Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o humanitarnom razminiranju

NN 63/2007 (18.6.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o humanitarnom razminiranju

HRVATSKI SABOR

1960

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HUMANITARNOM RAZMINIRANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o humanitarnom razminiranju, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. lipnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/51
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 6. lipnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HUMANITARNOM RAZMINIRANJU

Članak 1.

U Zakonu o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine«, br. 153/05.) u članku 2. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»Poslovima humanitarnog razminiranja, u smislu ovoga Zakona, smatraju se i hitne intervencije stručno osposobljenih i opremljenih službenika za protueksplozijsku zaštitu Ministarstva unutarnjih poslova, koje se poduzimaju na miniranim i minski sumnjivim područjima i/ili građevinama.«

Članak 2.

U članku 12. stavak 5. briše se.

Članak 3.

U članku 15. stavku 4. iza riječi: »izvješće« briše se zarez i riječi: »elaborat završne geodetske premjere«.

Članak 4.

U članku 26. stavak 6. mijenja se i glasi:
»Provedbu završne geodetske izmjere HCR je dužan osigurati u roku od 10 dana od dana preuzimanja radilišta.«

Članak 5.

U članku 32. stavku 2. riječ: »ovlast« zamjenjuje se riječima: »iskaznicu humanitarnog razminiranja za pirotehničara«.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»Voditelj radilišta dužan je za vrijeme obavljanja poslova na radilištu imati kod sebe iskaznicu humanitarnog razminiranja za voditelja radilišta i dati je na uvid ovlaštenoj osobi za provedbu nadzora nad obavljanjem poslova humanitarnog razminiranja.«
U stavku 4. riječ: »ovlast« zamjenjuje se riječima: »iskaznicu humanitarnog razminiranja za pomoćnog djelatnika«.

Članak 6.

U članku 33. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»Pirotehničari koji su položili stručni ispit na temelju propisa koje je donio ministar obrane, nakon prestanka djelatne vojne služ­be mogu obavljati poslove humanitarnog razminiranja u Republici Hrvatskoj.«
Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.
Dodaje se stavak 7. koji glasi:
»Osobe koje su osposobljene za obavljanje poslova razminiranja prema stranim propisima, mogu obavljati poslove razminiranja u Republici Hrvatskoj ako Ministarstvo utvrdi da strani program izobrazbe i osposobljavanja odgovara programu koji se donosi na temelju ovoga Zakona, o čemu se izdaje uvjerenje.«

Članak 7.

U članku 34. stavku 2. podstavku 3. iza riječi: »sigurnosti ljudi i imovine,« dodaju se riječi: »ako se ta kaznena djela progone po službenoj dužnosti,«.

Članak 8.

U članku 49. stavku 1. točka 3. briše se.
Dosadašnje točke 4., 5. i 6. postaju točke 3., 4. i 5.

Članak 9.

U članku 52. stavak 1. briše se.
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.
U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., riječi: »iz stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1.«.

Članak 10.

Iza članka 55. dodaje se članak 55.a koji glasi:

»Članak 55.a

Odredbe članka 38.-55. ovoga Zakona primjenjuju se i na služ­benike protueksplozijske zaštite Ministarstva, kada obavljaju hitne intervencije na miniranim i minski sumnjivim područjima i/ili građevinama.«

Članak 11.

U članku 57. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»Pirotehnički nadzornici i pirotehnički nadglednici dužni su za vrijeme obavljanja poslova stručnog nadzora na radilištu kod sebe imati iskaznicu humanitarnog razminiranja za pirotehničkog nadzornika, odnosno pirotehničkog nadglednika.«

Članak 12.

Iza članka 65. dodaje se članak 65.a koji glasi:

»Članak 65.a

»Ministarstvo će oduzeti iskaznicu humanitarnog razminiranja:
– ako prestanu postojati neki od propisanih uvjeta za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja,
– ako osoba ne obavlja poslove za koje posjeduje iskaznicu humanitarnog razminiranja,
– u slučaju prestanka radnog odnosa.«

Članak 13.

U članku 67. podstavak 3. mijena se i glasi:
»– iskaznici humanitarnog razminiranja za pirotehničkog nadzornika, pirotehničkog nadglednika, voditelja radilišta, pirotehničara i pomoćnog djelatnika,«.

Članak 14.

U članku 71. stavku 1. podstavku 15. riječi: »propisanu ovlast za obavljanje tih poslova« zamjenjuju se riječima: »iskaznicu humanitarnog razminiranja«.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»Ako se u razdoblju od jedne godine ponovi prekršaj iz stavka 1. podstavka 4. i 15. ovoga članka, izreći će se novčana kazna u iznosu od 30.000,00 do 300.000,00 kuna i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od najmanje 6 mjeseci.«

Članak 15.

U članku 72. stavci 3. i 4. brišu se.
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 3.

Članak 16.

Iza članka 72. dodaje se članak 72.a koji glasi:

»Članak 72.a

Ako se nakon obavljenih poslova pirotehničara pronađu MES, NUS ili njihovi dijelovi, Ministarstvo će mu rješenjem oduzeti ovlast na vrijeme od 30 dana do jedne godine.
Ako se stručnim ili inspekcijskim nadzorom utvrdi da piroteh­nički nadzornik, pirotehnički nadglednik, voditelj radilišta, piroteh­ničar i pomoćni djelatnik obavljaju svoje poslove protivno ovom Zakonu i podzakonskim propisima ili dopuste obavljanje poslova protivno ovom Zakonu i podzakonskim propisima, Ministarstvo će im rješenjem oduzeti ovlast na vrijeme od 30 dana do 6 mjeseci te ih uputiti na ponovnu izobrazbu i osposobljavanje za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja.«

Članak 17.

HCR, ovlaštene pravne osobe i obrtnici koji nisu uskladili svoje poslovanje do roka utvrđenog Zakonom o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine«, br. 153/05.) dužne su to učiniti do 1. rujna 2007.
Ovlaštenim pravnim osobama i obrtnicima koji ne usklade svoje poslovanje u roku iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo će ukinuti odobrenje za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 213-04/07-01/03
Zagreb, 1. lipnja 2007.
HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.