.

(1) Ušne markice naručuje posjednik putem obrasca za narudžbu ušnih markica za svinje iz Priloga VII. ovoga Pravilnika.
(2) Ispunjen obrazac narudžbe iz stavka 1. ovoga članka posjednik mora osobno ili putem pošte ili u elektronskom obliku dostaviti HSC-u, koji ga dostavlja dobavljaču, kojeg odabere posjednik.
(3) Ušne markice do posjednika, kao naručitelja, isporučuju:
a) dobavljači ovlašteni od Uprave,
b) na zahtjev posjednika HSC, ili
c) na zahtjev posjednika ovlaštene veterinarske organizacije.
(4) Posjednik može preuzeti naručene ušne markice od dobavljača ako se identificira preko IKG.
(5) Dobavljač kopiju otpremnice o isporučenim količinama ušnih markica dostavlja HSC-u, koji te podatke upisuje u JRS.
(6) HSC vodi centralnu evidenciju o isporučenim i preuzetim količinama ušnih markica, koja je sastavni dio JRS.
(7) Za obavljanje poslova stavka 3. ovoga članka s ovlaštenim dobavljačima Uprava sklapa ugovor.
(8) Uprava vodi Evidenciju dobavljača ušnih markica, a HSC objavljuje u glasilima ili na internetskim stranicama sljedeće podatke:
– o dobavljačima (ime/naziv, sjedište i kontaktni podaci);
– tip ušne markice;
– cijenu i rok isporuke.
(9) Temeljem obrasca iz stavka 1. ovoga članka posjednik naručuje i Putni list.

VI. GODIŠNJA PRIJAVA SVINJA

Prijava brojnog stanja svinja

Članak 20.

(1) Svaki posjednik svinja mora u JRS jednom godišnje dostaviti podatke o brojnom stanju svinja na svom gospodarstvu na obrascu »Godišnja dojava brojnog stanja svinja na gospodarstvu« iz Priloga VIII. ovoga Pravilnika.
(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati broj životinja na dan 1. prosinca tekuće godine, s rokom prijave 15 dana, a broj životinja mora biti razvrstan po kategorijama i to:
a) odojci do 20 kg,
b) svinje za tov od 21 – 50 kg,
c) svinje za tov od 51 – 80 kg,
d) svinje za tov od 81 do 110 kg,
e) svinje preko 110 kg,
f) nazimice,
g) suprasne nazimice,
h) krmače,
i) suprasne krmače,
j) nerastovi
k) ukupno.
(3) Posjednik svinja dostavlja podatke iz stavka 1. ovoga članka osobno ili poštom HSC-u koji dobivene podatke upisuju u JRS.

VII. NADZOR I MJERE

Članak 21.

Ukoliko nadležni veterinarski inspektor/službeni veterinar utvrdi da posjednik ne postupa u skladu s odredbama ovoga Pravilnika može:
– odrediti označavanje neoznačenih odnosno nečitko označenih svinja te privremeno zabraniti promet svinjama, po potrebi i drugim domaćim životinjama na tome gospodarstvu, dok posjednik ne otkloni utvrđene nepravilnosti;
– ako posjednik ne dostavlja podatke o prometu svinja u JRS, privremeno, do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, zabraniti promet svim životinjama.
– odrediti vođenje obvezne evidencije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika;
– odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u odnosu na provođenje odredaba ovoga Pravilnika.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Prilozi I. – VIII. tiskani su kao dodatak ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 23.

(1) Sva gospodarstva moraju udovoljiti zahtjevima označavanja i registracije svinja propisanim odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do 1. svibnja 2008. godine.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, gospodarstva koja se upišu u RF i dobiju JIBG moraju udovoljavati zahtjevima označavanja i registracije svinja propisanim odredbama ovoga Pravilnika od dana upisa.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, u odnosu na označavanje i registraciju svinja, prestaju se primjenjivati odredbe Pravilnika o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar domaćih životinja te vođenju evidencija (»Narodne novine«, broj 110/04).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/38
Urbroj: 525-1-07-1
Zagreb, 4. svibnja 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.


PRILOG I.

PRILOG II.


PRILOG IIA


PRILOG III.


PRILOG IV.

PRILOG V.

OSNOVNA OBILJEŽJA I IZGLED UŠNE MARKICE ZA SVINJE


1. Ušna markica za svinje je okruglog oblika, promjera najmanje 25 mm, a najviše 30 mm, bijele boje, sastavljena iz dva dijela, muškog (lice) i ženskog (naličje) koji se upotrebljavaju zajedno spojeni. Na licu ušne markice mora se u crnoj boji otisnuti u gornjem dijelu markice kratica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva – MPŠVG veličine slova 3-4 mm, dok je u sredini lijevo oznaka Republike Hrvatske – HR veličine slova od 4-6 mm, te u sredini desno oznaka tri broja od 4-6 mm, odnosno u sredini donjeg dijela lica ušne markice oznaka preostalih pet brojeva od ukupno osmeroznamenkastog JIBIG sve veličine od 4-6 mm.
2. Na naličju markice otisnut je u crnoj boji serijski broj svinje na gospodarstvu veličine slova od 3-5 mm.
3. Ušna markica mora ispunjavati sljedeće uvjete:
– biti izrađena od plastike, bez oštrih rubova i grubih površina koji onemogućavaju podražaj kože,
– biti izrađena od biološki neškodljivog materijala otpornog na starenje, vremenske i farmske uvjete;
– biti opstojne boje i čvrstog spoja koji mora biti trajan cijelo životno razdoblje svinje i kojeg nije moguće silom razdvojiti
– biti, po mogućnosti, laserski tiskana na način da se tisak ne može odstraniti;
– biti oštrog vrha i primjerne tvrdoće, koji omogućuje lagano probadanje uha, a materijal vrha ne smije biti korozivan radi onemogućavanja upale na mjestu uboda uha uz optimalne uvjete za zacjeljenje rane na uhu;
– za spajanje lica i naličja mora biti potrebna uobičajena sila koja osigurava njihovo spajanje, a po aplikaciji ušna markica mora se lako odvajati od aplikatora.
 

UŠNA MARKICA ZA OZNAČAVANJE SVINJA


PRILOG VI.


PRILOG VII.


PRILOG VIII.