Pravilnik o službi traženja Hrvatskog crvenog križa

NN 52/2007 (23.5.2007.), Pravilnik o službi traženja Hrvatskog crvenog križa

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

1703

Na temelju članka 8. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine«, br. 92/2001), Skupština Hrvatskog Crvenog križa na sjednici održanoj 26. ožujka 2007. godine donijela je

PRAVILNIK

O SLUŽBI TRAŽENJA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje ustrojstvo, djelokrug i način rada Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa (dalje u tekstu: Služba traženja HCK), koja se kao javna ovlast i jedna od osnovnih djelatnosti obavlja u Hrvatskom Crvenom križu temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

Članak 2.

Služba traženja HCK djeluje na temelju načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a organizira se na svim razinama unutarnjeg ustroja Hrvatskog Crvenog križa i to:
– u općinskim društvima Crvenog križa – općinska Služba traženja,
– u gradskim društvima Crvenog križa – gradska Služba traženja,
– u županijskim društvima Crvenog križa – županijska Služba traženja,
– u Hrvatskom Crvenom križu – Nacionalni ured Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa (u daljnjem tekstu: NUST)
Na razini mjesnih društava Crvenog križa, kao i područnih društava Crvenog križa grada Zagreba, djeluju imenovani povjerenici Službe traženja HCK.

Članak 3.

Međusobni odnosi pojedinih razina organiziranja Službe traženja HCK temelje se na vertikalnoj povezanosti, subordinaciji i odgovornosti nižih razina NUST-u, ali i obavezi uzajamnog pomaganja u rješavanju svakodnevnih pitanja iz djelokruga rada Službe, te doprinosu svih sastavnih dijelova učinkovitom i jedinstvenom djelovanju Službe traženja HCK.

Članak 4.

Služba traženja HCK obavlja sljedeće zadaće:
1. prikupljanje, evidentiranje i obradu podataka, davanje obavijesti o žrtvama oružanog sukoba članovima obitelji, nadležnim tijelima i organizacijama u zemlji i inozemstvu i to za:
– ratne zarobljenike,
– civilne internirce,
– zaštićene osobe uhićene duže od dva tjedna,
– zaštićene osobe na prinudnom boravku,
– ranjene, bolesne i umrle pripadnike oružanih snaga,
– nestale osobe,
– djecu evakuiranu u druge zemlje,
– djecu odvojenu od roditelja zbog oružanog sukoba;
2. razmjenu obiteljskih poruka članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti;
3. spajanje članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti;
4. druge zadaće i traženja iz nadležnosti Republike Hrvatske u kojima na osnovI međunarodnih ugovora ili propisa Republike Hrvatske sudjeluje Hrvatski Crveni križ.

Članak 5.

Uz zadaće ustanovljene člankom 4. ovog Pravilnika, Služba traženja HCK će kao humanitarnu aktivnost obavljati i poslove traženja, prikupljanja, evidentiranja i obrade podataka i davanja obavijesti o žrtvama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, o evakuiranim osobama, izbjeglicama, tražiteljima azila i sličnim kategorijama, za koja traženja nisu nadležni drugi subjekti.

Članak 6.

U svome radu Služba traženja HCK surađuje s državnim tijelima i institucijama, osobito upravom, unutrašnjim poslovima, oružanim snagama, pravosuđem, te humanitarnim udrugama i drugim subjektima i pojedincima, koji su dužni u okviru svoga djelokruga rada pružiti pomoć Službi traženja davanjem informacija ili konkretnih podataka i time doprinijeti rješavanju pojedinih postupaka.
Na međunarodnom planu Služba traženja HCK, putem NUST-a ostvaruje neposrednu suradnju s Međunarodnim odborom Crvenog križa, Centralnom agencijom za traženje, te Službama traženja nacionalnih društava i drugim međunarodnim organizacijama i tijelima.

Članak 7.

Između pojedinih razina organiziranja Službe traženja HCK ustanovljuje se podjela nadležnosti u obavljanju zadaća iz članaka 4. i 5. ovog Pravilnika po osnovnom kriteriju područja (tuzemnost, inozemnost), tj. da li se postupci vode unutar Republike Hrvatske, ili se određene radnje i traženja obavljaju izvan granica Republike Hrvatske.
NUST obavlja zadaće i vodi postupke s elementom tuzemnosti i sve postupke s elementom inozemnosti.
Ostale razine organiziranja Službe traženja HCK iz članka 2. ovog Pravilnika nadležne su za obavljanje zadaća i vođenje postupa­ka s elementom tuzemnosti, tj. samo za područje Republike Hrvatske.

Članak 8.

Radi poticanja razvoja Službe traženja HCK i osiguranja potrebnih uvjeta za njeno funkcioniranje, kao i koordinaciju i suradnju s drugim subjektima, osnivaju se odlukom Skupštine na svim razinama unutarnjeg ustroja savjetodavna radna tijela Službe traženja, sukladno odredbama Statuta Hrvatskog Crvenog križa.
Navedenom odlukom o organiziranju savjetodavnih radnih tijela određuje se njihov sastav, djelokrug i način rada.

Članak 9.

Suglasno smjernicama Međunarodnog odbora Crvenog križa, NUST propisuje operativne postupke jedinstvenim radnim priručnikom i po potrebi metodološkim uputama.
Služba traženja HCK u svom radu primjenjuje jedinstvenu metodologiju rada, koristi propisane obrasce, vodi službene evidencije podataka, te izdaje potvrde o utvrđenim činjenicama i izvatke iz prikupljene građe.

Članak 10.

Izvršitelji poslova Službe traženja mogu biti ravnatelji društava Crvenog križa pojedinih razina organiziranja, drugi profesionalni djelatnici ili volonteri Crvenog križa u svojstvu povjerenika Službe traženja.
Izvršitelji poslova Službe traženja navedeni u stavku 1. ovog članka moraju biti osposobljeni za poslove Službe traženja.
Za rad Službe traženja HCK na svim razinama organiziranja neposredno je odgovoran poslovodni organ ustanovljen Statutom društava HCK.

Članak 11.

NUST potiče, koordinira i provodi edukaciju predavača i neposrednih izvršitelja poslova Službe traženja navedenih u članku 10. ovog Pravilnika, kao i periodično obnavljanje i dopunu znanja, te izdaje iskaznicu izvršiteljima poslova Službe traženja HCK.

Članak 12.

Organizacija Službe traženja HCK i njeno djelovanje u slučaju oružanog sukoba, te sastav i povećani broj neposrednih izvršitelja uređuju se sukladno odredbama Statuta društva pojedine razine organiziranja Crvenog križa, posebnom odlukom nadležnog tijela.
Služba traženja HCK, u sastavu i povećanom broju izvršitelja ustanovljenom u stavku 1. ovog članka može se staviti u funkciju i u miru, kad se zbog velike prirodne, ekološke i druge nesreće ukaže potreba za njenim pojačanim djelovanjem.

Članak 13.

U slučaju oružanog sukoba NUST je u funkciji Ureda za informiranje i obavlja zadaće predviđene člankom 122. Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima od 12. kolovoza 1949. i člankom 136. Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata od 12. kolovoza 1949. i u toj funkciji prima i daje obavijesti o osobama zaštićenim ovim konvencijama.

Članak 14.

NUST redovno jednom godišnje dostavlja izvješća o radu Službe traženja HCK putem nadležnog ministarstva Vladi Republike Hrvatske, a po potrebi i na njihov zahtjev i u kraćim razdobljima.

Članak 15.

Pravilnik o Službi traženja HCK, na prijedlog Glavnog odbora, donosi Skupština Hrvatskog Crvenog križa.
Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Izmjene i dopune Pravilnika i njegovo stupanje na snagu donose se na način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa objavljen u »Narod­nim novinama«, br. 36/94.

Predsjednik
Hrvatskog Crvenog križa
dr. sc. Jadranko Crnić, dipl. iuri, v. r.