Izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore

NN 65/2007 (21.6.2007.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore

HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA

2029

Na temelju članka 133. stavka 1. toč. 1. Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93, 72/94,16/07), Skupština Hrvatske javnobilježničke komore na sjednici održanoj 21. travnja 2007. godine donijela je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKE JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE (»Narodne novine« br. 26/95, 32/96, 78/99, 69/00, 27/01, 33/01, 9/04, 139/06)

Članak 1.

U članku 1., članku 3. stavcima 2. i 3., članku 12. stavku 1., članku 17. stavcima 1. i 2., članku 21. stavku 2. alineji 1., članku 22. stavku 1., članku 25. stavku 2., članku 26. stavku 2., članku 29. stavku 1. i 2., članku 30. stavku 1., članku 31., članku 35. stavku 1, članku 53. stavku 2. točkama 1. i 2., članku 56. stavku 1. Statuta Hrvatske javnobilježničke komore (»Narodne novine« broj: 27/01 – pročišćeni tekst, 33/01, 9/04 i 139/06, dalje: STATUT), iza riječi »prisjednika« dodaje se zarez i riječ »savjetnik« u odgovarajućem padežu i broju.

Članak 2.

U članku 3. stavku 3. riječi: »Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave« zamjenjuje se riječima: »Ministarstvo pravosuđa«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. riječi: »pet javnobilježničkih vježbenika« zamjenjuju se riječima: »tri javnobilježnička savjetnika i dva javnobilježnička vježbenika«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»Članovi Skupštine dužni su dolaziti na sjednice Skupštine i obavljati dužnosti na koje su izabrani.«

Članak 4.

Naziv glave V. mijenja se i glasi: »Udruga javnobilježničkih prisjednika, savjetnika i vježbenika«.

Članak 5.

U članku 32. stavku 1., iza riječi »prisjednici« stavlja se zarez i dodaje riječ »savjetnici«.

Članak 6.

Članak 36. briše se.

Članak 7.

U članku 40. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi: »Imenik javnobilježničkih savjetnika«.
Dosadašnje točke 5. i 6. postaju točke 6. i 7.

Članak 8.

Iza članka 44. dodaje se novi članak koji glasi:

»Članak 44. a

U imenik javnobilježničkih savjetnika upisuje se:
1) Prezime i ime savjetnika;
2) Datum i mjesto rođenja;
3) Datum zaključenja ugovora o radu
4) Broj odluke Komore o upisu u imenik;
5) Datum upisa;
6) Prezime i ime javnog bilježnika u čijem uredu savjetnik radi;
7) Sjedište ureda;
8) Datum i razlog brisanja iz imenika s brojem i datumom odluke na temelju koje je došlo do brisanja.
9) Primjedbe.«

Članak 9.

U članku 59. stavak 1. mijenja se i glasi:
1) Komora osniva Hrvatsku javnobilježničku akademiju.
Stavak 2. briše se.
Stavak 3. postaje stavak 2.
Stavak 4. postaje stavak 3. te se mijenja i glasi:
»Glavne zadaće Hrvatske javnobilježničke akademije su:
1) Stručna izobrazba članova Komore na svim područjima rada javnih bilježnika uz pridavanje posebne pozornosti aktualnom razvoju prava i praćenju propisa;
2) Izrada znanstvenih koncepcija za stručne i obrazovne skupove i seminare namijenjene daljnjem stručnom usavršavanju i specijalizaciji članova komore;
3) Praćenje pravne politike i razvoja prava, posebno na tradicionalnim područjima rada javnih bilježnika (građansko pravo, trgovačko pravo, vrijednosni papiri, zemljišne knjige, ovršno pravo i sl.) na nacionalnoj i europskoj razini;
4) Pružanje pomoći Komori prilikom izrade stručnih mišljenja u svezi zakonskih prijedloga; održavanje i njegovanje veza s drugim strukovnim organizacijama u zemlji i inozemstvu, te kod donošenja stručnih smjernica, a naročito glede vrste, opsega i predmeta obrazovnih skupova;
5) Organiziranje seminara za polaganje pravosudnog i javnobilježničkog ispita;
6) Stručna izobrazba ostalih djelatnika u javnobilježničkim uredima kroz predavanja i praktične radionice s ciljem osposobljavanja za što stručnije obavljanje administrativnih poslova u javnobilježničkim uredima.
7) Suradnja sa sveučilištima, veleučilištima i strukovnim udrugama.
8) Poticanje učenja i usavršavanja stranih jezika članova Komore uz poseban naglasak na usvajanje specifične pravne terminologije.

Članak 10.

U članku 60. rečenica druga, mijenja se i glasi:
»Prijedlog o načinu financiranja i o drugim pitanjima u svezi osnivanja zaklada, priprema Upravni odbor Komore.«

Članak 11.

U cijelom tekstu Statuta riječ »disciplinska« u odgovarajućem padežu, zamjenjuje se riječju »stegovna« u odgovarajućem padežu.

Članak 12.

Ovlašćuje se Upravni odbor Komore da utvrdi i u Narodnim novinama objavi pročišćeni tekst Statuta HJK.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: HJK-O-142/07

Predsjednik
Ante Ilić, v. r.