Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa za betonske konstrukcije

NN 64/2007 (20.6.2007.), Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa za betonske konstrukcije

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1997

Na temelju članka 16. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 175/03 i 100/04), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENI I DOPUNI TEHNIČKOG PROPISA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE

Članak 1.

U članku 18. stavku 1. Tehničkog propisa za betonske konstruk­cije (»Narodne novine« br. 101/05 i 85/06) datum »30. lipnja 2007. godine« mijenja se u datum »30. lipnja 2008. godine.«

Članak 2.

U članku 36. stavku 3. datum »30. lipnja 2007. godine« mijenja se u datum »30. lipnja 2008.« godine na oba mjesta.

Članak 3.

Iza članka 39. dodaje se novi članak 39a. koji glasi:
»Iznimno od članka 39. ovoga Propisa, priznata tehnička pravila mogu se primjenjivati za dokazivanje uporabljivosti očvrslog betona do 30. lipnja 2008. godine.«

Članak 4.

Točka A.6.1 Priloga »A« mijenja se i glasi:
»A.6.1. Norma za beton
HRN EN 206-1:2006
Beton -- 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005)«.

Članak 5.

U točki J.4.1 Priloga »J« referencijska oznaka »HRN ENV 13670-1:2002« mijenja se i glasi »HRN ENV 13670-1:2006«.

Članak 6.

Ovaj Propis stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/05-04/0009
Urbroj: 531-01-266-07-05
Zagreb, 12. lipnja 2007.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.