Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana zaštite na radu"

NN 61/2007 (13.6.2007.), Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana zaštite na radu"

HRVATSKI SABOR

1900

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 1. lipnja 2007., donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA ZAŠTITE NA RADU«

I.

Dan 28. travnja proglašava se »Nacionalnim danom zaštite na radu«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 960-01/07-01/01
Zagreb, 1. lipnja 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.