Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije

NN 61/2007 (13.6.2007.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

1953

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (»Narodne novine«, broj 22/06), uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, klasa: 011-04/07-01/41, urbroj: 525-07-07-2, od 23. svibnja 2007. godine, Skupština Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije je, na sjednici održanoj 1. lipnja 2007. godine, donijela

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Članak 1.

U Statutu Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne teh­nologije (»Narodne novine« br. 136/06), u članku 2. stavku 3. riječ »Forest« zamjenjuje se riječju »Forestry«.

Članak 2.

Članak 29. mijenja se i glasi:
»(stručni smjerovi i strukovni zadaci ovlaštenih inženjera šumarstva)
(1) Ovlašteni inženjer šumarstva
Područje ovlaštenosti, odnosno strukovni zadaci:
– izrada projekata, planova, pripremnih elaborata, studija i troškovnika za radove iz područja uzgajanja šuma, sjemenarstva i rasadničarstva, zaštite šuma od štetnih organizama, požara i elementarnih nepogoda te iskorištavanja i pridobivanja drva i sigurnosti pri šumskom radu
– izrada smjernica za radove uzgajanja, iskorištavanja i zaštite šuma za potrebe šumskogospodarskih planova
– odabir postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, tehnike i tehnologije radova za potrebe izvođenja radova iz područja uzgajanja, zaštite i iskorištavanja šuma te i sigurnosti pri radu
– provođenje, vođenje, nadzor i kontrola izvođenja svih radova iz područja uzgajanja šuma, izbora klonskih sjemenskih plantaža, proizvodnje šumskoga reprodukcijskoga i hortikulturnoga materijala, iz područja zaštite šuma, procjene ugroženosti i motrenja, iz područja iskorištavanja šuma i pridobivanja drva, kao i sigurnosti pri radu
– preuzimanje, kolaudacija i kontrola kvalitete izvedenih radova, postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, primijenjenih tehnika i tehnologija iz područja uzgajanja šuma, sjemenarstva, rasadničarstva, zaštite šuma te pridobivanja drva (uključujući i vrednovanje i procjenu kakvoće obloga drva, te izdavanje certifikata i potvrda o sukladnosti s propisanim standardima)
– izdavanje certifikata, svjedodžbi i ostalih dokumenata o podrijetlu, kvaliteti u usklađenosti s propisanim standardima za šumski reprodukcijski materijal u prometu, kao i o zdravstvenom stanju bilja u prometu
– vođenje evidencija i analiza propisanih šumskogospodarskim osnovama i planovima, kao i zakonskim i podzakonskim aktima
– izrađuje, verificira i arbitrira vezano uz propise, norme i normative u uzgajanju, zaštiti i iskorištavanju šuma
– izrada elaborata procjene rizika pri pojedinim vrstama šumskoga rada, izrada i provođenje programa osposobljavanja za rad na siguran način, sudjelovanje u licenciranju izvoditelja radova, izrada elaborata provođenja protupožarnih mjera
– edukacije, savjetovanje i ostali poslovi iz područja uzgajanja, zaštite i iskorištavanja šuma, tehnika i tehnologija, kao i šumarske operative.
(2) Ovlašteni inženjer šumarstva za uređivanje šuma
Područje ovlaštenosti, odnosno strukovni zadaci:
– sudjelovanje u radnim skupinama za izradu Nacionalnog šumarskog programa, šumskogospodarske osnove područja i dokumenata prostornog uređenja;
– sudjelovanje u aktivnostima provedbe nacionalne inventure šumskih resursa (neposredna provedba, nadzor);
– samostalna izrada – vođenje i nadzor provedbe terenskih i uredskih radova pri izradi, obnovi ili reviziji šumskogospodarskih planova;
– sastavljanje uređajnih zapisnika za šumskogospodarske planove;
– edukacije, savjetovanje, izrada revizija i vještačenje u području uređivanja šuma;
– Izrađuje ili vodi izradu cjelovitog (ili segmenata) Nacionalnog šumskog programa (NŠP),
– vodi (facilitira) javne rasprave vezano za NŠP,
– izrađuje programe za očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim područjima
– izrađuje model upravljanja zaštićenim područjima s prevladavajućim šumskim ekosustavima
– izrađuje elaborate za izdvajanje šuma posebne namjene
– izrađuje elaborate za izdvajanje šuma iz šumskogospodarskog područja
– izrađuje elaborat procjene vrijednosti šuma
– izrađuje programe udruživanja privatnih šumovlasnika.
(3) Ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo
Područje ovlaštenosti, odnosno strukovni zadaci:
– izrada lovnogospodarskih osnova, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači;
– projektiranje, planiranje, izrada elaborata i studija iz područja lovstva, kao i nadzor nad njihovom izvedbom;
– vrednovanja, analize, motrenja i praćenja stanja divljači i njihovih staništa;
– ustanovljenje lovišta;
– procjena šteta od divljači i na divljači;
– edukacije, savjetovanje u području lovstva.
(4) Ovlašteni inženjer šumarstva za ekologiju, zaštitu prirode i urbano šumarstvo
Područje ovlaštenosti, odnosno strukovni zadaci:
– vrednovanje, analize, motrenja i praćenja stanja šumskih ekosustava, staništa i stabala;
– izrada programa, elaborata i studija o praćenju i stanju šumskih ekosustava, staništa i stabala;
– izrada smjernica gospodarenja šumama za potrebe šumskogospodarskih planova u zaštićenim objektima prirode;
– izrada programa, elaborata i studija ekološke sanacije šumskih staništa, kao i elaborata vezanih za štete na prirodi;
– vrednovanje općekorisnih funkcija šuma;
– izračunavanje biomase stabala, sastojina i ekosustava;
– izrada studija utjecaja na okoliš;
– edukacije, savjetovanje u području ekologije i zaštite prirode, odnosno šumskih ekosustava, staništa i stabala, kao i urbanoga šumarstva;
– izrada ocjena prihvatljivosti zahvata za prirodu (Zakon o zaštiti prirode);
– vrednovanje, analiza, procjena, motrenje i praćenje stanja urbanih šumskih ekosustava, kao i projektiranje, planiranje i izrada elaborata i studija o urbanim šumskim ekosustavima;
– izrada smjernica gospodarenja urbanim šumskim ekosustavima
– odabir i kontrola postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, tehnike i tehnologije rada u urbanim šumskim ekosustavima i urbanim prostorima;
– priprema, provođenje i nadzor radova arborikulture u urbanim prostorima;
– analiza, valorizacija i oblikovanje parkovnih prostora;
– priprema, provedba i nadzor sanacije degradiranih staništa u urbanim prostorima, pokosa cesta, vodotoka, kamenoloma i sličnih biološkim metodama.
(5) Ovlašteni inženjer šumarstva za šumske prometnice i šumarsko graditeljstvo
Područje ovlaštenosti, odnosno strukovni zadaci:
– projektiranje, planiranje, izrada elaborata, idejnih i glavnih projekata i studija primarnog i sekundarnog otvaranja šuma, te za potrebe izgradnje i održavanja šumske infrastrukture;
– izrada smjernica izgradnje i održavanja šumske infrastrukture za potrebe šumskogospodarskih planova;
– nadzor izgradnje šumskih cesta i posebnih šumskih promet­nica, traktorskih putova, sanacije pokosa cesta biološkim i tehnič­kim metodama;
– primopredaja dovršenih radova izgradnje šumskih prometnica (primarnih, sekundarnih i posebnih);
– licenciranje metoda i postupaka, kao i strojeva za izgradnju i održavanja šumskih prometnica;
– edukacije, savjetovanje u području izgradnje i održavanja šumske infrastrukture«.

Članak 3.

Članak 30. mijenja se i glasi:
»(stručni smjer i strukovni zadaci ovlaštenih inženjera drvne tehnologije)
Ovlašteni inženjer drvne tehnologije
Područje ovlaštenosti, odnosno strukovni zadaci:
– projektiranje i ispitivanje svojstava drvnih i nedrvnih materijala
– ispitivanje, određivanje, vrednovanje i certificiranje tehnoloških, uporabnih i ostalih svojstava drva, grešaka drva, kvalitete drva, makroskopsko i mikroskopsko određivanje vrsta drva i drvnih vlakana.
– organizacija rada i priprema proizvodnje u drvnoj tehnologiji
– trgovina drvnim i nedrvnim proizvodima;
– poslovi vještačenja;
– uvođenje europskih smjernica za drvne i nedrvne materijale kao i potvrđivanje sukladnosti s navedenim smjernicama;
– oblikovanje i projektiranje drvnih proizvoda;
– izrada projekata za uređenje interijera, izbor materijala za opremanje objekata, nadzor i izvođenje projekata;
– projektiranje tehnoloških procesa u pilanskoj proizvodnji, sušenju i parenju drva, zaštiti i konzervaciji drva, u proizvodnji ploča od cjelovitoga drva, ploča od uslojenoga drva, ploča od usitnjenoga drva, proizvoda od drva za graditeljstvo, parketa, namještaja i drugih proizvoda od drva;
– nadzor izvođenja projekata i izdavanje dopuštenja za rad projektiranih proizvodnih procesa;
– osiguravanje i certificiranje kvalitete proizvoda i proizvodnih procesa
– specijalni proizvodi od drva«.

Članak 4.

U članku 31. stavku 2. iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi:
»9. radovi vođenja privatnoga šumskog posjeda«.

Članak 5.

U članku 32. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Vrste radova za koje Komora izdaje licence, jesu:
– ispitivanje i određivanje svih relevantnih svojstava drva,
– ispitivanje i određivanje svih relevantnih svojstava, te projek­tiranje drvnih i nedrvnih materijala,
– oblikovanje i projektiranje drvnih proizvoda,
– projektiranje tehnoloških procesa u pilanskoj proizvodnji i proizvodnji proizvoda od drva u graditeljstvu, nadzor nad izgrad­njom i puštanjem u pogon, te ispitivanje kvalitete pilanskih proizvoda i proizvoda od drva u graditeljstvu, sukladno EN i HRN. Poslovi rukovođenja proizvodnjom,
– projektiranje tehnoloških procesa u proizvodnji furnira te materijala i ploča od svih oblika uslojenog i usitnjenog drva,
– projektiranje tehnoloških procesa u proizvodnji namještaja, opremanju objekata i drugih proizvoda od drva, nadzor nad izgrad­njom i puštanje u pogon navedenih proizvodnih procesa. Poslovi rukovođenja proizvodnjom,
– projektiranje unutrašnjeg opremanja objekata, odabir materijala. Nadzor izvođenja projekata unutrašnjeg opremanja. Poslovi rukovođenja unutrašnjim opremanjem objekata,
– izrada projekata i elaborata za siguran rad u proizvodnim procesima prerade drva,
– poslovi trgovine drvnim i nedrvnim materijalima i opremom,
– poslovi vještačenja,
– zaštita drva«.

Članak 6.

U članku 38. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Članovi Skupštine imaju pravo na naknadu za svoj rad«.

Članak 7.

U članku 58. stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Odbor razreda čine predsjednik i šest članova razreda, izabrani na sjednici razreda, na vrijeme od četiri godine«.

Članak 8.

Ove izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Urbroj: 349-04-2007-35
Zagreb, 1. lipnja 2007.

Predsjednik HKIŠDT
Damir Felak, dipl. ing. šum., v. r.