Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijed­nosnih papira i dragocjenosti

NN 64/2007 (20.6.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijed­nosnih papira i dragocjenosti

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1996

Na temelju članka 60. stavka 1. podstavka 1. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 68/03.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA POSEBNOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA I PRATNJE NOVCA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRAGOCJENOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (»Narodne novine«, broj 87/04. i 14/07.) u članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Minimalna razina zaštite na prostrijeljivanje oklopljenih vozila nabavljenih nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, mora biti sukladna normama HRN EN 1522, HRN EN 1523, HRN EN 1063 i to u razini FB3/BR3 za putnički odjeljak.«.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»Vozilima oklopljenim prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, za koja je izdano posebno odobrenje ili potvrda o sukladnosti, a koja nemaju propisanu razinu zaštite vozila, dozvoljeno je obavljati prijevoz još najdulje dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.«.

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:
»Oklopljeno vozilo mora biti opremljeno:
a) sustavom tehničke zaštite, koji sprječava neovlašteni ulazak u oklopljeno vozilo te otkriva bilježi i dojavljuje pokušaj neovlaštenog ili nasilnog ulaska u oklopljeno vozilo;
b) telekomunikacijskim sustavima i to:
– mobilnim telefonom (sustav javne telekomunikacije) i
– sustavom stabilne i prijenosne radio-veze (sustav telekomunikacije za vlastite potrebe);
c) sredstvima za gašenje požara, sukladno propisima iz područ­ja zaštite od požara.
Oklopljeno vozilo mora, na vidnom mjestu, imati uočljivo istak­nutu oznaku da je sadržaj pošiljke zaštićen kazetama ili sigurnosnim spremnicima s elektro-kemijskom zaštitom.
Prilikom prijevoza oklopljenim vozilom te prijenosa od vozila do objekta i obrnuto novac, vrijednosni papiri i dragocjenosti moraju biti zaštićeni na način da su smješteni u kazete ili sigurnosne spremnike s elektrokemijskom zaštitom sadržaja.
Kazete ili sigurnosni spremnici iz stavka 3. ovoga članka moraju imati:
– zaštitu od otvaranja pod prisilom,
– automatsko obojenje novca u slučaju otuđenja sigurnosnog spremnika od osobe koja ga prenosi,
– zaštitu od otimanja,
– zaštitu od sabotaže ili uništenja sigurnosnog sustava,
– jamstvo proizvođača za kvalitetno obojenje novčanica.
Rok za uvođenje kazeta ili sigunosnih spremnika iz stavka 3. i 4. ovoga članka je šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. točki 12. iza riječi: » sukladno« brišu se riječi »Zakonu o telekomunikacijama«, a dodaju se riječi: »posebnom propisu o telekomunikacijama«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: »vozila« dodaju se riječi: »i sigurnosnih spremnika ili kazeta«.

Članak 5.

U članku 10. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Ukoliko se prijenos/prijevoz obavlja oklopljenim vozilima ili sigurnosnim spremnicima koji nisu u vlasništvu osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika, zahtjev za izdavanje potvrde iz stavka 1. ovoga članka podnose i vlasnici tih vozila ili spremnika te prilažu dokaze propisane odredbama članka 4., 6. i 7. ovoga Pravilnika.«
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci: 3. i 4.
U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza broja 1. dodaje se slovo: »i« te broj: »2.«.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (»Narodne novine«, broj 14/07.).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-3394-07
Zagreb, 14. lipnja 2007.

Ministar
Ivica Kirin, v. r.