Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN 71/2007 (9.7.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

HRVATSKI SABOR

 

2183

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. lipnja 2007. godine.
 

Klasa: 011-01/07-01/61
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 27. lipnja 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA
 

Članak 1.
 

U Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 49/99., 63/00., 103/03. i 177/04.) u članku 1. iza riječi: »osiguranika« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »te osnivanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.« brišu se.
 

Članak 2.
 

U članku 2. iza točke 7. dodaju se nove točke 8. i 9. koje glase:

»8. osobni račun – račun otvoren na ime člana fonda u odabranom mirovinskom fondu, na kojem se knjiže uplaćeni doprinosi i sve promjene osobne imovine člana fonda tijekom razdoblja individualne kapitalizirane štednje,

9. privremeni račun – račun otvoren za prosljeđivanje sredstava nepovezanih uplata i uplata koje nakon povezivanja nije moguće proslijediti u obvezne fondove,«.

Dosadašnje točke 8. do 12. postaju točke 10. do 14.

U dosadašnjoj točki 13., koja postaje točka 15., u podstavcima 1., 2. i 3. brojka: »5%« zamjenjuje se brojkom: »10%« i na kraju svakog podstavka iza zareza dodaju se riječi: »do trećeg stupnja povezanosti po vertikalnoj liniji posjedovanja dionica, vlasničkih udjela, odnosno prava u odlučivanju,«.

U podstavku 2. iza riječi: »svaki subjekt« dodaju se riječi: »osim Republike Hrvatske«.

Iza točke 15. dodaje se nova točka 16. koja glasi:

»16. pojam povezanosti definiran u točki 15. ovoga članka znači povezanost prvog i drugog subjekta, zatim povezanost drugog i trećeg subjekta te povezanost trećeg i četvrtog subjekta. Povezanost četvrtog subjekta s bilo kojim daljnjim subjektom ne smatra se povezanom osobom s prvim subjektom,«.

Dosadašnje točke 14. i 15. postaju točke 17. i 18.

Iza točke 18. dodaju se točke 19., 20., 21. i 22. koje glase:

»19. država članica – znači državu članicu Europske unije,

20. osoba države članice – znači fizičku osobu koja ima prebivalište na području države članice ili pravnu osobu čije je sjedište na području države članice,

21. dobrovoljno mirovinsko društvo u državi članici – znači instituciju, bez obzira na pravni oblik, koja posjeduje odobrenje nad­ležnog nadzornog tijela države članice i posluje na temelju prikupljanja mirovinskih doprinosa i koja je neovisna o tvrtki poslodavca pokrovitelja ili udruga samostalnih djelatnosti,

22. dobrovoljni mirovinski fond u državi članici – znači dobrovoljni zatvoreni mirovinski fond koji osniva pokrovitelj – osoba države članice i kojim upravlja dobrovoljno mirovinsko društvo države članice.«

Dosadašnja točka 16., koja postaje točka 23., mijenja se i glasi:

»23. Agencija – znači »Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.«

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U odnosu na dobrovoljne zatvorene mirovinske fondove izrazi u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:

1. dodatni mirovinski sustav – znači svako dobrovoljno mirovinsko (strukovno) osiguranje uspostavljeno u skladu s ovim Zakonom sa svrhom da osigura dodatnu mirovinu radnicima zaposlenim kod poslodavca, članovima sindikata ili članovima udruge samostalne djelatnosti,

2. dodatna mirovina – znači starosnu mirovinu ili invalidsku i obiteljsku mirovinu, a koje su predviđene pravilima dodatnog mirovinskog osiguranja uspostavljenog prema ovom Zakonu, sa svrhom da upotpuni davanja koja se ostvaruju iz obveznog mirovinskog osiguranja,

3. pravo na mirovinu – znači svako davanje na koje član fonda ili drugi korisnik ima pravo na temelju pravila dodatnog mirovinskog osiguranja, odnosno ovoga Zakona,

4. ostvareno pravo na mirovinu – znači svako pravo na davanje koje je ostvareno nakon ispunjavanja uvjeta prema pravilima dodatnog mirovinskog osiguranja, odnosno ovoga Zakona,

5. doprinos – znači svaku uplatu u dodatno mirovinsko osiguranje od strane radnika, njegovog poslodavca ili drugog pokrovitelja,

6. izaslani radnik – znači osobu koja je upućena na rad u drugu državu članicu i na koju se nastavno primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo o mirovinskom osiguranju za vrijeme rada u odnosnoj državi.«


Članak 3.
 

U članku 6. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Dobrovoljno mirovinsko društvo može osnovati i upravljati s više dobrovoljnih mirovinskih fondova.

(4) Zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondom osnovanim za potrebe poslodavca, članova sindikata ili članova udruge samostalnih djelatnosti može upravljati dobrovoljno mirovinsko društvo države članice.

(5) Dobrovoljno mirovinsko društvo može upravljati zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondom osnovanim za potrebe pokrovitelja osoba država članica (poslodavaca, udruga samostalnih djelatnosti) uz prethodnu suglasnost Agencije.«


Članak 4.
 

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Tijela mirovinskog društva su: uprava, nadzorni odbor i skupština.

(2) Uprava obveznog mirovinskog društva mora imati najmanje dva člana koji zajedno zastupaju i predstavljaju mirovinsko društvo. Predsjednik uprave imenuje se iz redova članova uprave.

(3) Jedan od članova uprave obveznog mirovinskog društva, odnosno prokurist ne smije biti ovlašten za samostalno zastupanje mirovinskog društva.

(4) Član uprave ili nadzornog odbora mirovinskog društva mora biti osoba koja zadovoljava uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima i koja zadovoljava sljedeće uvjete:

– da ima visoku stručnu spremu,

– da ima stručno znanje potrebno za upravljanje mirovinskim društvom i iskustvo u upravljanju tvrtkama slične veličine i vrste poslovanja.

(5) Član uprave mirovinskog društva može biti samo ona osoba koja ima obveznu izobrazbu i položeni ispit za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima ili neki drugi međunarodno priznati stručni ispit iz područja upravljanja investicijama koji odobri Agencija.

(6) Trajanje i program izobrazbe, uvjeti i važenje licencije ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima propisuje Agencija.

(7) Svi članovi uprave moraju biti zaposleni u mirovinskom društvu u punom radnom vremenu.

(8) Agencija će oduzeti licencije članu uprave mirovinskog društva na određeno ili neodređeno vrijeme zbog očite povrede ovoga Zakona i upravljanja mirovinskim fondom protivno načelima ovoga Zakona.

(9) Protiv rješenja Agencije žalba nije dopuštena a protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

(10) Osim članova uprave iz stavka 7. ovoga članka, u mirovinskom društvu moraju biti zaposleni analitičar i računovođa, koji mogu ujedno biti i članovi uprave mirovinskog društva.

(11) Mirovinsko društvo mora imati računovodstveni odjel i voditi računovodstvo mirovinskih fondova kojima upravlja u skladu s propisima o računovodstvu.«
 

Članak 5.
 

U članku 15. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., brojke: »1., 2. i 3.« zamjenjuju se brojkama: »1. i 2.«


Članak 6.
 

U članku 21. točki 3. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«.
 

Članak 7.
 

U članku 27. stavku 1. točki 4. iza riječi: »članova« dodaje se riječ: »obveznog«.
 

Članak 8.
 

Iza članka 27. dodaje se članak 27.a koji glasi:
 

»Članak 27.a

 

Svaka promjena u temeljnom kapitalu i statusu mirovinskog društva, prije upisa u sudski registar, mora imati prethodnu suglasnost Agencije.«


Članak 9.
 

U članku 31. točki 2. na kraju rečenice zarez se zamjenjuje točkom.

Točka 3. briše se.
 

Članak 10.
 

Članak 36. briše se.
 

Članak 11.
 

U članku 39. stavku 1. točke 3. i 4. brišu se.

Dosadašnje točke 5. do 7. postaju točke 3. do 5.
 

Članak 12.
 

U članku 40. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Osiguranici iz stavka 1. i 2. ovoga članka obveznici su doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za koje obvezu plaćanja izvršavaju obveznici utvrđeni zakonom.«


Članak 13.
 

U članku 43. stavku 1. na kraju teksta dodaje se rečenica koja glasi: »Obvezni fond može se promijeniti protekom pet radnih dana od prethodnog izbora obveznog fonda. Promjena se ne može obaviti nakon izbora mirovinskog osiguravajućeg društva.«

U stavku 2. riječi: »bivši fond« zamjenjuju se riječima: »Središ­nji registar osiguranika«, a na kraju odredbe točka se briše i dodaju riječi: »i proslijediti je na račun bivšeg obveznog mirovinskog društva.«
 

Članak 14.
 

U članku 44. stavku 1. riječi: »Na dan mijenjanja članstva,« zamjenjuju se riječima: »Mijenjanjem članstva«.


Članak 15.
 

U članku 47. stavku 3. iza riječi: »pridodani staž«, zarez se briše i dodaju se riječi: »i staž koji se dodaje za izračun mirovine,«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ako kod člana obveznog fonda nastane invalidnost s pravom na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad, član fonda može ostvariti pravo na mirovinu samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti, a sredstva kapitaliziranih doprinosa ostaju na osobnom računu člana fonda, dok član ne ostvari pravo na prijevremenu starosnu, starosnu ili invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad.«


Članak 16.
 

U članku 48. stavku 3. iza riječi: »pridodani staž«, zarez se briše i dodaju se riječi: »i staž koji se dodaje za izračun mirovine,«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Nakon smrti korisnika mirovine, mirovina koja je u dijelu ili u cijelosti bila određena kao osnovna mirovina, u slučaju ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu, obiteljska mirovina se određuje primjenom mirovinskog faktora prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju.

(5) Ako je član obveznog fonda korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti umro, a u trenutku smrti je bio zaposlen, odnosno obavljao djelatnost na temelju koje je bio obvez­no osiguran, članovi obitelji mogu ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu pod istim uvjetima kao i nakon smrti osiguranika.

(6) Ako je član obveznog fonda korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad umro, a u trenutku smrti nije bio zaposlen, odnosno nije obavljao djelatnost na temelju koje bi bio obvezno osiguran, članovi obitelji mogu ostvariti obiteljsku mirovinu kao i nakon smrti korisnika mirovine samo iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, a sredstva s osobnog računa putem Središnjeg registra osiguranika prenose se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.«
 

Članak 17.
 

U članku 49. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako član obveznog fonda umre prije ostvarivanja prava na mirovinu koju bi ostvario pod povoljnijim uvjetima od uvjeta utvrđenih Zakonom o mirovinskom osiguranju, ili bi se mirovina odredila na povoljniji način od utvrđenog tim Zakonom, ili u slučaju ostvarenog staža osiguranja s povećanim trajanjem i ako su sredstva s osobnog računa člana obveznog fonda naslijeđena, a član obitelji naknadno stekne pravo na obiteljsku mirovinu u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti, obiteljska mirovina može se ostvariti samo u tom osiguranju. Dio mirovine koji pripada za staž osiguranja ostvaren nakon početka primjene obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, za pridodani staž i staž koji se dodaje za izračun mirovine, određuje se u visini od 75% od mirovine koja bi se ostvarila da je umrli član obveznog fonda bio osiguranik samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti.«


Članak 18.
 

U članku 50. stavku 1. u drugoj rečenici iza riječi: »člana« riječ: »obveznog« zamjenjuje se s riječi: »mirovinskog«, a u trećoj rečenici iza riječi: »računu« dodaju se riječi: »člana obveznog fonda«.
 

Članak 19.
 

U članku 52. stavku 2. iza riječi: »jedinice« dodaju se riječi: »obveznoga mirovinskog fonda«.
 

Članak 20.
 

U članku 53. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Izračune iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavlja mirovinsko društvo, a potvrđuje banka skrbnik.«

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Mirovinsko društvo dužno je na svaki dan vrednovanja o vrijednosti obračunske jedinice izvijestiti Središnji registar osiguranika.

(5) Mirovinsko društvo je odgovorno za točnost izračuna iz stavka 1. i 2. ovoga članka.«
 

Članak 21.
 

U članku 55. stavku 2. točki 2. riječi: »datum kada« zamjenjuju se riječima: »rok u kojem«, a iza riječi: »Agenciju« dodaju riječi: »i Središnji registar osiguranika«.
 

Članak 22.
 

U članku 56. stavku 4. riječi: »kretanju troškova života u prethodnoj godini« zamjenjuju se riječima: »indeksu potrošačkih cijena u prethodnoj godini na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku.«
 

Članak 23.
 

Članak 58. mijenja se i glasi:

»(1) Svakom članu obveznog mirovinskog fonda jamči se prinos mirovinskog fonda u visini referentnog prinosa, utvrđenog od strane Agencije, umanjenog za šest postotnih bodova.

(2) Ako je godišnji prinos obveznoga mirovinskog fonda kroz razdoblje od prethodne tri kalendarske godine manji od zajamčenog prinosa prema stavku 1. ovoga članka, mirovinsko društvo uplatit će razliku mirovinskom fondu do zajamčenog prinosa iz jamstvenog pologa i sredstava mirovinskog društva. Kao garancija za zajamčeni prinos iz stavka 1. ovoga članka, a koji pada na teret sredstava mirovinskog društva, osnovat će se posebni garancijski fond. Agencija će posebnim pravilnikom propisati otvaranje, vođenje, način obračuna, obvezu uplate i rokove uplate u garancijski fond.

(3) Izračun zajamčenog prinosa prema ovom članku obavlja se u siječnju svake godine za prethodnu kalendarsku godinu na način i u roku utvrđenom propisom Agencije.«
 

Članak 24.
 

U članku 59. stavku 2. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »te o sadržaju, rokovima izrade i dostave, kao i objavu financijskih izvješća mirovinskih društava i fondova.«
 

Članak 25.
 

U članku 65. stavku 1. iza riječi: »pravo, o« riječ: »obveznom« zamjenjuje se riječju: »mirovinskom«.
 

Članak 26.
 

U članku 66. stavku 1. iza riječi: »u jednom« riječi: »obveznom fondu i da postane članom obveznog fonda« zamjenjuju se riječima: »mirovinskom fondu i da postane članom mirovinskog fonda«.
 

Članak 27.
 

Iza članka 66. dodaje se članak 66.a koji glasi:

»Članak 66.a

U marketing mirovinskih fondova ne spadaju:

1. kratke, isključivo činjenične objave na radiju, televiziji, tiskovinama ili elektroničkim medijima koje se odnose na mirovinsko društvo i mirovinski fond,

2. dopisi i pisane pošiljke pojedinačno naslovljenim trećim osobama o njihovim posebnim zahtjevima koji ne potpadaju pod masovno oglašavanje poštom,

3. poslovna i financijska izvješća mirovinskog društva i fonda.«
 

Članak 28.
 

U članku 67. iza riječi: »usluge« riječ: »obveznih« briše se.
 

Članak 29.
 

U članku 68. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Imovina mirovinskog fonda može se ulagati u skladu s odredbama ovoga Zakona sa svrhom povećanja ukupnog prinosa od ulaganja isključivo u korist članova mirovinskog fonda, uz uvažavanje sljedećih načela:

– sigurnosti, razboritosti i opreza,

– lojalnosti,

– skrbi,

– smanjivanja rizika raspršenošću ulaganja,

– zakonitosti,

– održavanja odgovarajuće likvidnosti i

– zabrane sukoba interesa.«

Članak 30.

Iza članka 68. dodaje se članak 68.a koji glasi:

 

»Članak 68.a

 

(1) Društvo za upravljanje zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondovima obvezno je izraditi pisanu izjavu o načelima ulaganja te istu revidirati najmanje svake tri godine ili odmah po nastanku značajnih promjena u načelima ulaganja.

(2) Pisana izjava o načelima ulaganja sadrži najmanje:

1. metodu za mjerenje rizika investiranja,

2. implementirane procese za upravljanje rizicima,

3. strategiju alokacije imovine s obzirom na vrstu i trajnost mirovinskih obveza.«
 

Članak 31.
 

Članak 69. mijenja se i glasi:

»(1) Imovina mirovinskog fonda može se ulagati u sljedeće oblike imovine:

1. vrijednosne papire čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, država članica, odnosno država članica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD) te Hrvatska narodna banka i središnje banke tih država članica, odnosno država članica OECD-a,

2. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire za koje jamči Republika Hrvatska, država članica, odnosno država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka i središnje banke tih država članica, odnosno država članica OECD-a,

3. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, državi članici, odnosno državi članici OECD-a,

4. obveznice i druge dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj, državi članici, odnosno državi članici OECD-a, ako je njihov izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici, odnosno državi članici OECD-a,

5. dionice kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj, državi članici, odnosno državi članici OECD-a, ako je njihov izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici, odnosno državi članici OECD-a,

6. udjele otvorenih investicijskih fondova koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, državi članici odnosno državi članici OECD-a,

7. dionice zatvorenih investicijskih fondova koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, državi članici odnosno državi članici OECD-a,

8. ulaganja u depozite, potvrde o ulozima ili repo poslove kod banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici, odnosno državi članici OECD-a,

9. sredstva na poslovnom računu mirovinskog fonda.

(2) Imovina mirovinskog fonda može se ulagati i u druge oblike imovine koje s obzirom na sigurnost, isplativost i tržišnost odredi Agencija i za te oblike ulaganja odredi ograničenja.«


Članak 32.
 

Iza članka 69. dodaju se članci 69.a, 69.b i 69.c koji glase:
 

»Članak 69.a
 

(1)Imovina mirovinskih fondova može se ulagati u vrijednos­ne papire iz članka 69. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona bez ograničenja.

(2)Ulaganja imovine mirovinskih fondova ne smiju prelaziti sljedeća ograničenja:

1. ulaganja u vrijednosne papire iz članka 69. stavka 1. točke 3. i 4. ovoga Zakona zajedno ne smiju prelaziti 30% imovine mirovinskog fonda,

2. ulaganja u dionice iz članka 69. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona zajedno ne smiju prelaziti 30% imovine mirovinskog fonda,

3. ulaganja u udjele otvorenih i dionice zatvorenih investicijskih fondova iz članka 69. stavka 1. točke 6. i 7. ovoga Zakona istog izdavatelja ne smiju prelaziti 5%, a zajedno 30% imovine mirovinskog fonda,

4. ulaganja u depozite, potvrde o ulozima ili repo poslove iz članka 69. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona jednom zajmoprimcu ne smiju prelaziti 2,5%, a zajedno ne smiju prelaziti 20% imovine mirovinskog fonda,

5. ulaganja u sredstva iz članka 69. stavka 1. točke 9. ovoga Zakona zajedno ne smiju prelaziti 5% imovine mirovinskog fonda.

(3) Agencija propisuje ograničenja ulaganja u pojedine oblike imovine mirovinskog fonda uzimajući u obzir bonitet vrijednosnog papira, njegovog izdavatelja, države članice sjedišta izdavatelja odnosno države članice na čijem se organiziranom tržištu trguje vrijed­nosnim papirom.

(4) Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka, u slučaju značajnog poremećaja na tržištu vrijednosnih papira koji bi ugrožavao vrijednost imovine mirovinskog fonda, Agencija uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske može zabraniti ili ograničiti ulaganja u pojedine oblike imovine.

 

Članak 69.b

 

(1) Imovina mirovinskog fonda mora se ulagati na način da bude usklađena zbog rizika i eventualnih gubitaka zbog promjene kamatnih stopa, tečajeva stranih valuta, odnosno drugih tržišnih rizika s obvezama mirovinskog fonda.

(2) Imovina mirovinskog fonda mora se ulagati na način da se uzima u obzir dospijeće obveza mirovinskog fonda.

(3) Imovina mirovinskog fonda mora se ulagati na način da bude valutno usklađena s obvezama mirovinskog fonda, s tim da se najviše 30% imovine mirovinskog fonda može ulagati u imovinu koja je nominirana na valutu različitu od valute na koju glase obveze mirovinskog fonda.

Članak 69.c

(1) Kod ulaganja imovine mirovinskih fondova mogu se upotrebljavati terminski ugovori, opcije i ostali izvedeni financijski instrumenti samo radi zaštite imovine mirovinskog fonda uz uvjet da ukupna izloženost ne smije biti veća od neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda.

(2) Društvo za upravljanje mirovinskim fondom dužno je o upotrebi izvedenih financijskih instrumenata obavještavati Agenciju.«

 

Članak 33.

 

Članak 71. briše se.

 

Članak 34.

 

U članku 73. stavku 1. iza podstavka 2. dodaje se podstavak koji glasi:

»– prelaska u nižu kotaciju na burzi ili izlaska iz organiziranog tržišta,«.

 

Članak 35.

 

U članku 74. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Neovisno o stavku 1. ovoga članka mirovinsko društvo može s povezanim osobama poduzimati transakcije i poslove utvrđene stavkom 1. ovoga članka uz uvjet da o takvim transakcijama obavijesti Agenciju.

(3) Agencija može, kada to smatra potrebnim, a posebno radi zaštite imovinskih interesa članova mirovinskog fonda, zabraniti transakcije mirovinskom društvu uz posredovanje povezane osobe, na određeno vrijeme ili trajno na neodređeno vrijeme.«

 

Članak 36.

 

Iza članka 74. dodaje se članak 74.a koji glasi:

»Članak 74.a

(1) Mirovinsko društvo ne može bez prethodne suglasnosti Agencije sklapati ugovore o zajedničkom financijskom djelovanju sa svojim osnivačem, povezanim osobama osnivača, financijskom grupom, koncernom ili holdingom osnivača.

(2) Ugovori sklopljeni bez prethodne suglasnosti Agencije su ništavni.«

 

Članak 37.
 

U članku 79. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Dobrovoljno mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondom može izabrati banku skrbnika čije je sjedište u državi članici.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
 

Članak 38.
 

U članku 81. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Banka skrbnik je dužna imovinu mirovinskog fonda evidentirati i voditi na posebnim računima u svojim knjigama.«


Članak 39.
 

U članku 86. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Središnji registar osiguranika obavlja poslove:

– prikupljanja i kontrole podataka po osiguranicima za obvezna mirovinska osiguranja,

– evidentiranja uplaćenih doprinosa od obveznika plaćanja i njihovo povezivanje s pripadajućim podacima o obračunatim doprinosima,

– prosljeđivanja sredstava zakonskim primateljima,

– obračunavanja naknada i njihovog prosljeđivanja u obvezno mirovinsko društvo,

– preračunavanja uplaćenih doprinosa u obračunske jedinice,

– vođenja osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova,

– vođenja privremenog računa,

– davanja suglasnosti za povrat/preknjiženje sredstava,

– izrade statističkih i drugih izvješća o članstvu te o obračunanim, plaćenim i raspoređenim doprinosima za potrebe Agencije, mirovinskih društava i banaka skrbnika,

– izvješćivanja obveznika obračunavanja doprinosa, na njihov zahtjev, o osiguranicima iz članka 40. stavka 2. ovoga Zakona koji su se po svom izboru osigurali na temelju individualne kapitalizirane štednje u obveznom mirovinskom fondu,

– druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom.«
 

Članak 40.
 

U članku 88. stavku 2. točka 4. briše se.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 4.


Članak 41.
 

Članak 89. briše se.


Članak 42.
 

U članku 94. stavku 1. točki 3. brojka: »5 %« zamjenjuje se brojkom: »10 %«.
 

Članak 43.
 

U članku 104. stavku 2. iza riječi: »davanje« umjesto zareza stavlja se točka a riječi: »u skladu s posebnim mirovinskim programom.« brišu se.


Članak 44.
 

U glavi XV. u naslovu riječi: »i programi« brišu se.
 

Članak 45.
 

U članku 105. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Dobrovoljni mirovinski fond može biti fond otvorene naravi (otvoreni mirovinski fond) u kojem slučaju prihvaća zahtjeve za članstvo od bilo koje osobe koja ima interes za učlanjenje u otvoreni mirovinski fond.

(5) Dobrovoljni mirovinski fond može biti i zatvorene naravi (zatvoreni mirovinski fond), u kojem slučaju prihvaća zahtjeve za članstvo od osoba koje su zaposlene kod poslodavaca, ili su članovi sindikata ili članovi udruge samostalnih djelatnosti.«


Članak 46.
 

U dosadašnjem članku 107., koji postaje članak 106., u stavku 1. riječi: »na temelju dobrovoljnog mirovinskog programa koji nudi mirovinsko osiguravajuće društvo« brišu se.
 

Članak 47.
 

Iza članka 106. dodaje se podnaslov »a) Otvoreni mirovinski fondovi«.
 

Članak 48.
 

U dosadašnjem članku 106. koji postaje članak 107., u stavku 1. i 2. riječi: »dobrovoljni mirovinski fond« zamjenjuju se riječima: »otvoreni mirovinski fond« u odgovarajućem padežu.
 

Članak 49.
 

Članak 108. mijenja se i glasi:

»(1) Otvoreni mirovinski fond može osnovati dobrovoljno mirovinsko društvo.

(2) Otvorenim mirovinskim fondom upravlja dobrovoljno mirovinsko društvo u skladu s odredbama ovoga Zakona.«

Članak 50.
 

Članak 109. mijenja se i glasi:

»(1) Članstvo u otvorenom mirovinskom fondu uspostavlja se zaključivanjem ugovora s odabranim dobrovoljnim mirovinskim društvom i otvaranjem osobnog računa u otvorenom mirovinskom fondu.

(2) Članstvo u otvorenom mirovinskom fondu otpočinje prvom uplatom u fond, što se smatra prihvaćanjem ponude prema zaključenom ugovoru s odabranim dobrovoljnim mirovinskim društvom.

(3) Ako član otvorenoga mirovinskog fonda prestane uplaćivati doprinose, i dalje ostaje član toga fonda.«


Članak 51.
 

Članak 110. mijenja se i glasi:

»Član otvorenog mirovinskog fonda može se povući iz članstva u tom fondu u skladu s ugovorom iz članka 109. stavka 1. ovoga Zakona.«


Članak 52.
 

Iza članka 111. dodaje se podnaslov koji glasi: »b) Zatvoreni mirovinski fondovi« i članak 111.a koji glasi:

 

»Članak 111.a

 

(1) Zatvoreni mirovinski fond može se osnovati odlukom njegovog pokrovitelja, kolektivnim ugovorom ili statutom.

(2) Statutom se, u skladu sa zakonom, pobliže uređuje članstvo u zatvorenom mirovinskom fondu, osigurani rizici, način financiranja i ostali uvjeti povezani s osnivanjem i poslovanjem fonda.

(3) Zatvoreni mirovinski fond može prihvatiti zahtjeve za članstvo sljedećih osoba:

– radnika zaposlenih kod poslodavca koji je pokrovitelj mirovinskog fonda,

– članova sindikata koji je pokrovitelj mirovinskog fonda,

– članova udruge samostalnih djelatnosti koja je pokrovitelj mirovinskog fonda.

(4) Članstvo u zatvorenom mirovinskom fondu uspostavlja se prihvaćanjem statuta i informativnog prospekta te prvom uplatom u fond.

(5) Član se može povući iz zatvorenog mirovinskog fonda u slučaju prestanka okolnosti iz stavka 3. ovoga članka, a u skladu sa statutom.

(6) U slučaju prestanka članstva u zatvorenom mirovinskom fondu, član fonda može, na temelju uplaćenih doprinosa do dana prestanka članstva, ostvariti pravo iz dodatnog mirovinskog osiguranja u skladu sa statutom i zakonom.

(7) Primjena statuta ne smije, izravno ili neizravno, uzrokovati nejednakost u pravu na i iz dodatnog mirovinskog osiguranja, koja bi bila zasnovana na spolnoj razlici.

(8) Nejednakost iz stavka 7. ovoga članka osobito se odnosi na:

– stjecanje svojstva člana fonda,

– obveznost ili dobrovoljnost osiguranja,

– različite uvjete za pristup dodatnom mirovinskom osiguranju,

– različite uvjete razdoblja osiguranja za ostvarivanje prava,

– različite uvjete prekida trajanja osiguranja glede čuvanja ili korištenja prava prema ovome Zakonu, u slučaju porodnog dopusta ili odgoja djece,

– određivanje različitih uvjeta ili odredaba koje se primjenjuju samo na članove fonda istoga spola glede očekivanih prava, po prestanku članstva u fondu.«
 

Članak 53.
 

U članku 113. stavku 1. i 2. riječi: »dobrovoljni/dobrovoljnom« zamjenjuju se riječima: »zatvoreni/zatvorenom«.


Članak 54.
 

U članku 114. riječ: »dobrovoljnog« zamjenjuje se riječju: »zatvorenog«.
 

Članak 55.
 

Iza članka 114. dodaju se članci 114.a, 114.b i 114.c koji glase:

 

»Članak 114.a

 

(1) Pokrovitelj zatvorenog mirovinskog fonda obvezan je za članove fonda u cijelosti ili djelomično obavljati uplate u fond na njihove osobne račune.

(2) Pokrovitelj obavlja uplate i u zatvoreni mirovinski fond u državi članici.

 

Članak 114.b

 

(1) Radniku koji je izaslan na rad u drugu državu, ne prestaje članstvo u zatvorenom mirovinskom fondu i poslodavac je dužan osigurati nastavak uplate doprinosa na njegov osobni račun.

(2) U slučaju izaslanja radnika na rad u drugu državu članicu, poslodavac je dužan osigurati nastavak uplate doprinosa na njegov osobni račun, ili osigurati uplatu doprinosa u dodatnom mirovinskom osiguranju države članice.

 

Članak 114.c

 

(1) Pokrovitelj zatvorenog mirovinskog fonda i mirovinsko društvo koje njime upravlja dužni su informirati članove, odnosno potencijalne članove o mogućnostima koje im pruža članstvo u fondu i obavijestiti ih o njihovim pravima i obvezama koje proizlaze iz članstva.

(2) Pokrovitelj zatvorenog mirovinskog fonda i mirovinsko društvo iz stavka 1. ovoga članka dužni su članovima zatvorenog mirovinskog fonda na njihov zahtjev:

– pružiti opće informacije o mogućnostima za ostvarivanje prava iz dodatnog mirovinskog osiguranja koje oni provode,

– jednom godišnje pružiti informaciju o mirovinskom fondu, mirovinskom društvu i banci skrbniku,

– jednom godišnje obavještavati o ostalim podacima od interesa za provedbu dodatnog mirovinskog osiguranja (stanje portfelja fonda i struktura njegove imovine, promjena politike ulaganja imovine i dr.).

(3) Pokrovitelj zatvorenog mirovinskog fonda i mirovinsko društvo iz stavka 1. ovoga članka dužni su, u slučaju odlaska člana fonda na rad u drugu državu, informirati ga o pravima na temelju dotadašnjeg članstva.

(4) Informacije iz stavka 1. do 3. ovoga članka predstavljaju obvezni sadržaj informativnog prospekta.

(5) Agencija propisuje i odobrava sadržaj i oblik informativnog prospekta zatvorenog mirovinskog fonda, te odobrava svaku njegovu naknadnu izmjenu.«

 

Članak 56.

 

Iza članka 114.c dodaje se podnaslov koji glasi: »c) Zajedničke odredbe«.

 

Članak 57.

 

U članku 116. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Pravo na poticajna sredstva iz stavka 1. ovoga članka ima svaki član dobrovoljnog mirovinskog fonda koji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

(3) Pravo na poticajna sredstva iz stavka 1. ovoga članka ima i svaki član dobrovoljnog mirovinskog fonda koji ima prebivalište u nekoj od država članica i koji je u Republici Hrvatskoj osiguran u obveznom mirovinskom osiguranju.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

 

Članak 58.

 

U članku 121. dodaju se stavci 2.,3. i 4. koji glase:

»(2) U slučaju istodobnog članstva u više dobrovoljnih mirovinskih fondova i ostvarivanja prava za poticajnim sredstvima iz stavka 1. ovoga članka, član fonda obvezan je u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o potrebi izjašnjenja o odabiru fonda, izvijestiti mirovinsko društvo u korist kojeg računa u fondu želi ostvariti upis poticajnih sredstava.

(3) Ako član fonda ne izvrši odabir fonda u roku iz stavka 2. ovoga članka, poticajna sredstva iz stavka 1. ovoga članka odobrit će se dobrovoljnom mirovinskom fondu u kojem je uplaćen najveći iznos godišnjeg mirovinskog doprinosa za koji se traže poticajna sredstva.

(4) O odabiru fonda za korištenje poticajnih sredstava, mirovinsko društvo dužno je izvijestiti Ministarstvo financija.«

 

Članak 59.

 

Iza članka 121. dodaje se članak 121.a koji glasi:

 

»Članak 121.a

 

U svezi s ostvarivanjem prava na temelju ovoga Zakona sudska zaštita može se ostvariti pred redovnim sudom Republike Hrvatske, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.«

 

Članak 60.

 

U članku 122. stavku 1. iza točke 10. dodaju se nove točke 11. i 12. koje glase:

»11. ako obavlja transakcije uz posredovanje povezane osobe protivno članku 74. stavku 3. ovoga Zakona,

12. ako sklopi ugovor protivno članku 74.a ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 11. do 19. postaju točke 13. do 21.

U stavku 4. brojke: »12., 13. i 14.« zamjenjuju se brojkama: »14., 15. i 16.«

 

Članak 61.

 

Iza članka 124. dodaje se novi članak 124.a koji glasi:

 

»Članak 124.a

 

(1) Za prekršaje propisane ovim Zakonom zastara nastupa:

– za pokretanje prekršajnog postupka u roku od 3 godine od dana počinjenja prekršaja,

– za izvršenje izrečenih prekršajnih sankcija u roku od 2 godine od pravomoćnosti rješenja

(2) Zastara se prekida svakom radnjom nadležnog tijela ali nastupa u svakom slučaju kad protekne dvostruko vrijeme od onog koje je predviđeno u stavku 1. ovoga članka.«
 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Članak 62.
 

Do dana stupanja na snagu članka 45. ovoga Zakona primjenjuju se odredbe članka 105. stavka 4. i 5. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 49/99., 63/00., 103/03. i 177/04.).

Članak 63.
 

(1) Do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju imovina obveznog fonda mora se ulagati u vrijednosne papire čiji je izdavatelj Republika Hrvatska odnosno Hrvatska narodna banka najmanje do 50 % imovine obveznog fonda.

(2) Do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju imovina obveznog fonda može se ulagati u oblike imovine država članica i država članica OECD-a najviše do 20% imovine obveznog fonda.

(3) Do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju imovina obveznog fonda može se ulagati u oblike imovine država članica i država članica OECD-a najviše do 25% imovine dobrovoljnog fonda.

(4) Do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, ako je godišnji prinos obveznoga mirovinskog fonda kroz razdoblje od prethodne tri kalendarske godine manji od zajamčenog prinosa prema članku 23. ovoga Zakona, mirovinsko društvo uplatit će razliku mirovinskom fondu do zajamčenog prinosa iz jamstvenog pologa, a ako to nije dovoljno, iz kapitala mirovinskog društva do najviše 80% kapitala društva, a preostali iznos je obveza državnog proračuna.


Članak 64.
 

Član dobrovoljnoga mirovinskog fonda koji ima prebivalište u nekoj od država članica i koji je u Republici Hrvatskoj osiguran u obveznom mirovinskom osiguranju može ostvariti pravo na poticajna sredstva danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.
 

Članak 65.
 

Agencija će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propise za provedbu ovoga Zakona, kada je za to ovlaštena ovim Zakonom.
 

Članak 66.
 

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izradi pročišćeni tekst Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.
 

Članak 67.
 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, s tim da: odredba članka 6. stavka 4. i 5. iz članka 3. ovoga Zakona; odredba članka 69.b stavka 3. iz članka 32. ovoga Zakona; odredba članka 79. stavka 3. iz članka 37. ovoga Zakona; odredba članka 105. stavka 4. i 5. iz članka 45. ovoga Zakona; odredbe članka 114.a stavka 2. i 114.b stavka 2. iz članka 55. ovoga Zakona i odredba članka 116. stavka 2. i 3. iz članka 57. ovoga Zakona, stupaju na snagu danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.


Klasa: 402-09/06-01/02
Zagreb, 21. lipnja 2007.

 

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v.r.