Tarifni sustav za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki (pročišćeni tekst)

NN 65/2007 (21.6.2007.), Tarifni sustav za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki (pročišćeni tekst)

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2030

Na temelju članka 25. Izmjena i dopuna Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 55/07), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 66. sjednici Upravnog vijeća od 14. 6. 2007. utvrdila pročišćeni tekst Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki.
Pročišćeni tekst Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki, obuh­vaća Tarifni sustav za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 57/06.) te njegove izmjene i dopune objavljene u »Narodnim novinama«, broj 88/06, 105/06 i 116/06 i 55/07, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 011-01/06-01/03
Urbroj: 371-01/07-08
Zagreb, 14. lipnja 2007.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomo Galić, dipl. ing., v. r.


TARIFNI SUSTAV

ZA USLUGE ENERGETSKIH DJELATNOSTI PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Tarifnim sustavom za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki (u daljnjem tekstu: Tarifni sustav) se za energetske djelatnosti proizvodnje toplinske energije, distribucije toplinske energije i opskrbe toplinskom energijom utvrđuje metodologija za izračun tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije, s iznimkom povlaštenih kupaca, distribuciju toplinske energije i opskrbu toplinskom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, matrica tarifnih modela i elementi za određivanje reguliranog maksimalnog prihoda, te se propisuju tablice za praćenje troškova, formula za izračun ukupnog prihoda putem tarifnih stavki, postupak podnošenja prijedloga za određivanje visine tarifnih stavki i obrazac izjave o istinitosti podataka.

Članak 2.

Metodologija iz ovoga Tarifnog sustava temelji se na oprav­danim troškovima poslovanja, održavanja, zamjene, izgradnje ili rekonstrukcije objekata i zaštite okoliša te uključuje razuman rok povrata sredstava od investicija u energetske objekte, uređaje i mreže, odnosno u toplinski sustav.

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Tarifnom sustavu imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04) i Zakonom o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom (»Narodne novine«, broj 42/05).
(2) U ovom Tarifnom sustavu koriste se i izrazi koji u smislu ovoga Tarifnog sustava imaju sljedeća značenja:
Proizvodni toplinski kapacitet – nazivna snaga instaliranih jedinica za proizvodnju toplinske energije u postrojenjima proizvođača toplinske energije,
Isporuka toplinske energije – dovod i regulacija toplinske energije do zadnjeg mjernog mjesta kupca,
Regulacijski ciklus – višegodišnje razdoblje tijekom kojega se primjenjuju jednaki parametri utjecajni na izračun dozvoljenog maksimalnog prihoda koji energetski subjekt ostvaruje od obavljanja energetskih djelatnosti proizvodnje toplinske energije, distribucije toplinske energije i opskrbe toplinskom energijom,
Regulacijska godina – dio regulacijskog ciklusa koji odgovara razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca kalendarske godine,
Bazna godina – kalendarska godina koja prethodi prvom regulacijskom ciklusu,
Matrica tarifnih modela – tablica koja sadrži tarifne grupe s tarifnim modelima i tarifne elemente,
Tarifna grupa (Tg) – grupa tarifnih kupaca toplinske energije sličnih karakteristika potrošnje,
Tarifni model (TM) – model obračuna potrošnje toplinske energije,
Tarifni element (Te) – dio tarifnog modela koji se odnosi na isporučenu/preuzetu toplinsku energiju, snagu ili fiksnu mjesečnu naknadu,
Tarifna stavka (Ts) – dio tarifnog sustava kojom se u financijskom iznosu u kunama određuje vrijednost pojedinog tarifnog elementa unutar određene tarifne grupe, ovisno o tarifnom modelu.

Članak 4.

(1) Tarifne stavke (Ts) za energetske djelatnosti iz članka 1. ovoga Tarifnog sustava određuju se prema sljedećim tarifnim grupama (Tg):
• Tg1 – industrija i poslovni potrošači na centraliziranom toplinskom sustavu,
• Tg2 – industrija i poslovni potrošači na područnim toplanama,
• Tg3 – kućanstvo na centraliziranom toplinskom sustavu,
• Tg4 – kućanstvo na područnim toplanama.
(2) Tarifni elementi su:
• Te1 – isporučena/preuzeta toplinska energija,
• Te2 – zakupljena snaga iz termoenergetske suglasnosti,
• Te3 – fiksna mjesečna naknada za:
– spremnost pogonskog sustava u proizvodnji toplinske energije,
– održavanje i umjeravanje mjerila toplinske energije u distribuciji toplinske energije,
– troškove usluge obračuna u opskrbi toplinskom energijom.
(3) Uzimajući u obzir tarifne elemente za isporučenu/preuzetu toplinsku energiju, snagu i fiksnu mjesečnu naknadu, tarifne stavke se iskazuju u matrici tarifnih modela kako slijedi:

TARIFNE GRUPE (Tg)

(kategorija potrošnje)

TARIFNI MODELI (TM)

TARIFNI ELEMENTI (Te)

Te1 Energija

Te2 Snaga

Te3 Naknada

Tg1 – Industrija i poslovni potrošači na centraliziranom toplinskom sustavu

TM1 – zasebno mjerilo

Vrela/topla voda

Ts11 [kn/kWh]

Ts12 [kn/kW]

Ts13 [kn]

TM2 – zasebno mjerilo

Tehnološka para

Ts21 [kn/t]

Ts22 [kn/t/h]

Ts23 [kn]

TM3 – zajedničko mjerilo

Vrela/topla voda

Ts31 [kn/kWh]

Ts32[kn/kW]

Ts33 [kn]

TM4 – zajedničko mjerilo

Tehnološka para

Ts41 [kn/t]

Ts42 [kn/t/h]

Ts43 [kn]

Tg2 – Industrija i poslovni potrošači na područnim toplanama (zasebnim kotlovnicama)

TM5 – zasebno mjerilo

Vrela/topla voda

Ts51 [kn/kWh]

Ts52 [kn/kW]

Ts53 [kn]

TM6 – zajedničko mjerilo

Vrela/topla voda

Ts61 [kn/kWh]

Ts62 [kn/kW]

Ts63 [kn]

Tg3 – Kućanstva na centraliziranom

toplinskom sustavu

TM7 – zasebno mjerilo

Ts71 [kn/kWh]

Ts72[kn/kW]

Ts73 [kn]

TM8 – zajedničko mjerilo

Ts81 [kn/kWh]

Ts82 [kn/kW]

Ts83 [kn]

Tg4 – Kućanstva na područnim toplanama (zasebnim kotlovnicama)

TM9 – zasebno mjerilo

Ts91 [kn/kWh]

Ts92 [kn/kW]

Ts93 [kn]

TM10 – zajedničko mjerilo

Ts10-1 [kn/kWh]

Ts10-2[kn/kW]

Ts10-3 [kn]

Članak 5.

Energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost iz članka 1. ovoga Tarifnog sustava dužan je predložiti visinu tarifnih stavki na temelju razvidnog i utemeljenog izračuna, uz uvjet da očekivani prihod u regulacijskoj godini, izračunat primjenom formula iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava, ne prelazi regulirani dozvoljeni maksimalni prihod energetskog subjekta u regulacijskoj godini koji je određen ovim Tarifnim sustavom u dijelu proizvodnje toplinske energije, s iznimkom povlaštenih kupaca, distribucije toplinske energije i opskrbe toplinskom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca.

Članak 6.

(1) Energetski subjekt koji obavlja energetske djelatnosti iz članka 1. ovoga Tarifnog sustava dužan je obračunavati tarifne stavke do visine kojom se garantira ukupni prihod prema pravilima regulacije maksimalnog ukupnog prihoda iz ovoga Tarifnog sustava. (2) Regulacija maksimalnog ukupnog prihoda ima za cilj da se:
– osigura primjena načela razvidnosti, objektivnosti i nediskriminiranosti,
– osiguraju uvjeti za kontinuirano uspješno poslovanje energetskog subjekta, s opredjeljenjem za regulirani prinos na uložena financijska sredstva,
– osigura razvoj energetskog subjekta regulacijom koja je zasnovana na motivaciji za povećanje produktivnosti i učinkovitosti poslovanja,
– osigura kvaliteta usluge koju daje energetski subjekt,
– spriječi mogućnost zlouporabe i međusobnog subvencioniranja između energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom,
– onemogući monopolističko ponašanje energetskog subjekta,
– zaštite kupci toplinske energije kroz osiguravanje pouzdane i kvalitetne opskrbe toplinskom energijom,
– postignu stabilni i predvidivi uvjeti poslovanja radi poticanja investitora na ulaganje,
– smanji onečišćenje okoliša
(3) Obveza je energetskog subjekta da najkasnije do 31. svibnja svake godine dostavi Agenciji podatke propisane u Prilogu 4. koji je sastavni dio ovoga Tarifnog sustava.

Članak 7.

(1) Regulacija maksimalnog ukupnog prihoda provodi se tijekom regulacijskog ciklusa. (2) Regulacijom iz stavka 1. ovoga članka određuje se dopušteni iznos ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda energetskog subjekta od obavljanja regulirane energetske djelatnosti. (3) Regulacijski ciklus određuje se u trajanju od tri godine, s početkom na dan 1. siječnja godine u kojoj energetski subjekt podnosi zahtjev za određivanje visine tarifnih stavki, a za baznu godinu određuje se godina koja prethodi prvoj godini regulacijskog ciklusa.

Članak 8.

(1) Energetski subjekt je dužan ukupan prihod iz članka 7. stavka 2. ovoga Tarifnog sustava, iskazivati za svaku energetsku djelatnost posebno i odvojeno od drugih djelatnosti, zasnovano na principima međunarodnih računovodstvenih standarda.
(2) Energetski subjekt je dužan izraditi godišnje financijsko izvješće na način da Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje u tekstu: Agencija) može razvidno pratiti podatke o osnovnim i obrtnim sredstvima, kapitalu, prihodima i rashodima s naslova obavljanja regulirane energetske djelatnosti, financijskim tijekovima i investicijama te ostvarenoj produktivnosti i učinkovitosti poslovanja.

II. ELEMENTI ZA ODREĐIVANJE REGULIRANOG MAKSIMALNOG PRIHODA

Proizvodnja toplinske energije

Članak 9.

(1) Regulirani maksimalni prihod energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelatnost proizvodnje toplinske energije tarifnih kupaca treba pokriti troškove proizvodnje toplinske energije do mjesta predaje proizvedene toplinske energije u distribucijsku mrežu te osigurati regulirani iznos prinosa od reguliranih sredstava.
(2) Regulirani maksimalni prihod iz stavka 1. ovoga članka, za pojedinu regulacijsku godinu izračunava se prema formuli
Pmax(t) = Tfix(t-1). (1+It-1). (1-X) + Tenerg(t) + N + RSt
gdje je:
Pmax(t) – regulirani maksimalni prihod regulacijske godine t [kn],
Tfix(t-1) – fiksni troškovi u baznoj godini t-1 [kn],
It-1 – indeks potrošačkih cijena u baznoj godini,
X – koeficijent učinkovitosti koji ne može biti jedan [0 – 1],
Tenerg(t) – troškovi goriva za proizvodnju toplinske energije i/ili nabave toplinske energije za regulacijsku godinu t [kn],
N – zakonom propisane naknade [kn],
RSt – prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t [kn],
pri čemu je:
i) Tfix(t-1) – fiksni troškovi u baznoj godini t-1
Tfix(t-1) predstavlja iznos za pokrivanje fiksnih troškova u u baznoj godini t-1 i obuhvaća:
a) troškove materijala, usluga, energije za vlastitu potrošnju i sitnog inventara,
b) troškove tekućeg i investicijskog održavanja,
c) troškove osiguranja građevinskih objekata i opreme,
d) trošak plaća radnika,
f) ostale troškove poslovanja,
h) trošak amortizacije reguliranih sredstava prema važećim propisima.
Troškovi amortizacije reguliranih sredstava u baznoj godini t-1 ne uključuju amortizaciju sredstava primljenih bez naknade.
Obračun amortizacije reguliranih sredstava vrši se linearnom metodom primjenom godišnjih stopa amortizacije utvrđenih prema očekivanom vijeku korištenja sredstava, prema načelima računovodstvenih standarda.
Osnovica obračuna amortizacije je knjigovodstvena nabavna vrijednost dugotrajne imovine, koja na zadnji dan bazne godine t-1 ima sadašnju knjigovodstvenu vrijednost, i ne uključuje imovinu primljenu bez naknade.
Fiksni troškovi u baznoj godini t-1 prikazuju se u tablicama iz Priloga 2. ovoga Tarifnog sustava.
ii) Indeks potrošačkih cijena – It-1
Indeks potrošačkih cijena – ukupno – It-1 za pojedinu regulacijsku godinu određuje se na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku.
iii) Koeficijent učinkovitosti – X
Za prvi regulacijski ciklus koeficijent učinkovitosti X jednak je nuli.
iv) troškovi goriva za proizvodnju toplinske energije i/ili nabave toplinske energije za regulacijsku godinu – Tenerg(t)). Kod izračuna iznosa za pokrivanje troškova goriva za proizvodnju toplinske energije i/ili nabave toplinske energije za regulacijsku godinu uzima se u obzir sljedeće:
1. kvaliteta goriva koja se potvrđuje certifikatom za donju ogrjevnu vrijednost Hd, kao i certifikatom kvalitete za kemijski sastav goriva,
2. količina potrošenog goriva za proizvodnju toplinske energije i/ili količina nabavljene toplinske energije u regulacijskoj godini t utvrdit će se kao prosjek goriva i/ili nabavljene toplinske energije u prethodnom trogodišnjem razdoblju, uzimajući u obzir baznu godinu i dvije godine koje prethode baznoj godini,
3. prosječna ponderirana cijena goriva, za zadnjih 12 mjeseci koji prethode mjesecu prije podnošenja prijedloga za određivanje visine tarifnih stavki,
4. zadnja nabavna cijena toplinske energije iz bazne godine.
v) Iznos propisanih naknada – N
Iznos naknada propisan zakonom N – naknada za obavljanje poslova regulacije energetske djelatnosti proizvodnje toplinske energije i druge zakonom propisane naknade [kn].
vi) Prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t – RSt
Prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t izračunava se prema formuli
RSt = RSpro· PCKpond (kn)
gdje je:
RSpro – prosječna vrijednost sredstava kojima se obavlja regulirana djelatnost (regulirana sredstva) (kn),
PCKpond – ponderirana vrijednost prosječne cijene kapitala,
RSpro – prosječna vrijednost reguliranih sredstava, izračunava se prema formuli

gdje je:
RSpoč – vrijednost reguliranih sredstava na početku regulacijske godine t (kn),
RSkraj – vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t (kn).
Vrijednost reguliranih sredstava na početku regulacijske godine t predstavlja zbroj sadašnjih knjigovodstvenih vrijednosti regulirane dugotrajne materijalne imovine u uporabi, dugotrajne nematerijalne imovine i trajnih obrtnih sredstava, prikazanih u poslovnim knjigama energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelatnost proizvodnje toplinske energije na zadnji dan regulacijske godine t-1, i ne uključuje vrijednost sredstava primljenih bez naknade.
RSkraj – vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t određuje se prema formuli
RSkraj = RSpoč + NI – Sbesp – A – OR (kn)
gdje je:
NI – vrijednost novih investicija u energetske objekte i uređaje koji će biti stavljeni u uporabu u regulacijskoj godini t (kn),
Sbesp – vrijednost sredstava primljenih bez naknade u regulacijskoj godini t (kn),
A – amortizacija reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t koja ne uključuje amortizaciju sredstava primljenih bez naknade u regulacijskoj godini t (kn),
OR – otuđena i rashodovana sredstva u regulacijskoj godini t (kn).
PCKpond – ponderirana vrijednost prosječne cijene kapitala poslije oporezivanja izračunava se prema formuli

gdje je:
E – iznos vlastitog kapitala (kn),
Ke – kamatna stopa na vlastiti kapital (%),
D – iznos duga (kn),
Kd – kamatna stopa na zaduženje (%),
Tp – stopa poreza na dobit (%).
Kd –kamatna stopa na zaduženje podrazumijeva prosječnu ponderiranu kamatnu stopu na investicijske kredite koje koristi energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost proizvodnje toplinske energije.
Ke – kamatna stopa na vlastiti kapital određuje se primjenom modela oslonjenog na trošak dugogodišnjih ulaganja (CAPM – Capital Asset Pricing Model), i to kao zbroj prinosa ostvarenih od nerizičnih ulaganja i razlike prosječnog prinosa od rizičnih ulaganja i prinosa od nerizičnih ulaganja, pomnoženo s koeficijentom â, prema formuli
Ke = Rf + b · (Rm – Rf) (%)
gdje je:
Rf – prinos ostvaren od nerizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od državnih obveznica),
Rm – prosječan prinos od rizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od tržišnog portfelja),
Rm – Rf – premija za tržišni rizik (%),
b – koeficijent varijabilnosti prinosa dionica energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelat­nost proizvodnje toplinske energije u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa svih dionica koje kotiraju na tržištu,
b · (Rm – Rf) – premija za tržišni rizik vlastitog kapitala (%).

Distribucija toplinske energije

Članak 10.

(1) Regulirani maksimalni prihod energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije treba pokriti troškove poslovanja energetske djelatnosti distribucije toplinske energije, te osigurati prinos od reguliranih sredstava.
(2) Regulirani maksimalni prihod energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije za tarifne kupce, za pojedinu regulacijsku godinu unutar regulacijskog ciklusa, izračunava se prema formuli
Pmax(t) = Tfix(t-1)· (1+It-1) · (1-X) + N + RSt
gdje je:
Pmax(t) – regulirani maksimalni prihod regulacijske godine t [kn],
Tfix(t-1) – fiksni troškovi u baznoj godini t-1 [kn],
It-1 – indeks potrošačkih cijena u baznoj godini,
X – koeficijent učinkovitosti koji ne može biti jedan [0 – 1),
N – zakonom propisane naknade [kn],
RSt – prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t [kn],
pri čemu je:
i) Tfix(t-1) – fiksni troškovi u baznoj godini t-1
Tfix(t-1) predstavlja iznos za pokrivanje fiksnih troškova u baznoj godini t-1 i obuhvaća:
a) troškove materijala, usluga, sitnog inventara i energije za vlastitu potrošnju,
b) troškove tekućeg i investicijskog održavanja,
c) troškove osiguranja građevinskih objekata, opreme i ostalog,
d) trošak plaća radnika,
e) ostale troškove poslovanja,
h) trošak amortizacije reguliranih sredstava prema važećim propisima.
Troškovi amortizacije reguliranih sredstava u baznoj godini t-1 ne uključuju amortizaciju sredstava primljenih bez naknade.
Obračun amortizacije reguliranih sredstava vrši se linearnom metodom primjenom godišnjih stopa amortizacije utvrđenih prema očekivanom vijeku korištenja sredstava, prema načelima računovodstvenih standarda.
Osnovica obračuna amortizacije je knjigovodstvena nabavna vrijednost dugotrajne imovine, koja na zadnji dan bazne godine t-1 ima sadašnju knjigovodstvenu vrijednost, i ne uključuje imovinu primljenu bez naknade.
Fiksni troškovi u baznoj godini t-1 prikazuju se u tablicama iz Priloga 2. ovoga Tarifnog sustava.
ii) Indeks potrošačkih cijena It-1
Indeks potrošačkih cijena – ukupno – It-1 za pojedinu regulacijsku godinu određuje se na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku.
iii) Koeficijent učinkovitosti X
Za prvi regulacijski ciklus koeficijent učinkovitosti X jednak je nuli.
iv) Iznos propisanih naknada N
Iznos naknada propisan zakonom N – naknada za obavljanje poslova regulacije energetske djelatnosti distribucije toplinske energije, naknada za koncesiju i druge zakonom propisane naknade [kn].
v) Prinos od reguliranih sredstava RSt
Prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t izračunava se prema formuli
RSt = RSpro· PCKpond (kn)
gdje je:
RSpro – prosječna vrijednost sredstava kojima se obavlja regulirana djelatnost (regulirana sredstva) (kn),
PCKpond – ponderirana vrijednost prosječne cijene kapitala,
RSpro – prosječna vrijednost reguliranih sredstava, izračunava se prema formuli

gdje je:

RSpoč – vrijednost reguliranih sredstava na početku regulacijske godine t (kn),
RSkraj – vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t (kn).
Vrijednost reguliranih sredstava na početku regulacijske godine t predstavlja zbroj sadašnjih knjigovodstvenih vrijednosti regulirane dugotrajne materijalne imovine u uporabi, dugotrajne nematerijalne imovine i trajnih obrtnih sredstava, prikazanih u poslovnim knjigama energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije na zadnji dan regulacijske godine t-1, i ne uključuje vrijednost sredstava primljenih bez naknade.
RSkraj – vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t određuje se prema formuli
RSkraj = RSpoč + NI – Sbesp – A – OR (kn)
gdje je:
NI – vrijednost novih investicija u energetske objekte, uređaje i mreže koji će biti stavljeni u uporabu u regulacijskoj godini t (kn),
Sbesp – vrijednost sredstava primljenih bez naknade u regulacijskoj godini t (kn),
A – amortizacija reguliranih sredstava u regulu regulacijskoj godina ne uključuje amortizaciju sredstava primljenih bez naknade u regulacijskoj godini t (kn),
OR – otuđena i rashodovana sredstva u regulacijskoj go dini t (kn).
PCKpond – ponderirana vrijednost prosječne cijene kapitala poslije oporezivanja izračunava se prema formuli

gdje je:
E – iznos vlastitog kapitala (kn),
Ke – kamatna stopa na vlastiti kapital (%),
D – iznos duga (kn),
Kd – kamatna stopa na zaduženje (%),
Tp – stopa poreza na dobit (%).
Kd – kamatna stopa na zaduženje podrazumijeva prosječnu ponderiranu kamatnu stopu na investicijske kredite koje koristi energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije.
Ke – kamatna stopa na vlastiti kapital određuje se primjenom modela oslonjenog na trošak dugogodišnjih ulaganja (CAPM – Capital Asset Pricing Model), i to kao zbroj prinosa ostvarenih od nerizičnih ulaganja i razlike prosječnog prinosa od rizičnih ulaganja i prinosa od nerizičnih ulaganja, pomnoženo s koeficijentom â, prema formuli
Ke = Rf + b · (Rm – Rf) (%)
gdje je:
Rf – prinos ostvaren od nerizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od državnih obveznica),
Rm – prosječan prinos od rizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od tržišnog portfelja),
Rm – Rf – premija za tržišni rizik (%),
b – koeficijent varijabilnosti prinosa dionica energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa svih dionica koje kotiraju na tržištu,
b · (Rm – Rf) – premija za tržišni rizik vlastitog kapitala (%).
Opskrba toplinskom energijom

Članak 11.

Pod obavljanjem regulirane djelatnosti opskrbe toplinskom energijom razumijeva se prodaja toplinske energije tarifnim kupcima, prikupljanje podataka potrebnih za obračun, obračun toplinske energije, ispostavljanje računa te naplata potrošene toplinske energije.

Članak 12.

(1) Regulirani maksimalni prihod energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe toplinskom energijom tarifnih kupaca treba pokriti troškove obavljanja regulirane djelatnosti te osigurati prinos od reguliranih sredstava.
(2) Regulirani maksimalni prihod energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe toplinskom energijom za tarifne kupce, za pojedinu godinu regulacijskog ciklusa, izračunava se prema formuli
Pmax(t) = Tfix(t-1)· (1+It-1) · (1-X) + N + RSt
gdje je:
Pmax(t) – regulirani maksimalni prihod regulacijske godine t [kn],
Tfix(t-1) – fiksni troškovi u baznoj godini t-1 [kn],
It-1 – indeks potrošačkih cijena u baznoj godini,
X – koeficijent učinkovitosti koji ne može biti jedan [0 – 1),
N – zakonom propisane naknade [kn],
RSt – prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t [kn],
pri čemu je:
i) Tfix(t-1) –fiksni troškovi u baznoj godini t-1
Tfix(t-1) predstavlja iznos za pokrivanje fiksnih troškova u baznoj godini t-1 i obuhvaća:
a) troškove materijala, usluga, sitnog inventara i energije za vlastitu potrošnju,
b) troškove tekućeg i investicijskog održavanja,
c) troškove osiguranja građevinskih objekata, opreme i ostalog,
d) trošak plaća radnika,
e) ostale troškove poslovanja,
h) trošak amortizacije reguliranih sredstava prema važećim propisima.
Troškovi amortizacije reguliranih sredstava u baznoj godini t-1 ne uključuje amortizaciju sredstava primljenih bez naknade.
Obračun amortizacije reguliranih sredstava vrši se linearnom metodom primjenom godišnjih stopa amortizacije utvrđenih prema očekivanom vijeku korištenja sredstava, prema načelima računovodstvenih standarda.
Osnovica obračuna amortizacije je knjigovodstvena nabavna vrijednost dugotrajne imovine, koja na zadnji dan bazne godine t-1 ima sadašnju knjigovodstvenu vrijednost, i ne uključuje imovinu primljenu bez naknade.
Fiksni troškovi u baznoj godini t-1 prikazuju se u tablicama iz Priloga 2. ovoga Tarifnog sustava.
ii) Indeks potrošačkih cijena It-1
Indeks potrošačkih cijena – ukupno – It-1 za pojedinu regulacijsku godinu određuje se na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku.
iii) Koeficijent učinkovitosti X
Za prvi regulacijski ciklus koeficijent učinkovitosti X jednak je nuli.
iv) Iznos propisanih naknada N
Iznos naknada propisan zakonom N – naknada za obavljanje poslova regulacije energetske djelatnosti opskrbe toplinskom energijom i druge zakonom propisane naknade [kn].
v) Prinos od reguliranih sredstava RSt
Prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t izračunava se prema formuli
RSt = RSpro· PCKpond (kn)
gdje je:
RSpro – prosječna vrijednost sredstava kojima se obavlja regulirana djelatnost (regulirana sredstva) (kn),
PCKpond – ponderirana vrijednost prosječne cijene kapitala,
RSpro – prosječna vrijednost reguliranih sredstava, izračunava se prema formuli

gdje je:
RSpoč – vrijednost reguliranih sredstava na početku regulacijske godine t (kn),
RSkraj – vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t (kn).
Vrijednost reguliranih sredstava na početku regulacijske godine t predstavlja zbroj sadašnjih knjigovodstvenih vrijednosti regulirane dugotrajne materijalne imovine u uporabi, dugotrajne nematerijalne imovine i trajnih obrtnih sredstava, prikazanih u poslovnim knjigama energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe toplinskom energijom na zadnji dan regulacijske godine t-1, i ne uključuje vrijednost sredstava primljenih bez naknade.
RSkraj – vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t određuje se prema formuli
RSkraj = RSpoč + NI – Sbesp – A – OR (kn)
gdje je:
NI – vrijednost novih investicija u opremu i uređaje koji će biti stavljeni u uporabu u regulacijskoj godini t (kn),
Sbesp – vrijednost sredstava primljenih bez naknade u regulacijskoj godini t (kn),
A – amortizacija reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t koja ne uključuje amortizaciju sredstava primljenih bez naknade u regulacijskoj godini t (kn),
OR – otuđena i rashodovana sredstva u regulacijskoj godini t (kn).
PCKpond – ponderirana vrijednost prosječne cijene kapitala
poslije oporezivanja izračunava se prema formuli

gdje je:
E – iznos vlastitog kapitala (kn),
Ke – kamatna stopa na vlastiti kapital (%),
D – iznos duga (kn),
Kd – kamatna stopa na zaduženje (%),
Tp - stopa poreza na dobit (%).
Kd – kamatna stopa na zaduženje podrazumijeva prosječnu ponderiranu kamatnu stopu na investicijske kredite koje koristi energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe toplinskom energijom.
Ke – kamatna stopa na vlastiti kapital određuje se primjenom modela oslonjenog na trošak dugogodišnjih ulaganja (CAPM – Capital Asset Pricing Model), i to kao zbroj prinosa ostvaa ostvarenih od nerizičnih ulaganja i razlsječnog prinosa od rizičnih ulaganja i prinosa od nerizičnih ulaganja, pomnoženo s koeficijentom â, prema formuli
Ke = Rf + b · (Rm – Rf) (%)
gdje je:
Rf – prinos ostvaren od nerizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od državnih obveznica),
Rm – prosječan prinos od rizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od tržišnog portfelja),
Rm – Rf – premija za tržišni rizik (%),
b – koeficijent varijabilnosti prinosa dionica energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe toplinskom energijom u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa svih dionica koje kotiraju na tržištu,
b · (Rm – Rf) – premija za tržišni rizik vlastitog kapitala (%).

III. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA ZA ODREĐIVANJE VISINE TARIFNIH STAVKI

Članak 13.

(1) Energetski subjekt koji obavlja energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom podnosi prijedlog za određivanje visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom (u daljnjem tekstu: prijedlog) Ministarstvu koje pribavlja mišljenje Agencije.
(2) Energetski subjekt je uz prijedlog iz stavka 1. ovoga članka dužan dostaviti sljedeće:
a) ispunjenu matricu tarifnih modela iz članka 4. ovoga Tarifnog sustava,
b) postotak promjene pojedinih tarifnih stavki, u odnosu na važeće iznose,
c) razvidan i detaljan tablični prikaz izračuna očekivanog ukupnog prihoda u regulacijskoj godini t na temelju prijedloga za određivanje visine tarifnih stavki, koji je izračunat primjenom metode izračuna ukupnog prihoda, uz uvjet da taj prihod ne prelazi regulirani dozvoljeni maksimalni prihod energetskog subjekta utvrđen prema odredbama ovoga Tarifnog sustava,
d) financijsko izvješće na razini trgovačkog društva, ukoliko ono osim energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom obavlja i neke druge energetske i/ili neenergetske djelatnosti, za baznu godinu, ovjereno od strane ovlaštenog revizora,
e) financijsko izvješće za energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za baznu godinu, ovjereno od strane ovlaštenog revizora,
f) tehničko-ekonomske podatke, uključujući i podatke o investicijama, prodaji, nabavi, naplati i potraživanjima od kupaca,
g) podatke karakteristične za tarifne modele (broj kupaca, grijana površina, izmjerena količina isporučene toplinske energije),
h) trogodišnji plan izgradnje novih objekata, nadogradnje ili rekonstrukcije postojećih objekata, u naturalnim i financijskim pokazateljima za regulacijske godine t, t+1 i t+2,
i) popunjene tablice za praćenje troškova iz Priloga 2. koji je sastavni dio ovoga Tarifnog sustava,
j) popunjene tablice za izračun reguliranog maksimalnog prihoda iz Priloga 3. koji je sastavni dio ovoga Tarifnog sustava,
k) ostale podatke, na zahtjev Ministarstva.
(3) Energetski subjekti iz stavka 1. ovoga članka koji do dana podnošenja prijedloga za određivanje visine tarifnih stavki nisu obavljali energetsku djelatnost proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom dostavljaju uz prijedlog za određivanje tarifnih stavki procijenjene podatke iz stavka 2. podstavka a), c), g),h), i) i j) ovoga članka.
(4) Dokumente koji sadrže podatke iz stavka 2. ovoga članka potpisuje odgovorna osoba energetskog subjekta i isti moraju biti ovjereni pečatom tvrtke.
(5) Na zahtjev Ministarstva ili Agencije energetski subjekt je dužan dostaviti i druge podatke i informacije potrebne za određivanje visine tarifnih stavki te omogućiti uvid u investicijsko-tehničku dokumentaciju kod planiranja realizacije projekta izgradnje ili rekonstrukcije.
(6) Ako se tijekom iste regulacijske godine dva ili više puta podnosi prijedlog iz stavka 1. ovoga članka, energetski subjekt se može pozvati na već ranije dostavljenu istovjetnu dokumentaciju za točke d), e), g) i h) iz stavka 2. ovoga članka, s točno određenim datumom ranije dostave i priložiti njihovu presliku.
(7) Obrazac Prijedloga za određivanje visine tarifnih stavki iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u Prilogu 6. ovoga Tarifnoga sustava i čini njegov sastavni dio.

Članak 14.

(1) Uz Prijedlog iz članka 13. stavka 1. ovoga Tarifnog sustava energetski subjekt je dužan dostaviti i ovjerenu izjavu o istinitosti podataka podnijetih na uvid od strane energetskog subjekta iz članka 13. stavka 2. ovoga Tarifnog sustava.
(2) Obrazac izjave iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u Prilogu 5. ovoga Tarifnog sustava i čini njegov sastavni dio.
(3) Izjava iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na financijski izvještaj za prethodnu regulacijsku godinu sa svim prilozima, sačinjen po međunarodnim računovodstvenim standardima i izvještaj o izvršenoj reviziji ovlaštenog neovisnog revizora.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Iznimno od odredbe članka 7. stavka 3. ovoga Tarifnog sustava, prvi regulacijski ciklus određuje se u trajanju od jedne godine.

Članak 16.

U prijelaznom razdoblju, dok se na hrvatskom tržištu ne steknu uvjeti za izračun kamatne stope na vlastiti kapital na temelju parametara â, Rm i Rf iz članka 9. stavka 2. podstavka vi), članka 10. stavka 2. podstavka v) i članka 12. stavka 2. podstavka v) ovoga Tarifnog sustava, kamatnu stopu na vlastiti kapital predlaže energetski subjekt.

Članak 17.

Ukoliko energetski subjekt u poslovnim knjigama nije za energetsku djelatnost proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom odvojeno vodio besplatno dobivena sredstva, dužan je, kod prvog prijedloga za određivanje visine tarifnih stavki, vrijednost tih sredstva izračunati za proteklih 10 godina od dana stupanja na snagu Izmjena i dopuna Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 55/07) i izuzeti ih iz reguliranih sredstava.

Članak 18.

(1) Iznimno od odredbe članka 13. stavka 2. podstavka a) ovoga Tarifnog sustava, energetski subjekti koji na dan stupanja na snagu Izmjena i dopuna Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 55/07) obavljaju energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, podnose prijedlog za određivanje visine tarifnih stavki prema kategorijama potrošnje i strukturi cijena, tarifa odnosno cjenika na koje je poglavarstvo jedinice lokalne samouprave dalo prethodnu suglasnost za vrijeme primjene Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) na komunalnu djelatnost opskrbe toplinskom energijom.
(2) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka energetski subjekt dužan je podnijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Izmjena i dopuna Tarifnoga sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 55/07).
(3) Energetski subjekt iz stavka 1. ovoga članka dužan je uz prijedlog dostaviti i prethodnu suglasnost poglavarstva jedinice lokalne samouprave odnosno dokaz o tome da se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjevaahtjeva za pribavljanje prethodne suglasedinica lokalne samouprave nije očitovala.

Članak 19.

(1) Energetski subjekti iz članka 18. stavka 1. ovoga Tarifnog sustava dužni su podnijeti prijedloge za određivanje visine tarifnih stavki prema članku 13. ovoga Tarifnog sustava nakon što prikupe podatke o isporučenoj toplinskoj energiji na obračunskim mjernim mjestima za 12 mjeseci računajući od dana zakonske obveze ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u toplinske stanice.
(2) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka energetski subjekti mogu podnijeti u daljnjem roku od šest mjeseci nakon proteka roka iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Do isteka roka iz stavka 2. ovoga članka, energetski subjekti iz stavka 1. ovoga članka mogu podnositi prijedloge za određivanje visine tarifnih stavki prema kategorijama potrošnje i strukturi cijena koju im je odobrila Agencija prilikom odlučivanja o prijedlogu za određivanje visine tarifnih stavki podnijetog sukladno odredbi članka 18. stavka. 1. ovoga Tarifnog sustava.

Članak 20.

Primjenu ovoga Tarifnog sustava nadzire Agencija.

Članak 21.

Svi energetski subjekti koji obavljaju energetske djelatnosti iz članka 1. Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 57/06) dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama toga Tarifnog sustava najkasnije u roku od tri mjeseca od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 57/06) prestaju važiti svi tarifni sustavi u energetskim djelatnostima proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom.

PRILOG 1

FORMULA ZA IZRAČUN UKUPNOG PRIHODA PUTEM TARIFNIH STAVKI

Formula za izračun ukupnog prihoda za energetsku djelatnost proizvodnje/distribucije/opskrbe toplinskom energijom određuje se na bazi matrice tarifnih modela. Temelj izračuna su tarifni elementi za energiju, snagu i naknadu. Energetski subjekt predlaže promjenu visine tarifnih stavki, dakle predlaže novu alokaciju troškova po tarifnim grupama i tarifnim elementima. Teoretski postoji i mogućnost da se energetski subjekt odluči za situaciju da mu jedna od tarifnih stavki iznosi nula, što ne utječe na konzistentnost izračuna ukupnog prihoda.
Tarifni elementi posebno se izražavaju za zasebna mjerila toplinske energije, a posebno za zajednička mjerila toplinske energije po sljedećim tarifnim grupama: za industriju i poslovne potrošače na centraliziranom toplinskom sustavu (Tg1), za industriju i poslovne potrošače na područnim toplanama/zasebnim kotlovnicama (Tg2), za kućanstva na centraliziranom toplinskom sustavu (Tg3) i za kućanstva na područnim toplanama/zasebnim kotlovnicama (Tg4).
Ukupan prihod u kunama, promatrano na mjesečnoj razini, za pojedini tarifni model izračunava se prema formuli

gdje je:
n – broj mjerila toplinske energije,
k – broj potrošača,
Qz – količina toplinske energije isporučene na zasebnom ili zajedničkom mjerilu toplinske energije z (kWh); (t),
Wz – zakupljena snaga za z-to mjerilo toplinske energije (kW); (t/h).
Ts(ij) – tarifne stavke za energiju, snagu i fiksnu mjesečnu naknadu iz matrice tarifnih modela (kn/kWh); (kn/t); (kn/kW); (kn/t/h); (kn).
Nakon zbrajanja mjesečnih ukupnih prihoda radi izračuna godišnjih ukupnih prihoda po tarifnim modelima, dolazi se do slijedećih formula kojima se izračunava ukupan prihod u kunama po tarifnim grupama (kategorijama potrošnje)

gdje je:
UPTM1 – ukupan prihod za energetske djelatnosti proizvodnje/distribucije/opskrbe toplinskom energijom – industrijski i poslovni potrošači na centraliziranom toplinskom sustavu za zasebna mjerila toplinske energije za vrelu/toplu vodu (kn),
UPTM2 – ukupan prihod za energetske djelatnosti proizvodnje/distribucije/opskrbe toplinskom energijom – industrijski i poslovni potrošači na centraliziranom toplinskom sustavu, za zasebna mjerila toplinske energije za tehnološku paru (kn),
UPTM3 – ukupan prihod za energetske djelatnosti proizvodnje/distribucije/opskrbe toplinskom energijom – industrijski i poslovni potrošači na centraliziranom toplinskom sustavu, za zajednička mjerila toplinske energije za vrelu/toplu vodu (kn),
UPTM4 – ukupan prihod za energetske djelatnosti proizvodnje/distribucije/opskrbe toplinskom energijom – industrijski i poslovni potrošači na centraliziranom toplinskom sustavu, za zajednička mjerila toplinske energije za tehnološku paru (kn),
UPTM5 – ukupan prihod za energetske djelatnosti proizvodnje/distribucije/opskrbe toplinskom energijom – industrijski i poslovni potrošači na područnim toplanama (zasebnim kotlovnicama), za zasebna mjerila toplinske energije za vrelu/toplu vodu (kn),
UPTM6 – ukupan prihod za energetske djelatnosti proizvodnje/distribucije/opskrbe toplinskom energijom – industrijski i poslovni potrošači na područnim toplanama (zasebnim kotlovnicama), za zajednička mjerila toplinske energije za vrelu/toplu vodu (kn),
UPTM7 – ukupan prihod za energetske djelatnosti proizvodnje/distribucije/opskrbe toplinskom energijom – kućanstva na centraliziranom toplinskom sustavu za zasebna mjerila toplinske energije (kn),
UPTM8 – ukupan prihod za energetske djelatnosti proizvodnje/distribucije/opskrbe toplinskom energijom – kućanstva na centraliziranom toplinskom sustavu za zajednička mjerila toplinske energije (kn),
UPTM9 – ukupan prihod za energetske djelatnosti proizvodnje/distribucije/opskrbe toplinskom energijom – kućanstva na područnim toplanama (zasebnim kotlovnicama) za zasebna mjerila toplinske energije (kn),
UPTM10 – ukupan prihod za energetske djelatnosti proizvodnje/distribucije/opskrbe toplinskom energijom – kućanstva na područnim toplanama (zasebnim kotlovnicama) za zajednička mjerila toplinske energije (kn).
Sljedeća formula prikazuje ukupan prihod u kunama za energetske djelatnosti proizvodnje/distribucije/opskrbe toplinskom energijom:

pri čemu je:
UP – ukupan prihod za energetske djelatnosti proizvodnje/distribucije/opskrbe toplinskom energijom, izračunat temeljem tarifnih elemenata (kn),
UPTG1 – ukupan prihod za energetske djelatnosti proizvodnje/distribucije/opskrbe toplinskom energijom – industrija i poslovni potrošači na centraliziranom toplinskom sustavu (kn),
UPTG2 – ukupan prihod za energetske djelatnosti proizvodnje/distribucije/opskrbe toplinskom energijom – industrija i poslovni potrošači na područnim toplanama (zasebnim kotlovnicama) (kn),
UPTG3 – ukupan prihod za energetske djelatnosti proizvodnje/distribucije/opskrbe toplinskom energijom – kućanstva na centraliziranom toplinskom sustavu (kn),
UPTG4 – ukupan prihod za energetske djelatnosti proizvodnje/distribucije/opskrbe toplinskom energijom – kućanstva na područnim toplanama (zasebnim kotlovnicama) (kn).
Da bi energetski subjekt ostvario ukupan prihod u kunama za energetske djelatnosti proizvodnje/distribucije/opskrbe toplinskom energijom, u skladu s ovom metodologijom mora biti udovoljeno uvjetu:
UP Pmax(t)
Dakle, energetski subjekt je dužan predložiti promjenu visine tarifnih stavki na temelju razvidnog i utemeljenog izračuna, uz uvjet da očt da očekivani prihod u regulacijskoj godini t, izračunat na tarifnih stavki za pojedinu energetsku djelatnost (proizvodnju, distribuciju ili opskrbu toplinskom energijom), ne prelazi regulirani dozvoljeni maksimalni prihod određen ovim Tarifnim sustavom za pojedinu energetsku djelatnost.

PRILOG 2

TABLICE ZA PRAĆENJE TROŠKOVA

Tablica 1. TROŠKOVI GORIVA ZA PROIZVODNJU TOPLINSKE ENERGIJE I/ILI NABAVE TOPLINSKE ENERGIJE

R.b.

Vrsta goriva/
toplinske energije

Količina

Jedinica mjere

Jedinična cijena (kn)

Iznos (kn)

1

2

3

4

5

6 (3x5)

1.

Prirodni plin

 

 

 

 

2.

Lož ulje

 

 

 

 

3.

Ugljen

 

 

 

 

4.

Lako lož ulje

 

 

 

 

5.

Ekstra lako lož ulje

 

 

 

 

6.

Ostali energenti

 

 

 

 

7.

Tehnološka para

 

 

 

 

8.

Ogrjevna toplina

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

  

Tablica 2. TROŠKOVI MATERIJALA, USLUGA, SITNOG INVENTARA I ENERGIJE ZA VLASTITU POTROŠNJU

R.b.

Troškovi materijala, usluga, sitnog inventara i energije za vlastitu potrošnju

Iznos (kn)

1

2

3

1.

Materijal i usluge

 

1.1.

Troškovi smjene (materijal i usluge)

 

1.2.

Troškovi upravljanja i pogonskih intervencija

 

1.3.

Troškovi prodajne funkcije (materijal i usluge)

 

1.4.

Troškovi zaštite na radu

 

1.5.

Troškovi uredskog poslovanja (materijal)

 

1.6.

Troškovi telekomunikacijskih usluga

 

1.7.

Poštanske i dostavljačke usluge

 

1.8.

Usluge kooperanata i ostale vanjske usluge

 

1.9.

Odvjetničke i bilježničke usluge

 

1.10.

Troškovi čuvarskih službi

 

1.11.

Propaganda i reklama

 

1.12.

Istraživanje i razvoj

 

1.13.

Tehnološka voda

 

1.14.

Kemikalije

 

1.15.

Registracija vozila i naknada za ceste pri registraciji

 

1.16.

Komunalne usluge

 

1.17.

Trošak zakupa kapaciteta

 

1.18.

Zakup i najam

 

1.19.

Ostali materijalni troškovi

 

2.

Troškovi sitnog inventara

 

3.

Trošak energije za vlastitu potrošnju

 

3.1.

Električna energija

 

3.2.

Toplinska energija

 

3.3.

Ukapljeni naftni plin

 

3.4.

Loživo ulje

 

3.5.

Prirodni plin

 

3.6.

Motorna goriva

 

3.7.

Ostala utrošena energija

 

4.

Ostali troškovi

 

 

UKUPNO

 

 

Tablica 3. TROŠKOVI TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

R.b.

Struktura troškova tekućeg i investicijskog
održavanja

Iznos (kn)

1

2

3

1.

Tekuće održavanje

 

1.1.

Materijal izrade za tekuće održavanje

 

1.2.

Rezervni dijelovi za tekuće održavanje

 

1.3.

Usluge za tekuće održavanje sredstava rada

 

1.4.

Ostalo

 

2.

Investicijsko održavanje

 

2.1.

Materijal izrade za investicijsko održavanje

 

2.2.

Rezervni dijelovi za investicijsko održavanje

 

2.3.

Usluge za investicijsko održavanje sredstava rada

 

2.4.

Ostalo

 

 

UKUPNO (1.+ 2.)

 


Tablica 4.
TROŠKOVI OSIGURANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA, OPREME I OSTALOG

R.b.

Struktura troškova osiguranja građevinskih objekata, opreme i ostalog

Nabavna vrijednost (kn)

Standardizirana premijska stopa

Iznos (kn)

1

2

3

4

5

1.

Građevinski objekti

 

 

 

2.

Oprema

 

 

 

3.

Ostalo

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 


Tablica 5.
TROŠAK PLAĆA RADNIKA

R.b.

Trošak plaća radnika

Iznos

1

2

3

1.

Bruto plaća radnika

 

2.

Doprinosi na bruto plaću radnika

 

3.

Broj radnika na dan 31. 12.

 

 

UKUPNO (1. + 2.)

 


Tablica 6.
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA

R.b.

Ostali troškovi poslovanja

Iznos (kn)

1

2

3

1.

Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi

 

2.

Naknade troškova prijevoza na rad

 

3.

Naknade ostalih troškova zaposlenima (ostale naknade, potpore i nagrade)

 

4.

Ostala materijalna prava zaposlenih

 

5.

Bankovne usluge i troškovi platnog prometa

 

6.

Troškovi reprezentacije

 

7.

Doprinosi, članarine (komori, udrugama i društvima)

 

8.

Naknada za korištenje voda

 

9.

Naknada za zaštitu voda

 

10.

Naknada za koncesiju na vodama i javnom vod­nom dobru

 

11.

Naknada na emisije u okoliš NO2, SO2 i CO2

 

12.

Troškovi stručnog obrazovanja, stručna literatura

 

13.

Premije životnog osiguranja (ugovaratelj i korisnik energetski subjekt)

 

14.

Naknada članovima nadzornog odbora i skupštine društva

 

15.

Troškovi kvalitete usluga

 

16.

Troškovi zdravstvenih usluga

 

17.

Naknade za inovacije, racionalizacije i tehnološka usavršavanja

 

18.

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine

 

19.

Ostali nematerijalni troškovi

 

 

UKUPNO

 


Tablica 7.
TROŠKOVI AMORTIZACIJE REGULIRANIH SREDSTAVA

R.b.

Struktura reguliranih sredstava

Nabavna vrijednost (kn)

Godišnja stopa amortizacije prema važećim zakonskim propisima

Iznos godišnje amortizacije (kn)

Sadašnja knjigovodstvena vrijednost (kn)

1

2

3

4

5

6

1.

Građevinski objekti

 

 

 

 

2.

Postrojenja

 

 

 

 

3.

Oprema

 

 

 

 

4.

Ostalo

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

Napomena: Tablicu 7. popuniti po pojedinačnim amortizacijskim grupama i lokacijama.


Tablica 8.
TROŠKOVI UKUPNO

 

Troškovi

Iznos (kn)

I.

Fiksni troškovi

 

Tablica 2.

Troškovi materijala, usluga, sitnog inventara i energije za vlastitu potrošnju

 

Tablica 3.

Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja

 

Tablica 4.

Troškovi osiguranja građevinskih objekata, opreme i ostalog

 

Tablica 5.

Trošak plaća radnika

 

Tablica 6.

Ostali troškovi poslovanja

 

Tablica 7.

Amortizacija reguliranih sredstava

 

 

UKUPNO FIKSNI TROŠKOVI

 

II.

Varijabilni troškovi

 

Tablica 1.

Troškovi goriva za proizvodnju toplinske energije i/ili nabave toplinske energije

 

III.

SVEUKUPNO (I + II)

 

 

PRILOG 3

IZRAČUN REGULIRANOG MAKSIMALNOG PRIHODA

I. PROIZVODNJA TOPLINSKE ENERGIJE
 

R. br.

Elementi za određivanje reguliranog maksimalnog prihoda

 

Iznos

1.

Troškovi materijala, usluga, sitnog inventara i energije za vl. potrošnju (kn)

Tab. 2.

 

2.

Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja (kn)

Tab. 3.

 

3.

Troškovi osiguranja građevinskih objekata, opreme i ostalog (kn)

Tab. 4.

 

4.

Trošak plaća radnika (kn)

Tab. 5.

 

5.

Ostali troškovi poslovanja (kn)

Tab. 6.

 

6.

Amortizacija reguliranih sredstava (kn)

Tab. 7.

 

7.

Iznos za pokrivanje fiksnih troškova (kn)

(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

Tfix(t-1)

 

8.

Indeks potrošačkih cijena

It-1

 

9.

Koeficijent učinkovitosti

X

 

10.

Troškovi goriva za proizvodnju toplinske energije i/ili nabave toplinske energije (kn)

Tenerg(t)

 

11.

Iznos propisanih naknada (kn)

N

 

12.

Vrijednost reguliranih sredstava na početku regulacijske godine t (kn)

RSpoč

 

13.

Vrijednost novih investicija u regulacijskoj godini t (kn)

NI

 

14.

Vrijednost sredstava primljenih bez naknade u regulacijskoj godini t (kn)

Sbesp

 

15.

Amortizacija reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn)

A

 

16.

Otuđena i rashodovana sredstva u regulacijskoj godini t (kn)

OR

 

17.

Vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t (kn)
(12. + 13. – 14. – 15. – 16.)

RSkraj

 

18.

Prosječna vrijednost sredstava kojima se obavlja regulirana djelatnost (regulirana sredstva) (kn) (12. + 17.)/2

RSpro

 

19.

Iznos vlastitog kapitala (kn)

Е

 

20.

Iznos duga (kn)

D

 

21.

Kamatna stopa na zaduženje (%)

Kd

 

22.

Stopa poreza na dobit (%)

Tp

 

23.

Prinos ostvaren od nerizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od državnih obveznica)

Rf

 

24.

Prosječan prinos od rizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od tržišnog portfelja)

Rm

 

25.

Koeficijent varijabilnosti prinosa dionica energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelatnost proizvodnje toplinske energije u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa svih dionica koje kotiraju na tržištu

β

 

26.

Kamatna stopa na vlastiti kapital (%)
23. + 25. x (24. – 23.)

Ke

 

27.

Ponderirana vrijednost prosječne cijene kapitala
(19. x 26.) / (19.+20.) + (20. x 21. x (1 – 22.))
/(19. + 20.)

PCKpond

 

28.

Prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn)
18. x 27.

RSt

 

29.

Regulirani maksimalni prihod regulacijske godine t (kn)
7. x (1 + 8.) x (1 – 9.) + 10. + 11. + 28.

Pmax(t)

 

 

II. DISTRIBUCIJA TOPLINSKE ENERGIJE

R. br.

Elementi za određivanje reguliranog maksimalnog prihoda

 

Iznos

1.

Troškovi materijala, usluga, sitnog inventara i energije za vl. potrošnju (kn)

Tab. 2.

 

2.

Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja (kn)

Tab. 3.

 

3.

Troškovi osiguranja građevinskih objekata, opreme i ostalog (kn)

Tab. 4.

 

4.

Trošak plaća radnika (kn)

Tab. 5.

 

5.

Ostali troškovi poslovanja (kn)

Tab. 6.

 

6.

Amortizacija reguliranih sredstava (kn)

Tab. 7.

 

7.

Iznos za pokrivanje fiksnih troškova (kn)

(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

Tfix(t-1)

 

8.

Indeks potrošačkih cijena

It-1

 

9.

Koeficijent učinkovitosti

X

 

10.

Iznos propisanih naknada (kn)

N

 

11.

Vrijednost reguliranih sredstava na početku regulacijske godine t (kn)

RSpoč

 

12.

Vrijednost novih investicija u regulacijskoj godini t (kn)

NI

 

13.

Vrijednost sredstava primljenih bez naknade u regulacijskoj godini t (kn)

Sbesp

 

14.

Amortizacija reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn)

A

 

15.

Otuđena i rashodovana sredstva u regulacijskoj godini t (kn)

OR

 

16.

Vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t (kn)

(11. + 12. – 13. – 14. – 15.)

RSkraj

 

17.

Prosječna vrijednost sredstava kojima se obavlja regulirana djelatnost (regulirana sredstva) (kn)
(11. + 16.) / 2

RSpro

 

18.

Iznos vlastitog kapitala (kn)

Е

 

19.

Iznos duga (kn)

D

 

20.

Kamatna stopa na zaduženje (%)

Kd

 

21.

Stopa poreza na dobit (%)

Tp

 

22.

Prinos ostvaren od nerizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od državnih obveznica)

Rf

 

23.

Prosječan prinos od rizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od tržišnog portfelja)

Rm

 

24.

Koeficijent varijabilnosti prinosa dionica energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa svih dionica koje kotiraju na tržištu

β

 

25.

Kamatna stopa na vlastiti kapital (%)

22. + 24. x (23. – 22.)

Ke

 

26.

Ponderirana vrijednost prosječne cijene kapitala

(18. x 25.) / (18.+19.) + (19. x 20. x
(1 – 21.)) / (18. + 19.)

PCKpond

 

27.

Prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn)

17. x 26.

RSt

 

28.

Regulirani maksimalni prihod regulacijske godine t (kn)

7. x (1 + 8.) x (1 – 9.) + 10. + 27.

Pmax(t)

 

 

III. OPSKRBA TOPLINSKOM ENERGIJOM

R. br.

Elementi za određivanje reguliranog maksimalnog prihoda

 

Iznos

1.

Troškovi materijala, usluga, sitnog inventara i energije za vl. potrošnju (kn)

Tab. 2.

 

2.

Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja (kn)

Tab. 3.

 

3.

Troškovi osiguranja građevinskih objekata, opreme i ostalog (kn)

Tab. 4.

 

4.

Trošak plaća radnika (kn)

Tab. 5.

 

5.

Ostali troškovi poslovanja (kn)

Tab. 6.

 

6.

Amortizacija reguliranih sredstava (kn)

Tab. 7.

 

7.

Iznos za pokrivanje fiksnih troškova (kn)

(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

Tfix(t-1)

 

8.

Indeks potrošačkih cijena

It-1

 

9.

Koeficijent učinkovitosti

X

 

10.

Iznos propisanih naknada (kn)

N

 

11.

Vrijednost reguliranih sredstava na početku regulacijske godine t (kn)

RSpoč

 

12.

Vrijednost novih investicija u regulacijskoj godini t (kn)

NI

 

13.

Vrijednost sredstava primljenih bez naknade u regulacijskoj godini t (kn)

Sbesp

 

14.

Amortizacija reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn)

A

 

15.

Otuđena i rashodovana sredstva u regulacijskoj godini t (kn)

OR

 

16.

Vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t (kn)

(11. + 12. – 13. – 14. – 15.)

RSkraj

 

17.

Prosječna vrijednost sredstava kojima se obavlja regulirana djelatnost (regulirana sredstva) (kn)

(11. + 16.) / 2

RSpro

 

18.

Iznos vlastitog kapitala (kn)

Е

 

19.

Iznos duga (kn)

D

 

20.

Kamatna stopa na zaduženje (%)

Kd

 

21.

Stopa poreza na dobit (%)

Tp

 

22.

Prinos ostvaren od nerizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od državnih obveznica)

Rf

 

23.

Prosječan prinos od rizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od tržišnog portfelja)

Rm

 

24.

Koeficijent varijabilnosti prinosa dionica energetskog subjekta koji obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa svih dionica koje kotiraju na tržištu

β

 

25.

Kamatna stopa na vlastiti kapital (%)

22. + 24. x (23. – 22.)

Ke

 

26.

Ponderirana vrijednost prosječne cijene kapitala

(18. x 25.) / (18.+19.) + (19. x 20. x (1– 21.)) / (18.+19.)

PCKpond

 

27.

Prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn)

17. x 26.

RSt

 

28.

Regulirani maksimalni prihod regulacijske godine t (kn)

7. x (1 + 8.) x (1 – 9.) + 10. + 27.

Pmax(t)

 

 

PRILOG 4

PODACI KOJE SU ENERGETSKI SUBJEKTI KOJI OBAVLJALJU ENERGETSKU DJELATNOST PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE ILI OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM DUŽNI SVAKE GODINE DOSTAVLJATI AGENCIJI

1. Tablice za praćenje troškova iz Priloga 2. ovoga Tarifnog sustava,
2. Financijsko izvješće na razini trgovačkog društva, ukoliko ono osim energetske djelatnosti proizvodnja, distribucija i/ili opskrba toplinskom energijom obavlja i neke druge energetske i/ili neenergetske djelatnosti, ovjereno od strane ovlaštenog revizora,
3. Financijsko izvješće za energetske djelatnosti proizvodnja, distribucija i/ili opskrba toplinskom energijom, ovjereno od strane ovlaštenog revizora,
4. Ostali potrebni podaci prema sljedećoj tablici:

* Energetski subjekt u prilogu ove tablice dužan je dostaviti podatke o naturalnim i financijskim pokazateljima za nove investicije.
 

PRILOG 5

IZJAVA O ISTINITOSTI PODATAKA NAVEDENIH OD STRANE ENERGETSKOG SUBJEKTA PODNIJETIH UZ PRIJEDLOG ZA ODREĐIVANJE VISINE TARIFNIH STAVKI

Puni naziv i adresa energetskog subjekta – podnositelja Prijedloga za određivanje visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom:
_________________________________________________________________________
Ime i prezime odgovorne osobe podnositelja Prijedloga za određivanje visine tarifnih stavki:
_______________________________________
Dužnost odgovorne osobe u energetskom subjektu:
________________________________________
 

IZJAVA

Potpisom ove izjave potvrđujem pod krivičnom, materijalnom i moralnom odgovornošću da su točni i vjerodostojni svi materijalni, financijski i ostali podaci navedeni u dokumentaciji koja je priložena uz Prijedlog za određivanje visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, a koji je tvrtka _____________ podnijela dana _______________ godine.
Potpis:
Mjesto i datum: _______ g.

Potpis:
Mjesto i datum: _______ g.
 

PRILOG 6

PRIJEDLOG ZA ODREĐIVANJE VISINE TARIFNIH STAVKI

Puni naziv i adresa energetskog subjekta – podnositelja Prijedloga za određivanje visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom.
___________________________________________________________________________
Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04) i članka 13. Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva podnosimo sljedeći

PRIJEDLOG
ZA ODREĐIVANJE VISINE TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU

Predlažemo da se u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom promijeni visina tarifnih stavki kao što je prikazano u matrici tarifnih modela u privitku ovoga Prijedloga.
Uz ovaj Prijedlog, dostavlja se i dokumentacija iz članka 13. stavka 2. i članka 14. Tarifnog sustava.
Potpis odgovorne osobe podnositelja Prijedloga za određivanje visine tarifnih stavki
_______________________
Mjesto i datum: _________ g.