Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš

NN 64/2007 (20.6.2007.), Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš

MINISTARSTVO KULTURE

1998

Na temelju članka 30. stavka 4., a u vezi s člankom 33. stavkom 6. Zakona o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, broj 70/05), ministar kulture uz suglasnosti ministra nadležnog za poslove zdravstva klasa: 023-03/07-01/19, urbroj: 534-08-02/5-07-0002 od 20. veljače 2007., ministra nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva klasa: 320-01/07-01/22, urbroj:525-7-07-4 od 4. travnja 2007., te ministrice nadležne za poslove zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva klasa: 011-01/07-01/50, urbroj: 531-01/07-3 od 19. travnja 2007., donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE ZA NAMJERNO UVOĐENJE GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA U OKOLIŠ

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj i način podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama (u daljnjem tekstu: GMO) u okoliš, te način zaštite tajnosti podataka navedenih u prijavi.

Članak 2.

(1) Pojmovi korišteni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. primateljski organizam je stanica ili organizam koji prima genetski materijal postupcima genetičkog inženjeringa od organizma donora, umnaža ga, te prenosi na potomstvo;
2. roditeljski organizam je organizam najsličniji genetski modificiranom organizmu, ali bez genetske modifikacije;
3. donorski organizam je organizam iz kojeg se uzima genetski materijal za prijenos u primateljski organizam;
4. vektor je prenositelj genetskog materijala ili odgovarajućih staničnih dijelova iz donorskog organizma u primateljski organizam;
5. umetak je genetski materijal koji se umeće u vektor;
6. više biljke su biljke koje se uvrštavaju u taksonomsku skupinu sjemenjača (Spermatophytae) (golosjemenjače – Gymnospermae i kritosjemenjače – Angiospermae);
7. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode.
(2) Ostali pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju isto značenje kao u Zakonu o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, broj 70/05; u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 3.

(1) Prijava za dobivanje dopuštenja za namjerno uvođenje GMO-a u okoliš mora sadržavati:
1. tehničku dokumentaciju koja sadrži:
– podatke o podnositelju prijave uključujući podatke o znanstvenom projektu i osposobljenosti osoblja,
– podatke o GMO-u,
– podatke o uvjetima namjernog uvođenja GMO-a u okoliš,
– podatke o međudjelovanju GMO-a i okoliša,
– podatke o metodama nadzora nad uvođenjem GMO-a u okoliš i
– podatke o radnjama i postupcima u slučaju nekontroliranog širenja GMO-a u okoliš.
2. procjenu rizika namjernog uvođenja GMO-a u okoliš, koja se izrađuje u skladu s odredbama Pravilnika o procjeni rizika uvođenja GMO-a u okoliš (u daljnjem tekstu: procjena rizika),
3. plan mjera za slučaj nekontroliranog širenja GMO-a u okoliš, koji se izrađuje u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja GMO-a u okoliš (u daljnjem tekstu: plan mjera),
4. plan praćenja (monitoringa) utjecaja GMO-a na okoliš, biološku raznolikost i zdravlje ljudi,
5. podatke o postupanju s otpadom (vrsta otpada, koji se stvara, očekivana količina otpada, opis predviđenog načina obrade),
6. tehnike predviđene za uklanjanje ili deaktiviranje GMO-a na kraju pokusa,
7. druge podatke koje podnositelj smatra važnima i
8. sažetak prijave.
(2) Procjena rizika iz točke 2. te plan mjera iz točke 3. prethodnog stavka podnose se kao zasebni dokumenti uz obrazac za prijavu, a podatci iz točke 1. te točaka 4.-6. prethodnog stavka obavezno se unose, na za to predviđenim mjestima, u obrascu za prijavu koji je propisan ovim pravilnikom.
(3) Uz prijavu se obvezno prilaže i preslika katastarskog plana područja s ucrtanim površinama na kojima se predviđa namjerno uvođenje GMO-a u okoliš.
(4) Prijava, sa svim propisanim sastavnim dijelovima, podnosi se Ministarstvu.

Članak 4.

(1) Prijava za dobivanje dopuštenja za namjerno uvođenje GMO-a u okoliš za sve vrste organizama, osim viših biljaka, podnosi se na obrascu iz Priloga I koji je sastavni dio ovoga pravilnika.
(2) Ispunjeni obrazac iz Priloga I ovoga pravilnika podnositelj prijave predaje Ministarstvu u pisanom i elektronskom obliku, koji je dostupan na web-stranici Ministarstva.
(3) Sažetak prijave namjernog uvođenja GMO-a iz stavka 1. ovoga članka u okoliš, podnosi se na propisanom obrascu iz Priloga II ovoga pravilnika i to u pisanom i elektronskom obliku, koji je dostupan na web-stranici Ministarstva.
(4) Podnositelj prijave Sažetak prijave iz Priloga II ovoga pravilnika popunjava dvojezično tj. na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 5.

(1) Prijava za dobivanje dopuštenja za namjerno uvođenje genetski modificiranih viših biljaka (u daljnjem tekstu: GMVB) u okoliš, podnosi se na obrascu iz Priloga III ovoga Pravilnika.
(2) Ispunjeni obrazac iz Priloga III ovoga Pravilnika podnositelj prijave predaje u pisanom i elektronskom obliku, koji je dostupan na web-stranici Ministarstva.
(3) Sažetak prijave namjernog uvođenja GMVB-a u okoliš podnosi se na propisanom obrascu iz Priloga IV ovoga pravilnika i to u pisanom i elektronskom obliku, koji je dostupan na web-stranici Ministarstva.
(4) Podnositelj prijave Sažetak prijave iz Priloga IV ovoga pravilnika popunjava dvojezično tj. na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 6.

Podnositelj prijave na kraju prijave potpisuje izjavu kojom potvrđuje da su svi podatci koje je naveo u prijavi istiniti i ispravni, te da za njihovu istinitost i ispravnost preuzima kaznenu i materijalnu odgovornost.

Članak 7.

(1) Podnositelj može u prijavi iz članka 4. i 5. ovoga pravilnika označiti podatke koji su poslovna tajna ili koji su zaštićeni na temelju posebnog propisa, te to označavanje mora obrazložiti.
(2) Podnositelj u prijavi kao tajne podatke ne smije označiti:
– naziv, sjedište i matični broj pravne osobe; ime, prezime i prebivalište fizičke osobe,
– općenite značajke GMO-a,
– svrhu namjernog uvođenja GMO-a u okoliš i namjeravane uporabe,
– mjesto namjernog uvođenja GMO-a,
– plan monitoringa,
– podatke iz plana mjera i
– procjenu rizika.
(3) Ministarstvo će, nakon savjetovanja s podnositeljem prijave, odlučiti koji će se podatci u postupku smatrati tajnim.
(4) Podatci će se smatrati tajnim i u slučaju da podnositelj svoju prijavu povuče.

Članak 8.

Odredbe ovoga pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja prijave te zaštiti tajnosti podataka primjenjuju se i na prijavu za izdavanje dopuštenja za namjerno uvođenje GMO-a u okoliš po skraćenom postupku sukladno članku 33. Zakona.

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 8. ovoga pravilnika koja stupa na snagu danom stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

Klasa: 612-07/07-41/0005
Urbroj: 532-08-01/1-07-14
Zagreb, 29. svibnja 2007.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.

PRILOG I

PRILOG II

PRILOG III

PRILOG IV