Pravilnik o načinu obavljanja poslova humanitarnog razminiranja

NN 53/2007 (25.5.2007.), Pravilnik o načinu obavljanja poslova humanitarnog razminiranja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1731

Na temelju članka 68. podstavaka 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine« broj 153/05) ministar unutarnjih poslova, uz prethodno pribavljeno mišljenje ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA

1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način obavljanja općeg i tehničkog izvida, poslova pretraživanja i/ili razminiranja, pomoćnih poslova razminiranja, obilježavanja minski sumnjive površine te stručni nadzor.

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:
obilježavanje radilišta je postupak razgraničenja područja na kojem se obavlja tehnički izvid odnosno poslovi pretraživanja i/ili razminiranja od područja koja nisu predmet obavljanja tih poslova, a koji provodi Hrvatski centar za razminiranje (u daljnjem tekstu: HCR) prilikom tehničkog izvida odnosno ovlaštena pravna osoba ili obrtnik prilikom poslova pretraživanja i/ili razminiranja;
onesposobljavanje minsko eksplozivnih sredstava (u daljnjem tekstu: MES), neeksplodiranih ubojnih sredstava (u daljnjem tekstu: NUS) i njihovih dijelova je radnja pri kojoj se eksplozivno sredstvo onesposobljava odnosno inicijalno sredstvo odvaja od eksplozivnog punjenja;
uništavanje MES-a, NUS-a i njihovih dijelova je radnja pri kojoj se MES, NUS i njihovi dijelovi spaljivanjem ili detonacijom dovode u stanje trajne i potpune bezopasnosti;
obilježavanje MES-a, NUS-a i njihovih dijelova je radnja kojom se pronađeno eksplozivno sredstvo obilježava na mjestu pronalaska;
kontrolna točka je mjesto do kojeg je neovlaštenim osobama dozvoljen pristup radilištu;
početna linija je linija od koje započinju poslovi tehničkog izvida odnosno pretraživanja i/ili razminiranja na radilištu;
početna točka je točka od koje se započinju odnosno nastavljaju poslovi tehničkog izvida odnosno pretraživanja i/ili razminiranja;
dnevni plan radilišta je plan kojim se dnevno određuje raspored svih aktivnosti i resursa koji su uključeni u poslove tehničkog izvida odnosno pretraživanja i/ili razminiranja na radilištu;
zagađenost MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima je stanje područja na kojem je utvrđeno postojanje MES-a, NUS-a ili njihovih dijelova koji upućuju na moguću miniranost;
minski sumnjivo područje je područje za koje postoji sumnja da je zagađeno MES-om i NUS-om i koje je kao takvo definirano od strane HCR-a;
MES su protupješačke mine, protuoklopne mine, sredstva za iniciranje i rušenje, te eksplozivne naprave iznenađenja. Dijelovi MES-a su njihovi sastavni dijelovi koji u sebi sadrže eksplozivnu tvar.
NUS su ubojna eksplozivna sredstva koja prije ili nakon ispaljenja sadrže eksplozivnu tvar (inicijalnu, potisnu i/ili brizant­nu). Dijelovi NUS-a su njihovi sastavni dijelovi koji u sebi sadrže eksplozivnu tvar.
pomoćni poslovi razminiranja su poslovi koji su po naravi povezani s poslovima pretraživanja i/ili razminiranja na radilištu, kao što su poslovi vodiča pasa, rukovatelja stroja za humanitarno razminiranje, sjeća i uklanjanje biljnog raslinja i sl..

2. OPĆI IZVID I TEHNIČKI IZVID

Članak 3.

Opći i tehnički izvid provodi HCR temeljem Standardnih operativnih postupaka (u daljnjem tekstu: SOP) koje izrađuje HCR.

Članak 4.

O isključenju iz minski sumnjivih površina (u daljnjem tekstu: MSP) iz članka 17. stavka 2. Zakona o humanitarnom razminiranju i uvrštavanju područja ili građevina u MSP sukladno članku 23. Zakona, HCR je dužan izvijestiti Ministarstvo u roku od 8 dana od dana isključenja odnosno uvrštavanja.
O naknadnom pronalasku MES-a i/ili NUS-a na isključenom ili završnim nadzorom preuzetom području HCR-a je dužan izvijestiti Ministarstvo u roku od 8 dana od dana saznanja.

Članak 5.

O stanju MSP-a (zemljovid s ucrtanim poligonima MSP-a i pozicijama tabli upozorenja) HCR je dužan najmanje jednom godišnje obavijestiti:
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalazi MSP,
– policijske uprave na čijem području se nalazi MSP,
– Inspektorat Ministarstva unutarnjih poslova,
– Državnu upravu za zaštitu i spašavanje i
– Ministarstvo obrane.
Drugim zainteresiranim osobama informacije o stanju MSP-a dostavljaju se na njihov zahtjev.

Članak 6.

Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju na tehnički izvid.

3. OBILJEŽAVANJE MSP-a

Članak 7.

HCR je dužan obilježiti MSP.
Kvalitetnom i kontinuiranom provedbom obilježavanja MSP-a, osigurava se pravovremeno obavješćivanje i upozoravanje korisnika MSP-a i ukupnog stanovništva o postojanju opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava.

Članak 8.

Pod obilježavanjem MSP-a podrazumijeva se:
– postavljanje znakova minske opasnosti,
– postavljanje minskih ograda,
– uklanjanje ili premještanje znakova minske opasnosti i minskih ograda nakon izvršenih poslova pretraživanja i/ili razminiranja,
– kontrola prethodno postavljenih oznaka minske opasnosti i minskih ograda, te ponovno obilježavanje pozicija na kojima table i ograde nedostaju.

Članak 9.

Obilježavanje miniranih i minski sumnjivih površina provodi se:
– oznakama minske opasnosti,
– postavljanjem minskih ograda.

Članak 10.

Obilježavanje tablama minske opasnosti predstavlja osnovni način obilježavanja MSP-a.
Tabla minske opasnosti predstavlja jasno vizualno upozorenje na opasnost od mina, kao i zabranu ulaska stanovništva u MSP.

Članak 11.

Tabla minske opasnosti postavlja se na mjestima mogućeg pristupa MSP-u (putevi , staze i druge površine gdje se očekuje kretanje ljudi).

Članak 12.

Tabla minske opasnosti postavlja se na preglednim mjestima te mora biti vidljiva i jasno prepoznatljiva s udaljenosti od najmanje 50 metara.

Članak 13.

Tabla minske opasnosti izrađuje se od aluminijskog lima veličine 800 × 600 mm s nosivom željeznom konstrukcijom i stupnom vertikalom table visine 2500 mm. Natpisna podloga je bijele boje. Natpis sadrži tekst: »NE PRILAZITE, NA OVOM PODRUČJU JE VELIKA OPASNOST OD MINA«. Na sredini gornje trećine table je trokutasta crvena podloga na kojoj su bijelom bojom ucrtane mrtvačka glava, prekrižene kosti i upisane riječi »MINE – MINES«. U donjem desnom kutu table ucrtan je logo HCR-a.
Slikovni prikaz table nalazi se u Prilogu 1. (slika 3.) ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.
Tabla minske opasnosti osim na željezni stup iz stavka 1. ovog članka može biti postavljena na kuću, stijenu, deblo drveta, ogradu ili neki drugi čvrsti nosač, ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 11. i 12. ovog Pravilnika.

Članak 14.

Obilježavanje malim oznakama minske opasnosti (male table kvadratnog oblika i trokutasti znak) predstavlja jasno vizualno upozorenje na veliku opasnost od mina.
Male oznake minske opasnosti postavljaju se na preglednim mjestima i moraju biti vidljive i jasno prepoznatljive sa udaljenosti od najmanje 30 metara.
Male oznake minske opasnosti postavljaju se:
– samostalno, u cilju neposrednog obilježavanje mjesta pronalaska MES-a i NUS-a,
– u kombinaciji s velikim tablama minske opasnosti, kao primjereni oblik obilježavanja usitnjenih – površinski malih minski sumnjivih površina i građevina u naseljima,
– u kombinaciji s velikim tablama minske opasnosti u cilju povećanja učinkovitosti obilježavanja na određenom području,
– pri izradi standardnih minskih ograda kao njihov sastavni dio.

Članak 15.

Mala oznaka minske opasnosti trokutastog oblika je jednakokračni trokut čija je osnovica 28 cm, krakovi 20 cm, a debljina 2 mm.
Mala oznaka minske opasnosti kvadratnog oblika je kvadrat čija je duljina stranice 35 cm.
Natpisna podloga oznaka je crvene boje, dok je pozadina bijele boje. Bijelom bojom na sredini oznake je ucrtana mrtvačka glava i prekrižene kosti, a iznad su upisane riječi »OPASNOST/MINE/MINES«.
Slikovni prikaz oznaka minske opasnosti nalazi se u Prilogu 1. (slike 1 i 2) ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 16.

Male oznake minske opasnosti postavljaju se na visinu od 100 – 120 cm, na drvenom kolcu kvadratnog profila 5 × 5 cm, dužine 140 cm.

Članak 17.

Male oznake minske opasnosti osim na način iz članka 16. ovog Pravilnika mogu biti postavljene i na kuću, stijenu, deblo drveta, ogradu i sl., ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 11. i 12. ovog Pravilnika.

Članak 18.

Oznake minske opasnosti postavljaju se isključivo na sigurnoj površini s licem okrenutim prema sigurnoj površini.

Članak 19.

HCR obilježava MSP postavljenjem minskih ograda na temelju vlastite sigurnosne procjene.
Zahtjev za postavljanjem minskih ograda mogu HCR-u podnijeti i jedinice područne (regionalne) samouprave, u slučaju učestalih minskih incidenata na tome području.

Članak 20.

Minska ograda postavlja se isključivo na sigurnim površinama, okrenuta licem prema sigurnoj površini.

Članak 21.

Minska ograda sastavljena je od stupova povezanih žicom (3 reda) s pričvršćenim znacima minske opasnosti.
Stupovi u minskoj ogradi su metalni (min 4×4 cm, kvadratnog ili L profila) ili betonski (min. 8×8 cm), visine 180 cm (150 cm iznad tla) i obojeni crveno-bijelo od vrha k dnu. Stupovi se postavljaju na međusobnom razmaku od maksimalno 8 metara. Žica postavlja se ravnomjerno u tri reda s početkom maksimalno 25 cm od vrha stupa i maksimalno 25 cm od površine tla. Na stupovima je potrebno postaviti zakačke ili rupe kako bi žica mogla biti sigurno i stabilno učvršćena.
Minski znaci postavljaju se na minskoj ogradi na međusobnom razmaku od maksimalno 8 metara.
Slikovni prikaz minske ograde nalazi se u Prilogu 1. (slika 4.) ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 22.

O obavljenim poslovima obilježavanja HCR je dužan voditi evidenciju.

Članak 23.

Kontrolu i eventualno obnavljanje postavljenih minskih znakova i ograda, HCR je dužan provoditi najmanje jedanput godišnje, dok je postupak ponovnog obilježavanja HCR dužan provoditi odmah po saznanju za promjene stanja unutar granica MSP-a.

4. POSLOVI PRETRAŽIVANJA I RAZMINIRANJA

Članak 24.

Poslovi pretraživanja i/ili razminiranja obavljaju se na radilištu temeljem odobrenog izvedbenog projekta pretraživanja i/ili razminiranja.
Ovjereni i odobreni izvedbeni projekt pretraživanja i/ili razminiranja, te njegove izmjene ili dopune HCR je dužan prije otpočinjanja poslova dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 25.

Uvođenje u posao obavlja se temeljem zahtjeva ovlaštene pravne osobe ili obrtnika.
Zahtjev se podnosi HCR-u na obrascu (Prilog 2) koji je sastavni dio ovog Pravilnika, najkasnije tri radna dana prije traženog dana uvođenja.

Članak 26.

Uvođenje u posao obavlja pirotehnički nadzornik uz obveznu nazočnost voditelja radilišta.
O uvođenju mora biti obaviješten i investitor te mu se mora omogućiti nazočnost ako to zatraži.

Članak 27.

Uvođenje se obavlja na točki uvođenja.
Radilište mora biti obilježeno tablom HCR-a na kojoj je naznačen naziv projekta, investitor, izvođač radova i rok izvođenja.

Članak 28.

Prilikom uvođenja u posao potrebno je:
– utvrditi početnu liniju,
– utvrditi eventualna odstupanja od izvedbenog projekta i
– iznijeti ostale primjedbe.
O uvođenju u posao pirotehnički nadzornik sastavlja i ovjerava zapisnik. Zapisnik je dužan ovjeriti i voditelj radilišta te predstavnik investitora ako je prisutan.
Zapisnik iz stavka 3. ovog članka HCR je dužan u roku od 8 dana dostaviti Ministarstvu.

Članak 29.

Prije početka obavljanja poslova pretraživanja i/ili razminiranja ovlaštena pravna osoba ili obrtnik dužni su:
– postaviti ploču kojom se upozorava da je pretraživanje i/ili razminiranje u tijeku te da se zabranjuje pristup, prolaz i zadržavanje u blizini radilišta;
– obilježiti sigurne pristupne puteve unutar minski sumnjivog područja koji su nužni za pristup radilištu;
– obilježiti početnu liniju;
– obilježiti kontrolnu točku;
– obilježiti prostor za parkiranje vozila;
– obilježiti prostor za odlaganje opreme;
– obilježiti prostor za pružanje prve pomoći i smještaj sanitetskog vozila;
– obilježiti prostor za provjeru i podešavanje metaldetektora.

Članak 30.

Prednja strana ploče iz članka 29. stavka 1. podstavka 1. ovog Pravilnika crvene je boje i sadrži bijele natpise i oznake:
– oprez mine,
– zabranjen pristup,
– mrtvačka glava s prekriženim kostima.
Stražnja strana ploče bijele je boje.
Ploča je veličine 100 cm × 50 cm, a postavlja se na nosač na visini 1 m od razine tla na svim putevima kojima je moguć pristup radilištu.

Članak 31.

Obilježavanje puteva i prostora iz članka 29. stavka 1. podstavaka 2., 4., 5., 6., 7. i 8. ovog Pravilnika provodi se na visini od najmanje 0,5 m iznad razine tla kolcima koji se povezuju trakama bijele boje na kojima crnom bojom piše MINE.
Obilježavanje početne linije provodi se crvenom trakom bez natpisa.

Članak 32.

Tijekom izvođenja radova pirotehničar je dužan obilježiti početnu točku, pretraženi dio radilišta i mjesto pronalaska i odlaganja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.
Obilježavanje početne točke provodi se istostraničnom trokutastom oznakom dužine stranica 15 cm, crvene boje s bijelim natpisom STOP, koja se postavlja na visini od najmanje 30 cm od razine tla.
Obilježavanje pretraženog dijela radilišta (radnih staza) provodi se pomoću zastavica s crvenim vrhom koje se postavljaju duž pravca pretraživanja radilišta na razmaku od 1 m i uzdužno se povezuju crvenom špagom minimalnog promjera 10 mm ili crvenom trakom.
Pronađeni MES, NUS i njihovi dijelovi obilježavaju se istostraničnom trokutastom oznakom dužine stranica 15 cm, crvene boje s bijelim natpisom MINE koju pirotehničar postavlja 10 cm ispred pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova na visini od najmanje 30 cm od razine tla.

Članak 33.

Kada se pronađeni MES, NUS i njihovi dijelovi ne mogu onesposobiti ili uništiti tijekom dnevnog radnog uratka pronađeno sredstvo pirotehničar će obilježiti sa sve četiri strane istostraničnom trokutastom oznakom dužine stranica 15 cm, crvene boje s bijelim natpisom MINE, na udaljenosti 10 cm od pronađenog sredstva i visini od najmanje 30 cm od razine tla.
Mjesto na kojem su pronađeni MES, NUS i njihovi dijelovi nakon uklanjanja odnosno uništavanja, potrebno je obilježiti kolčićem s plavo obojenim vrhom, ili plavom zastavicom bez natpisa. Vrh kolčića mora biti obojen plavom bojom u dužini od 10 cm na visini od najmanje 30 cm od razine tla.

Članak 34.

Tijekom obavljanja poslova pretraživanja odnosno razminiranja, te nakon njihova završetka ovlaštena pravna osoba ili obrtnik dužni su obilježiti granice radilišta.
Obilježavanje iz stavka 1. ovog članka provodi se na visini od najmanje 1 m iznad razine tla kolcima čiji vrh je obojen crvenom bojom u dužini od 10 cm, na svakoj lomnoj točki granice radilišta, ali ne na većoj udaljenosti od 25 m.

Članak 35.

Voditelj radilišta na temelju zapisnika iz članka 42. ovoga Pravilnika izrađuje dnevno skupno izvješće i u radni zemljovid u mjerilu 1:5000 unosi dnevnu realizaciju na radilištu.

Članak 36.

Voditelja radilišta pisanim putem imenuje ovlaštena pravna osoba ili obrtnik.
Ovlaštena pravna osoba ili obrtnik mogu imenovati i zamjenika voditelja radilišta iz reda pirotehničara koji imaju ovlast voditelja radilišta. Zamjenik voditelja radilišta ima, za vrijeme odsutnosti voditelja radilišta, sva prava i obveze voditelja radilišta.
Prije početka obavljanja poslova voditelj radilišta dužan je utvrditi dozvoljavaju li vremenski uvjeti obavljanje pretraživanja odnosno razminiranja.
Prilikom obavljanja poslova pretraživanja i/ili razminiranja na radilištu voditelj radilišta dužan je:
– obilježiti početnu liniju;
– voditi dnevni plan radilišta;
– pridržavati se izvedbenog projekta pretraživanja i/ili razminiranja;
– rukovoditi i nadgledati poslove pretraživanja i/ili razminiranja;
– odrediti i obilježiti prostor unutar radilišta za privremeno odlaganje pronađenih MES-a, NUS-a i njihovih dijelova;
– odlučiti da li će se pronađeni MES, NUS i njihovi dijelovi uništiti na mjestu pronalaska;
– provoditi mjere sigurnosti i zaštite;
– koordinirati rad voditelja pirotehničkih skupina;
– nadzirati rad vodiča pasa tijekom pretraživanja radilišta te kontinuirano pratiti uvjete za rad pasa;
– nadzirati rukovatelje strojeva za razminiranje tijekom rada strojeva za razminiranje;
– održavati radio vezu
– nadzirati kontrolnu točku i kretanje na radilištu;
– rukovoditi postupkom evakuacije povrijeđenih osoba s radilišta,
– nadzirati provođenje interne kontrole.
Voditelj radilišta mora se obvezno nalaziti na radilištu, a kod sebe mora imati:
– izvedbeni projekt;
– dnevna skupna izvješća o obavljenim radnim uratcima od početka obavljanja poslova pretraživanja /ili razminiranja sa zapisnicima voditelja skupina o dnevno pretraženim odnosno razminiranim površinama i provedenoj dnevnoj internoj kontroli.
– radni zemljovid,
– dnevni plan radilišta
– zapisnike o obavljenom stručnom nadzoru;

Članak 37.

Dnevni plan radilišta mora sadržavati podatke o:
– načinu uporabe postojećih kapaciteta na radilištu (vrsta i količina, raspored na radilištu, metode rada, planiranim dnevnim učincima i sl.)
– mjestu kontrolnih točaka;
– parkiralištu za vozila;
– prostoru za pružanje prve pomoći;
– prostoru za opremu;
– prostoru za pohranu MES-a, NUS-a i njihovih dijelova;
– postupku evakuacije unesrećenog, te položaju i ucrtanim putevima do najbliže zdravstvene ustanove.

Članak 38.

Prije početka obavljanja poslova pretraživanja i/ili razminiranja voditelj pirotehničke skupine dužan je:
– izraditi plan rada, te potrebne skice sukladno izvedbenom projektu pretraživanja i/ili razminiranja;
– obaviti radni dogovor s pirotehničarima i utvrditi pojedinačne dnevne uratke;
– provjeriti da li pirotehničari imaju propisanu zaštitnu opremu i provjeriti ispravnost uređaja i strojeva;
– udaljiti pirotehničara koji prema osobnoj izjavi ili prosudbi voditelja pirotehničke skupine nije u stanju obaviti dnevni učinak;
– neposredno rasporediti pirotehničare na mjesto rada;

Članak 39.

Kada se poslovi pretraživanja i/ili razminiranja obavljaju pomoću pasa za otkrivanja MES-a i NUS-a, prije njihova početka, voditelj pirotehničke skupine dužan je, uz obvezu iz članka 38. stavka 1. podstavka 1. ovog Pravilnika i:
– obaviti radni dogovor s vodičima pasa i utvrditi pojedinačne radne učinke;
– udaljiti vodiča psa koji prema osobnoj izjavi ili prosudbi voditelja pirotehničke skupine nije u stanju obaviti dnevni učinak;
– neposredno rasporediti vodiče pasa na mjesto rada;
– pomoću tehničkih pomagala utvrditi uvjete za rad pasa.

Članak 40.

Kada se poslovi pretraživanje i/ili razminiranja obavljaju pomoću strojeva za razminiranje, prije njihova početka, voditelj pirotehničke skupine dužan je, uz obvezu iz članka 38. stavka 1. podstavka 1. ovog Pravilnika i:
– obaviti radni dogovor s rukovateljima strojeva za razminiranje i utvrditi pojedinačne radne učinke;
– privremeno udaljiti rukovatelja stroja za razminiranje koji prema osobnoj izjavi ili prosudbi voditelja pirotehničke skupine nije u stanju obaviti dnevni radni učinak;
– neposredno rasporediti rukovatelja stroja za razminiranje na mjesto rada.

Članak 41.

Tijekom obavljanja poslova pretraživanja i/ili razminiranja voditelj pirotehničke skupine dužan je:
– provoditi dnevni plan rada pirotehničke skupine;
– odrediti i nadzirati sigurnosne udaljenosti na radilištu;
– nadzirati da li pirotehničari nose osobnu zaštitnu opremu;
– nadzirati način pretraživanja i/ili razminiranja radilišta;
– o svakom pronalasku MES-a, NUS-a i njihovih dijelova izvijestiti voditelja radilišta;
– predložiti voditelju radilišta način onesposobljavanja ili uništavanja pronađenih MES-a, NUS-a i njihovih dijelova na mjestu pronalaska;
– voditi onesposobljavanje ili uništavanje pronađenih MES-a, NUS-a i njihovih dijelova na mjestu pronalaska sukladno odobrenju voditelja radilišta;
– organizirati i obavljati poslove dnevne interne kontrole rada skupine kojom rukovodi.
Voditelj pirotehničke skupine ne smije neposredno obavljati poslove pirotehničara, osim dnevne interne kontrole

Članak 42.

Nakon završetka radnog vremena, voditelj pirotehničke skupine dužan je izraditi zapisnik s dnevnom pretraženom odnosno razminiranom površinom radilišta i provedenoj dnevnoj internoj kontroli sa skicom (s djelovodnicima pretraživanja i djelovodnicima razminiranja) te zapisnik o pronalasku MES-a, NUS-a i njihovih dijelova s brojem i vrstama te skicom pozicije njihova pronalaska.
Voditelj pirotehničke skupine dužan je u zapisnik iz stavka 1. ovog članka, prilikom uporabe pasa za otkrivanje MES-a i NUS-a, upisati meteorološke značajke: temperaturu tla na površini, temperaturu zraka na visini od jednog metra, brzinu i smjer vjetra.
Zapisnik iz stavka 1. ovog članka ovjerava voditelj radilišta.

Članak 43.

Voditelj pirotehničke skupine za svoj rad neposredno je odgovoran voditelju radilišta.
Voditelj pirotehničke skupine svakodnevno ovjerava vjerodostojnost upisanih podataka u osobnu nadzornu knjižicu pirotehničara.

Članak 44.

Poslovi pretraživanja i/ili razminiranja mogu se obavljati pomoću sljedećih metoda:
– ručnom detekcijom mina,
– strojevima za razminiranje i
– psima za otkrivanje MES-a i NUS-a.

Članak 45.

Poslovi razminiranja mogu se obavljati:
– ručnom detekcijom mina ili;
– kombinacijom stroja za razminiranje i ručne detekcije mina nakon stroja ili;
– kombinacijom stroja za razminiranje koji postiže projektom određenu dubinu i ručne detekcije mina uz korištenje pasa za otkrivanje MES-a i NUS-a.

Članak 46.

Poslovi pretraživanja mogu se obavljati:
– ručnom detekcijom mina ili;
– kombinacijom stroja za razminiranje koji postiže projektom određenu dubinu i ručne detekcije mina na dijelu strojem pretražene površine ili;
– kombinacijom stroja za razminiranje koji ne postiže projektom određenu dubinu i ručne detekcije mina ili;
– kombinacijom stroja za razminiranje koji ne postiže projek­tom određenu dubinu i pasa za otkrivanje MES-a i NUS-a nakon stroja ili;
– kombinacijom pasa za otkrivanje MES-a i NUS-a i ručne detekcije mina.

Članak 47.

Uz obveznu primjenu načina obavljanja poslova pretraživanja i/ili razminiranja iz članka 45. i 46. ovog Pravilnika izvođač radova može primijeniti i ostale metode navedene u članku 44. ovog Pravilnika.

Članak 48.

Prilikom pretraživanja i/ili razminiranja pomoću ručne detekcije mina, MES, NUS i njihove dijelove pirotehničari pronalaze detektorima metala i/ili pipalicama.
Širina površine (radne staze) pretraživanja odnosno razminiranja ručnom detekcijom mina može iznositi najviše 1,20 m, s preklapanjima od 10 cm sa svake strane. Dužina radne staze od početne linije ne smije biti veća od 50 m, nakon čega se formira nova radna staza. Nakon što se pregledaju sve radne staze formira se nova početna linija.
Prilikom pretraživanja odnosno razminiranja ručnom detekcijom mina, pirotehničar je dužan ispitati sve detekcije na način da iz zemlje izvadi MES, NUS i njihove dijelove, kao i ostale metalne predmete, a MES, NUS i njihove dijelove i privremeno odložiti u za to obilježeni prostor.

Članak 49.

Procjene mogućih učinaka pirotehničara kod primjene ručne detekcije mina (kao prve metode), te primjene ručne detekcije mina nakon uporabe strojeva za razminiranje (kao druge metode) navedene su u Prilogu 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Ako to zemljišni i minski uvjeti omogućavaju učinci pirotehničara mogu biti i do 20% veći od procijenjenih učinaka navedenih u Prilogu 3. Ovakve učinke, na prijedlog pirotehničkog nadzornika, odobrava povjerenstvo HCR-a koje se sastoji od najmanje tri člana.
Zemljišni uvjeti koji su definirani vrstom, kategorijom tla, konfiguracijom zemljišta te stanje vegetacije navedeni su u Prilogu 4. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 50.

Ukoliko se prilikom poslova razminiranja koriste strojevi za razminiranje koji postižu projektom određenu dubinu kao prva metoda, cjelokupnu površinu koja je tretirana strojevima za razminiranje potrebno je pretražiti pomoću ručne detekcije mina ili pomoću pasa za otkrivanje MES-a i NUS-a.
Ako pas detektira MES, NUS ili njihove dijelove mora se ručnom detekcijom mina pregledati površina u radijusu od 20 m od mjesta detekcije.
Ukoliko se prilikom poslova razminiranja koriste strojevi za razminiranje koji ne postižu projektom određenu dubinu, cjelokupnu površinu koja je tretirana strojevima za razminiranje potrebno je pretražiti pomoću ručne detekcije mina.

Članak 51.

Ukoliko se poslovi pretraživanja obavljaju pomoću strojeva za razminiranje koji imaju mogućnost tretiranja zemljišta do projektom određene dubine potrebno je nakon stroja, na svakih 15 m tretirane površine, izvršiti pretraživanje radnih staza širine 1 m ručnom detek­cijom mina vodoravno i okomito, tj. mrežnim sistemom.
Ako stroj aktivira MES ili NUS ili se ručnom detekcijom mina u radnoj stazi odnosno vizualnim osmatranjem u polju nađe MES, NUS ili njihovi dijelovi, mora se ručnom detekcijom mina pregledati površinu u radijusu od 20 m od aktiviranog MES-a ili NUS-a, odnosno nađenog MES-a, NUS-a ili njihovih dijelova.
Ukoliko se poslovi pretraživanja obavljaju pomoću strojeva za razminiranje koji nemaju mogućnost tretiranja zemljišta do projektom određene dubine, cjelokupnu površinu potrebno je nakon stroja pretražiti pomoću ručne detekcije mina ili pomoću pasa za otkrivanje MES-a i NUS-a.

Članak 52.

Ukoliko se poslovi pretraživanja obavljaju pomoću pasa za otkrivanje MES-a i NUS-a potrebno je pretražiti radne staze širine 1 m svakih 10 m vodoravno i okomito, tj. mrežnim sistemom, ručnom detekcijom mina, a formirana polja pretražiti pomoću pasa za otkrivanje MES-a i NUS-a.
Ako pas detektira MES, NUS ili njihove dijelove mora se ručnom detekcijom mina pregledati površina u radijusu od 20 m od mjesta detekcije.

Članak 53.

Tijekom obavljanja poslova pretraživanja mora se onesposobiti ili uništiti pojedinačno pronađen MES, NUS i njihovi dijelovi, a ukoliko se utvrdi zagađenost MES-om, NUS-om ili njihovim dijelovima moraju se definirati granice zagađenog područja i odmah obavijestiti HCR, koji na temelju dostavljene izjave o pronađenom MES-u i NUS-u, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana izrađuje dopunski projekt u kojem definira površinu na kojoj se moraju obaviti poslovi razminiranja.

Članak 54.

Dnevna interna kontrola mora se provesti na najmanje 5% pretražene odnosno razminirane površine.
Dnevna interna kontrola može se provesti ručnom detekcijom mina ili pomoću pasa za otkrivanje MES-a i NUS-a.

Članak 55.

Pirotehničar o svakom pronalasku MES-a, NUS-a, odnosno njihovih dijelova, izvješćuje voditelja pirotehničke skupine riječju »MINE«.

Članak 56.

Ukoliko pomoćni djelatnik obavlja poslove vodiča psa, područje na kojem je pas za otkrivanje MES-a i NUS-a detektirao MES, NUS i njihove dijelove, obvezno mora pretražiti pirotehničar.
Kada se radilište pretražuje pomoću pasa za otkrivanje MES-a i NUS-a, isti dio radilišta mora biti pretražen s dva različita psa.
Pretraživanje pomoću pasa za detekciju mina obavlja se u obilježenim pojasima s pomacima od 0,5 m kako bi se pretražila cijela širina pojasa.
Procjena mogućih učinaka pomoću pasa za otkrivanje MES-a i NUS-a, angažiranjem tima vodič/pas, navedena je u Prilogu 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 57.

Poslovi razminiranja i/ili pretraživanja ne mogu se obavljati ručnom detekcijom mina:
– kada je temperatura zraka niža od 0 i viša od 38 stupnja Celzijusa;
– kada pada kiša ili snijeg;
– pri jakoj magli koja onemogućava voditelja pirotehničke skupine da rukovodi njenim radom;
– na izuzetno blatnom i snijegom prekrivenom terenu;
– noću.

Članak 58.

Psi za otkrivanje MES-a i NUS-a ne smiju se koristiti:
– ako je vanjska temperatura niža od 0 odnosno veća od 30 stupnja Celzijusa;
– u slučajevima kada je brzina vjetra veća od 25 kilometara na sat, odnosno 7 metara u sekundi;
– ako je teren izuzetno vlažan;
– ako vegetacija ometa normalno pretraživanje, a prostor nije pravilno obilježen;
– u uvjetima dopuštene vanjske temperature, ako je podlogom zamrznuta ili prekrivena snježnim pokrivačem;
– u uvjetima kiše i magle;
– u uvjetima kada bi neplanirane prilike otežavale rad (dim, strani mirisi, buka, prašina, hrana i sl.);
– ako je ustanovljena bolest psa;
– ako to vodič psa sam odluči.

Članak 59.

Strojevi za razminiranje ne mogu se koristiti kada klimatski i zemljišni uvjeti ne omogućavaju njihovo korištenje.
Strojevi za razminiranje s daljinskim upravljanjem ne mogu se koristiti kada su temperature zraka niže od -4 stupnja Celzijusa.

Članak 60.

Pronađeni MES, NUS i njihovi dijelovi, koja su u takvom tehničkom stanju da se mogu bez opasnosti prevoziti, moraju se uništavati na mjestu na kojem uništavanje neće izazvati opasnost za živote i zdravlje ljudi i imovinu i neće ugrožavati okoliš.
Pronađeni MES, NUS i njihovi dijelovi iz stavka 1. ovoga članka moraju se uništiti, a o mjestu i vremenu njihova uništavanja ovlaštena pravna osoba ili obrtnik dužni su izvijestiti nadležnu policijsku upravu najkasnije 24 sata prije uništavanja.

Članak 61.

Prijevoz onesposobljenih i pronađenih MES, NUS i njihovi dijelovi do mjesta određenog za njihovo uništavanje obavlja se sukladno posebnim propisima o prijevozu opasnih tvari.

Članak 62.

Pronađeni MES, NUS i njihovi dijelovi koji se prema prema odluci voditelja radilišta ne mogu na siguran način onesposobiti, odnosno ukoliko bi njihovo onesposobljavanje moglo biti pogibeljno za pirotehničare, uništit će se na mjestu pronalaska uz poduzimanje potrebnih mjera sigurnosti i zaštite ljudi, materijalnih dobara i okoliša.

Članak 63.

Uništavanje pronađenih sredstava provodi se prema planu uništavanja.
Plan uništavanja iz stavka 1. ovog članka sadrži:
– popis djelatnika koji sudjeluju u uništavanju pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova;
– popis MES-a, NUS-a i njihovih dijelova koji se uništavaju;
– popis potrebnih sredstava za provedbu uništavanja;
– mjere osiguranja;
– pripremu mjesta za uništavanje;
– način i redoslijed odlaganja pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova u fugasu na mjestu uništavanja;
– način postavljanja i količinu eksplozivnog naboja za uništavanje pronađenog MES-a, NUS-a i njihovih dijelova;
– način iniciranja eksplozivnog naboja na MES-u, NUS-u i njihovim dijelovima koji se uništavaju ;
– mjere zdravstvenog zbrinjavanja;
– mjere protupožarne zaštite.
Voditelj radilišta ovjerava plan uništavanja i odgovoran je za njegovu provedbu.

Članak 64.

O uništavanju MES-a, NUS-a i njihovih dijelova voditelj radilišta je dužan sastaviti upisnik.

5. SIGURNOSNE UDALJENOSTI

Članak 65.

Prilikom uništavanja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova potrebno je pridržavati se sigurnosnih udaljenosti od djelovanja razlijetanja fragmenata, dijelova eksplozivnih sredstava i terenskih primjesa (kamenih frakcija).
Sigurnosne udaljenosti iz stavka 1. ovog članka navedene su u Prilogu 5. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 66.

Prilikom tehničkog izvida odnosno pretraživanja i/ili razminiranja radilišta sigurnosna udaljenost između pirotehničara mora biti najmanje 25 metara, a ukoliko se pronađu rasprskavajuće mine udaljenost između pirotehničara treba povećati na najmanje 50 metara..
Prilikom pretraživanja odnosno razminiranja radilišta pomoću pasa za otkrivanje MES-a i NUS-a razmak između vodiča pasa mora biti najmanje 30 metara.
Sigurnosna udaljenost između vodiča psa i najbližeg pirotehničara mora biti najmanje 25 metara, a ukoliko se pronađu rasprskavajuće mine udaljenost između pirotehničara treba povećati na najmanje 50 metara.
Sigurnosna udaljenost između pirotehničara i stroja za razminiranje mora biti najmanje 100 metara.
Prilikom pretraživanja radilišta pomoću stroja za razminiranje s daljinskim upravljanjem udaljenost rukovatelja stroja od stroja mora biti najmanje 100 metara ako ima zaštitnu opremu, odnosno 30 metara ako se nalazi u pratećem vozilu.
Kontrolna točka mora se nalaziti na udaljenosti od najmanje 100 metara od radilišta na kojem se obavlja tehnički izvid odnosno poslovi pretraživanja i/ili razminiranja.

Članak 67.

Prilikom pronalaska MES-a, NUS-a i njihovih dijelova moraju se prekinuti tehnički izvid odnosno poslovi pretraživanja i/ili razminiranja na radilištu u granicama sigurnosnih udaljenosti.

Članak 68.

Sigurni pristupni putevi koji su nužni za pristup radilištu moraju biti široki najmanje 1,5 m.
Sigurni pristupni putevi koji su nužni za pristup radilištu, a duži su od 500 m moraju, u pravilu biti široki najmanje 3 m.

Članak 69.

Prostor za privremeno odlaganje pronađenih MES-a, NUS-a i njihovih dijelova mora se nalaziti unutar radilišta.
Pronađeni MES, NUS i njihovi dijelovi moraju se do njihova uništavanja neprekidno držati pod nadzorom.

Članak 70.

Pomoćni djelatnici, osim rukovatelja strojem za razminiranje koji upravlja strojem iz zaštićene kabine, mogu se kretati samo na površinama radilišta koje su prethodno pretražene odnosno razminirane.

6. NAČIN OBAVLJANJA STRUČNOG NADZORA

Članak 71.

Ovlaštena pravna osoba ili obrtnik dužna je HCR-u dostaviti 4 (četiri) istovjetna primjerka izvedbenog projekta i/ili izmjena i dopuna izvedbenog projekta pretraživanja i/ili razminiranja.

Članak 72.

Pregled i ovjeru projekata pirotehnički nadzornik je dužan izvršiti u roku od 8 radnih dana od dana dostave HCR-u, a izmjene i dopune projekata u roku od 3 radna dana od dana dostave HCR-u.
Rješenje o odobrenju izvedbenog projekta pretraživanja i razminiranja, te rješenje o odobrenju izmjena i dopuna dostavlja se:
– Inspektoratu unutarnjih poslova,
– ovlaštenoj pravnoj osobi ili obrtniku koja je dostavila projekt.

Članak 73.

Ovlaštene pravne osobe i obrtnici dužni su najkasnije do kraja radnog tjedna HCR-u dostaviti plan aktivnosti za naredni tjedan.
Tjedni plan aktivnosti stručnog nadzora, HCR je dužan dostaviti ovom Ministarstvu do kraja radnog tjedna.

Članak 74.

Pirotehnički nadzornik dužan je stručni nadzor provesti minimalno jednom u sedam radnih dana.

Članak 75.

Pirotehnički nadglednik na radilištu dnevno utvrđuje:
– stanje kapaciteta na radilištu,
– dali se poslovi provode sukladno izvedbenom projektu,
– provode li se propisane mjere sigurnosti,
– ostale činjenice određene izvedbenim projektom.
Pirotehnički nadglednik obavlja kontrolni pregled pregledane površine u tijeku obavljanja radova pretraživanja i razminiranja na najmanje 3 uzorka ukupne veličine 450 m2.

Članak 76.

Ukoliko pirotehnički nadglednik uoči nepravilnosti na radilištu o tome je dužan obavijestiti pirotehničkog nadzornika te od voditelja radilišta zahtijevati izvođenje poslova sukladno izvedbenom projektu.
Ukoliko su odstupanja takva da je ugrožena sigurnost te postoji opasnost za ugrožavanje imovine i stvari a posebno života ljudi, pirotehnički nadglednik odmah će naložiti voditelju radilišta da prekine poslove i osoblje izvuče na sigurnu površinu.
Pirotehnički nadglednik na radilištu je dužan voditi dnevnik radilišta na osnovu prikupljenih informacija te ovjerava dnevno skupno izvješće i unosi ga u bazu nadzora.

Članak 77.

Pirotehnički nadzornik prilikom provođenja stručnog nadzora u tijeku obavljanja poslova pretraživanja i/ili razminiranja na radilištu, utvrđuje stanje na radilištu u odnosu na izvedbeni projekt, te planira i provodi pretraživanje kontrolnih uzoraka na pretraženim i razminiranim površina (uzorkovanje).
Pirotehnički nadzornik na radilištu ovjerava dnevnik pirotehničkog nadglednika.

Članak 78.

Ako pirotehnički nadzornik prilikom provedbe stručnog nadzora u tijeku obavljanja poslova pretraživanja i/ili razminiranja na radilištu ili prema izvješću/dnevniku pirotehničkog nadglednika utvrdi da se poslovi ne obavljaju sukladno izvedbenom projektu ili da je kontrolnim pregledom pronađen MES i/ili NUS usmeno će naložiti voditelju radilišta da uočene nedostatke na radilištu odmah otkloni, odnosno u slučaju pronalaska MES-a i/ili NUS-a naložiti ponavljanje svih poslova koji su obavljeni od zadnjeg stručnog nadzora u tijeku.
Ponavljanje radova obavljenih od zadnjeg stručnog nadzora će naložiti i ako se prilikom stručnog nadzora u tijeku obavljanja poslova razminiranja odnosno pretraživanja:
– na površinama koje su tretirane ručnom detekcijom mina, metaldetektorima utvrde neotkrivene detekcije metalnih dijelova MES-a i/ili NUS-a ili 2 i više metalna predmeti promjera 3 i više cm na površini od 1 m2,
– na površinama koje su tretirane pomoću pasa za otkrivanje MES-a i NUS-a, utvrde neotkriveni dijelovi MES-a i NUS-a koji sadrže eksplozivne tvari,
– na površinama koje su tretirane pomoću strojeva za razminiranje utvrdi nepostizanje projektom tražene dubine obrade tla.

Članak 79.

O obavljenom stručnom nadzoru u tijeku obavljanja poslova pretraživanja i/ili razminiranja na radilištu, pirotehnički nadzornik dužan je sastaviti zapisnik koji potpisuje i voditelj radilišta.
Zapisnik iz stavka 1. ovog članka Hrvatski centar za razminiranje dužan je dostaviti Ministarstvu u roku od 7 dana od dana obavljenog stručnog nadzora.

Članak 80.

Stručni nadzor nad obavljenim poslovima pretraživanja i/ili razminiranja planira i provodi pirotehnički nadzornik kontrolnim uzorcima na razminiranom odnosno pretraženom području.

Članak 81.

Kontrolnim uzorcima iz članka 80. ovog Pravilnika moraju biti obuhvaćene sve cjeline projektiranog područja na način da se obuhvatiti minimalno:
– 1% ukupno pretražene ili razminirane površine

Članak 82.

Prilikom provedbe stručnog nadzora nad obavljenim poslovima pretraživanja i/ili razminiranja na radilištu mora biti prisutan voditelj radilišta ili njegov zamjenik.
Pirotehnički nadzornik s voditeljem radilišta dužan je provjeriti granice pretražene i/ili razminirane površine i mjesta postavljenih oznaka završnog obilježavanja te ovjeriti zemljovid pretražene i/ili razminirane površine.

Članak 83.

Pirotehnički nadzornik dužan je izraditi zapisnik o stručnom nadzoru nad obavljenim poslovima pretraživanja i /ili /razminiranja na radilištu.
Uz zapisnik iz stavka 1. ovog članka pirotehnički nadzornik dužan je izraditi:
– zemljovid u mjerilu 1:5000 ili katastarski plan s ucrtanim pozicijama kontrolnih uzoraka.
Ukoliko se prilikom provedbe stručnog nadzora nad obavljenim poslovima pretraživanja i/ili razminiranja na radilištu pronađu MES i/ili NUS, pirotehnički nadzornik dužan je izraditi zapisnik o stručnom nadzoru nad obavljenim poslovima pretraživanja i/ili razminiranja na radilištu s pronađenim MES-om i/ili NUS-om. Izgled i sadržaj zapisnika propisuje ravnatelj HCR-a.
Uz zapisnik iz stavka 3. ovog članka pirotehnički nadzornik dužan je izraditi sljedeću dokumentaciju:
– fotodokumentaciju pronađenog MES-a i/ili NUS-a;
– zemljovid u mjerilu 1:5000 ili katastarski plan s ucrtanom pozicijom kontrolnih uzoraka i ucrtanom pozicijom na kojem je pronađen MES i/ili NUS.

Članak 84.

Hrvatski centar za razminiranje naložit će ponavljanje poslova pretraživanja i/ili razminiranja ovlaštenim pravnim osobama i obrt­nicima ako se:
– prilikom stručnog nadzora nad obavljenim poslovima pretraživanja i/ili razminiranja na radilištu pronađe MES ili NUS,
– prilikom stručnog nadzora nad obavljenim poslovima pretraživanja i/ili razminiranja na dijelu radilišta na kojem je primijenjena ručnom detekcijom pronađu metalni dio MES-a ili NUS-a,
– prilikom stručnog nadzora nad obavljenim poslovima pretraživanja i/ili razminiranja na dijelu radilišta na kojem su primijenjeni psi za otkrivanje MES-a i NUS-a pronađe dio MES-a ili NUS-a koji sadrži eksplozivne tvari.
Ponavljanje poslova naložit će se za područje za koje je ovlaštena pravna osoba ili obrtnik dali izjavu da je nezagađeno ili očišćeno.

Članak 85.

Na traženje inspektora pirotehnički nadglednik dužan je obaviti pretraživanje kontrolnih uzoraka na lokacijama radilišta koje odredi inspektor, ukupne površine do 150 m2.

Članak 86.

Ovlaštena pravna osoba i obrtnik dužna je po završetku poslova pretraživanja i/ili razminiranja HCR-u dostaviti u pisanom i digitalnom obliku dokumentaciju sukladno članku 15. Zakona o humanitarnom razminiranju i zemljovid s naznačenim metodama obavljanja poslova u mjerilu 1:5000.

Članak 87.

HCR dužan je u roku od 15 dana od dana dostavljanja dokumentacije iz članka 86. ovog pravilnika obaviti stručni nadzor nad obavljenim poslovima pretraživanja i/ili razminiranja na radilištu.

Članak 88.

Nakon provedenog stručnog nadzora nad obavljenim poslovima pretraživanja ili razminiranja a prije preuzimanja radilišta ovlaštena pravna osoba ili obrtnik dužna je ukloniti sva sredstva kojima je izvršeno obilježavanje, osim onih sredstava kojima je izvršeno obilježavanje granice radilišta, što će se konstatirati zapisnikom o preuzimanju radilišta.
Ukoliko se stručnim nadzorom nad obavljenim poslovima pretraživanja i/ili razminiranja utvrdi da su poslovi izvedeni sukladno Zakonu, pirotehnički nadzornik će sastaviti zapisnik o preuzimanju radilišta, koji potpisuje i voditelj radilišta, te predstavnik investitora ako je prisutan.
Hrvatski centar za razminiranje u roku od 10 dana od dana preuzimanja pretraženog ili razminiranog područja izdaje potvrdu da je to područje nezagađeno odnosno razminirano sukladno Zakonu.
Potvrde iz stavka 2. ovog članka se dostavljaju:
– Ministarstvu;
– ovlaštenoj pravnoj osobi ili obrtniku koji se obavljali poslove;
– jedinici lokalne samouprave;
– jedinici područne (regionalne) samouprave;
– donatorima;
– korisniku zemljišta ili objekta.

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 89.

HCR dužan je o uočenim nepravilnostima u provedbi ovog Pravilnika u roku od tri dana od dana uočavanja nepravilnosti pismeno izvijestiti Ministarstvo.

Članak 90.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu obavljanja poslova razminiranja (»Narodne novine« 78/00, 87/02, 94/02, 149/02,138/03 i 123/05) i Pravilnik o pomoćnim poslovima razminiranja (»Narodne novine« 56/99, 79/00 i 81/01)

Članak 91.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-53347/06
Zagreb, 14. svibnja 2007.

Ministar
Ivica Kirin, v. r.


PRILOG 1.

OZNAKE ZA OBILJEŽAVANJE MINSKI SUMNJIVOG PODRUČJA

Slika 1: MINSKA OZNAKA

Slika 2: MINSKA OZNAKA

Slika 3: TABLA MINSKE OPASNOSTI

Slika 4: STANDARDNA OGRADA MINSKE OPASNOSTI

PRILOG 2.

ZAHTJEV ZA UVOĐENJE U POSAO RAZMINIRANJA/PRETRAŽIVANJA


 

Datum podnošenja zahtjeva:

 

Izvoditelj:

 

Nadmetanje:

npr. javno, pozivno, neposredna pogodba; datum nadmetanja

Naziv projekta:

 

Oznaka projekta:

 

Oznaka Izvedbenog projekta:

 

pozitivna ocjena Izvedbenog projekta:

Klasa,    datum

Ugovor br.:

 

od dana

 

Odluka o voditelju radilišta:

datum

voditelj
radilišta:

 

traženi datum uvođenja u posao:

 

planirani datum početka radova:

 

Ugovoreno trajanje radnih dana:

 

planirani
završetak radova:

 

 

podnositelj zahtjeva:

 

potpis, pečat


PRILO PRILOG 3.

OCJENA MOGUĆIH UČINAKA PIROTEHNIČARA KOD PRIMJENE RUČNE DETEKCIJE MINA (KAO PRVE METODE)
 

Red.
broj

UVJETI NA RADILIŠTU

 

ZEMLJIŠNI UVJETI

MINSKI UVJETI

MOGUĆI
UČINAK
do m2/dan

1.

Teški i/ili
posebno
specifični
zemljišni uvjeti

utvrđeno postojanje
minskog polja

do 50

pretpostavlja se postojanje minskog polja

do 75

nema naznaka postojanja minskog polja

do 150

2.

Povoljni i/ili otežani
zemljišni uvjeti

đeno postojanje
minskog polja

do 75

pretpostavlja se postojanje minskog polja

do 150

nema naznaka o postojanju minskog polja

do 250

2. PROCJENA MOGUĆIH UČINAKA PIROTEHNIČARA KOD PRIMJENE RUČNE DETEKCIJE MINA PRILIKOM PRETRAŽIVANJA ODNOSNO RAZMINIRANJA RADILIŠTA NAKON UPORABE STROJEVA ZA RAZMINIRANJE (KAO DRUGOM METODOM)
 

Red. broj

DUBINA OBRADE TLA U MSP-u

MOGUĆI UČINAK
do m2/dan

1

Kombinirano ručna detekcija nakon upotrebe strojeva za razminiranje koji postižu projektiranu dubinu u tlu MSP-a

450

2

Kombinirano ručna detekcija nakon upotrebe strojeva za razminiranje koji ne postižu projektiranu dubinu u tlu MSP-a

300

3

Kombinirano ručna detekcija nakon upotrebe pomoćnih strojeva koji se koriste u postupku pretraživanja i razminiranja

250

 

Red. broj

METODA RADA TIMA VODIČ/PAS

MOGUĆI UČINAK TIMA
do m2/dan

1

Kod internog nadzora

1500

2

Kao druga metoda nakon upotrebe strojeva za razminiranje

1500

3

Za pretraživanje ruševina i/ili građevina i slojevitog uklanjanju naslaga materijala

500

4

U poljima prilikom pretraživanja u kombinaciji s ručnom metodom

1000

5

U završnoj kontroli kvalitete razminiranja

500

 

PRILOG 4.

ZEMLJIŠNI UVJETI

Povoljni zemljišni uvjeti

Povoljne zemljišne uvjete karakterizira ravničasto zemljište s mogućim uzdužnim i poprečnim nagibima od 0 do 5°. Tlo je većinom humus, ilovača ili pijesak normalne (srednje) tvrdoće i malog stupnja vlažnosti, prekriveno niskom vegetacijom. Nisku vegetaciju sačinjava svježa ili suha trava, manje ili veće gustoće, korov, rijetko i nisko žbunje visine do 0.5 m.
Zemljište se lako obrađuje ručnim alatom (lopatom i pijukom) i moguća je propisana upotreba pipalice (prodiranje u tlo do projektirane dubine obrade tla) i metaldetektora.
Nije prisutna mineraliziranost tla i nema zagađenosti tla metalom.

Otežani zemljišni uvjeti

Otežane zemljišne uvjete karakterizira brežuljkasto zemljište s mogućim uzdužnim i poprečnim nagibima od 6 do 15. Tlo je većinom humus, ilovača ili pijesak, povećane tvrdoće (vrlo suho) ili povećanog stupnja vlažnosti, zemlja je pomiješana s kamenom, prevladava zemljana masa s rijetkom niskom i srednjom vegetacijom.
Kamen je vapnenac-škriljac, mek, lako drobiv radnim alatom stroja.
Niska vegetacija je visine do 1 m a srednja do 2 m. Postoje rijetka pojedinačna stabla promjera do 10 cm.
Zemljište se otežano obrađuje ručnim alatom zbog povećane tvrdoće tla (lopatom i pijukom) i otežana je propisana upotreba pipalice (teško je postići prodiranje do projektirane dubine obrade tla) i metal detektora zbog prisutne mineralizacije tla i zagađenosti tla metalom.
U otežane zemljišne uvjete ubrajaju se i zemljišta s povećanim stupnjem vlažnosti i podvodna zemljišta. Otežana je upotreba strojeva za razminiranje.

Teški zemljišni uvjeti

Teške zemljišne uvjete karakterizira zemljište sa strmim nagibima-kosine kanala, jaraka, nasipa i većim brjegovima.Tlo je većinom kamenito, kamene ploče između kojih se nalazi malo zemljane mase, moguće postojanje vegetacije.
Kamen je srednje tvrdoće, moguća je upotreba radnog alata stroja na smanjenim dubinama (do 10 cm).
Prisutna vegetacija je grmlje, žbunje velike gustoće visine preko 2 m. Postoje pojedinačna stabla promjera preko 20 cm.
Šumska područja ispresijecana jarcima i vododerinama, stabla visoka preko 3 m i promjera preko 20 cm.
Zemljište se vrlo teško obrađuje ručnim alatom zbog povećane tvćane tvrdoće tla i osti kamena, propisana upotreba pipalice je moguća samo na pojedinim mjestima.
Prisutna je velika mineraliziranost tla i zagađenost tla metalom.
U teške zemljišne uvjete ubrajaju se i močvarna zemljišta sa i bez vegetacije. Ako se radi o zemljištu koje je jako podvodno i močvarno vrlo je ograničena upotreba stroja za razminiranje.

Posebni specifični uvjeti

Posebne specifične zemljišne uvjete karakteriziraju vrlo strmi planinski lanci, kanjoni rijeka s velikim i teško prohodnim strminama, guste i neprohodne šume, neprohodan krš obrastao gustom makijom ili pojedinačnim gustim šumarcima sa stablima visine preko 3 m i promjera više od 20 cm.
Tlo je takvo da je vrlo teško ili nemoguće raditi sa strojem za razminiranje uz prihvatljive rezultate.
Zemljište nije moguće obrađivati ručnim alatom zbog velike tvrdoće tla i prisutnosti kamena, propisana upotreba pipalice nije moguća na zadovoljavajući način.
Na zemljištu su prisutne ruševine i urušeni skladišni objekti s MES-om i NUS-om, provalije i bunari s MES-om i NUS-om, nabacana razna šuta i slično.

PRILOG 5.

SIGURNOSNE UDALJENOSTI

RED.
BROJ

VRSTA EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

SIGURNOSA UDALJENOST

1.

protupješačke nagazne mine, ručne bombe, tromblonske mine, mine za ručni bacač i druga eksplozivna sredstva čija je debljina košuljice-obloge do 3 mm

200 – 300

2.

protupješačke rasprskavajuće mine

300 – 500

3.

protuoklopne mine

500 – 1000

4.

topnički projektili, minobacačke mine
do 76 mm

250 – 500

ss="T-98" align="center" style="text-align:center;text-indent:0cm"> 5.

topnički projektili 76 – 105 mm, minobacačke mine 82 mm

300 – 600

6.

topnički projektili od 105 – 122 mm, minobacačke mine 120 mm

400 – 800

7.

topnički projektili 122 – 155 mm

600 – 1200

8.

topnički projektili veći od 155 mm

750 – 1500

9.

avio bombe mase do 500 kg

1000 – 2000

10.

avio bombe mase veće od 500 kg

1250 – 2500