Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka

NN 72/2007 (11.7.2007.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

2241

Na temelju članka 47. stavaka 1. i 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003,100/2004 i 141/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. srpnja 2007. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE RIJEKA
 

I.

U Odluci o osnivanju Lučke uprave Rijeka (»Narodne novine«, br. 42/96, 26/2002 i 54/2002) u točki IV. stavak 1. iza podtočke 1b) morski dio, dodaje se podtočka 1c) koja glasi:

»Iz područja podtočke 1b) izuzima se dio kojim će prolaziti cesta D-404, a čine ga sljedeće k.č.:
 

K.O. Podvežica
 

z.k. uložak

k.č. broj

površina m2

nastala od k.č.

1990

1322/39

92

1322/2

1990

1322/46

16

1322/2

1990

1322/20

2

u cijelosti

1990

1322/23

1032

u cijelosti

1990

1322/41

675

1322/34

1990

1322/40

388

1322/4

1990

1322/10

40

u cijelosti

1990

1322/11

779

u cijelosti

1990

1322/12

68

u cijelosti

1990

1322/13

54

u cijelosti

1007

1322/35

299

u cijelosti

1007

1322/36

99

u cijelosti

882

1322/37

26

u cijelosti

1990

1322/34

3

1322/34

1990

1322/48

106

1322/42

1990

1322/47

14

1322/2

 

K.O. Trsat Sušak
 

z.k. uložak

k.č. broj

površina m2

nastala od k.č.

2817

2222/3

840

2222/1

2817

2221/173

1461

2221/8

2221/55

2801

2221/174

300

2221/59

2817

2221/56

118

u cijelosti

2817

2221/57

80

u cijelosti

2817

2221/58

15

u cijelosti

2801

2221/160

714

2221/44

2801

2221/153

50

2221/5

2801

2221/162

3326

2221/51

2817

2221/158

6527

2221/8

2817

2221/159

248

2221/8

2221/59

2801

2221/62

315

2221/62

2801

2221/154

4200

2221/7

2801

2221/156

1055

2221/7

2801

2446/20

301

u cijelosti

2801

2446/30

102

u cijelosti

2801

2446/62

138

2446/62

2801

2446/63

95

u cijelosti

1669

2446/85

88

2446/27

1669

2446/86

5856

2446/2

2446/72

2787

2446/79

43

2446/34

2787

2446/33

75

u cijelosti

2787

2221/143

2159

2221/1

2787

2221/145

52

2221/1

2787

2221/146

241

2221/1

2787

2221/147

252

2221/1

2787

2221/149

59

2221/1

2787

2221/151

953

2221/1

2787

2221/171

72

2221/1

2787

2221/165

220

2221/74

2787

2221/75

63

u cijelosti

2787

2221/166

69

2221/76

2787

2221/168

595

2221/80

2787

2221/169

36

2221/81

2787

2221/170

16

2221/88

2787

2446/64

363

u cijelosti

2787

2446/78

7

2446/1

2801

2446/88

63

2446/72

1669

2446/89

176

2446/53

2821

2221/152

33

2221/4

Napomena: nasip u stvaranju, još nema z.k. ul.

2454

3081

2454

 

II.
 

U točki IV. stavak 1. podtočka 2. Bazen Bakar, 2a) kopneni dio, alineja 3. mijenja se i glasi:

»Lučko područje na južnom dijelu Bakarskog zaljeva obuhvaća Obalu Goran, Ro-Ro rampu, dio prostora bivše Koksare, te uski pojas smješten između morskog akvatorija i postojeće ceste do ulaza u rafineriju«.

Iza alineje 3. dodaje se alineja 4. koja glasi:

»Lučko područje na prostoru bivše Koksare obuhvaća dio k.č. 3001.u k.o. Bakar, ukupne površine od 55921 metar četvorni, a kako je označeno na geodetskoj podlozi pod nazivom »Područje platoa bivše Koksare Bakar«, izrađen od Geodetskog zavoda Rijeka, svibanj 2007. godine, koji čini sastavni dio ove Odluke kao Prilog 1., ali se ne objavljuje u »Narodnim novinama«.


III.
 

U točki IV. stavak 1. podtočka 4. Područje Škrljeva se briše.
 

IV.
 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/96-01/07

Urbroj: 5030116-07-1

Zagreb, 5. srpnja 2007.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.