Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

NN 66/2007 (26.6.2007.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2039

Na temelju članka 26. Zakona o otocima (»Narodne novine«, br. 34/99, 32/2002 i 33/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2007. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UVJETIMA, KRITERIJIMA, VISINI I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA MALE VRIJEDNOSTI OTOČNIM POSLODAVCIMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Članak 1.

U Uredbi o uvjetima kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (»Narodne novine«, broj 77/2006), (u daljnjem tekstu: Uredba) u članku 4. alineji 3. iza riječi: »(»Narod­ne novine, broj 140/2005)« briše se riječ: »i«, dodaje se zarez, a iza riječi: »(»Narodne novine«, broj 50/2006)« dodaju se riječi: »i Odluke o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (»Narodne novine«, 45/2007).«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Članak 5.

Korisnici potpora mogu ostvariti pravo na državne potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta sukladno Zakonu o državnim potporama, Uredbi o državnim potporama i članku 2. stavku 2. Odluke o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti u ukupnom iznosu od 200.000 EUR-a (bruto iznos), izraženo u kunskoj protuvrijednosti sukladno srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate/a, tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine, uključujući sve državne potpore i državne potpore male vrijednosti.
Ukupna državna potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta koja se dodjeljuje bilo kojem pojedinom poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije premašivati 100.000 EUR-a (bruto iznos), izraženo u kunskoj protuvrijednosti, sukladno srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate/a tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine, uključujući sve državne potpore i državne potpore male vrijednosti sukladno Zakonu o državnim potporama, Uredbi o državnim potporama i članku 2. stavku 2. Odluke o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti.«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. iza riječi: »plaću« briše se točka i dodaju se riječi: »za sve djelatnosti sukladno članku 4. ove Uredbe.«.
U stavku 2. iza riječi: »plaću« briše se točka i dodaju se riječi: »za sljedeće djelatnosti:
– poljoprivredna proizvodnja na postojećim i novim nasadima na otvorenom i u zaštićenim prostorima (maslinarstvo, vinogradarstvo, sredozemno voćarstvo, uzgoj i prerada ljekovitog bilja, povrćarstvo);
– ekstenzivno i poluintenzivno ovčarstvo i kozarstvo;
– pčelarstvo;
– proizvodnja i prerada proizvoda s oznakom »hrvatski otočni proizvod«;
– školjkarstvo;
– ulov plave ribe, a na području vanjskog ribolovnog mora i bijele ribe, mrijest, uzgoj i prerada ribe i drugih morskih organizama;
– trgovina ribom;
– ronilaštvo;
– uzgoj, selektivno i kontrolirano vađenje, obrada i konfekcioniranje koralja i spužvi;
– kamenarstvo za potrebe klesarstva;
– klesarstvo;
– proizvodnja morske soli;
– jedrarstvo;
– proizvodnja ribarskih alata;
– lončarstvo;
– izrada posebnih otočnih suvenira;
– turizam održivih razmjera u novim i postojećim obnovljenim i prenamijenjenim objektima i to: u hotelima, motelima, kampovima i marinama;
– brodogradnja, odnosno proizvodnja brodske opreme i remont brodova koji neće napuštati teritorijalno more Republike Hrvatske;
– proizvodna djelatnost koja uključuje znanstveno-tehnološka istraživanja i upotrebu visokih tehnologija (posebice tehnologija s visokim stupnjem energetske učinkovitosti i prijateljskim odnosom prema okolišu);
– informatička djelatnost;
– informativna djelatnost;
– okolišu prikladna industrijska proizvodnja završnog stupnja prerade i proizvodnja gotovih industrijskih proizvoda i to: proizvodnja prehrambenih proizvoda, proizvodnja pića, proizvodnja tekstila, proizvodnja odjeće, proizvodnja obuće, proizvodnja naftnih derivata, proizvodnja kozmetičkih preparata, proizvodnja proizvoda od gume i plastike, proizvodnja papira i proizvoda od papira, proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, proizvodnja metala i gotovih metalnih proizvoda, proizvodnja elektroničke, optičke, električne i motorne opreme i uređaja, proizvodnja namještaja i ostala prerađivačka proizvodnja;
– korištenje obnovljivih izvora energije, osim građevina za iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju;
– cestovni prijevoz putnika i robe ukoliko nije od općeg ekonomskog interesa i ukoliko nije subvencioniran;
– graditeljstvo;
– umjetničke radionice, radionice za obnovu kulturne baštine;
– djelatnost socijalne skrbi i zdravstva:
– te djelatnosti humanitarnih i drugih nevladinih organizacija.«.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»Sukladno članku 1. stavku 1. Odluke o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti, državne potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta ne mogu se dodijeliti:
– za djelatnosti usmjerene k izvozu prema trećim zemljama ili državama članicama, odnosno isključuju se potpore koje su u izrav­noj vezi s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima vezanim uz djelatnost izvoza,
– za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta koja se dodjeljuje poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz za najamninu ili naknadu,
– poduzetniku u teškoćama,
– te ne mogu biti uvjetovane korištenjem domaćih u odnosu na uvezene proizvode.«.

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Članak 8.

Uz zahtjev iz članka 7. ove Uredbe, Korisnik potpora dužan je priložiti po jedan primjerak sljedećih dokumenata:
1. podatke o pravnom statusu:
a) za obrtnike:
– preslika rješenja o osnivanju obrta (obrtnica) i
– preslike matičnih kartona potpisa u banci za sve žiro-račune, koje ne mogu biti starije od 30 dana;
– obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD Državnog zavoda za statistiku;
b) za trgovačka društva:
– preslika rješenja o upisu u sudski registar;
– preslika društvenog ugovora u slučaju da se radi o više osnivača trgovačkog društva;
– preslike matičnih kartona u banci za sve žiro-račune, koje ne mogu biti starije od 30 dana;
– obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD Državnog zavoda za statistiku;
c) za zadruge:
– preslika rješenja o upisu u sudski registar;
– preslika ugovora o osnivanju zadruge;
– preslike matičnih kartona u banci za sve žiro-račune, koje ne mogu biti starije od 30 dana;
– obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD Državnog zavoda za statistiku;
d) za udruge:
– preslika rješenja o upisu u registar udruga;
– preslike matičnih kartona u banci za sve žiro račune, koje ne mogu biti starije od 30 dana;
– obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD Državnog zavoda za statistiku;
2. potvrdu nadležne ispostave Porezne uprave o stanju duga, koja ne može biti starija od 15 dana,
3. preslike ugovora o radu za svakog radnika za kojeg se traži potpora i preslika osobne iskaznice,
4. izračun prosjeka isplaćene bruto plaće bez doprinosa na plaću, za posljednjih 12 mjeseci za svakog radnika za kojeg se traži potpora – IP obrazac ovjeren od strane Korisnika potpora,
5. ovjerenu izjavu Korisnika potpora kod javnog bilježnika o svim dodijeljenim državnim potporama koje su Korisniku potpora dodijeljene unazad tri godine do dana podnošenja Zahtjeva za potpore na temelju ove Uredbe ili ovjerenu izjavu Korisnika potpore kod javnog bilježnika da nije koristio državne potpore unazad tri godine do dana podnošenja Zahtjeva za potpore na temelju ove Uredbe.«.

Članak 5.

U članku 10. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:
»Povjerenstvo donosi prijedlog zbirne liste Korisnika potpora, te otočnih poslodavaca koji ne ispunjavaju uvjete za korištenje državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.
Povjerenstvo dostavlja prijedlog zbirne liste iz stavka 4. ovog članka ministru mora, turizma, prometa i razvitka, koji donosi konačne odluke o korištenju državnih potpora male vrijednosti i obavijesti o neispunjavanju uvjeta za korištenje državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta, te iste dostavlja Korisnicima potpora, odnosno otočnim poslodavcima.«.
Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 6. i 7.

Članak 6.

Prilog 1. Obrazac zahtjeva za potpore iz članka 7. stavka 3. mijenja se i glasi:

»PRILOG 1.

ZAHTJEV ZA POTPORE

temeljem Uredbe o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta i Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta
Otočni poslodavci na otocima prve skupine
□  obrti
□  trgovačka društva
□  zadruge
□  udruge
Otočni poslodavci na otocima druge skupine
□  obrti
□  trgovačka društva
□  zadruge
□  udruge
U prazno polje križićem označiti pravni status podnositelja Zahtjeva.

I. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

1. Naziv obrta, trgovačkog društva, zadruge ili udruge – sjedište, ulica i br.___________________________________________
 

Matični broj

 

 

 

 

 

 

 

 

Porezni broj

 

 

 

 

 

 

 

 

Djelatnost
slovima i šifra prema NKD: _____________________________
2. Telefon
Faks ______________________________________________
3. Datum i mjesto registracije, broj
    dokumenta registracije _______________________________
4. Naziv banke i broj žiro-računa _________________________
5. Ukupan broj radnika na dan _______,
Broj radnika za koje se podnosi zahtjev ____________________
– žene _____________________________________________
– stručna sprema:
        NKV         ___________________
        PKV          ___________________
        KV, VKV  ___________________
        SSS           ___________________
        VŠS          ___________________
        VSS          ___________________
6. Struktura vlasništva:
                         ___________________
                         privatno 100 %
                         ___________________
                         suvlasništvo %
                         ___________________
                         fondovi %
                        ___________________
 

II. PODACI O RADNICIMA ZA KOJE SE PODNOSI ZAHTJEV

IME I PREZIME

MBG

Prebivalište

Stručna sprema

Datum zaposlenja

Radno mjesto

Isplaćena bruto plaća

1.

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 


Ime i prezime osobe za kontakt s Ministarstvom (tel/faks:)
_________________________________________________
__________________________
Žig i potpis podnositelja Zahtjeva

Uz Zahtjev za potpore potrebno je priložiti:
1. podatke o pravnom statusu:
• za obrtnike:
– preslika rješenja o osnivanju obrta (obrtnica);
– preslika matičnih kartona potpisa u bankama za sve žiro-račune koje ne mogu biti starije od 30 dana;
– obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD Državnog zavoda za statistiku;
• za trgovačka društva:
– preslika rješenja o upisu u sudski registar;
– preslika društvenog ugovora u slučaju da se radi o više osnivača trgovačkog društva;
– preslike matičnih kartona u bankama za sve žiro-račune koje ne mogu biti starije od 30 dana;
– obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD Državnog zavoda za statistiku;
• za zadruge:
– preslika rješenja o upisu u sudski registar;
– preslika ugovora o osnivanju zadruge;
– preslike matičnih kartona u bankama za sve žiro-račune koje ne mogu biti starije od 30 dana;
– obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD Državnog zavoda za statistiku;
• za udruge:
– preslika rješenja o upisu u registar udruga;
– preslika matičnih kartona u bankama za sve žiro račune, koje ne mogu biti starije od 30 dana;
2. potvrdu nadležne ispostave Porezne uprave o stanju duga, koja ne može biti starija od 15 dana;
3. preslike ugovora o radu za svakog radnika za kojeg se traži potpora i preslika osobne iskaznice;
4. izračun prosjeka isplaćene bruto plaće bez doprinosa na plaću, za posljednjih 12 mjeseci za svakog radnika za kojeg se traži potpora – IP obrazac ovjeren od strane Korisnika potpore;
5. ovjerenu izjavu Korisnika potpore kod javnog bilježnika o svim dodijeljenim državnim potporama koje su Korisniku potpore dodijeljene unazad tri godine do dana podnošenja zahtjeva za potporu na temelju ove Uredbe ili ovjerenu izjavu Korisnika potpore kod javnog bilježnika da nije koristio državne potpore unazad tri godine do dana podnošenja zahtjeva za potpore na temelju ove Uredbe.«.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 421-01/07-01/03
Urbroj: 5030116-07-1
Zagreb, 20. lipnja 2007.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.