Pravilnik o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca

NN 72/2007 (11.7.2007.), Pravilnik o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2242

Na temelju članka 73. stavka 5. i 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O VETERINARSKIM UVJETIMA ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA
 

POGLAVLJE I.
 

Opće odredbe
 

Članak 1.
 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se veterinarski uvjeti i način kontrole koji se odnose na nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca.


Članak 2.
 

1) Životinjske vrste na koje se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika navedene su u Dodatku I. ovoga Pravilnika.

2) Ne dovodeći u pitanje odredbe ovoga Pravilnika, primjenjuju se i odredbe Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (»Narodne novine«, broj 34/06).

3) Ne dovodeći u pitanje odredbe ovoga Pravilnika, primjenjuju se i odredbe posebnih propisa koji se odnose na veterinarske uvjete, a uređuju ograničavanje kretanja određenih kućnih ljubimaca.
 

Članak 3.
 

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

(a) Kućni ljubimci – životinje vrsta navedenih u Dodatku I. ovoga Pravilnika, koje za vrijeme kretanja prati njihov vlasnik ili druga odgovorna osoba ovlaštena od vlasnika, a nisu namijenjene za prodaju ili predaju drugom vlasniku;

(b) Putovnica – svaki dokument koji omogućava jasnu identifikaciju kućnih ljubimaca; uključujući odredbe koje omogućavaju kontrolu njihovog statusa koji je određen ovim Pravilnikom te mora biti izrađena u skladu s člankom 17. stavkom 2. ovoga Pravilnika;

(c) Veterinarski certifikat – veterinarski dokument koji prati životinju u međunarodnom prometu;

(d) Kretanje – svako premještanje kućnih ljubimaca na području Republike Hrvatske ili njihov ulazak ili ponovni ulazak na područje zemlje;

(e) Uprava – Uprava za veterinarstvo, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.
 

Članak 4.
 

1) Tijekom četverogodišnjeg prijelaznog razdoblja od stupanja na snagu ovoga Pravilnika vrste životinja navedene u Dijelu A i B, Dodatka I. ovog Pravilnika moraju biti označene u skladu s odredbama Pravilnika o označavanju pasa (»Narodne novine«, 162/03) na sljedeći način:

(a) ili markicom ili tetovir brojem, ili

(b) elektronskim sustavom identificiranja (mikročip).

2) Bez obzira kojim su načinom životinje označene u skladu s odredbama iz stavka 1. ovoga članka, mora biti osigurano utvrđivanje podataka koji identificiraju ime i adresu vlasnika životinje.

3) Unošenje kućnih ljubimaca na područje Republike Hrvatske i njihovo označavanje provodi se u skladu s odredbama Pravilnika o označavanju pasa.

4) Nakon isteka prijelaznog razdoblja, samo metoda označavanja navedena u stavku 1. točki (b) ovoga članka će biti prihvaćena kao način označavanja kućnih ljubimaca.

5) U slučaju označavanja u skladu sa stavkom 1. točkom (b) ovoga članka i kada mikročip ne odgovara ISO Standardu 11784 ili Dodatku A ISO Standarda 11785, vlasnik odnosno posjednik mora osigurati odgovarajući čitač koji je potreban za očitavanje mikročipa u bilo kojem trenutku pregleda.
 

POGLAVLJE II.
 

Odredbe koje se primjenjuju pri kretanju kućnih ljubimaca između zemalja članica Europske unije i Republike Hrvatske
 

Članak 5.
 

1) Pri kretanju kućnih ljubimca vrsta navedenih u Dijelu A i B, Dodatku I. ovoga Pravilnika, s područja ili na područje zemalja navedenih u dijelu A i B Dodatka II. ovoga Pravilnika, uz uvjete iz članka 6. ovoga Pravilnika, kućni ljubimci moraju biti:

(a) označeni u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (b) ovoga Pravilnika, i

(b) praćeni putovnicom izdanom od veterinara ovlaštenog od nadležnog tijela, kojom se potvrđuje važeće cijepljnje protiv bjesnoće, ili ponovno cijepljenje, ukoliko je primjenjivo, u skladu sa preporukama proizvođačkog laboratorija, provedeno na odnosnoj životinji s inaktiviranim cjepivom s najmanje jednom antigenskom jedinicom po dozi (WHO standard).

2) Dozvolit će se kretanje životinja vrsta navedenih u Dijelu A i B Dodatka I. ovoga Pravilnika, koje su mlađe od 3 mjeseca i necjepljene, ukoliko ih prati putovnica, i ako su od rođenja boravile na istom mjestu i nisu bile u kontaktu s divljim životinjama koje su mogle biti izložene infekciji, ili se kreću u pratnji majke o kojoj su još ovisne.


Članak 6.
 

1) Prilikom otpremanja kućnih ljubimaca vrsta navedenih u Dijelu A Dodatka I. ovoga Pravilnika iz Republike Hrvatske na područje zemalja iz Dijela A Dodatka II. ovoga Pravilnika, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

– životinje moraju biti označene u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom b) ovoga Pravilnika, i

– životinje mora pratiti putovnica izdana od ovlaštenog veterinara kojom se potvrđuje, uz uvjete navedene u članku 5. stavku 1. točki b) ovoga Pravilnika, neutralizacija protutijela titracije najmanje ili jednake 0,5 IJ/ml provedena u odobrenom laboratoriju na uzoraku unutar propisanog razdoblja. Ova titracija protutijela ne mora se ponavljati za životinje koje su, nakon predhodne titracije, bile redovno nadocjepljivane u intervalima određenim u članku 5. stavku 1. ovoga Pravilnika, bez prekida u protokolu cjepljenja koji propisuje proizvođački laboratorij.

2) Osim ukoliko nadležno tijelo zemalja iz stavka 1. ovoga članka, dopusti odstupanja u posebnim slučajevima, životinje vrsta navedenih u Dijelu A Dodatka I. ovoga Pravilnika, mlađe od 3 mjeseca, ne mogu biti stavljene u promet prije nego li dostignu starost propisanu za cijepljenje i ukoliko je propisano da su podvrgnute testu na titraciju protutijela.
 

Članak 7.
 

Pri kretanju životinja vrsta navedenih u Dijelu C Dodatka I. ovoga Pravilnika podrijetlom iz svih zemalja iz Djela A i B Dodatka II. ovoga Pravilnika ne moraju biti ispunjeni uvjeti u odnosu na bjesnoću. Ukoliko je potrebno, posebni uvjeti uključujući moguće ograničenje broja životinja i model veterinarskog certifikata koji prati odnosne životinje, mogu biti propisani u odnosu na druge bolesti.
 

POGLAVLJE III.
 

Uvjeti koji se odnose na unošenje kućnih ljubimaca podrijetlom iz zemalja koje nisu članice Europske unije na područje Republike Hrvatske
 

Članak 8.
 

1) Za vrijeme kretanja kućni ljubimci vrsta navedenih u Dijelu A i B Dodatka I. ovoga Pravilnika moraju:

1. ukoliko dolaze iz zemalja navedenih u Dijelu C Dodatka II. ovoga Pravilnika ispunjavati uvjete propisane u članku 5. stavku 1. ovoga Pravilnika,

2. ako dolaze iz zemalja koje nisu navedene u Dodatku II. ovoga Pravilnika:

2.1. moraju biti označeni na način kako je određeno u članku 4. stavku 1. podstavku b) ovoga Pravilnika, i

2.2. biti podvrgnute:

(a) cijepljenju protiv bjesnoće u skladu sa zahtjevima iz članka 5. ovoga Pravilnika, i

(b) neutralizaciji protutijela titracije barem jednake 0,5 IJ/ml na uzorku uzetom od strane ovlaštenog veterinara najranije 30 dana nakon cijepljenja i tri mjeseca prije premještanja, tako da:

titraciju protutijela ne treba ponavljati na kućnim ljubimcima koji su bili nadocjepljeni u intervalima navedenim u članku 5. ovoga Pravilnika;

– propisano razdoblje od tri mjeseca iz točke 2.2. podtočke (b) ovoga stavka ne primjenjuje se na ponovni ulaz kućnih ljubimaca na područje Republike Hrvatske čija putovnica potvrđuje da je titracija protutijela sa pozitivnim rezultatom provedena prije nego je životinja napustila navedeno područje.

2) Kućne ljubimce mora pratiti veterinarski certifikat izdan od službenog veterinara ili, pri ponovnom ulasku, putovnica koja potvrđuje da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka.

3) Unošenje necijepljenih životinja mlađih od tri mjeseca vrsta navedenih u Dijelu A Dodatku I.. ovoga Pravilnika iz zemalja navedenih u Dijelu C Dodatku II. ovoga Pravilnika, može biti odobreno nakon što je utvrđena situacija s bjesnoćom u odnosnoj zemlji.
 

Članak 9.
 

Uvjeti primjenjivi na kretanje životinja vrsta navedenih u Dijelu C Dodatku I. ovoga Pravilnika koje se unose na područje Republike Hrvatske iz drugih zemalja, i model veterinarskog certifikata koji ih mora pratiti, uređeni su posebnim propisom.


Članak 10.
 

Popis zemalja naveden u Dijelu C Dodatka II. ovoga Pravilnika sadrži zemlje koje su dokazale svoj status u odnosu na bjesnoću u skladu s posebnim postupkom Europske komisije, te ukoliko:

(a) je prijava nadležnom tijelu sumnje na bjesnoću obvezna;

(b) se učinkovit monitoring sustav provodi najmanje dvije godine;

(c) je ustroj i organizacija veterinarske službe zadovoljavajuća i jamči valjanost veterinarskog certifikata;

(d) su propisane mjere za sprječavanje i kontrolu bjesnoće provedene, uključujući uvjete za uvoz;

(e) su na snazi propisi za stavljanje na tržište cijepiva protiv bjesnoće (popis odobrenih cjepiva i laboratorija).

POGLAVLJE IV.
 

Zajedničke odredbe
 

Članak 11.
 

Uprava mora javnosti omogućiti jasne i lako dostupne informacije o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju na nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca na području Republike Hrvatske i uvjetima koje moraju ispuniti pri unošenju ili ponovnom unošenju na područje zemlje. Uprava mora osigurati da su službenici na ulaznim točkama koji obavljaju kontrolu prema ovome Pravilniku upoznati s odredbama ovoga Pravilnika i da su u mogućnosti ih primjeniti.
 

Članak 12.
 

1) Uprava mora poduzeti potrebne mjere kako bi se osiguralo da kućni ljubimaci koji se unose na područje Republike Hrvatske budu podvrgnuti:

(a) u slučaju pet ili manje kućnih ljubimaca, dokumentacijskom i identifikacijskom pregledu od strane carinskih službenika na putničkoj točki ulaska na područje Republike Hrvatske;

(b) u slučaju više od pet kućnih ljubimaca, podliježu veterinarskom pregledu graničnog veterinarskog inspektora i moraju ulaziti na za to odobrenim graničnim veterinarskim postajama u skladu sa posebnim propisom.

2) Uprava određuje tijelo odgovorno za preglede i o tome izvješćuje Europsku komisiju.
 

Članak 13.
 

Uprava sastavlja popis točaka ulaska kako je određeno u članku 12. ovoga Pravilnika i dostavlja ga zemljama članicama i Europskoj komisiji.
 

Članak 14.
 

1) Za vrijeme svakog kretanja životinja, vlasnik ili posjednik odgovoran za kućne ljubimce mora biti u mogućnosti predočiti osobi odgovornoj za kontrolu, putovnicu ili veterinarski certifikat propisan u članku 8. stavku 2. ovoga Pravilnika kojim potvrđuje da životinje udovoljavaju propisanim uvjetima za takvo kretanje.

2) Posebno, u slučaju kako je određeno u članku 4. stavku 5. ovoga Pravilnika, kada mikročip ne udovoljavanja ISO Standardu 17784 ili Dodatku A ISO Standarda 11785, vlasnik ili posjednik odgovoran za kućnog ljubimca mora osigurati sredstvo potrebno za očitavanje identifikacijskog broja s mikročipa u vrijeme bilo kojeg pregleda.

3) Kada se takvim pregledom utvrdi da životinja ne udovoljava odredbama ovoga Pravilnika, osoba odgovorna za kontrolu uz konzultacije s graničnim veterinarskim inspektorom ili službenim veterinarom može:

(a) vratiti životinju u zemlju podrijetla; ili

(b) izolirati životinju pod službenim nadzorom za vrijeme potrebno da se udovolji zdravstvenim uvjetima, na trošak vlasnika ili posjednika; ili

(c) kao zadnji izbor, usmrtiti životinju, bez prava na naknadu štete, kada njeno vraćanje ili izolaciju u karanteni nije moguće provesti.

4) Uprava mora osigurati da su životinje, kojima je odbijeno odobrenje da uđu na područje Republike Hrvatske, smještene pod službeni nadzor do povratka u zemlju podrijetla ili do donošenja bilo koje druge administrativne odluke.


POGLAVLJE V.
 

Završne odredbe
 

Članak 15.
 

Kada uvjeti primjenjivi na kretanje uključuju titar protutijela na bjesnoću, uzorak mora biti uzet od strane ovlaštenog veterinara i test mora biti proveden u laboratoriju odobrenom u skladu s posebnim postupkom Europske komisije.


Članak 16.
 

Za unošenje životinja vrsta navedenih u Dijelu A i B Dodatka I. ovoga Pravilnika na područje Irske, Malte, Švedske, Ujedinjenog Kraljevstva i Finske moraju biti ispunjeni posebni uvjeti vezani uz kontrolu ehinokokoze i krpelja.


Članak 17.
 

1) Za kretanje životinja vrsta navedenih u Dijelu A i B Dodatka I. ovoga Pravilnika zahtjevi tehničke prirode osim onih propisanih ovim Pravilnikom mogu biti propisani u skladu s posebnim postupkom Europske komisije.

2) Model putovnice koji mora pratiti životinje vrsta navedenih u Dijelu A i B Dodatka I. ovoga Pravilnika određen je posebnim propisima.


Članak 18.
 

Ukoliko epizootiološka situacija u odnosu na bjesnoću u nekoj od zemalja tako zahtijeva, Uprava može odrediti da životinje vrsta navedenih u Dijelu A i B, Dodatka I. koje dolaze s tog područja moraju ispuniti uvjete određene u članku 8. stavku 1. točki 2. ovoga Pravilnika.
 

Članak 19.
 

Dio C Dodatka I. i Dio B i C Dodatka II. ovoga Pravilnika mogu se nadopuniti u skladu s posebnim postupkom Europske komisije uzimajući u obzir razvoj situacije u odnosu na bolesti od kojih oboljevaju vrste životinja na koje se odnosi ovaj Pravilnik, a posebno bjesnoću, i prema potrebi ograničenja broja životinja koje se mogu premještati u svrhu nekomercijalnog kretanja.
 

Članak 20.
 

Dodaci I. i II. tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.
 

Članak 21.
 

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. listopada 2007. godine.

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredbe članka 12. stavka 2. i članka 13. ovoga Pravilnika, stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 322-01/07-01/43

Urbroj:525-01-07-1

Zagreb, 28. lipnja 2007.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.
 

DODATAK I.
 

VRSTE ŽIVOTINJA
 

DIO A

Psi

Mačke

 

DIO B

 

Životinje iz porodice kuna (Mustelidae) i vrsta afrički tvor (Mustela putorius)

 

DIO C

 

Beskralježnjaci (izuzev pčela i rakova);

Ukrasne tropske ribe;

Vodozemci;

Gmazovi;

Ptice: sve vrste (izuzev peradi);

Sisavci: glodavci i domaći kunići.
 

 

DODATAK II.
 

POPIS ZEMALJA
 

DIO A

IE               Irska

MT             Malta

SE              Švedska

UK             Ujedinjeno Kraljevstvo

 

DIO B

 

Odjeljak 1.

 

(a) DK   Danska, uključujući GL – Grenland i FO    Farske otoke;

(b) ES    Španjolska, uključujući, Balearske otoke, Kanarske otoke, Ceuta i Melilla;

(c) FR    Francuska, uključujući GF – Francusku Gijana, GP – Gvadalupa, MQ – Martinik i RE – Réunion;

(d) GI    Gibraltar;

(e) PT    Portugal, uključujući područje Azorskih otoka i Madeira otoke;

(f)            Države članice EU koje nisu navedene u dijelu A i točkama (a), (b), (c) i (e) Odjeljka 1. ovoga Dijela.


Odjeljak 2.
 

AD                Andora

CH                Švicarska

IS                  Island

LI                  Lihtenštajn

MC                Monako

NO                Norveška

SM                San Marino

VA                Vatikan

DIO C

AC                Uskršnji otoci

AE                 Ujedinjeni Arapski Emirati

AG                Antigva i Barbuda

AN                Nizozemski Antili

AR                 Argentina

AU                Australija

AW               Aruba

BA                 Bosna i Hercegovina

BB                 Barbados

BH                 Bahrein

BM                Bermuda

BY                 Bjelorusija

CA                Kanada

CL                 Čile

FJ                  Fidži

FK                 Falklandski otoci

HK                Hong Kong

JM                 Jamajka

JP                  Japan

KN                Sveti Kristofor i Nevis

KY                Kajmanski otoci

MS                Montserrat

MU                Mauricijus

MX                Meksiko

MY                Malezija

NC                Nova Kaledonija

NZ                 Novi Zeland

PF                 Francuska Polinezija

PM                Saint Pierre i Miquelon

RU                 Ruska federacija

SG                 Singapur

SH                 Sveta Helena

TT                 Trinidad i Tobago

TW                Tajvan

US                 SAD (Uključujući GU – Guam)

VC                Sveti Vincent i Grenadini

VG                Britanski Djevičanski Otoci

VU                Vanuatu

WF                Wallis i Futuna

YT                 Mayotte