Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

NN 68/2007 (2.7.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

HRVATSKI SABOR

2067

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRTU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. lipnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/55
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 21. lipnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRTU

Članak 1.

U Zakonu o obrtu (»Narodne novine«, br. 77/93., 90/96., 102/98.,64/01., 71/01. i 49/03. – pročišćeni tekst) u članku 1. stavku 2. riječi: »trgovačko društvo koje obavlja jednu ili više djelatnosti iz članka 2. stavka 2. točke 2. i 3. ovoga Zakona, ako to ne čine na industrijski način« zamjenjuju se riječima: »pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost navedenu u popisu iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona, ako to ne čini na industrijski način«.

Članak 2.

Iza članka 1.a dodaju se članci 1.b, 1.c i 1.d koji glase:

»Članak 1.b

(1) Fizičke osobe mogu obavljati djelatnosti iz članka 1. ovoga Zakona i kao domaću radinost ili kao sporedno zanimanje samo osobnim radom.
(2) Domaću radinost ili sporedno zanimanje iz stavka 1. ovoga članka ne može obavljati osoba koja obavlja registriranu samostalnu djelatnost obrta ili slobodnog zanimanja prema posebnim propisima ili samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva od koje dohodak ili dobit utvrđuje na temelju poslovnih knjiga prema posebnim propisima, a obveznik je poreza na dodanu vrijednost.
(3) Umirovljenici obavljanjem domaće radinosti ili sporednog zanimanja ne uspostavljaju svojstvo osiguranika u obveznom mirovinskom osiguranju.
(4) Fizičkim osobama iz stavka 1. ovoga članka koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno ured Grada Zagreba izdaje odobrenje.
(5) Odobrenje iz stavka 4. ovoga članka nadležni ured državne uprave u županiji odnosno ured Grada Zagreba dostavit će Poreznoj upravi istodobno s dostavom odobrenja fizičkoj osobi koja obavlja domaću radinost ili sporedno zanimanje.
(6) Ukupni bruto primici ostvareni od obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka ne smiju prelaziti iznos deset (10) bruto prosječnih mjesečnih plaća u kalendarskoj godini u kojoj se obavljaju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.
(7) Prosječnom plaćom u smislu stavka 6. ovoga članka smatra se iznos mjesečne plaće isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj – kolovoz u godini koja prethodi kalendarskoj godini u kojoj se obavljaju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, a koji objavljuje Državni zavod za statistiku.
(8) Ako fizička osoba koja u tekućoj kalendarskoj godini od obavljanja domaće radinosti ili sporednog zanimanja ostvari primitke koji prelaze iznos iz stavka 6. ovoga članka, obvezna je od 1. siječnja iduće kalendarske godine prestati obavljati domaću radinost ili sporedno zanimanje, a do 15. siječnja iste godine podnijeti nadležnom tijelu koje je izdalo odobrenje za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja, pisani zahtjev za prestanak obavljanja tih djelatnosti.
(9) Ako tijekom tekuće kalendarske godine u kojoj se obavlja domaća radinost ili sporedno zanimanje prestane obavljanje te djelatnosti ili ako prestane uvjet iz stavka 1. ovoga članka, osoba koja obavlja te djelatnosti obvezna je u roku od 15 dana od dana nastalih promjena podnijeti pisani zahtjev za prestanak obavljanja tih djelatnosti nadležnom tijelu koje je izdalo odobrenje za obavljanje djelatnosti.«

»Članak 1.c

(1) Pod domaćom radinošću prema ovom Zakonu razumijeva se izrada pojedinih proizvoda koje obavlja fizička osoba kod kuće osobnim radom.
(2) U domaćoj radinosti mogu se izrađivati pojedini proizvodi iz djelatnosti slobodnih obrta sadržanih na listi proizvoda koju donosi ministar nadležan za gospodarstvo, rad i poduzetništvo na prijedlog Hrvatske obrtničke komore.
(3) U prijavi nadležnom uredu državne uprave, odnosno uredu Grada Zagreba, fizička osoba mora navesti proizvode koje će izrađivati u domaćoj radinosti.
(4) Prestanak obavljanja domaće radinosti fizička osoba prijavljuje nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba, koji o tome donosi rješenje.

Članak 1.d

(1) Pod sporednim zanimanjem prema ovom Zakonu razumijeva se obavljanje određenih usluga održavanja i popravaka.
(2) Listu usluga iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar nadležan za gospodarstvo, rad i poduzetništvo na prijedlog Hrvatske obrtničke komore.
(3) Fizička osoba može obavljati usluge kao sporedno zanimanje ako udovoljava i posebnim uvjetima propisanim ovim Zakonom.
(4) Prestanak obavljanja sporednog zanimanja fizička osoba prijavljuje nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba, koji o tome donosi rješenje.«

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. u točki 2. iza riječi: »ispit o stručnoj osposobljenosti« stavlja se zarez i dodaju riječi: »vezani obrti za obavljanje kojih se traži odgovarajuća srednja stručna sprema i «.
Točka 3. mijenja se i glasi:
»3. Povlašteni obrti koje obrtnik ili pravna osoba smije obavljati samo na temelju povlastice, odnosno dozvole koju izdaje nadležno ministarstvo ovisno o djelatnosti.«

Članak 4.

Iza članka 2. dodaje se s podnaslovom: »Tradicijski i umjetnički obrti« i članak 2.a. koji glasi:

»Članak 2.a

(1) Tradicijski i umjetnički obrti jesu obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti te koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada.
(2) Ministar nadležan za gospodarstvo, rad i poduzetništvo na prijedlog Hrvatske obrtničke komore donosi pravilnik kojim propisuje uvjete i način za stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

Članak 5.

U članku 3. stavku 1. točka 1. briše se.
Dosadašnja točka 2. postaje točka 1.
Iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:
»2. da ima pravo korištenja prostorom ako je to potrebno za obavljanje obrta.«

Članak 6.

U članku 5. stavku 1. iza riječi: »i poseban uvjet stručne osposobljenosti,« dodaju se riječi: »odgovarajuće srednje stručne spreme«.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Fizička osoba može obavljati djelatnost ako udovoljava i posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano zakonom.«
Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:
»(3) Fizička osoba koja ispunjava opće uvjete iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona i poseban uvjet iz stavka 2. ovoga članka, a ne ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajuće srednje stručne spreme ili položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli djelatnika, u punom radnom vremenu, koji udovoljava ovim uvjetima.«

Članak 7.

U članku 6. stavku 3. iza riječi: »usluga« dodaju se riječi: »i zaštićenog industrijskog dizajna«, a iza riječi: »iz članka 3.« dodaju se riječi: »i članka 5. stavka 2.«.
U stavku 4. iza riječi: »Zakonom o područjima posebne državne skrbi« dodaju se riječi: »Zakonom o brdsko-planinskim područjima«.
Stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) Fizičke osobe iz stavka 4. ovoga članka dužne su u roku od dvije godine od dana upisa obrta u obrtni registar položiti majstorski ispit za odgovarajuće zanimanje.«

Članak 8.

Članak 7. mijenja se i glasi:
»(1) Kada je za obavljanje obrta potreban prostor, obrtnik može obavljati obrt samo u prostoru za koji ima dokaz o pravu korištenja.
(2) Prostor u kojem se obrt obavlja mora udovoljavati posebnim propisima kojima se uređuje graditeljstvo, a oprema mora udovoljavati uvjetima određenim propisima o tehničkoj opremljenosti koji se odnose na obavljanje određene gospodarske djelatnosti.
(3) Dokaz o pravu korištenja prostorom uvjet je i kod upisa promjena u obrtnom registru, i to za: upis promjene sjedišta, upis izdvojenog pogona.«

Članak 9.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Pravna osoba iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona mora zaposliti najmanje jednog radnika koji ispunjava uvjete iz članka 3. stavka 1. točke 1. i članka 5. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.«
U stavku 2. riječi: »trgovačko društvo« zamjenjuju se riječima: »pravna osoba«, iza riječi: »Zakonom o područjima posebne državne skrbi« dodaju se riječi: »Zakonom o brdsko-planinskim područjima«, a iza riječi: »članka 3.« dodaju se riječi: »stavka 1. točke 1. i članka 5. stavka 2.«.
U stavku 3. riječi: »godine dana nakon stjecanja uvjeta iz članka 50. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »dvije godine od dana upisa u evidenciju o pravnim osobama i radnicima iz stavka 1. ovoga članka, položiti majstorski ispit za odgovarajuće zanimanje«.
U stavku 4. riječi: »Trgovačko društvo« zamjenjuju se riječima: »Pravna osoba«.
U stavku 5. riječi: »trgovačkim društvima i djelatnicima« zamjenjuju se riječima: »pravnim osobama i radnicima«.
U stavku 6. iza riječi: »rješenje o davanju povlastice« dodaju se riječi: »odnosno dozvole«, a riječi: »trgovačkom društvu« zamjenjuju se riječima: »pravnoj osobi«.
Stavak 7. briše se.

Članak 10.

U članku 9. stavku 2. iza riječi: »povlasticu« dodaju se riječi: »odnosno dozvolu«.
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»(3) Za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja fizička osoba mora imati odobrenje.«
Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:
» (4) Obrtnicu iz stavka 1. ovoga članka ili odobrenje iz stavka 3. ovoga članka izdaje nadležni županijski ured odnosno ured Grada Zagreba na području kojega će biti sjedište obrta, odnosno domaće radinosti ili sporednog zanimanja, a povlasticu odnosno dozvolu iz stavka 2. ovoga članka izdaje nadležno ministarstvo ovisno o djelatnosti obrta.«
Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:
»(5) Sadržaj i oblik obrtnice, odnosno odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja propisuje ministar nadležan za gospodarstvo, rad i poduzetništvo.«
Dosadašnji stavak 5., koji postaje stavak 6., mijenja se i glasi:
»(6) Ministar nadležan za gospodarstvo, rad i poduzetništvo rješenjem utvrđuje cijenu obrtnice, odnosno odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja.«
Dosadašnji stavak 6. briše se.

Članak 11.

U članku 10. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»(1) Obrt se upisuje u Središnji obrtni registar na temelju rješenja koje izdaje nadležni županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba. Obrtni je registar javan.
(2) Oblik i način vođenja obrtnog registra iz stavka 1. ovoga članka, oblik i način vođenja evidencije iz članka 8. stavka 5. ovoga Zakona, oblik i način vođenja odobrenja iz članka 9. stavka 3. ovoga Zakona te mogućnosti njihova korištenja propisat će ministar nadležan za gospodarstvo, rad i poduzetništvo.«

Članak 12.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »iz članka 3.« dodaju se riječi: »stavka 1. točke 1. i 2. i članka«.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Obrtnica sadrži matični broj obrta koji je identifikacijska oznaka obrta.«
U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., riječi: »točke 2.« zamjenjuju se riječima: »točke 1.«.

Članak 13.

U članku 17. stavku 2. iza riječi: »ima prebivalište« dodaju se riječi: »odnosno boravište«.

Članak 14.

U članku 18. u stavku 2. riječi: »trgovačko društvo« zamjenjuju se riječima: »pravna osoba«.

Članak 15.

U članku 19. stavku 1. iza riječi: »povlasticu« dodaju se riječi: »odnosno dozvolu«, a iza riječi: »povlastica« dodaju se riječi: »odnosno dozvola«.
U stavku 3. iza riječi: »stručne osposobljenosti¨ dodaju se riječi: »odgovarajuće srednje stručne spreme«.

Članak 16.

U članku 22. stavku 1. iza riječi: »članka 3.« dodaju se riječi: »stavka 1. točke 1. i članka 5. stavka 2. ovoga Zakona«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Obrtnici i pravne osobe koje obavljaju vezane ili povlaštene obrte dužni su u svakom izdvojenom pogonu imenovati stručnog poslovođu koji pored uvjeta iz članka 3. stavka 1. točke 1. ispunjava i uvjete iz članka 5. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.«

Članak 17.

U članku 22.a stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Iznimno od članka 22. stavka 2. ovoga Zakona obrtnici i pravne osobe koji u izdvojenom pogonu na području određenom Zakonom o područjima posebne državne skrbi, Zakonom o brdsko-planinskim područjima i Zakonom o otocima obavljaju vezane obrte za koje je propisan majstorski ispit, ako izdvojeni pogon prvi put prijavljuju nadležnom županijskom uredu, moraju imenovati stručnog poslovođu koji pored uvjeta iz članka 3. stavka 1. točke 1. i članka 5. stavka 2. ovoga Zakona ima i odgovarajuću srednju stručnu spremu.«
U stavku 2. riječi: »u roku od godine dana od stjecanja uvjeta iz članka 50. ovoga Zakona položiti majstorski ispit za odgovarajuće majstorsko zvanje« zamjenjuju se riječima: »u roku od dvije godine od dana upisa izdvojenog pogona u obrtni registar položiti majstorski ispit za odgovarajuće zanimanje«.

Članak 18.

U članku 24. riječi: »trgovačka društva koja« zamjenjuju se riječima: »pravne osobe koje«.

Članak 19.

U članku 25. stavku 1. iza riječi: »članka 3.« dodaju se riječi: »stavka 1. točke 1.«, a iza riječi: »članka 5. stavka 1.« dodaju se riječi: »i stavka 2.«.

Članak 20.

U članku 26.a stavku 1. riječ: »porodičnog« zamjenjuje se riječju: »obiteljskog«.
U stavku 2. riječ: »porodičnog« zamjenjuje se riječju: »obiteljskog«.

Članak 21.

U članku 27. stavku 1. riječ: »obrtnica« zamjenjuje se riječju: »obrt«.
U stavku 2. iza riječi: »članka 3.« dodaju se riječi: »stavka 1. točke 1. i članka 5. stavka 1. i 2.«.

Članak 22.

U članku 28. stavku 1. riječ: »obrtnice« zamjenjuje se riječju: »obrta«.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) privremeni poslovođa mora ispunjavati uvjet iz članka 3. stavka 1. točke 1. i članka 5. stavka 1. i 2. ovoga Zakona. Odluku o nastavku vođenja obrta do prijenosa obrta u smislu članka 27. stavka 1. ovoga Zakona nasljednici su dužni prijaviti nadležnom uredu državne uprave u županiji odnosno uredu Grada Zagreba u roku od 30 dana od dana smrti.«
Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 23.

U članku 29. stavku 1. riječ: »obrtnicu« zamjenjuje se riječju: »obrt«.
U stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:
»3. dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. stavka 1. točke 1. i članka 5. ovoga Zakona.«
U stavku 3. točki 3. riječ: »obrtnice« zamjenjuje se riječju: »obrta«.

Članak 24.

U članku 32. riječ: »obrtnica« zamjenjuje se riječju: »obrta«.

Članak 25.

U članku 33. stavku 2. iza riječi: »života« dodaju se riječi: »odnosno do sedme godine djetetova života kada koristi pravo na njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju, a pravo je priznato rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb«.

Članak 26.

U članku 35.b stavku 1. iza riječi: »iz članka 3.« dodaju se riječi: » i članka 5. stavka 2.«.
U stavku 3. iza riječi: »iz članka 5. stavka 1.« dodaju se riječi: » i 2.«.

Članak 27.

U članku 37. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za odjavu obrta obrtnik je dužan priložiti obrtnicu. Obrt se ne može odjaviti unatrag, osim ako je obrtnik ostvario pravo na invalidsku mirovinu pa se prestanak obrta odjavom utvrđuje danom pravomoćnosti rješenja o ostvarivanju prava na invalidsku mirovinu.«

Članak 28.

U članku 38. stavku 1. točki 5. riječi: »ili trgovačko društvo« zamjenjuju se riječima: »ili pravna osoba«.
U točki 6. riječi: »odnosno trgovačko društvo« zamjenjuju se riječima: »odnosno pravna osoba«.
U točki 9. riječi: »izuzev obrtnika s okupiranih područja, dok traju te okolnosti« brišu se.
U točki 12. riječi: »lažnih isprava« zamjenjuju se riječima »nevjerodostojnih isprava«.
Iza točke 14. dodaje se točka 15. koja glasi: »ako nadležni sud donese rješenje o zaključenju stečajnog postupka.«

Članak 29.

U članku 40. stavku 2. riječi: »u trgovačkom društvu« zamjenjuju se riječima: »u pravnoj osobi«.
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»(3) Pod pravnom osobom iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva se: trgovačko društvo, ustanova i zadruga.«
U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječi: »u trgovačkom društvu« zamjenjuju se riječima: »u pravnoj osobi«.

Članak 30.

U članku 42. stavku 1. riječi: »trgovačko društvo« zamjenjuju se riječima: »pravna osoba«.
U stavku 3. riječi: »odnosno obrtnici kojima se priznaju prava koja ovaj Zakon priznaje osobama s položenim majstorskim ispitom« brišu se.
Stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:
»(4) Praktični dio naukovanja mogu izvoditi osobe kojima se priznaju prava koja ovaj Zakon priznaje osobama s položenim majstorskim ispitom te osobe iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika.
»(5) Praktični dio naukovanja mogu izvoditi osobe iz članka 6. stavka 3. i stavka 4. ovoga Zakona ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika i najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja.«
Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6., 7. i 8. koji glase:
»(6) Praktični dio naukovanja mogu izvoditi i osobe koje na dan stupanja na snagu ovog Zakona imaju registriran obrt, odgovarajuću srednju stručnu spremu i najmanje deset godina radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja, ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika.
(7) Praktični dio naukovanja može se izvoditi i u pravnoj osobi, ako pravna osoba zapošljava osobu s položenim majstorskim ispitom ili koja ispunjava uvjete propisane stavkom 4. i 5. ovoga članka.
(8) Ispit kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika polaže se pred komisijom Hrvatske obrtničke komore.«
Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 9., mijenja se i glasi:
»(9) Hrvatska obrtnička komora izdat će dozvolu (licenciju) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja obrtnicima i pravnim osobama koje ispunjavaju uvjete iz stavka 3., 4., 5. i 6. ovoga članka i imaju odgovarajuće opremljenu radionicu za naukovanje u skladu s nastavnim planom i programom u određenom zanimanju. Postupak i način izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja propisuje Hrvatska obrtnička komora.«
Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:
»(10) Nadzor nad izdavanjem dozvola (licencija) obrtnicima i pravnim osobama za izvođenje praktičnog dijela naukovanja i nadzor nad zakonitošću organiziranja i provođenja praktičnog dijela naukovanja koji se izvodi kod obrtnika i u pravnoj osobi provodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo, rad i poduzetništvo.«

Članak 31.

U članku 43. u stavku 2. riječi: » trgovačka društva« zamjenjuju se riječima: »pravne osobe », a riječi: »stavka 5. »zamjenjuju se riječima: »stavka 7.«.

Članak 32.

U članku 44. stavku 1. iza riječi: »obrtniku« dodaju se riječi: »i pravnoj osobi«.
Ispred podstavka 1. dodaje se novi podstavak koji glasi:
» – ako ne ispunjava uvjete iz članka 42. stavka 3., 4., 5., 6. i 7. i članka 43. stavka 1. ovoga Zakona.«
Dosadašnji podstavci 1. i 2. postaju podstavci 2. i 3.

Članak 33.

U članku 46. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Obrtnik i pravna osoba koji primaju na naukovanje naučnika sklapaju s njim, odnosno s njegovim roditeljem ili starateljem ugovor o naukovanju u pisanom obliku.«

Članak 34.

U članku 48. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»(3) Postupak i način polaganja pomoćničkog ispita propisuje ministar nadležan za gospodarstvo, rad i poduzetništvo nakon prethodno pribavljenog mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa.«
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 35.

Članak 50. mijenja se i glasi:
»(1) Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje imaju završenu odgovarajuću srednju stručnu spremu i dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
(2) Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe s neodgovarajućom srednjom stručnom ili srednjom školskom spremom ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
(3) Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe s neodgovarajućom srednjom stručnom ili srednjom školskom spremom i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana, za zanimanje za koje žele polagati majstorski ispit.
(4) Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje imaju završenu nižu stručnu spremu u istom strukovnom području ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje deset godina radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.«

Članak 36.

U članku 52. stavku 3. riječi: »pomoćničkog i« brišu se, a riječ: »te« zamjenjuje se riječju: »i«.

Članak 37.

U članku 54. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Postupak i način osnivanja majstorske škole propisuje ministar nadležan za znanost, obrazovanje i šport nakon prethodno pribavljenog mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo, rad i poduzetništvo.«

Članak 38.

U članku 54.a stavku 1. riječi: »trgovačko društvo« zamjenjuju se riječima: »pravna osoba«, a riječi: »članovi Hrvatske obrtničke komore« brišu se.
U stavku 2. riječi: »trgovačko društvo« zamjenjuju se riječima: »pravnu osobu«.

Članak 39.

Iza članka 54.a dodaje se članak 54.b koji glasi:

»Članak 54. b

(1) Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija i pojedinih njezinih dijelova o stečenom majstorskom zvanju obavlja ministarstvo nadležno za gospodarstvo, rad i poduzetništvo.
(2) Postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija iz stavka 1. ovoga članka pokreće se na zahtjev stranke i vodi se na temelju dokaza o kvalifikaciji za koju se priznavanje traži.
(3) Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije i pojedinih njezinih dijelova o stečenom majstorskom zvanju mora sadržavati:
– ispravu kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku ili ovjerenu presliku,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
– ispravu kojom se dokazuje završeno razdoblje obrazovanja ili položeni ispiti,
– ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje završeno razdoblje obrazovanja ili položeni ispiti,
– ispravu o državljanstvu.
(4) Zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije iz stavka 3. ovoga članka podnosi se ministarstvu nadležnom za gospodarstvo, rad i poduzetništvo.
(5) O zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka ministarstvo nadležno za gospodarstvo, rad i poduzetništvo odlučuje rješenjem.
(6) Protiv rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije i pojedinih njezinih dijelova nije dopuštena žalba, ali može se pokrenuti upravni spor.
(7) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo, rad i poduzetništvo vodi evidenciju i čuva dokumentaciju o provedenim postupcima priznavanja.
(8) Sadržaj i način vođenja evidencije i čuvanja dokumentacije iz stavka 7. ovoga članka propisuje ministar nadležan za gospodarstvo, rad i poduzetništvo.
(9) Visinu naknade za troškove postupka priznavanja, način raspodjele naknade, oslobođenje od plaćanja naknade te druga pitanja postupka propisuje ministar nadležan za gospodarstvo, rad i poduzetništvo.
(10) Školske svjedodžbe i druge javne isprave o stečenoj naobrazbi izdane do 8. listopada 1991. u obrazovnim ustanovama na području bivše SFRJ izjednačene su po pravnoj snazi sa svjedodžbama i drugim javnim ispravama obrazovnih ustanova Republike Hrvatske i ne podliježu postupku priznavanja.«

Članak 40.

Članak 75. mijenja se i glasi:
»Ako se obrt obavlja suprotno obrtnici ili povlastici, te ako se domaća radinost i slobodno zanimanje obavljaju suprotno izdanom odobrenju, nadležni inspektor donijet će rješenje o zabrani obavljanja obrta, domaće radinosti ili sporednog zanimanja i zabranit će upotrebu uređaja i opreme.«

Članak 41.

U članku 77. stavku 1. točki 2. iza riječi: »poslovati« dodaju se riječi: »na način propisan ovim Zakonom«.
Točka 4. mijenja se i glasi:
»4. ako obavlja obrt suprotno obrtnici, povlastici odnosno dozvoli.«
U stavku 1.: »točka 8.« mijenja se u: »točku 10.«, koja glasi:
»10. ako obavlja sezonski obrt u vremenu u kojem nije registriran za sezonsko obavljanje obrta (članak 1.a.).«

Članak 42.

U članku 78. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Novčanom kaznom u visini od 1000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:
1. ako djelatnost obavlja suprotno izdanom odobrenju (članak 1.b).«
Stavak 2. briše se.
Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 2., mijenja se i glasi:
»(2) za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se naplatiti novčana kazna na mjestu izvršenja prekršaja u novčanom iznosu od 500,00 kuna.«

Članak 43.

U članku 79. stavku 1. riječi: »trgovačko društvo« zamjenjuju se riječima: »pravna osoba«.
U stavku 2. riječi: »u trgovačkom društvu« zamjenjuju se riječima: »u pravnoj osobi«.

Članak 44.

Ministar nadležan za gospodarstvo, rad i poduzetništvo dužan je utvrditi liste i donijeti propise iz članka 1.c stavka 5., članka 1.d stavka 2., članka 2.a stavka 2., članka 9. stavka 5. i članka 10. stavka 2. ovoga Zakona u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 45.

U cijelom tekstu Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 77/93., 90/96., 102/98., 64/01. i 71/01.) riječi: »Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za gospodarstvo, rad i poduzetništvo«, riječi: »ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo« riječima: »ministar nadležan za gospodarstvo, rad i poduzetništvo«, riječi: »Fond zdravstvenog i mirovinskog osiguranja« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje«, riječi: »Ministarstvo prosvjete i športa« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za znanost, obrazovanje i šport«, riječi: »ministar prosvjete i športa« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za znanost, obrazovanje i šport«, riječi: »nadležni županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »ured državne uprave u županiji, odnosno ured Grada Zagreba«, riječi: »trgovačko društvo« u riječi: »pravna osoba«, a riječ: »djelatnik« zamjenjuje se riječju: »radnik« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 46.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 311-01/06-01/01
Zagreb, 15. lipnja 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.