Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN 68/2007 (2.7.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

MINISTARSTVO FINANCIJA

2089

Na temelju članka 64. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 177/04) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U članku 13. stavku 2. točki 10. Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 95/05 i 96/06) riječi: »do 400,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do 600,00 kuna«.
U točki 11. riječi: »do 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do 2.500,00 kuna«.
Iza točke 21. dodaje se točka 22. koja glasi:
»22. potpore za novorođenu djecu do visine jedne proračunske jedinice prema posebnom propisu.«

Članak 2.

U članku 14. stavku 2. trećoj rečenici riječi: »računi za utrošeno gorivo ako se putuje osobnim automobilom,« brišu se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/07-01/930
Urbroj: 513-07-21-01/07-1
Zagreb, 27. lipnja 2007.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.