Pravilnik o obavljanju meteorološke službe na pomorskim brodovima

NN 68/2007 (2.7.2007.), Pravilnik o obavljanju meteorološke službe na pomorskim brodovima

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2091

Temeljem članka 143. točke 4. i članka 1021. stavka 1. alineja 12. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04), ministar mora, turizma, prometa i razvitka, donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU METEOROLOŠKE SLUŽBE NA POMORSKIM BRODOVIMA

Članak 1.

Obavljanje meteorološke službe obuhvaća:
a) mjerenja i opažanja pomorskih meteoroloških, oceanografskih elemenata i pojava i onečišćenja mora;
b) vođenje Brodskog meteorološkog dnevnika;
c) predaju rezultata mjerenja i opažanja u propisanom obliku obalnoj radijskoj postaji ili direktno Državnom hidrometeorološkom zavodu – Odjel za pomorsku meteorologiju – Split (u daljnjem tekstu: DHMZ – OPM-Split);
d) dostavu Brodskih meteoroloških dnevnika i Brodskog meteorološkog kontrolnika DHMZ – OPM-Split;
e) prijam i uporabu potrebnih meteoroloških produkata na brodu.

Članak 2.

Brodovi se uključuju u Shemu Svjetske meteorološke organizacije dragovoljnog mjerenja i opažanja na brodovima (u daljnjem tekstu: SDMOB).
Ministar mora, turizma, prometa i razvitka određuje koji će brodovi biti uključeni u SDMOB i u kojem će obimu obavljati meteorološka mjerenja i opažanja na prijedlog ravnatelja DHMZ.
Način pomorskih meteoroloških mjerenja i opažanja na brodovima, njihovo upisivanje u Brodski meteorološki dnevnik, šifriranje izvještaja i njegova predaja obavlja se prema naputku kojeg donosi Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 3.

Brodovi uključeni u SDMOB, s obzirom na opremljenost instrumentima (mjerilima), broj časnika palube i područje plovidbe, razvrstavaju se u tri skupine:
a) Odabrani brodovi su brodovi na kojima je uspostavljena odabrana brodska meteorološka postaja, koji svoje izvještaje predaju kao potpuni izvještaj.
b) Dopunski brodovi su brodovi na kojima je uspostavljena dopunska brodska meteorološka postaja, koji svoje izvještaje predaju kao skraćeni izvještaj.
c) Pomoćni brodovi su brodovi na kojima je uspostavljena pomoćna brodska meteorološka postaja koji svoje izvještaje predaju kao skraćeni izvještaj ili u obliku slobodnog teksta.

Članak 4.

Mjerenja i opažanja na brodovima obuhvaćaju sljedeće elemente:
a) vjetar (smjer i brzina):
b) atmosferski tlak;
c) tendencija tlaka;
d) karakteristika tendencije tlaka;
e) temperatura zraka;
f) temperatura mokrog termometra ili vlaga zraka;
g) površinska temperatura mora;
h) valovi (smjer, visina i period);
i) vidljivost;
j) sadašnje i prošlo vrijeme;
k) količina oblaka;
l) vrsta i visina podnice oblaka;
m) pozicija, kurs i brzina broda;
n) led na moru i/ili zaleđivanje na brodu;
o) posebne pojave (vrlo visoki valovi, jake morske struje, izvještaj o skakavcima i drugo);
p) morske struje i batimetrijska mjerenja;
r) tlak, temperaturu i vlagu zraka, te smjer i brzinu vjetra po visini

Članak 5.

Na odabranim brodovima površinska meteorološka mjerenja i opažanja obuhvaćaju sve točke od a) do o) iz članka 4. ovoga Pravilnika.
Brodovi koji obavljaju i oceanografska (podmorska – program brodovi koji su u mogućnosti – SOOP Ship-of Opportunity Programme (IGOOS) mjerenja uključuju još i točku p) iz članka 4. ovoga Pravilnika.
Brodovi koji obavljaju i visinska mjerenja (visinska mjerenja – Program automatskog visinskog meteorološkog motrenja – ASAPP Automated Shipboard Aerological Programme (ASAP) Panel) uključuju i jedan ili više parametara iz točke r) iz članka 4. ovoga Pravilnika.
Na dopunskim brodovima površinska meteorološka mjerenja i opažanja obuhvaćaju točke a), b), e), od h) do l), n) i o) iz članka 4. ovoga Pravilnika.
Na pomoćnim brodovima površinska meteorološka mjerenja i opažanja obuhvaćaju ograničen broj elemenata iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Odabrani brodovi za površinska mjerenja su opremljeni sljedećim instrumentima:
a) barometrom;
b) psihrometrom;
c) barografom;
d) termometrom za mjerenje temperature mora;
e) anemometrom.

Članak 7.

Dopunski i pomoćni brodovi su obvezno opremljeni barometrom i termometrom za mjerenje temperature zraka, a mogu biti opremljeni i drugim instrumentima iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

DHMZ preporučuje potrebne standardne meteorološke instrumente, njihov tip, kvalitetu i način postavljanja, prateći i primjenjujući razvoj meteorologije.
Troškove nabavke potrebnih standardnih instrumenata i uređaja, postavljanja i održavanja snosi brodar.

Članak 9.

Instrumenti i uređaji koji se koriste za pomorska meteorološka mjerenja i opažanja moraju biti tipno ispitani i ovjereni u skladu s propisima donesenim na temelju Zakona o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Republici Hrvatskoj, Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti i Zakona o normizaciji.
Normizaciju i tipna ispitivanja instrumenata i uređaja za meteorološka mjerenja i opažanja te izdavanja ovjernica obavlja Državni hidrometeorološki zavod na temelju ovlaštenja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

Članak 10.

Svi brodovi uključeni u SDMOB u plovidbi i tijekom obavljanja tehničkih radova (platforma za istraživanja i eksploataciju podmorja) obavljaju meteorološka mjerenja i opažanja u glavnim standardnim terminima: 0000, 0600, 1200 i 1800 UTC. Svi odabrani brodovi kao i dopunski i pomoćni brodovi koje odredi DHZM – OPM-Split u dogovoru s brodarom, meteorološka mjerenja i opažanja u Jadranskom moru obavljaju i u međuterminima: 0300, 0900, 1500 i 2100 UTC.
U nepovoljnim meteorološkim uvjetima, mjerenja i opažanja se obavljaju i kad je brod usidren na otvorenom sidrištu.

Članak 11.

U slučaju nailaska broda na tropski ciklon (tropsku oluju) ili njihov razvoj, vjetar jačine 10 ili više bofora za koji nije primljeno upozorenje o oluji, temperaturu zraka ispod ledišta praćenu vjetrom olujne snage koji uzrokuje opasno nagomilavanje leda na nadgrađima ili opasan led, zapovjednik broda je dužan izvještajem o opasnosti na bilo koji način upozoriti brodove u blizini i nadležno tijelo na kopnu s kojima može stupiti u vezu.

Članak 12.

U slučaju operacija traganja i spašavanja brodovi koji se nalaze u odgovarajućem području, obavljat će meteorološka mjerenja i opažanja u obimu i dinamici prema traženju DHMZ – OPM-Split.

Članak 13.

U slučaju približavanja nepovoljnih meteoroloških prilika, brod koji se zatekne u takvoj situaciji će mjerenja i opažanja obavljati češće, prema traženju DHMZ – OPM-Split.

Članak 14.

Rezultate mjerenja i opažanja brodovi iz članka 3. upisuju u Brodski meteorološki dnevnik ili na odgovarajući magnetni medij, a vremenski izvještaj predaju obalnoj radijskoj postaji ili direktno meteorološkoj službi, što je moguće prije, ali ne kasnije od 12 sati, odnosno u području izuzetno malog broja meteoroloških podataka sa brodova, ne kasnije od 24 sata nakon obavljenog mjerenja i opažanja.
Odašiljanje meteoroloških izvještaja je besplatno kada se izvještaji predaju prema propisima Međunarodne telekomunikacijske udruge odgovarajućim obalnim radijskim postajama na propisan način.

Članak 15.

Pomorski meteorološki instruktor (u daljnjem tekstu: instruktor) nadzire meteorološki rad na brodu i pruža potrebne instrukcije o obavljanju meteoroloških mjerenja i opažanja, vođenju Brodskog meteorološkog dnevnika i predaji izvještaja. Instruktor kontrolira meteorološke instrumente te osigurava naputak za obavljanje meteoroloških mjerenja i opažanja.
Instruktor pregledava korištenje meteoroloških informacija na brodu, pruža potrebne instrukcije s tim u svezi, opskrbljuje brod s najnovijom prognozom vremena i ako je potrebno daje brodu potrebne klimatološke i druge stručne informacije.
Ukoliko posjeta instruktora nije moguća, brod može putem nekog telekomunikacijskog sustava zatražiti stručnu pomoć (specijaliziranu prognostičku ili klimatološku informaciju ili kontrolu barometra).

Članak 16.

Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbama ovoga Pravilnika obavljaju inspektori sigurnosti plovidbe Ministarstva i lučkih kapetanija i drugi stručni djelatnici Ministarstva i lučkih kapetanija u okviru posebnog ovlaštenja.

Članak 17.

Ako brod iz članka 3. ne pristane u luku u kojoj postoji organizirana pomorska meteorološka služba, ispunjeni listovi Brodskog meteorološkog dnevnika odnosno magnetni medij s podacima dostavljaju se pomorskoj meteorološkoj službi putem pošte nakon završetka svakog tromjesečja.
Zajedno s Brodskim meteorološkim dnevnicima odnosno magnetnim medijem s podacima dostavlja se i ispunjeni primjerak Brodskog meteorološkog kontrolnika.

Članak 18.

Ako je brod iz članka 3. ovoga Pravilnika propao, prodan ili se trajno povuče iz plovidbe, brodar o tome odmah izvještava pomorsku meteorološku službu, a ispunjeni listovi brodskog meteorološkog dnevnika ili odgovarajući magnetni medij s podacima, zajedno s primjerkom Brodskog meteorološkog kontrolnika dostavljaju se odmah DHMZ – OPM-Split.

Članak 19.

Brodar je dužan DHMZ – OPM-Split dostaviti sve tražene podatke o brodu koji je uključen u SDMOB.

Članak 20.

Brodove iz članka 3. ovoga Pravilnika Ministarstvo uvodi u Hrvatski popis odabranih, dopunskih i pomoćnih brodova, a podatke o njima dostavlja DHMZ – OPM-Split koji o tome izvješćuje Svjetsku meteorološku organizaciju za izradu Međunarodnog popisa odabranih, dopunskih i pomoćnih brodova.

Članak 21.

Brodovi su dužni raspolagati najnovijim pomorskim meteorološkim prognostičkim izvještajima, meteorološkim produktima i pomagalima značajnim za sigurnost plovidbe.

Članak 22.

Ministar mora, turizma, prometa i razvitka uz suglasnost ravnatelja DHMZ, u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, donijet će:
1. Naputak iz članka 2. ovoga Pravilnika;
2. Naputak o sadržaju i načinu vođenja popisa iz članka 20. ovoga Pravilnika.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-02/17
Urbroj: 530-04-07-2
Zagreb, 12. lipnja 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.