Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništ­vu Republike Hrvatske, u svrhu obavljanju turističke djelatnosti

NN 69/2007 (4.7.2007.), Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništ­vu Republike Hrvatske, u svrhu obavljanju turističke djelatnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2109

Na temelju članka 10. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/003 i 30/2004) i članka 57. stavka 3. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br.140/2005 i 82/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. lipnja 2007. godine donijela

UREDBU

O POSTUPKU I MJERILIMA ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI U ŠUMI ILI NA ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, U SVRHU OBAVLJANJA TURISTIČKE DJELATNOSTI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju postupak i mjerila za osnivanje prava služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: osnivanje služnosti), u svrhu obavljanja turističke djelatnosti.
Pod pojmom turističke djelatnosti iz ove Uredbe smatraju se sve djelatnosti koje su propisane posebnim propisima iz područja turizma.

Članak 2.

Osnivanje služnosti u svrhu obavljanja turističke djelatnosti je pravo kojim se šuma ili šumsko zemljište daje na korištenje ovlaštenicima služnosti.
Ovlaštenici prava služnosti mogu biti pravne i fizičke osobe (obrtnici), ovlaštene za obavljanje turističkih djelatnosti po posebnim propisima.

Članak 3.

Osnivanje služnosti u svrhu obavljanja turističke djelatnosti može se odobriti za:
1. uređenje i korištenje površina koje su u širem obuhvatu turističkih zona;
2. uređenje i korištenje (obilježenog ili neobilježenog) prostora za kampiranje;
3. uređenje i korištenje površina za ostale djelatnosti koje služe u svrhu obogaćivanja turističke ponude (paintball-borilišta, površine za adrenalinski park, ograđene ili neograđene površine za jahanje konja u turističke svrhe, površine za razne turističke manifestacije i sl.).
Uređenje i korištenje površina iz točaka 1. – 3. ovoga članka odnosi se samo na uređenje prostora, a ne obuhvaća izgradnju turističkih objekata.

MJERILA ZA OSNIVANJE SLUŽNOSTI

Članak 4.

Služnost u svrhu pružanja usluga u turizmu ne može se osnovati:
– u sastojinama I. i II. dobnog razreda, u plantažama brzorastućih vrsta drveća, u sastojinama koje su u fazi oplodnih sječa te u sastojinama koje su zahvaćene sušenjem ili su lošeg zdravstvenog stanja;
– u sastojinama ili na šumskom zemljištu koje je šumskogospodarskim planovima predviđeno za pošumljavanje;
– na šumskom zemljištu na kojem je već ranije odobrena služ­nost, zakup ili neki drugi oblik raspolaganja i korištenja šumskog zemljišta prema Zakonu o šumama;
– u šumama s ograničenim gospodarenjem;
– u zaštitnim šumama;
– u sjemenskim sastojinama;
– u šumama namijenjenim za znanstvena istraživanja ili nastavu;
– u šumama za potrebe obrane Republike Hrvatske, te za potrebe utvrđene posebnim propisima.
U šumama unutar zaštićenih područja ili prirodnih vrijednosti služnost se može osnovati samo uz suglasnost ministarstva zaduženog za zaštitu prirode.

Članak 5.

Služnost u svrhu pružanja usluga u turizmu osniva se na razdoblje određeno ugovorom.

PRIJEDLOG ZA OSNIVANJE SLUŽNOSTI I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Članak 6.

Prijedlog za osnivanje služnosti podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) nakon objavljenog javnog poziva. Ministarstvu se prilaže dokumentacija propisana ovom Uredbom.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (u daljnjem tekstu: ministar) imenuje Stručno povjerenstvo koje razmatra zahtjeve (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) i dostav­lja prijedlog izbora ovlaštenika Povjerenstvu za imovinu Republike Hrvatske.
Stručno povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana, od kojih je jedan pravne struke, a Stručno povjerenstvo se sastoji od stručnih djelatnika Ministarstva, ministarstva nadležnog za prostorno uređenje i graditeljstvo i ministarstva nadležnog za turizam.
Predsjednik i dva člana Stručnog povjerenstva imenuju se iz redova stručnih djelatnika Ministarstva, jedan član (stručni djelatnik) imenuje se na prijedlog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje i graditeljstvo, a jedan član (stručni djelatnik) na prijedlog ministarstva nadležnog za turizam.

Članak 7.

Prijedlog za osnivanje služnosti mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
– naziv i sjedište podnositelja zahtjeva;
– izvod iz sudskog ili obrtnog registra;
– dokaze o zadovoljavanju uvjeta za obavljanje turističke djelat­nosti prema posebnim propisima iz područja turizma;
– program ulaganja i iznos ulaganja;
– posebne uvjete trgovačkog društva »Hrvatske šume« d.o.o. (u daljnjem tekstu: Trgovačko društvo);
– podatak o statusu i namjeni zemljišta prema važećem prostornom planu;
– skicu situacije u vidu kopije katastarskog plana sa točno određenom nekretninom i površinom za traženu služnost;
– za pravne osobe, dokaz o bonitetu (BON 1 i SOL 2);
– potvrdu nadležnog tijela da za predmetnu nekretninu nije podnesen zahtjev za povrat temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narod­ne novine«, br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02);
– prijavu poreza na dohodak za prethodnu godinu;
– potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi;
– drugu dokumentaciju, ako ju Stručno povjerenstvo zatraži.

Članak 8.

Ako su za istu nekretninu podnesena dva ili više prijedloga za služnost, kriteriji za odabir najboljeg ponuditelja su:
– veći iznos ulaganja,
– kvalitetniji program ulaganja,
– kvalitetniji program sa stajališta zaštite okoliša.
Prednost za osnivanje služnosti, u slučajevima ako je više ponuditelja zadovoljilo zadane kriterije, ima ponuđač:
– koji je do sada koristio iste površine za iste namjene (pod uvjetom da ih je koristio onako kako je određeno ugovorom i namjenom),
– koji već pruža usluge u turizmu na katastarskim česticama/parcelama na graničnom prostoru, a programom ulaganja namjerava proširiti postojeću ponudu u turizmu u okviru jedinstvene funkcionalne cjeline,
– sa boljim bonitetom.

ODLUKA O SLUŽNOSTI

Članak 9.

Stručno povjerenstvo dostavlja prijedlog izbora ovlaštenika i dokumentaciju Povjerenstvu za imovinu Vlade Republike Hrvatske koje donosi Odluku o osnivanju služnosti u svrhu obavljanja turističke djelatnosti.

NAKNADA ZA OSNIVANJE SLUŽNOSTI I UGOVOR O SLUŽNOSTI

Članak 10.

Iznos naknade za osnivanje služnosti određuje se prema poseb­nom propisu kojim se obračunava naknada za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu.

Članak 11.

Naknada se uplaćuje na žiroračun Trgovačkog društva.

Članak 12.

Ministar i ovlaštenik prava služnosti će temeljem Odluke iz članka 9. ove Uredbe sklopiti ugovor o služnosti.
Ugovorom o služnosti definira se način plaćanja naknade i način uvođenja u posjed.

UVOĐENJE U POSJED I NADZOR

Članak 13.

Trgovačko društvo temeljem sklopljenog ugovora o služnosti, uvodi u posjed predmetnih nekretnina ovlaštenika prava služnosti.
Trgovačko društvo dužno je sačiniti zapisnik o uvođenju u posjed kojeg potpisuju obje strane.

Članak 14.

Nadzor nad provođenjem ugovora o služnosti provodi Ministarstvo.

Članak 15.

Ovlaštenik prava služnosti se obvezuje da u skladu s programom ulaganja privede zemljište namjeni u roku koji će se definirati ugovorom o služnosti.
Ukoliko ovlaštenik prava služnosti ne izvršava obveze preuzete ugovorom o služnosti, ministar će raskinuti ugovor bez obveze na povrat uloženih sredstava i naknadu štete.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Površine koje su do dana donošenja ove Uredbe bile uređene i korištene u svrhu obavljanja turističke djelatnosti mogu se i dalje koristiti pod istim uvjetima kao i prije ove Uredbe, do isteka pravovaljanog Ugovora.

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 946-01/07-02/01
Urbroj: 5030106-07-1
Zagreb, 28. lipnja 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.