Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

NN 63/2007 (18.6.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

HRVATSKI SABOR

1961

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. lipnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/52
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 6. lipnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA

Članak 1.

U Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02.), u članku 2. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:
»3) ostvaruju ukupni godišnji promet do 216.000.000,00 kuna, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u vrijednosti do 108.000.000,00 kuna.«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe iz članka 2. ovoga Zakona, koje:
1) prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika,
2) ostvaruju ukupni godišnji promet do 14.000.000,00 kuna, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u vrijednosti do 7.000.000,00 kuna.«
Stavak 3. točka 2. mijenja se i glasi:
»2) ostvaruju ukupni godišnji promet do 54.000.000,00 kuna, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u vrijednosti do 27.000.000,00 kuna.«

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. riječi: »Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo« zamjenjuju se riječima: »ministarstva nadležnog za malo i srednje poduzetništvo«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. točki 7. iza zareza dodaju se riječi: »struč­nu izobrazbu, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika,«.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:
»(1) Sve poticajne mjere iz ovoga Zakona koje predstavljaju državne potpore dodjeljivat će se u skladu s propisima o državnim potporama.
(2) Svi nositelji provedbe Programa razvoja malog gospodarstva, u smislu ovoga Zakona, prije donošenja akata iz svoje nadležnosti, kojima se dodjeljuju državne potpore, dužni su dostaviti prijedlog državne potpore Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja na odobrenje.
(3) Akt iz stavka 2. ovoga članka kojim se dodjeljuje državna potpora ne može se donijeti bez odobrenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.«

Članak 6.

U članku 8. stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8. brišu se.

Članak 7.

U članku 10. točka 9. mijenja se i glasi:
»9) udruge gospodarstvenika«.
Iza točke 10. dodaju se točke 11. i 12. koje glase:
»11) Hrvatska banka za obnovu i razvitak,
12) druga državna tijela koja u području svoje nadležnosti potiču malo gospodarstvo.«

Članak 8.

U članku 13. stavku 1. točka 7. briše se.
Dosadašnje točke 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. postaju točke 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14.

Članak 9.

U članku 17. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Za predsjednika Upravnog odbora Vlada Republike Hrvatske imenuje ministra nadležnog za malo i srednje poduzetništvo ili državnog tajnika nadležnog za malo i srednje poduzetništvo.«
U stavku 4. riječi: »ministra za obrt, malo i srednje poduzetništvo, ministra rada i socijalne skrbi, ministra turizma, ministra poljoprivrede i šumarstva, ministra gospodarstva« zamjenjuju se riječima: »ministra nadležnog za malo i srednje poduzetništvo, ministra nadležnog za rad, ministra nadležnog za turizam, ministra nadležnog za poljoprivredu, šumarstvo, ministra nadležnog za gospodarstvo«.

Članak 10.

U članku 22. stavci 1. i 7. brišu se.
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 1. i 2.
U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., riječi: »iz stavka 1., 2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. i 2.«.
U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 4., riječi: »iz stavka 1. i 3.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 2.«.
U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 5., riječi: »iz stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1.«.
U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 6., riječi: »iz stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 2.«.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 311-01/06-01/02
Zagreb, 1. lipnja 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.