Pravilnik o označavanju (deklariranju) i stavljanju na tržište krmnih smjesa

NN 54/2007 (28.5.2007.), Pravilnik o označavanju (deklariranju) i stavljanju na tržište krmnih smjesa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1740

Na temelju članka 17. stavka 4. i članka 65. alineja 2. i 7. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/2007) te članka 35. stavka 4. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« broj 70/97, 36/98, 151/03. i 132/06), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O OZNAČAVANJU (DEKLARIRANJU) I STAVLJANJU NA TRŽIŠTE KRMNIH SMJESA

Članak 1.

1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za označavanje (deklariranje) i stavljanje na tržište krmnih smjesa.
2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se u skladu s odredbama posebnih propisa koji se odnose na:
(a) krmiva,
(b) dodatke hrani za životinje,
(c) nepoželjne i zabranjene tvari i proizvode u hranidbi životinja,
(d) određivanje maksimalnih dopuštenih količina rezidua pesticida na ili u proizvodima namijenjenim hranidbi životinja ili prehrani ljudi,
(e) organizaciju tržišta poljoprivrednim proizvodima,
(f) određene proizvode koji se koriste u hranidbi životinja,
(g) hranu za životinje s posebnim hranidbenim potrebama.

Članak 2.

Za potrebe ovog Pravilnika koriste se sljedeći pojmovi:
a) Hrana za životinje – svaka tvar ili proizvod, uključujući i dodatke hrani za životinje, prerađen, djelomično prerađen ili neprerađen, a namijenjen je hranidbi životinja;
b) Krmna smjesa – mješavina krmiva sa ili bez dodataka hrani za životinje namijenjena hranidbi životinja u obliku potpune ili dopunske krmne smjese;
c) Dnevni obrok – količina hrane za životinje preračunata na 12 % udjela vode koja zadovoljava ukupne dnevne hranidbene potrebe životinje s obzirom na njezinu vrstu, kategoriju i proizvodnost;
d) Potpuna krmna smjesa – mješavina hrane za životinje koja svojim sastavom u potpunosti zadovoljava dnevni obrok;
e) Dopunska krmna smjesa – mješavina hrane za životinje s visokim udjelom pojedinih sastojaka koja zbog svog sastava nije namijenjena za izravnu hranidbu životinja već se koristi isključivo s drugom hranom za životinje da bi zadovoljila dnevni obrok;
f) Mineralna mješavina – dopunska krmna smjesa sastavljena od mješavine mineralnih tvari, a sadrži najmanje 40% sirovog pepela;
g) Melasirana mješavina – dopunska krmna smjesa proizvedena s melasom i sadrži najmanje 14% ukupne količine šećera izraženog kao saharoza;
h) Životinje – životinjske vrste koje se uobičajeno drže ili uzgajaju za proizvodnju hrane;
i) Kućni ljubimci – životinjske vrste koje se uobičajeno drže ili uzgajaju a nisu namijenjene proizvodnji hrane ili krzna;
j) Mliječne zamjenice – krmne smjese koje se koriste za hranidbu mladih životinja ili za hranidbu tovne teladi u suhom stanju ili otopljene u određenoj količini tekućine, kao dodatak ili zamjena za mlijeko (osim kolostruma) u obliku potpune ili dopunske mliječne zamjenice;
k) Potpuna mliječna zamjenica – mliječna zamjenica koja svojim sastavom zadovoljava dnevni obrok;
l) Dopunska mliječna zamjenica – mliječna zamjenica koja zbog svog sastava nije namijenjena za izravnu hranidbu životinja već se koristi isključivo s drugom hranom za životinje da bi zadovoljila dnevni obrok;
m) Krmiva – proizvodi biljnog ili životinjskog podrijetla u izvornom obliku, svježi ili konzervirani, nusproizvodi industrijske prerade, te organske ili anorganske tvari koje sadrže ili ne sadrže dodatke hrani za životinje, a namijenjene su hranidbi životinja izravno ili nakon prerade u postupku proizvodnje krmnih smjesa ili kao nosači premiksa;
n) Minimalni rok trajanja krmnih smjesa – datum do kojeg ispravno skladištene krmne smjese zadržavaju specifična svojstva;
m) Stavljanje na tržište – držanje hrane za životinje u svrhu prodaje, uključujući ponudu za prodaju ili svaki drugi oblik prijenosa, bez obzira na to je li besplatan ili nije, te prodaju, distribuciju i druge oblike prijenosa kao takve.

Članak 3.

Na tržište je dopušteno stavljati krmne smjese koje udovoljavaju veterinarsko-zdravstvenim uvjetima i posebnim propisima o kakvoći hrane za životinje te ne predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi i životinja, a zabranjeno ih je označavati (deklarirati), reklamirati, prezentirati i stavljati na tržište na način koji dovodi potrošače u zabludu.

Članak 4.

1) Krmne smjese dopušteno je stavljati na tržište samo u zatvorenoj ambalaži, na način da se pri otvaranju vidno i trajno ošteti ambalaža ili pečat na trajnoj ambalaži.
2) Odstupanje od stavka 1. ovoga članka uređuje se posebnim propisom.

Članak 5.

1) Proizvođač, pakiratelj, uvoznik, prodavač ili distributer odgovorni su da na predviđenom mjestu na pakiranju ili oznaci (deklaraciji) spojenoj s ambalažom, bude jasno vidljivo i neizbrisivo označeno prilikom stavljanja na tržište krmnih smjesa sljedeće:
a) Opis – »potpuna krmna smjesa«, »dopunska krmna smjesa«, »mineralna mješavina«, »melasirana mješavina«, »potpuna mliječna zamjenica«ili »dopunska mliječna zamjenica«;
b) Vrsta ili kategorija životinja kojoj je krmna smjesa namijenjena;
c) Uputa za korištenje i čuvanje krmne smjese i njezina namjena;
d) Popis krmiva u svim krmnim smjesama, osim krmnih smjesa za kućne ljubimce, isključujući pse i mačke, u skladu s odredbama članka 6. ovoga Pravilnika;
e) Podaci o odobrenim korištenim dodacima hrani za životinje u krmnim smjesama u skladu s odredbama članka 8. ovoga Pravilnika;
f) Kada je potrebno, analitički sastav kako je propisano Prilogom I. ovoga Pravilnika;
g) Ovisno o slučaju, podaci navedeni u stupcima 1– 3. Priloga II. ovoga Pravilnika;
h) Ime/naziv, adresa, sjedište subjekta u poslovanju s hranom za životinje odgovornog za podatke navedene u ovom članku;
i) Neto masa za krute proizvode, neto masa ili volumen za tekuće proizvode;
j) Minimalni rok trajanja u skladu s odredbama članka 7. ovoga Pravilnika;
k) Serijski broj proizvoda;
l) Veterinarski kontrolni broj (registracijski broj);
m) Na zahtjev kupca, naziv, adresa, broj telefona gdje se može obratiti za dodatne informacije o krmnoj smjesi, osim u slučaju hrane za kućne ljubimce;
n) Država podrijetla proizvoda.
2) Krmne smjese koje se prevoze u rasutom stanju mora pratiti dokument koji sadrži sve podatke iz stavka 1. ovoga članka.
3) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, na mjestu predviđenom za oznaku (deklaraciju) mogu se navesti samo sljedeći dodatni podaci:
a) oznaka raspoznavanja ili zaštitni žig subjekta odgovornog za podatke na oznaci (deklaraciji);
b) ime/naziv i sjedište proizvođača, ako se ne radi o istom subjektu u poslovanju s hranom za životinje koji je odgovoran za podatke na oznaci (deklaraciji);
c) cijena proizvoda;
d) opis ili trgovačko ime proizvoda;
e) podaci o fizičkim osobinama hrane ili o posebnim postupcima prerade;
f) prema potrebi analitički sastav, u skladu s Prilogom I. ovoga Pravilnika;
g) podaci navedeni u stupcima 1., 2. i 4. Priloga II. ovoga Pravilnika;
h) datum proizvodnje u skladu s odredbama članka 7. ovoga Pravilnika.
4) Dopušteno je prilikom označavanja (deklariranja) hrane za životinje odrediti službeni kod, temeljem kojeg se može utvrditi identitet proizvođača u onim slučajevima kada on nije odgovoran za podatke na deklaraciji.
5) Dopušteno je:
a) u slučaju krmnih smjesa koje su proizvedene od najviše tri krmiva, ne navesti podatke iz stavka 1. točaka b) i c) ovoga članka, kada su korištena krmiva jasno označena na deklaraciji;
b) u slučaju mješavina cijelih zrna na deklaraciji ne navesti podatke iz stavka 1. točaka e) i f) ovoga članka;
c) opis: »potpuna krmna smjesa«ili »dopunska krmna smjesa«kod hrane za kućne ljubimce, osim hrane za pse i mačke, zamijeniti opisom: »krmna smjesa«. U tom je slučaju potrebno na oznaci (deklaraciji) navesti sve potrebne podatke za potpune krmne smjese;
d) oznaku minimalnog roka trajanja, neto količinu, serijski broj proizvoda i veterinarski kontrolni broj otisnuti izvan mjesta navedenog u stavku 1. ovoga članka, u kom slučaju je potrebno na oznaci (deklaraciji) navesti gdje se ti podaci nalaze.
6) Umjesto opisa: »krmna smjesa«, »dopunska krmna smjesa«i »potpuna krmna smjesa« za hranu za kućne ljubimce mogu se koristiti sljedeći opisi: »hrana za kućne ljubimce«, »dopunska hrana za kućne ljubimce«i »potpuna hrana za kućne ljubimce«.
7) Izraz: »kućni ljubimci«iz stavka 6. ovoga članka može se zamijeniti imenom vrste ili kategorije životinje kojoj je hrana namijenjena.

Članak 6.

1) Na oznaci (deklaraciji) moraju biti pojedinačno navedena sva krmiva koja su korištena u krmnim smjesama.
2) Dopušteno je korištenje krmiva u skladu s posebnim propisom koji uređuje kakvoću hrane za životinje te označavanje (deklariranje) krmiva.
3) Popis krmiva u hrani za životinje mora biti naveden kako slijedi:
– kod krmnih smjesa za životinje, osim kućnih ljubimaca, popis sastojaka u odnosu na njihov udio u krmnoj smjesi od najvećeg prema najmanjem,
– kod krmnih smjesa namijenjenih kućnim ljubimcima – popis sastojaka po količini ili po postotnom udjelu od najvećeg prema najmanjem.
4) U krmnim smjesama namijenjenim kućnim ljubimcima pojedini sastojak se može zamijeniti nazivom skupine krmiva kojoj on pripada, određenih posebnim propisom.
5) Kod označavanja (deklariranja) hrane za kućne ljubimce dopušteno je posebno istaknuti prisutnost ili malu količina pojedinih krmiva ili dodataka hrani za životinje koji daju posebnu važnost i/ili posebnost karakteristikama krmne smjese. U tom slučaju obvezno je navesti u oznaci (deklaraciji) minimalni ili maksimalni postotni udio tih krmiva odnosno dodataka hrani za životinje.

Članak 7.

1) Minimalni rok trajanja mora biti naveden na sljedeći način:
– »upotrijebiti do…« s datumom (dan, mjesec, godina) kod mikrobiološki lako kvarljive hrane za životinje,
– »najbolje upotrijebiti do…« s datumom (mjesec, godina) kod ostale hrane za životinje.
2) Ako je posebnim propisima o hrani za životinje dozvoljena mogućnost korištenja jednog od načina označavanja iz stavka 1. ovoga članka, navodi se onaj način u kojem je rok trajanja kraći.
3) Datum proizvodnje mora biti naveden na sljedeći način:
– »proizvedeno… (dan i/ili mjesec i godina) prije isteka minimalnog roka trajanja« s naznakom gdje je podatak otisnut.

Članak 8.

1) Sljedeći podaci o odobrenim korištenim dodacima hrani za životinje u krmnim smjesama moraju biti jasno vidljivo i neizbrisivo otisnuti na pakiranju ili oznaci (deklaraciji) uz podatke iz članaka 5. ovoga Pravilnika, prilikom stavljanja krmnih smjesa na tržište:
a) Za kokcidiostatike, histomonostatike i pospiješivače rasta:
– naziv odobrenog dodatka hrani za životinje i njegov međunarodni identifikacijski broj,
– udio aktivne tvari u krmnoj smjesi,
– minimalni rok trajanja,
– veterinarski kontrolni broj proizvođača dodatka hrani za životinje.
b) Za antioksidanse:
– u potpunim krmnim smjesama za sve vrste životinja osim kućnih ljubimaca, naziv odobrenog korištenog antioksidansa i njegov međunarodni identifikacijski broj,
– u hrani za kućne ljubimce mora se označiti: »s antioksidansom«, te naziv korištenog antioksidansa.
c) Za boje:
– u potpunim krmnim smjesama za sve vrste životinja osim kućnih ljubimaca, naziv odobrene korištene boje,
– u hrani za kućne ljubimce mora se označiti: »boja« ili: »obojeno s«, te naziv odobrene korištene boje.
d) Za vitamin E:
– naziv odobrenog dodatka hrani za životinje,
– udio alfa – tokoferola u potpunoj krmnoj smjesi,
– minimalni rok trajanja.
e) Za vitamine A i D:
– naziv odobrenog dodatka hrani za životinje,
– udio A i D vitamina u potpunoj krmnoj smjesi,
– minimalni rok trajanja.
f) Za bakar:
– naziv odobrenog dodatka hrani za životinje,
– udio bakra u potpunoj krmnoj smjesi.
g) Za konzervanse:
– u potpunim krmnim smjesama za sve vrste životinja osim kućnih ljubimaca, naziv odobrenog korištenog konzervansa,
– u hrani za kućne ljubimce mora se označiti: »konzervans« ili: »konzervirano s«, te naziv odobrenog konzervansa.
h) Za enzime:
– naziv odobrenog enzima,
– posebno ime aktivne tvari koja ima enzimsku aktivnost,
– međunarodni identifikacijski broj
– jedinicu aktivnosti po kilogramu ili litri,
– minimalni rok trajanja.
i) Za mikroorganizme:
– vrstu i soj odobrenog mikroorganizma,
– broj živih bakterija (CFU/gram),
– međunarodni identifikacijski broj,
– minimalni rok trajanja.
2) Prisutnost elemenata u tragovima (osim bakra) i vitamina (osim A, D i E), provitamina i dodataka hrani za životinje sa sličnim učinkom vitaminima i provitaminima može se označiti ako se njihov udio u krmnoj smjesi može dokazati službenim ili znanstveno potvrđenim metodama i u tom slučaju mora se navesti sljedeće:
a) za elemente u tragovima osim bakra, naziv odobrenog dodatka hrani za životinje i njegov udio u krmnoj smjesi,
b) za vitamine osim A, D i E, provitamine i dodatke hrani za životinje sa sličnim učinkom vitaminima i provitaminima, naziv odobrenog dodatka hrani za životinje, njegov udio u krmnoj smjesi i minimalni rok trajanja.
3) Prilikom označavanja krmnih smjesa koje sadrže dva ili više dodatka hrani za životinje s različitim rokovima trajanja na oznaci (deklaraciji) označava se najkraći minimalni rok trajanja.
4) Prilikom označavanja hrane za kućne ljubimce koja sadrži boje, konzervanse ili antioksidanse, u pakiranjima čija je masa manja od 10 kilograma, na kojima nema dovoljno prostora na mjestu za označavanje (deklariranje) opise: »obojeno s«, »konzervirano s« ili: »s antioksidansom«dopušteno je zamijeniti opisom: »EU dodaci« s označenim međunarodnim identifikacijskim brojem za svaki pojedini dodatak hrani za životinje.

Članak 9.

Oznaka (deklaracija) smije sadržavati i druge podatke osim onih koji se izričito zahtijevaju ovim Pravilnikom, uz sljedeće uvjete:
– zabranjeno je prikazivati prisutnost drugih analitičkih sastojaka osim onih sa oznake (deklaracije) iz članka 5. stavka 1. točke f) i članka 8. ovoga Pravilnika te posebnog propisa o hrani za životinje s posebnim hranidbenim potrebama;
– zabranjeno je dovesti kupca u zabludu pripisujući nepostojeća svojstva i učinke ili isticati posebna svojstva u slučajevima kada su ona svojstvena istovrsnoj hrani za životinje;
– zabranjeno je pripisivati ljekovita ili terapeutska svojstva krmnim smjesama;
– zabranjeno je pripisivati preventivna svojstva krmnim smjesama osim prilikom korištenja dodataka navedenih u članku 8. stavku 1. točki a) ovoga Pravilnika;
– drugi podaci moraju se temeljiti na znanstveno objektivnim činjenicama koje se mogu dokumentirati;
– drugi podaci moraju biti vidljivo odvojeni od svih podataka navedenih u članku 5. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Odstupanje od odredbi ovoga Pravilnika dopušteno je u slučajevima:
– izvoza u zemlje koje nisu članice Europske unije;
– kada je hrana za životinje posebno označena (deklarirana), a namijenjena je životinjama koje se drže u znanstvene ili istraživačke svrhe.

Članak 11.

Prilozi I. i II. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članaka 33 – 53., 68., 75 – 78., 80., 81., 83 – 85. te Prilog I. Pravilnika o kakvoći stočne hrane (»Narodne novine«, broj 26/98, 120/98,76/03 i 22/06).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/24
Urbroj: 525-1-07-07
Zagreb, 17. svibnja 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

TEMELJNE ODREDBE

1. Prilikom označavanja (deklariranja) krmnih smjesa, količine tvari, ukoliko nije drugačije propisano, iskazuju se u odnosu na masu proizvoda kako je propisano ovim Prilogom.
2. Udio vode u hrani za životinje mora se označiti (deklarirati) ako je veći od:
– 7% kod mliječnih zamjenica i ostalih krmnih smjesa gdje udio proizvoda od mlijeka prelazi 40%,
– 5% kod mineralnih mješavina koje ne sadrže organske tvari,
– 10% kod mineralnih mješavina koje sadrže organske tvari,
– 14% kod ostalih krmnih smjesa.
2.1. Udio vode može se označiti (deklarirati) i u krmnim smjesama kod kojih nije propisano označavanje (deklariranje).
3. Udio pepela netopivog u klorovodičnoj kiselini (HCl) u suhoj tvari krmne smjese, ne smije biti veći od 3,3 % kod krmnih smjesa koje sadrže uglavnom rižine nusproizvode, odnosno 2,2 % u ostalim krmnim smjesama.
3.1. U krmnim smjesama navedenim u ovoj točki udio pepela netopivog u klorovodičnoj kiselini (HCl) smije biti veći od 2,2% u suhoj tvari, ali se mora posebno označiti (deklarirati) kao postotni udio na masu proizvoda kod:
– krmnih smjesa koje sadrže odobrena mineralna veziva,
– mineralnih mješavina,
– krmnih smjesa koje sadrže više od 50 % repinih rezanaca,
– krmnih smjesa namijenjenih za hranidbu riba u kojima udio ribljeg brašna prelazi 15 %.
3.2. Udio pepela netopivog u klorovodičnoj kiselini (HCl) može se označiti i u krmnim smjesama kod kojih nije propisano označavanje (deklariranje).
4. Udio željeza u mliječnim zamjenama za hranidbu teladi čija masa ne prelazi 70 kg mora biti najmanje 30 mg/kg potpune krmne smjese s udjelom vode od 12%.
5. Kada se inspekcijskim pregledom hrane za životinje, osim hrane za kućne ljubimce, utvrdi odstupanje od označenih (deklariranih) vrijednosti tolerira se:
5.1. Za utvrđene vrijednosti koje su manje od označenih (deklariranih), u slučaju:
5.1.1. Sirovih bjelančevina:
– 2 jedinice za deklarirani sadržaj od 20% ili više,
– 10% deklarirane količine za deklarirani sadržaj od 20% ili manji, ali ne manji od 10%,
– 1 jedinica za deklarirani sadržaj manji od 10%.
5.1.2. Ukupnog šećera:
– 2 jedinice za deklarirani sadržaj od 20% ili više,
– 10% deklarirane količine za deklarirani sadržaj od 20% ili manji, ali ne manji od 10%,
– 1 jedinica za deklarirani sadržaj manji od 10%.
5.1.3. Škroba i ukupnog šećera + škroba:
– 2,5 jedinice za deklarirani sadržaj od 25% ili više,
– 10% deklarirane količine za deklarirani sadržaj od 25% ili manji, ali ne manji od 10%,
– 1 jedinica za deklarirani sadržaj manji od 10%.
5.1.4. Sirovih ulja i masti:
– 2,5 jedinice za deklarirani sadržaj od 15% ili više,
– 10% deklarirane količine za deklarirani sadržaj od 15% ili manji, ali ne manji od 8%,
– 0,8 jedinica za deklarirani sadržaj manji od 8%.
5.1.5. Natrija, kalija i magnezija:
– 1,5 jedinice za deklarirani sadržaj od 15% ili više,
– 10% deklarirane količine za deklarirani sadržaj od 15% ili manji, ali ne manji od 7,5%,
– 0,75 jedinica za deklarirani sadržaj manji od 7,5%, ali ne manji od 5%,
– 0,1 jedinica za deklarirani sadržaj manji od 0,7%.
5.1.6. Ukupnog fosfora i kalcija:
– 1,2 jedinice za deklarirani sadržaj od 16% ili više,
– 7,5% deklarirane količine za deklarirani sadržaj od 16% ili manji, ali ne manji od 12%,
– 0,9 jedinica za deklarirani sadržaj manji od 12%, ali ne manji od 6%,
– 15% deklarirane količine za deklarirani sadržaj od 6% ili manji, ali ne manji od 1%,
– 0,15 jedinica za deklarirani sadržaj manji od 1%.
5.1.7. Metionina, lizina i treonina:
– 15% deklarirane količine.
5.1.8. Cistina i triptofana:
– 20% deklarirane količine.
5.2. Za utvrđene vrijednosti koje su veće od označenih (deklariranih), u slučaju:
5.2.1. Udjela vode:
– 1 jedinica za deklarirani sadržaj od 10% ili više,
– 10% deklarirane količine za deklarirani sadržaj od 10% ili manji, ali ne manji od 5%,
– 0,5 jedinica za deklarirani sadržaj manji od 5%.
5.2.2. Sirovog pepela:
– 1 jedinica za deklarirani sadržaj od 10% ili više,
– 10% deklarirane količine za deklarirani sadržaj od 10% ili manji, ali ne manji od 5%,
– 0,5 jedinica za deklarirani sadržaj manji od 5%.
5.2.3. Sirove vlaknine:
– 1,8 jedinica za deklarirani sadržaj od 12% ili više,
– 15% deklarirane količine za deklarirani sadržaj od 12% ili manji, ali ne manji od 6%,
– 0,9 jedinica za deklarirani sadržaj manji od 6%.
5.2.4. Pepela netopivog u klorovodičnoj kiselini (HCl):
– 1 jedinica za deklarirani sadržaj od 10% ili više,
– 10% deklarirane količine za deklarirani sadržaj od 10% ili manji, ali ne manji od 4%,
– 0,4 jedinica za deklarirani sadržaj manji od 4%.
5.3. Kada su odstupanja u obrnutom smjeru od onih navedenih u točkama 5.1 i 5.2. ovoga Priloga, u slučaju:
5.3.1.
– sirovih proteina, sirovih ulja i masti, ukupnog šećera, škroba: odstupanja za ove tvari smiju biti dvostruka od onih iz točke 5.1. ovoga Priloga,
– ukupnog fosfora, kalcija, kalija, magnezija, natrija, sirovog pepela, sirove vlaknine: odstupanja za ove tvari smiju biti trostruka od onih iz točaka 5.1. i 5.2. ovoga Priloga.
6. Kada je inspekcijskim nadzorom hrane za kućne ljubimce utvrđeno odstupanje od propisanih vrijednosti tolerira se:
6.1. Za utvrđene vrijednosti koje su manje od deklariranih, u slučaju:
6.1.1. Sirovih bjelančevina:
– 3,2 jedinice za deklarirani sadržaj od 20% ili više,
– 16% deklarirane količine za deklarirani sadržaj od 20% ili manji, ali ne manji od 12,5%,
– 2 jedinice za deklarirani sadržaj manji od 12,5%.
6.1.2. Sirovih ulja i masti:
– 2,5 jedinice za deklarirani sadržaj od 15% ili više.
6.2. Za utvrđene vrijednosti koje su više od deklariranih, u slučaju:
6.2.1. Udjela vode:
– 3,2 jedinice za deklarirani sadržaj od 40% ili više,
– 7,5% deklarirane količine za deklarirani sadržaj od 40% ili manji, ali ne manji od 20%,
– 1,5 jedinica za deklarirani sadržaj manji od 20%.
6.2.2. Sirovog pepela:
– 1,5 jedinica za deklarirani sadržaj.
6.2.3. Sirove vlaknine:
– 1 jedinica za deklarirani sadržaj.
6.3. Kada su odstupanja veća od deklariranih u odnosu na točku 6.1. i manja od deklariranih u odnosu na točku 6.2. ovoga Priloga, u slučaju:
6.3.1. Sirovih bjelančevina:
– odstupanja smiju biti dvostruka od onih iz točke 6.1.1. ovoga Priloga.
6.3.2. Sirovih ulja i masti:
– identična onima iz točke 6.1.2. ovoga Priloga.
6.3.3. Sirovog pepela, sirove vlaknine:
– odstupanja smiju biti trostruka od onih iz točaka 6.2.2. i 6.2.3. ovoga Priloga.
7. Označavanje (deklariranje) krmnih smjesa koje sadrže bjelančevine životinjskog podrijetla od tkiva sisavaca
7.1. Oznaka (deklaracija) krmnih smjesa koje sadrže bjelančevine životinjskog podrijetla od tkiva sisavaca, a namijenjene su hranidbi ostalih životinja, osim kućnih ljubimaca, mora sadržavati sljedeću izjavu:
»Ova krmna smjesa sadrži bjelančevine životinjskog podrijetla od tkiva sisavaca. Zabranjeno koristiti za hranidbu preživača«.
7.2. Iznimno od točke 7.1. ovoga Priloga je označavanje (deklariranje) krmnih smjesa koje sadrže:
– mlijeko i mliječne prerađevine,
– želatinu,
– hidrolizirane bjelančevine molekularne težine manje od 10000daltona, koje su:
a) dobivene od koža životinja koje su zaklane u registriranim objektima te je obavljen veterinarsko-zdravstveni pregled prije klanja,
b) proizvedene postupkom koji uključuje propisane mjere za smanjivanje na najmanju moguću mjeru kontaminacije koža, soljenjem, vapnjenjem, intenzivnim pranjem, izlaganjem materijala pH većem od 11 minimalno tri sata na temperaturi većoj od 80C, nakon kojeg slijedi toplinska obrada na temperaturi većoj od 140C u trajanju od 30 min i pri tlaku većem od 3,6 bara ili u istovrijednom odobrenom postupku,
c) iz objekata u kojima je uspostavljen sustav HACCP -a.
– dikalcijev fosfat dobiven od odmašćenih kostiju,
– dehidrirana plazma i ostali proizvodi od krvi.
7.2. U slučaju zabrane korištenja bjelančevina podrijetlom od sisavaca za druge životinjske vrste osim preživača, izjava iz točke 7.1. ovoga Priloga mora sadržavati nadopunu o vrsti i kategoriji životinja na koju se zabrana odnosi.

PRILOG II.

OZNAČAVANJE (DEKLARIRANJE) ANALITIČKIH ELEMENATA