Uredba o sigurnosnoj provjeri za pristup klasificiranim podacima

NN 72/2007 (11.7.2007.), Uredba o sigurnosnoj provjeri za pristup klasificiranim podacima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2237

Na temelju članaka 42. i 62. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 79/2006 i 105/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. srp­nja 2007. godine donijela

UREDBU

O SIGURNOSNOJ PROVJERI ZA PRISTUP KLASIFICIRANIM PODACIMA
 

I. TEMELJNE ODREDBE
 

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se: osobe za koje se provodi sigurnosna provjera, vrste sigurnosne provjere i postupak za provođenje sigurnosne provjere.


Članak 2.
 

(1) Sigurnosna provjera provodi se za osobe koje ostvaruju pristup klasificiranim podacima, u okviru dužnosti i poslova:

– u državnim tijelima;

– pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove za državna tijela;

– temeljem međunarodnih ugovora ili sigurnosnih sporazuma koje je Republika Hrvatska zaključila s drugim državama ili organizacijama.

(2) Sigurnosnu provjeru provode Sigurnosno-obavještajna agencija i Vojna sigurnosno-obavještajna agencija u okviru zakonom utvrđenog djelokruga.
 

Članak 3.
 

(1) Sigurnosnom provjerom utvrđuju se činjenice od značaja za ocjenu povjerljivosti i pouzdanosti osobe za pristup klasificiranim podacima.

(2) Na temelju utvrđenih činjenica i ocjene iz stavka 1. Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost izdaje uvjerenje o sigurnosnoj provjeri (u daljnjem tekstu: certifikat) sukladno zakonu.
 

II. VRSTE SIGURNOSNE PROVJERE
 

Članak 4.

Vrste sigurnosne provjere su:

– djelomična sigurnosna provjera;

– potpuna sigurnosna provjera.
 

Djelomična sigurnosna provjera
 

Članak 5.

(1) Djelomična sigurnosna provjera provodi se za pristup podacima označenim kao službena tajna stupnja tajnosti tajno i vojna tajna stupnja tajnosti tajno.

(2) Djelomična sigurnosna provjera provodi se provjerom podataka navedenih u Upitniku, uvidom u evidencije i zbirke podataka kojima nadležna tijela raspolažu sukladno zakonu.

(3) Ukoliko se provedenom djelomičnom sigurnosnom provjerom utvrde činjenice koje dovode u pitanje pouzdanost i povjerljivost provjeravane osobe za pristup klasificiranim podacima, podnositelj zahtjeva će, uz suglasnost provjeravane osobe, podnijeti zahtjev za provedbu potpune sigurnosne provjere.


Potpuna sigurnosna provjera
 

Članak 6.

(1) Potpuna sigurnosna provjera provodi se za pristup podacima označenim kao državna tajna, službena tajna stupnja tajnosti vrlo tajno te vojna tajna stupnja tajnosti vrlo tajno.

(2) Potpuna sigurnosna provjera provodi se provjerom podataka navedenih u Upitniku, uvidom u evidencije i zbirke podataka kojima nadležna tijela raspolažu sukladno zakonu, te primjenom drugih postupaka i mjera iz nadležnosti sigurnosno-obavještajnih agencija propisanih Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu, uključujući i razgovor sa osobom za koju se provodi sigurnosna provjera.

(3) Ukoliko se postupkom iz stavka 2. utvrde činjenice od značaja za ocjenu pouzdanosti i povjerljivosti provjeravane osobe, a koje bi se mogle odnositi na člana uže obitelji ili zajedničkog kućanstva, za istog će se provesti potpuna sigurnosna provjera uz njegovu suglasnost.
 

Članak 7.
 

Izboru postupaka i mjera iz članka 6. stavak 2. ove Uredbe pristupit će se prema načelu postupnosti i razmjernosti s obzirom na svrhu sigurnosnog provjeravanja u svakom pojedinom slučaju.
 

III. POSTUPAK ZA PROVOĐENJE SIGURNOSNE PROVJERE
 

Članak 8.
 

(1) Sigurnosna provjera provodi se na temelju zahtjeva Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost upućenog nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji.

(2) Zahtjev iz stavka 1. sadrži:

– ime i prezime osobe za koju je podnesen zahtjev,

– dužnost ili poslove u okviru kojih pristupa klasificiranim podacima,

– vrstu sigurnosne provjere,

– pisanu suglasnost osobe za koju se provodi sigurnosna provjera,

– popunjeni Upitnik.

Članak 9.
 

(1) Upitnik za sigurnosnu provjeru ispunjava osoba za koju se provodi sigurnosna provjera.

(2) Upitnik za djelomičnu sigurnosnu provjeru sadrži podatke o: identitetu kandidata, državljanstvu, prekršajnim i kaznenim djelima te sigurnosne podatke.

(3) Upitnik za potpunu sigurnosnu provjeru sadrži podatke o: identitetu kandidata, državljanstvu, bračnom statusu, školovanju, zaposlenju, imovinskom stanju, zdravstvenom stanju, prekršajnim i kaznenim djelima, sigurnosne podatke te podatke o punoljetnim članovima uže obitelji i zajedničkog kućanstva.

(4) Pisana suglasnost osobe za provođenje djelomične odnosno potpune sigurnosne provjere, sastavni je dio Upitnika.

(5) Obrazac Upitnika za djelomičnu i potpunu sigurnosnu provjeru sastavni je dio ove Uredbe.
 

Članak 10.
 

Nadležna sigurnosno-obavještajna agencija nije ovlaštena postupiti po zahtjevu za provođenje sigurnosne provjere ukoliko zahtjev nije podnesen sukladno članku 8. ove Uredbe.
 

Članak 11.
 

(1) Po provedenoj sigurnosnoj provjeri, nadležna sigurnosno-obavještajna agencija podnosi izvješće Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost o utvrđenim činjenicama značajnim za donošenje ocjene o povjerljivosti i pouzdanosti provjeravane osobe za pristup klasificiranim podacima.

(2) Na temelju izvješća iz stavka 1., ukoliko ne postoje sigurnosne zapreke propisane zakonom, Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost izdaje certifikat.
 

Članak 12.
 

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost i nadležna sigurnosno-obavještajna agencija koja je provodila sigurnosnu provjeru, dužni su izvješće o provedenoj sigurnosnoj provjeri i dokumente nastale u postupku provođenja sigurnosne provjere klasificirati stupnjem tajnosti u skladu s razinom tajnosti za koju se izdaje certifikat, čuvati ih izdvojeno od ostale dokumentacije i postupati s njima sukladno zakonu.
 

Članak 13.
 

Nadležna sigurnosno-obavještajna agencija dužna je Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost podnijeti izvješće o provedenoj djelomičnoj sigurnosnoj provjeri u roku od 30 dana, a izvješće o provedenoj potpunoj sigurnosnoj provjeri u roku od 90 dana od primitka zahtjeva.
 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Članak 14.
 

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba kojom se utvrđuju dužnosti odnosno poslovi od posebnog značaja za nacionalnu sigurnost za obavljanje kojih se provodi sigurnosna provjera (»Narodne novine«, broj 83/2003).

Članak 15.
 

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 200-01/07-01/04

Urbroj: 5030109-07-1

Zagreb, 9. srpnja 2007.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 

UPITNIK ZA DJELOMIČNU SIGURNOSNU PROVJERU

 

IDENTIFIKACIJSKI PODACI

Ime

 

Prezime

 

Rođeno prezime

 

Ime roditelja

 

 

MBG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum rođenja

 

Mjesto rođenja

 

Država rođenja

 

 

ADRESA PREBIVALIŠTA

 

Ulica i kućni broj

 

Mjesto

 

ADRESA BORAVIŠTA

 

Ulica i kućni broj

 

Mjesto

 

BROJ TELEFONA ZA KONTAKT

 

 

DRŽAVLJANSTVO

 

Dvojno državljanstvo

 

Ranija državljanstva

 

Način prestanka državljanstva

 

 

Zvanje, zanimanje, radno mjesto

 

 

SIGURNOSNI PODACI

 

 

Počinjena prekršajna i kaznena djela

 

Izrečene pravomoćne ili nepravomoćne sudske presude ili rješenja

 

 

 

Popunjavanje sigurnosnog upitnika ili davanje sigurnosne izjave u zemlji ili inozemstvu

DA

NE

 

Kontakti s pripadnicima sigurnosno-obavještajnih službi stranih država

DA

NE

 

Kontakti s pojedincima, grupama ili organizacijama koje ugrožavaju sigurnost Republike Hrvatske ili vrijednosti zaštićene međunarodnim pravom

DA

NE

 

NAPOMENE

 

 

Suglasnost za obavljanje djelomične sigurnosne provjere

Ispunjavanjem i potpisivanjem ovog upitnika dajem suglasnost nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji za obavljanje djelomične sigurnosne provjere.

           
               
Mjesto i datum:                        Vlastoručni potpis:

            ___________________         __________________

 

 

UPITNIK ZA POTPUNU SIGURNOSNU PROVJERU

 

IDENTIFIKACIJSKI PODACI

 

Ime

 

Prezime

 

Rođeno prezime

 

Ime roditelja

 

 

MBG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum rođenja

 

Mjesto rođenja

 

Država rođenja

 

 

ADRESA PREBIVALIŠTA

 

Ulica i kućni broj

 

Mjesto

 

ADRESA BORAVIŠTA

 

Ulica i kućni broj

 

Mjesto

 

BROJ TELEFONA ZA KONTAKT

 

 

DRŽAVLJANSTVO

 

Dvojno državljanstvo

 

Ranija državljanstva

 

Način prestanka državljanstva

 

 

BRAČNI STATUS

 

Broj djece

 

 

PODACI O ŠKOLOVANJU

Obrazovna ustanova

Vrijeme školovanja

Stečeno zvanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručno usavršavanje

 

 

 

 

PODACI O RADNOM ODNOSU

Poslodavac

Naziv radnog mjesta

Vrijeme zaposlenja

Način prekida radnog odnosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODACI O IMOVINSKOM STANJU

 

Pokretna i nepokretna imovina

 

Kreditne i druge financijske obveze

 

 

ZDRAVSTVENI PODACI (navesti teže, kronične, psihičke bolesti, ovisnosti)

 

 

PODACI O PREKRŠAJNIM I KAZNENIM DJELIMA

 

Počinjena prekršajna i kaznena djela

 

Izrečene pravomoćne ili nepravomoćne sudske presude ili rješenja

 

 

SIGURNOSNI PODACI

 

 

VOJNA OBVEZA

Mjesto i država služenja

Postrojba

Vrijeme

 

 

 

 

 

 

Čin

Godina dodjele

 

 

 

 

Sudjelovanje u Domovinskom ratu

 

Sudjelovanje u stranim ili međunarodnim vojnim postrojbama

Postrojba

Dužnost u postrojbi

Mjesto i vrijeme

 

 

 

 

 

 

Boravak u inozemstvu duži od 3 mjeseca u kontinuitetu

DA

NE

Razlog boravka

Popunjavanje sigurnosnog upitnika ili davanje sigurnosne izjave u zemlji ili inozemstvu

DA

NE

 

Kontakti s pripadnicima sigurnosno-obavještajnih službi stranih država

DA

NE

 

Kontakti s pojedincima, grupama ili organizacijama koje ugrožavaju sigurnost Republike Hrvatske ili vrijednosti zaštićene međunarodnim pravom

DA

NE

 

 

 

PODACI O PUNOLJETNIM ČLANOVIMA UŽE OBITELJI I ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA

Ime i prezime
(rođeno prezime)

Ime roditelja

Datum rođenja

Mjesto i država rođenja, državljan-stvo

Srodstvo/
drugi odnos

Mjesto zaposlenja, zvanje i zanimanje

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENE

 

 

Suglasnost za provođenje potpune sigurnosne provjere

Ispunjavanjem i potpisivanjem ovog upitnika pristajem da nadležna sigurnosno-obavještajna agencija obavi potpunu sigurnosnu provjeru.

           
                
Mjesto i datum:                        Vlastoručni potpis:

            ___________________         __________________