Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije

NN 67/2007 (27.6.2007.), Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2048

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O KORIŠTENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju obnovljivi izvori energije i kogeneracijska postrojenja koja se koriste za proizvodnju energije, propisuju uvjeti i mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i kogeneracijskih postrojenja te uređuju druga pitanja od značaja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije.
(2) Ovim se Pravilnikom propisuje oblik, sadržaj i način vođenja Registra projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača (u daljnjem tekstu: Registar OIEKPP).

Ciljevi

Članak 2.

Korištenjem obnovljivih izvora energije i kogeneracije ostvaruju se interesi Republike Hrvatske u području energetike, utvrđeni Strategijom energetskog razvitka Republike Hrvatske, zakonima i drugim propisima kojima se uređuje obavljanje energetskih djelat­nosti, osobito u pogledu:
– dugoročnog smanjenja ovisnosti o uvozu energenata,
– učinkovitog korištenja energije i smanjenja utjecaja uporabe fosilnih goriva na okoliš,
– otvaranja novih radnih mjesta i razvoja poduzetništva u energetici,
– poticanja razvoja novih tehnologija i domaćeg gospodarstva u cjelini,
– diverzifikacije proizvodnje energije i sigurnosti opskrbe.

Izrazi

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji, Zakonom o tržištu električne energije, Zakonom o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom, Tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije i Pravilnikom o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.
(2) U ovome se Pravilniku koriste i izrazi koji u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:
1. postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju (u daljnjem tekstu: postrojenja) – objekti namijenjeni proizvodnji električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije,
2. postrojenje za korištenje obnovljivih izvora energije – postrojenje koje koristi obnovljive izvore energije za proizvodnju električne ili električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije,
3. kogeneracijsko postrojenje – postrojenje u kojemu se odvija kogeneracija, odnosno istodobna proizvodnja električne i toplinske energije. Kogeneracijsko postrojenje može obuhvatiti i dijelove postrojenja u kojima se ne odvija kogeneracija (npr. vršne kotlove ili sustave za dopunsko izgaranje) ukoliko čine jedinstvenu cjelinu s kogeneracijskim postrojenjem,
4. visokoučinkovita kogeneracija – kogeneracija koja se temelji na potrošnji korisne topline i uštedi primarne energije,
5. vjetroelektrana – postrojenje za pretvorbu energije vjetra u električnu energiju, uključujući sva pojedinačna postrojenja koja su povezana s proizvodnjom električne energije iz energije vjetra, poput jedne ili više vjetroturbina s pripadnim transformatorskim stanicama i električnim vodovima, te upravljačkih i drugih građevina ili objekata koji služe pogonu vjetroelektrane, osim postrojenja za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe i mjernog stupa za ispitivanje vjetropotencijala,
6. nositelj projekta – fizička ili pravna osoba upisana u Registar OIEKPP,
7. nositelj zatečenog projekta – fizička ili pravna osoba, koja je započela, a do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika nije izgradila postrojenje vjetroelektrane iz članka 4. ovoga Pravilnika,
8. ispitivač potencijala obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: ispitivač) – nositelj projekta koji u svrhu izgradnje postrojenja provodi ispitivanje potencijala obnovljivih izvora energije (vjetropotencijala, hidropotencijala, potencijala geotermalne energije ili drugog obnovljivog izvora energije),
9. prethodno rješenje i rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača – rješenje koje donosi Agencija na temelju Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije,
10. proizvođač električne energije ili električne i toplinske energije (u daljnjem tekstu: proizvođač) – proizvođač koji u pojedinačnom proizvodnom objektu istodobno proizvodi električnu i toplinsku energiju, koristi otpad ili obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije na gospodarski primjeren način usklađen sa zaštitom okoliša,
11. prostor mjernog stupa – prostor u krugu 50 m oko geodetske točke mjernog stupa,
12. prostor isključivog prava ispitivanja potencijala obnovljivih izvora energije (vjetropotencijala, hidropotencijala, sunčanog potencijala, geotermalnog potencijala i dr.) (u daljnjem tekstu: prostor ispitivanja) – prostor na kojem je ispitivaču prethodnim energetskim odobrenjenjem za izgradnju postrojenja odobreno ispitivanje potencijala obnovljivih izvora energije,
13. uži prostor vjetroelektrane (lokacija vjetroelektrane) – prostor u užoj okolici vjetroelektrane određen zamišljenom linijom na kojoj je imisija buke iz vjetroelektrane ublažena do razine propisom dopuštenih vrijednosti i u kojem su dopuštene vjetroelektranama komplementarne aktivnosti (stočarstvo, poljoprivreda, gospodarenje šumama, mala prerađivačka industrija, odlaganje otpada, promet i sl.),
14. širi prostor vjetroelektrane – prostor u široj okolici vjetroelektrane koji je potreban za nesmetani rad izgrađene vjetroelektrane. Minimalna udaljenost najbliže vjetroturbine planirane vjetroelektrane je 2000 m zračne udaljenosti od najbliže vjetroturbine izgrađene vjetroelektrane, sve dok se ne radi o proširenju izgrađene vjetroelektrane.

II. POSTROJENJA KOJA KORISTE OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I KOGENERACIJSKA POSTROJENJA

Članak 4.

Postrojenja koja za proizvodnju električne energije koriste obnovljive izvore energije dijele se na sljedeće grupe:
Grupa 1. Postrojenja priključena na distribucijsku mrežu koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije instalirane električne snage do uključivo 1 MW

Tip postrojenja

a. sunčane elektrane

   a.1. sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 10 kW

   a.2. sunčane elektrane instalirane snage veće od 10 kW do uključivo 30 kW

   a.3. sunčane elektrane instalirane snage veće od 30 kW

b. hidroelektrane

c. vjetroelektrane

d. elektrane na biomasu

   d.1. kruta biomasa iz šumarstva i poljoprivrede (granjevina, slama, koštice…)

   d.2. kruta biomasa iz drvno-prerađivačke industrije (kora, piljevina, sječka...)

e. geotermalne elektrane

f. elektrane na bioplin iz poljoprivrednih nasada (kukuruzna silaža…) te organskih ostataka i otpada iz poljoprivrede i prehrambeno-prerađivačke industrije (kukuruzna silaža, stajski gnoj, klaonički otpad, otpad iz proizvodnje biogoriva…)

g. elektrane na tekuća biogoriva

h. elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

i. elektrane na ostale obnovljive izvore (morski valovi, plima i oseka…)


Grupa 2.
Postrojenja priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije instalirane električne snage veće od 1 MW

Tip postrojenja

a. hidroelektrane

b. vjetroelektrane

c. elektrane na biomasu

   c.1. kruta biomasa iz šumarstva i poljoprivrede (granjevina, slama, koštice…)

   c.2. kruta biomasa iz drvno-prerađivačke industrije (kora, piljevina, sječka…)

d. geotermalne elektrane

e. elektrane na bioplin iz poljoprivrednih nasada (kukuruz­na silaža…) te organskih ostataka i otpada iz poljoprivrede i prehrambeno-prerađivačke industrije (kukuruzna silaža, staj­ski gnoj, klaonički otpad, otpad iz proizvodnje biogoriva…)

f. elektrane na tekuća biogoriva

g. elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

h. elektrane na ostale obnovljive izvore (morski valovi, plima i oseka…).


Članak 5.

Kogeneracijska postrojenja koriste jednu od sljedećih kogeneracijskih tehnologija:
a. kombinirani proces plinske i parne turbine,
b. protutlačne parne turbine,
c. kondenzacijske parne turbine s oduzimanjem pare,
d. plinske turbine s iskorištavanjem otpadne topline,
e. motore s unutarnjim izgaranjem,
f. mikroturbine,
g. Stirlingove motore,
h. gorivne ćelije,
i. parne strojeve,
j. organske Rankinove procese,
k. sve ostale tehnologije koje predstavljaju istovremenu proiz­vodnju toplinske i električne/mehaničke energije u jednom procesu
i dijele se na sljedeće grupe:
Grupa 3. Kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage do uključivo 1 MW, priključena na distribucijsku mrežu:
a. kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage do uključivo 50 kW, tzv. mikro-kogeneracije,
b. kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage veće od 50 kW do uključivo 1 MW, tzv. male kogeneracije.
Grupa 4. Kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage veće od 1 MW, priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu:
a. kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage veće od 1 MW do uključivo 35 MW, tzv. srednje kogeneracije, priključene na distribucijsku mrežu,
b. kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage veće od 35 MW, tzv. velike kogeneracije, te sva kogeneracijska postrojenja priključena na prijenosnu mrežu.
Grupa 5. Individualna kogeneracijska postrojenja koja nisu priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu.

Članak 6.

Neumrežena postrojenja koja za proizvodnju električne energije koriste obnovljive izvore energije, a nisu priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu svrstana su u grupu:
Grupa 6. Individualna postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije, a nisu priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu.
a. sunčane elektrane,
b. hidroelektrane,
c. vjetroelektrane,
d. elektrane na biomasu,
e. geotermalne elektrane,
f. elektrane na bioplin i tekuća biogoriva,
g. elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda,
h. kombinacija postrojenja iz Grupe 6.,
i. elektrane na ostale obnovljive izvore (energiju morskih valova, energiju plime i oseke i dr.).

Članak 7.

Postrojenja koja za proizvodnju toplinske energije koriste obnovljive izvore energije dijele se na sljedeće grupe:
Grupa 7. Individualni sustavi instalirane toplinske snage do uključivo 30 kW ili površine sunčevih prijemnika do 40 m2:
a. sustavi za pripremu sanitarne tople vode i/ili grijanje pomoću prijemnika sunčeve energije,
b. sustavi za pripremu sanitarne tople vode i/ili grijanje korištenjem energije okoliša,
c. sustavi za pripremu tople vode i/ili grijanje korištenjem biomase.
Grupa 8. Individualni sustavi instalirane toplinske snage veće od 30 kW ili površine sunčevih prijemnika veće od 40 m2:
a. sustavi za pripremu sanitarne tople vode i/ili grijanje pomoću prijemnika sunčeve energije,
b. sustavi za pripremu sanitarne tople vode i/ili grijanje korištenjem energije okoliša,
c. sustavi za pripremu tople vode i/ili grijanje korištenjem biomase.

III. ISPITIVANJE POTENCIJALA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I IZGRADNJA POSTROJENJA

Članak 8.

(1) Energetsko odobrenje za izgradnju postrojenja (u daljnjem tekstu: odobrenje) izdaje Ministarstvo na zahtjev ovlaštene fizičke ili pravne osobe.
(2) Postupak izdavanja odobrenja prethodi postupku izdavanja građevinske dozvole.
(3) Stranka kojoj nije izdano odobrenje može izjaviti žalbu Ministarstvu.
(4) Odluka Ministarstva povodom žalbe iz stavka 3. ovoga članka je konačna.

Članak 9.

(1) Radi upisa projekta u Registar OEIKPP, ispitivanja potencijala obnovljivih izvora energije, te uređenja imovinsko pravnih odnosa na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske potrebno je od Ministarstva ishoditi prethodno energetsko odobrenje za izgradnju postrojenja (u daljnjem tekstu: prethodno odobrenje). Prethodno odobrenje izdaje se i za zatečene projekte.
(2) Prethodno odobrenje je privremeno.
(3) Stranka kojoj nije izdano prethodno odobrenje može izjaviti žalbu Ministarstvu.
(4) Odluka Ministarstva povodom žalbe iz stavka 3. ovoga članka je konačna.

Članak 10.

(1) Prethodnim odobrenjem stječu se, ovisno o vrsti i potrebama pojedinog postrojenja, sljedeća prava:
– upis projekta u Registar OEIKPP čime se stječe status nositelja projekta,
– ispitivanje potencijala obnovljivih izvora energije unutar prostora ispitivanja,
– uređenje imovinsko pravnih odnosa na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.
(2) Na temelju prethodnog odobrenja, ovisno o vrsti i potrebama pojedinog postrojenja, nositelj projekta je dužan:
– u roku od 6 mjeseci od dana konačnosti prethodnog odobrenja započeti s ispitivanjem potencijala obnovljivih izvora energije i o tome Ministarstvu podnijeti odgovarajući dokaz,
– u roku od 36 mjeseci od dana konačnosti prethodnog odobrenja podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole i o tome Ministarstvu podnijeti odgovarajući dokaz.

Članak 11.

(1) Zahtjevu za izdavanje prethodnog odobrenja podnositelj zahtjeva mora priložiti:
1. izvadak iz katastarskog plana za katastarsku česticu na koju se postavlja ili gradi uređaj za ispitivanje potencijala obnovljivih izvora energije i/ili planira izgradnja postrojenja,
2. izvadak iz sudskog registra, odnosno za fizičku osobu izvadak iz obrtnog registra u Republici Hrvatskoj ili potvrdu o prebivalištu u Republici Hrvatskoj,
3. potvrdu porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja,
4. ovjerovljenu izjavu o nekažnjavanju pravne osobe i fizičke osobe u svezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca, koju daje fizička osoba za sebe i/ili kao odgovorna osoba podnositelja zahtjeva,
5. preliminarnu analizu opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja.
(2) Za postrojenja 1.b., 1.e., 2.a., 2.d., uz dokumente iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva prilaže grafički prilog koji sadrži skicu postavljanja ili gradnje uređaja na lokaciji za ispitivanje potencijala obnovljivih izvora energije s podacima (uključujući grafički prilog na topografskoj karti u mjerilu 1:25000) o prostoru ispitivanja.
(3) Za postrojenja vjetroelektrane iz članka 4. ovoga Pravilnika, uz dokumente iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva prilaže i:
– grafički prilog u mjerilu 1:25000 u kojem je nositelj projekta definirao uži i širi prostor vjetroelektrane prema odredbama ovoga Pravilnika. Prostorni podaci koje prilaže podnositelj zahtjeva moraju biti ucrtani na topografsku kartu mjerila 1:25000. Prostor od interesa za obavljanje ispitivanja mora biti definiran geodetskim točkama (Gauss-Krügerova projekcija). Pozicija točke određena je nazivom točke, x koordinatom (u smjeru sjevera) i y koordinatom (u smjeru istoka) te neobavezno koordinatom z (nadmorskom visinom),
– suglasnost za obavljanje ispitivanja središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zračnog prometa, ako se lokacija na kojoj će se postaviti ili graditi uređaj za ispitivanje potencijala vjetra nalazi u blizini aerodroma,
– rješenje nadležnog tijela o tipskom projektu prema odredbama Zakona o gradnji za mjerni stup, izdano toj pravnoj osobi ili ugovor s pravnom osobom kojoj je izdano rješenje o tipskom projektu o korištenju tog tipskog projekta, ako se uređaj za mjerenje potencijala vjetra gradi.
(4) Obrazac zahtjeva za izdavanje prethodnog odobrenja je Prilog 1. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 12.

Za postrojenja vjetroelektrana iz članka 4. ovoga Pravilnika, prostor ispitivanja mora ispunjavati sljedeće uvjete:
– sigurnosna udaljenost mjernog stupa od elektroenergetskog voda mora biti minimalno 50 m,
– prostor ispitivanja obuhvaća prizemni sloj atmosfere u visini 200 m iznad tla unutar granica koje određuju koordinate geodetskih točaka koje je podnositelj zahtjeva za izdavanje prethodnog odobrenja ucrtao na topografskoj karti u mjerilu 1:25000,
– svaki projekt može biti pridijeljen samo jednom neprekinutom prostoru ispitivanja,
– prostor ispitivanja obuhvaća minimalno potreban prostor za planiranje vjetroelektrane, odnosno prostornu cjelinu prikladnu za gradnju vjetroelektrana prema uvjetima utvrđenim u tablici koja je u Prilogu 5. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 13.

(1) Za utvrđivanje veličine potrebnog prostora ispitivanja za postrojenja vjetroelektrana iz članka 4. ovoga Pravilnika, primjenjuju se kriteriji utvrđeni u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.
(2) Ukoliko zahtijevani prostor ispitivanja zahvaća već ranije odobreni prostor ispitivanja, prethodno odobrenje može se izdati ako se zahtjevu priloži i suglasnost nositelja projekta koji je već ranije ishodio prethodno odobrenje za dio prostora ispitivanja koji se preklapa.

Članak 14.

Ukoliko se dva ili više zahtjeva za izdavanje prethodnog odobrenja odnose na isto područje ispitivanja potencijala obnovljivih izvora energije, prednost ima podnositelj zahtjeva koji je prije predao potpun i uredan zahtjev.

Članak 15.

(1) Za postrojenja iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika instalirane snage do uključivo 30 kW nije propisana obveza ishođenja prethodnog odobrenja. Upis predmetnih postrojenja u Registar OEIK obavlja se na temelju odobrenja.
(2) Za postrojenja iz članka 6. i 7. ovoga Pravilnika nije propisana obveza ishođenja prethodnog odobrenja ili odobrenja.

Članak 16.

(1) Prethodno odobrenje izdaje se na sljedeći rok važenja:
– 18 mjeseci od dana konačnosti prethodnog odobrenja za postrojenja za koja nije propisana obveza ishođenja lokacijske doz­vole,
– 48 mjeseci od dana konačnosti prethodnog odobrenja za postrojenja za koja je propisana obveza ishođenja lokacijske dozvole.
(2) Prethodno odobrenje se ukida i nositelj projekta briše iz Registra OIEKPP ako nositelj projekta:
– u roku od šest mjeseci od dana konačnosti prethodnog odobre­nja nije započeo ispitivanje potencijala obnovljivih izvora energije,
– u roku od 36 mjeseci od dana konačnosti prethodnog odobrenja nije podnio zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, kada je za postrojenje propisana obveza ishođenja lokacijske dozvole.
(3) Nositelj projekta koji je brisan iz Registra OIEKPP zbog toga što u roku od šest mjeseci od dana konačnosti prethodnog odobrenja nije započeo ispitivanje potencijala obnovljivih izvora energije nema pravo podnijeti novi zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja prije proteka roka od šest mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o ukidanju prethodnog odobrenja.

Članak 17.

(1) Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja mora priložiti:
1. izvadak iz katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj namjerava izgraditi postrojenje,
2. izvadak iz sudskog registra, odnosno za fizičku osobu izvadak iz obrtnog registra u Republici Hrvatskoj ili potvrdu o prebivalištu u Republici Hrvatskoj,
3. potvrdu porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja,
4. ovjerovljenu izjavu o nekažnjavanju pravne osobe i fizičke osobe u svezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca, koju daje fizička osoba za sebe i/ili kao odgovorna osoba podnositelja zahtjeva,
5. analizu opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja,
6. lokacijsku dozvolu, kada je za postrojenje propisana obveza ishođenja lokacijske dozvole.
(2) Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja je Prilog 2. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 18.

(1) Za postrojenja vjetroelektrane iz članka 4. ovoga Pravilnika, zahtjevu za izdavanje odobrenja prilaže se i grafički prilog u mjerilu 1:25000 u kojem je nositelj projekta definirao uži i širi prostor vjetroelektrane prema odredbama ovoga Pravilnika.
(2) Prostorni podaci koje prilaže podnositelj zahtjeva moraju biti ucrtani na topografsku kartu mjerila 1:25000. Prostor od interesa za gradnju postrojenja za proizvodnju energije mora biti definiran geodetskim točkama (Gauss-Krügerova projekcija). Pozicija točke određena je nazivom točke, x koordinatom (u smjeru sjevera) i y koordinatom (u smjeru istoka) te neobavezno koordinatom z (nadmorskom visinom).

Članak 19.

(1) U postupku odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja Ministarstvo provjerava u Registru OIEKPP zahvaća li traženi širi prostor vjetroelektrane već odobreni širi prostor neke druge vjetroelektrane, odnosno prostor ispitivanja drugog nositelja projekta.
(2) U slučaju da postrojenje vjetroelektrane iz članka 4. ovoga Pravilnika zahvaća već odobreni širi prostor neke druge vjetroelektrane ili prostor ispitivanja drugog nositelja projekta taj se prostor može odobriti ako se priloži suglasnost tog drugog nositelja projekta.

Članak 20.

(1) Nositelj projekta koji u roku važenja prethodnog odobrenja nije podnio zahtjev za izdavanje odobrenja gubi prava stečena prethodnim odobrenjem i briše se iz Registra OIEKPP.
(2) Nositelj projekta dužan je ishoditi i dostaviti Ministarstvu građevinsku dozvolu za postrojenje u roku od 12 mjeseci od dana konačnosti odobrenja. Protekom roka za ishođenje građevinske dozvole nositelj projekta gubi prava iz odobrenja i briše se iz Registra OIEKPP.

Članak 21.

U slučaju promjene nositelja projekta novi nositelj projekta dužan je zatražiti izmjenu svih već ishođenih akata koja se odnosi na promjenu imena, odnosno tvrtke nositelja projekta te dokazati da ispunjava uvjete propisane za ishođenje prethodnog odobrenja ili odobrenja.

Zatečeni projekt

Članak 22.

Nositelj zatečenog projekta vjetroelektrane iz članka 4. ovoga Pravilnika, uz zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja, osim dokumenata iz članka 11. ovoga Pravilnika, mora priložiti:
– odluku nadležnog tijela za postavljanje mjernog stupa i uređaja za ispitivanje vjetropotencijala izdanu nositelju zatečenog projekta ili ugovor nositelja zatečenog projekta s pravnom osobom koja je ishodila odluku nadležnog tijela za postavljanje mjernog stupa ili odgovarajući dokaz o započetom ispitivanju vjetropotencijala,
– odobrenje za namjeravani zahvat izgradnje postrojenja vjetroelektrane prema propisima o zaštiti okoliša, ako je ishođeno,
– lokacijsku dozvolu za postrojenje vjetroelektrane prema propisima o prostornom uređenju, ako je ishođena.

Članak 23.

(1) Ukoliko se dva ili više zahtjeva za izdavanje prethodnog odobrenja, koja su podnijeli nositelji zatečenih projekata, odnose na isto područje ispitivanja potencijala obnovljivih izvora energije, Ministarstvo može izdati prethodno odobrenje samo jednom podnositelju.
(2) Kod ishođenja prethodnog odobrenja iz stavka 1. ovoga članka prednost ima, prema sljedećem redu prvenstva, podnositelj zahtjeva koji je prije:
1. započeo mjerenja, ishodio odobrenje za namjeravani zahvat izgradnje postrojenja vjetroelektrane i ishodio lokacijsku dozvolu,
2. ishodio odobrenje nadležnog tijela za postavljanje mjernog stupa i uređaja za ispitivanje vjetropotencijala,
3. započeo ispitivanje vjetropotencijala na lokaciji.

IV. REGISTAR PROJEKATA I POSTROJENJA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE TE POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA

Oblik, sadržaj i način vođenja registra

Članak 24.

(1) Registar OIEKPP je jedinstvena evidencija o projektima obnovljivih izvora energije i kogeneracije, postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije, odnosno kogeneracijskim postrojenjima te povlaštenim proizvođačima na području Republike Hrvatske.
(2) Registar OIEKPP ustrojava i vodi Ministarstvo.
(3) U Registru OIEKPP evidentiraju se podaci o nositelju projekta, projektu, povlaštenom proizvođaču električne energije i postrojenju, koji uključuju podatke o lokaciji i tipu postrojenja, tehničko-tehnološkim značajkama i uvjetima korištenja ovisno o primijenjenoj tehnologiji, osnovni pogonski podaci (instalirana snaga postrojenja te planirana proizvodnja električne i toplinske energije) te drugi podaci iz prethodnog odobrenja i odobrenja, prethodnog rješenja i rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača.

Članak 25.

(1) Podaci iz prethodnog odobrenja i odobrenja upisuju se u Registar OIEKPP nakon konačnosti prethodnog odobrenja, odnosno odobrenja.
(2) Podaci iz prethodnog rješenja i rješenja upisuju se u Registar OIEKPP nakon pravomoćnosti prethodnog rješenja, odnosno rješenja.
(3) U Registar OIEKPP se upisuju i promjene podataka o nositeljima projekata i podaci o proizvođačima i postrojenjima i to nakon konačnosti rješenja o upisu.

Članak 26.

(1) Ministarstvo vodi Registar OEIKPP u elektronskom i pisanom obliku.
(2) Registar OEIKPP se sastoji od registarskih uložaka te Zbirnog pregleda.

Registarski uložak

Članak 27.

(1) Svaki subjekt upisa ima svoj registarski uložak u koji se upisuju propisani podaci.
(2) Svaki registarski uložak označava se posebnim brojem registarskog uloška.
(3) Registarski uložak sastoji se od omota registarskog uloška, preglednog lista, registarskog lista te odgovarajućih priloga i dokaza.
(4) Na omot registarskog uloška upisuje se tvrtka, naziv ili ime fizičke ili pravne osobe, redni broj uloška te registarski broj iz Registra OIEKPP.
(5) Pregledni list upisa u registarski uložak služi za upis promjena u registarskom ulošku.
(6) Registarski list sadrži sljedeće podatke:
– registarski broj iz Registra OIEKPP (u daljnjem tekstu: registarski broj),
– datum upisa u Registar OIEKPP,
– tvrtka, naziv ili ime, sjedište ili prebivalište, matični broj fizičke ili pravne osobe kojoj je izdano prethodno odobrenje ili odobrenje, prethodno rješenje ili rješenje,
– tvrtka, naziv ili ime, sjedište ili prebivalište, matični broj fizičke ili pravne osobe vlasnika postrojenja,
– razdoblje za koje je izdano prethodno odobrenje ili odobrenje, prethodno rješenje ili rješenje,
– datum i broj izdavanja prethodnog odobrenja ili odobrenja, rješenja o upisu, prethodnog rješenja i rješenja,
– datum i broj rješenja o brisanju iz Registra OIEKPP,
– podatke o lokaciji postrojenja,
– podatke o tipu postrojenja ovisno o primijenjenoj tehnologiji,
– podatke o pogonskoj snazi postrojenja,
– druge podatke iz prethodnog odobrenja ili odobrenja, prethodnog rješenja ili rješenja.

Zbirni pregled registra

Članak 28.

Podaci koji se nalaze na registarskom listu unose se u Zbirni pregled Registra OEIKPP koji je dostupan putem Interneta.

Registarski broj

Članak 29.

(1) Registarski broj je broj koji se dodjeljuje subjektu upisa za svaki projekt pri upisu u Registar OIEKPP.
(2) Registarskim brojem obilježava se svaki registarski uložak.
(3) Jednom dodijeljeni registarski broj neće se mijenjati niti će se nakon brisanja nositelja projekta ili proizvođača dodjeljivati drugom subjektu upisa za odnosni projekt.
(4) Jednom subjektu upisa za pojedini projekt ne smije se dodijeliti više registarskih brojeva.

Članak 30.

(1) Registarski broj sastoji se od:
– matičnog broja fizičke ili pravne osobe,
– četveroznamenkastog rednog broja koji određuje Ministarstvo po redoslijedu otvaranja registarskog uloška počevši od 0001,
– broja godine upisa počevši s 07.
(2) Između matičnog broja subjekta i rednog broja kojeg određuje Ministarstvo stavlja se crtica (-). Iza rednog broja kojeg određuje Ministarstvo, a ispred godine upisa stavlja se kosa crta (/).

Promjena podataka

Članak 31.

(1) Ukoliko se u roku važenja prethodnog odobrenja ili odobrenja izmijene podaci koji se upisuju u Registar OEIKPP, fizička ili pravna osoba kojoj je izdano prethodno odobrenje ili odobrenje obvezna je u roku od 30 dana od dana promjene podnijeti Ministarstvu prijavu za upis promjene podataka koji su evidentirani u Registru OIEKPP.
(2) U prijavi za upis promjena obvezno treba navesti, podatke o obvezniku i predmetu upisa i podatke na koje se promjene odnose.
(3) Prijava za upis i druga dokumentacija podnosi se Ministarstvu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

(1) Nositelj zatečenog projekta mora podnijeti zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja za zatečene projekte u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
(2) Obrazac zahtjeva za izdavanje prethodnog odobrenja za za­tečene projekte je Prilog 3. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 33.

(1) Fizička ili pravna osoba koja je proizvođač na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika mora, radi upisa u Registar OIEKPP, u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, pod­nijeti zahtjev za upis, s priloženom uporabnom dozvolom, kada je za postrojenje propisana obveza ishođenja uporabne dozvole.
(2) Obrazac zahtjeva za upis izgrađenog postrojenja u Registar OIEKPP je Prilog 4. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2007. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/106
Urbroj: 526-04-03-02/2-07-4
Zagreb, 15. lipnja 2007.

Ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Branko Vukelić, v. r.


PRILOG 1.


PRILOG 2.


PRILOG 3.

PRILOG 4.


PRILOG 5.