Pravilnik o utvrđivanju liste stečajnih upravitelja

NN 65/2007 (21.6.2007.), Pravilnik o utvrđivanju liste stečajnih upravitelja

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2026

Na temelju članka 21. stavak. 5. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03 i 82/06) ministrica pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU LISTE STEČAJNIH UPRAVITELJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti za uvrštavanje na Listu stečajnih upravitelja, brisanje s Liste stečajnih upravitelja, kao i postupak za utvrđivanje Liste stečajnih upravitelja i vođenje evidencije stečajnih upravitelja.

Članak 2.

Listu stečajnih upravitelja utvrduje ministar pravosuđa.
Lista stečajnih upravitelja može se dopunjavati.

Članak 3.

Fizička osoba može se uvrstiti na Listu stečajnih upravitelja ako ispunjava uvjete za imenovanje za stečajnog upravitelja i ako se u postupku uvrštavanja na listu stečajnih upravitelja utvrdi:
– da ima završen sveučilišni studij u trajanju od najmanje 4 godine,
– da je položila stručni ispit za stečajnog upravitelja,
Dokazi o ispunjavanju uvjeta za uvrštavanje na Listu stečajnih upravitelja dostavljaju se Ministarstvu pravosuđa.

Članak 4.

Na Listu stečajnih upravitelja može se uvrstiti i odvjetnik.
Odvjetnik, osim dokaza da ispunjava uvjete iz čl. 3. ovog Pravilnika, dužan je dostaviti:
– rješenje o upisu u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore u izvorniku ili ovjerenoj preslici,
– matični broj odvjetnika.

Članak 5.

Na Listu stečajnih upravitelja neće se uvrstiti osoba koja je pravomoćno osuđena za počinjena kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, te za druga kaznena djela koja ju čine nedostojnom za obavljanje dužnosti stečajnog upravitelja.

Članak 6.

Ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete iz članka 3. ovog Pravilnika, ministar pravosuđa donijet će rješenje o uvrštavanju na Listu stečajnih upravitelja.

Članak 7.

Osoba koja se nalazi na Listi stečajnih upravitelja može se brisati s Liste stečajnih upravitelja i to: po službenoj dužnosti ako se utvrdi postojanje razloga koji su zapreka za obavljanje dužnosti stečajnog upravitelja iz članka 20. stavak 1. i 4. Stečajnog zakona ili na osobni zahtjev osobe koja se nalazi na Listi stečajnih upravitelja.
Rješenje o brisanju s Liste stečajnih upravitelja donosi ministar pravosuđa.

Članak 8.

Rješenja iz članka 6. i 7. ovog Pravilnika su upravni akti i protiv ovih rješenja može se pokrenuti upravni spor.

Članak 9.

U Listu stečajnih upravitelja unose se sljedeći podaci:
– ime i prezime stečajnog upravitelja,
– da li je odvjetnik,
– podatak o završenom studiju,
– broj rješenja o položenom ispitu za stečajnog upravitelja,
– radno iskustvo
– adresa i telefon.
Lista stečajnih upravitelja utvrđuje se na vrijeme od četiri godine.
Lista stečajnih upravitelja, kao i sve njene dopune i brisanja s Liste, objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 10.

Ministarstvo pravosuđa vodi evidenciju stečajnih upravitelja.
Evidencija sadrži podatke o imenu i prezimenu, rođenju, nacionalnosti, prebivalištu, završenoj školi, stručnom nazivu, stručnom ispitu, znanju stranih jezika, o objavljenim stručnim ili znanstvenim radovima, o imenovanju i razrješenju stečajnog upravitelja u pojedinom stečajnom postupku, o dosadašnjem zaposlenju, sjedištu društva ili ureda stečajnog upravitelja, kao i druge podatke. Ove podatke dostavlja stečajni upravitelj uz prijavu za uvrštenje na Listu stečajnih upravitelja.
Rješenja o imenovanju i razrješenju stečajnog upravitelja u svakom stečajnom postupku, sudovi su dužni odmah dostaviti Ministarstvu pravosuđa.

Članak 11.

Stečajnim upraviteljima izdaje se službena iskaznica.
Službena iskaznica je pravokutnog oblika veličine 8,5 x 5,5 cm na kartonskoj podlozi bijele boje.
Grb Republike Hrvatske otisnut je na obrascu u izvornim bojama.
Obrazac službene iskaznice izrađuje se tehnikom zaštitnog tiska Republike Hrvatske.
Obrazac službene iskaznice za stečajne upravitelje s odgovarajućim sadržajem otiskan je u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133 -04/07-01/1
Urbroj: 514-06-02/1-07-1
Zagreb, 24. travnja 2007.

Ministrica
Ana Lovrin, v. r.


PRILOG

1. stranica

2. stranica