Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena repa

NN 72/2007 (11.7.2007.), Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena repa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

 

2243

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavka 2.i 5., članka 22. stavka 3., članka 23. stavka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 3., članka 28. stavka 4. i 5., članka 29. stavka 9., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA REPA
 

OPĆE ODREDBE
 

Sadržaj Pravilnika
 

Članak 1.
 

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste repa čije se sjeme može certificirati i uvjeti certifikacije sjemena; kategorije sjemena pojedinih vrsta repa i uvjeti kojima moraju udovoljiti pojedine kategorije sjemena; uvjeti proizvodnje sjemena repa; uvjeti i postupak stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom; program osposobljavanja i uvjeti pod kojima se dobavljaču odobrava obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom; uvjeti koje moraju ispunjavati dobavljači poljoprivrednog sjemena; način i vrijeme prijave za nadzor; obrazac Izvješća; obrazac Uvjerenja o priznavanju sjemenskog usjeva; sadržaj i način vođenja evidencije o izdanim obrascima; sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o masi preuzetoga naturalnog i dorađenog sjemena; minimalni zahtjevi o kvaliteti sjemena; veličina partije sjemena za pojedinu vrstu bilja; nadzor rada uzorkivača; nadzor rada laboratorija; obrazac Zahtjeva za izdavanje certifikata o sjemenu; dokumentacija, sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o izdanim certifikatima o sjemenu; način i uvjeti provođenja naknadne kontrole za pojedine vrste repa; način i uvjeti pakiranja, plombiranja i označavanja sjemena repa; veličina sitnog pakiranja za pojedine vrste repa; uvjeti trgovine sjemena na veliko i malo; uvjeti stavljanja na tržište sjemena koje je tretirano kemikalijama ili sredstvima za zaštitu bilja i sjemena koje udovoljava uvjetima ekološke proizvodnje u poljoprivredi; dokumenti koji prilikom uvoza moraju pratiti sjeme i/ili biti na pakiranju; uvjeti za uvoz i stavljanje na tržište sjemena u pogledu pakiranja, plombiranja i označavanja.


Članak 2.
 

1) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na proizvodnju sjemena repa namijenjenog stavljanju na tržište i stavljanje na tržište sjemena repa.

2) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na sjeme repa namijenjeno izvozu.
 

POSEBNE ODREDBE
 

Značenje izraza
 

Članak 3.
 

Izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Repe pod ovim izrazom podrazumijevaju se šećerna i stočna repa vrste Beta vulgaris L.

2. Jednoklično sjeme je genetski jednoklično sjeme.

3. Kalibrirano sjeme je sjeme namijenjeno za sjetvu preciznim sijačicama, koje udovoljava uvjetima iz Dodatka 1. dio B. točka 3. B) b), iz kojega raste pojedinačna biljka.

4. Sitno pakiranje je pakiranje koje sadrži certificirano sjeme repa:

a) jednoklično ili kalibrirano sjeme – ne prelazi 100 000 sjemenki ili neto težinu od 2,5 kg isključujući granulirane pesticide, sastojke za oblaganje sjemena i druge tvrde dodatke.

b) sjeme, osim jednokličnog ili kalibriranog sjemena – ne prelazi neto težinu od 10 kg, isključujući granulirane pesticide, sastojke za oblaganje sjemena i druge tvrde dodatke.

 

Sjeme repa i njegove kategorije
 

Članak 4.
 

1) Na tržište se može staviti sjeme repa kojemu je u postupku certifikacije potvrđena kategorija:

A) Osnovno sjeme je ono:

a) koje je proizvedeno pod odgovornošću oplemenjivača u skladu s prihvaćenom praksom za održavanje sorte;

b) koje je namijenjeno za proizvodnju sjemena kategorije certificirano sjeme;

c) koje udovoljava uvjetima za osnovno sjeme propisanim u Dodatku 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio ili je predmet iznimke propisane odredbama članka 19. stavka 4. i 5. i članka 26. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika; i

d) za koje je službenim nadzorom ili u slučaju uvjeta propisanih u Dodatku 1. dio B, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, službenim nadzorom ili nadzorom pod stručnom kontrolom utvrđeno da udovoljava uvjetima navedenim pod podtočkama a), b) i c) ove točke.

B) Certificirano sjeme je ono:

a) koje direktno potječe od osnovnog sjemena;

b) koje je namijenjeno za proizvodnju repa;

c) koje udovoljava uvjetima za certificirano sjeme propisanim u Dodatku 1. ovog Pravilnika ili je predmet iznimke propisane odredbama članka 19. stavka 5. i članka 26. stavka 2. ovoga Pravilnika; i

d) za koje je službenim nadzorom ili u nadzoru pod stručnom kontrolom utvrđeno da udovoljava uvjetima navedenim pod podtočkama a), b) i c) ove točke.

 

Proizvodnja sjemena
 

Članak 5.
 

1) Sjeme repa mogu proizvoditi pravne i fizičke osobe koje su upisane i registrirane u Upisniku dobavljača poljoprivrednog sjemena (u daljnjem tekstu: Upisnik dobavljača sjemena).

2) Dobavljač sjemena registriran za proizvodnju sjemena repa mora voditi Evidenciju o zasnovanoj proizvodnji za sjeme koje proizvodi na Obrascu broj 7. koji se nalazi u Dodatku 5. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

3) Dobavljač sjemena iz stavka 2. ovoga članka dužan je dostaviti plan proizvodnje sjemena Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) najmanje mjesec dana prije sjetve.

4) U slučaju kada se proizvodnja sjemena zasniva sa sjemenom iz uvoza dobavljač sjemena iz stavka 2. ovoga članka obvezan je Zavodu dostaviti uzorak sjemena uzet u okviru stručnog nadzora ili nadzora pod stručnom kontrolom od svake partije koju koristi za zasnivanje usjeva najkasnije do sjetve sjemenskog usjeva.

Nadzor
 

Članak 6.
 

1) Nadzor nad proizvodnjom sjemena repa provodi Zavod.

2) Zavod provodi stručni nadzor nad sjemenskim usjevima prema međunarodno prihvaćenim metodama OECD-a koje su dostupne na web-stranicama Zavoda.

3) Zavod može odobriti dobavljaču da na vlastitoj proizvodnji provodi nadzor nad utvrđivanjem uvjeta iz Dodataka 1. ovoga Pravilnika kao nadzor pod stručnom kontrolom za kategoriju certificirano sjeme.

4) Zavod će odobriti dobavljaču sjemena da na vlastitoj proizvodnji obavlja nadzor pod stručnom kontrolom prema stavku 3. ovoga članka ako ima zaposlenog djelatnika kao nadzornika za obavljanje poslova nadzora pod stručnom kontrolom, a koji:

a) je osoba u radnom odnosu kod dobavljača na neodređeno vrijeme;

b) je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno  prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke;

c) nema privatni interes u vezi s provođenjem nadzora;

d) ima dvogodišnje radno iskustvo u proizvodnji sjemena;

e) je prošao provjeru znanja u Zavodu i stekao uvjerenje za obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom;

f) je dao pismenu izjavu da će provoditi nadzor po istim pravilima kao što se provodi stručni nadzor.

5) Zavod će priznati rezultate nadzora pod stručnom kontrolom iz stavka 3. ovoga članka ukoliko budu ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da je dobavljač ovlašten za nadzor u skladu sa stavkom 4. ovoga članka;

2. da je sjemenski usjev koji se nadzire u skladu sa stavkom 3. ovoga članka proizveden iz sjemena koje je prošlo službenu naknadnu kontrolu sa zadovoljavajućim rezultatom;

3. da će nad sjemenskim usjevima nad kojima se provodi nadzor pod stručnom kontrolom iz stavka 3. ovoga članka biti proveden stručni nadzor od strane Zavoda i to na najmanje 5% površina od ukupno prijavljenih površina;

4. da će proporcionalan broj partija biti uključen u naknadnu kontrolu kako za laboratorijske analize tako i za provjeru sortne autentičnosti i čistoće.

6) U slučaju povrede pravila o stručnom nadzoru prilikom provođenja nadzora pod stručnom kontrolom Zavod će oduzeti odobrenje nadzorniku za kojeg se utvrdi da je kriv bilo namjerno ili nenamjerno.

7) U slučaju povrede pravila o stručnom nadzoru svako certificiranje ispitivanog sjemena Zavod će poništiti uz obavijest nadležnoj inspekciji radi zabrane stavljanja na tržište i povlačenja eventualno prodanog sjemena osim ako se dokaže da takvo sjeme i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.
 

Članak 7.
 

1) Dobavljač sjemena podnosi Zavodu prijavu za nadzor šećerne i stočne repe do 1. travnja tekuće godine.

2) Prijava se podnosi na Obrascu broj 1. koji se nalazi u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.

3) Uz prijavu se prilaže:

– skica lokacije, table na kojoj je zasijan sjemenski usjev;

– uvjerenje održivača sorte ili linije o autentičnosti sorte ili linije za proizvodnju osnovnog sjemena i linija;

– ako postoje podaci o proizvođaču koji proizvodi sjeme u ime i za račun podnositelja prijave;

– odobrenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za proizvodnju sjemena za naručitelja iz treće zemlje ukoliko se sjeme proizvodi u skladu sa člankom 12. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (u daljnjem tekstu: Zakon).
 

Članak 8.
 

1) Za svaku vrstu i kategoriju sjemena repa potrebno je obaviti određen broj pregleda u tijeku uzgoja sjemenskog usjeva odnosno poslije žetve kako je propisano u Dodatku 1. ovoga Pravilnika, a prema metodama navedenim u članku 6. stavku 2. ovoga Pravilnika.

2) Nakon obavljenog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom sastavlja se Zapisnik. Obrazac Zapisnika nalazi se u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.

3) Zapisnik se sastavlja posebno za svaku parcelu sjemenskog usjeva.

4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka s više parcela iste vrste, sorte i kategorije sjemenskog usjeva i istog dobavljača sjemena koje nisu udaljene više od 10 km jedna od druge, može se sastaviti jedan zajednički zapisnik ako se obaveznim pregledom utvrdi da su na tim parcelama svi bitni elementi nadzora iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika potpuno identični.

5) Nadzor se obavlja u prisutnosti odgovorne stručne osobe dobavljača sjemena koji je prijavio sjemenski usjev za nadzor.

6) Nakon obavljenog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom Zavod podnosi Ministarstvu Izvješće o obavljenom stručnom nadzoru nad sjemenskim usjevima (u daljnjem tekstu: Izvješće). Obrazac Izvješća propisan je u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.
 

Članak 9.
 

1) Ako je nakon obavljenih pregleda iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika utvrđeno da sjemenski usjev udovoljava uvjetima iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika usjev se priznaje sjemenskim i izdaje se Uvjerenje.

2) Obrazac Uvjerenja propisan je u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.

3) Zavod odnosno dobavljač vodi evidenciju o izdanim Uvjerenjima na Obrascu broj 6. koji se nalazi u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.


Dorada sjemena
 

Članak 10.
 

1) Dobavljač sjemena registriran za doradu mora voditi Evidenciju o masi preuzetog naturalnog i dorađenog sjemena u skladu sa Obrascem broj 7a koji se nalazi u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.

2) U postupku dorade dobavljač vodi evidenciju iz stavka 1. ovoga članka na Obrascu broj 7c koji se nalazi u Dodatku 5. ovoga Pravilnika. Uz glavnu evidenciju dobavljač vodi i pomoćnu evidenciju koja mora sadržavati broj dostavnice ili otpremnice, registracijski broj vozila i naziv skladišta u koje je odloženo sjeme tijekom dopreme ili otpreme sjemena.

3) Nadzor nad postupanjem sa sjemenom u fazama iz članka 18. stavka 1. Zakona vodit će se uvidom u evidencije i kontrolu stanja u objektima dobavljača.
 

Kvaliteta sjemena
 

Članak 11.
 

1) Za potrebe provjere sortne autentičnosti i čistoće te ispitivanja kvalitete sjemena u procesu certifikacije uzorci će se uzimati u tijeku stručnog nadzora ili nadzora pod stručnom kontrolom.

2) Uzorkovanje u tijeku nadzora pod stručnom kontrolom obavlja uzorkivač upisan u Upisnik uzorkivača sjemena (u daljnjem tekstu: Upisnik uzorkivača).

3) Za ispitivanje kvalitete sjemena u procesu certifikacije uzorci se mogu uzimati samo iz homogenih partija, a maksimalna težina partije i minimalna težina uzorka propisani su u Dodatku 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

4) Uzimanje uzoraka za ispitivanje kvalitete sjemena provodi se prema propisanim metodama.
 

Članak 12.
 

1) Ispitivanje kvalitete sjemena provodi laboratorij koji je upisan u Upisnik laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (u daljnjem tekstu: Upisnik laboratorija).

2) Ispitivanje kvalitete sjemena provodi se prema propisanim metodama.

3) Naknadnom kontrolom Zavod provodi nadzor nad radom laboratorija.

4) Naknadna kontrola je ponovljeno ispitivanje kakvoće sjemena koju obavlja Zavod.

5) Naknadnoj kontroli podliježe najmanje 5% od ukupno certificiranih partija sjemena u tijeku jedne godine. Taj postotak će što je moguće bolje biti raspoređen na pravne i fizičke osobe uključene u certifikaciju sjemena, vrste uključene u certifikaciju ili može biti usmjeren na rješavanje određenih dvojbi.

6) Kao mjeru ujednačavanja primijenjenih metoda ispitivanja sjemena Zavod organizira usporedna ispitivanja svih ovlaštenih laboratorija na istom uzorku sjemena za sve vrste sjemena i sve analize.

7) U slučaju povrede pravila o ispitivanju kvalitete sjemena svako certificiranje ispitivanog sjemena Zavod će poništiti uz obavijest nadležnoj inspekciji radi zabrane stavljanja na tržište i povlačenja eventualno prodanog sjemena osim ako se dokaže da takvo sjeme i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.
 

Članak 13.
 

1) Osposobljavanje uzorkivača za uzorkovanje sjemena organizira i provodi Zavod na zahtjev i o trošku kandidata za uzorkivača.

2) Po uspješno završenoj obuci za uzorkivača sjemena Zavod izdaje svjedodžbu temeljem koje se kandidat može upisati u Upisnik uzorkivača.

3) Naknadnom kontrolom Zavod provodi nadzor nad radom uzorkivača.

4) Naknadnoj kontroli podliježe najmanje 5% od ukupno certificiranih partija sjemena u tijeku jedne godine.

5) Zavod će ponoviti uzorkovanje na do 50% certificiranih partija sjemena na kojima je obavljena naknadna kontrola iz članka 12. stavka 4. ovoga Pravilnika radi provjere rada uzorkivača.

6) Zavod će obaviti ispitivanje sjemena na uzorku iz stavka 4. ovoga članka te usporediti rezultate s rezultatima ispitivanja iz članka 12. stavka 4. ovoga Pravilnika.

7) Zavod je dužan izvijestiti uzorkivača, laboratorij i nadležnu inspekciju o rezultatima naknadne kontrole iz stavka 5. ovoga članka.

8) U slučaju povrede pravila o uzorkovanju sjemena svako certificiranje uzorkovanog sjemena Zavod će poništiti uz obavijest nadležnoj inspekciji radi zabrane stavljanja na tržište i povlačenja eventualno prodanog sjemena osim ako se dokaže da takvo sjeme i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.
 

Izdavanje certifikata
 

Članak 14.
 

1) Dobavljač sjemena podnosi Zavodu Zahtjev za izdavanje Certifikata o sjemenu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) uz otpremnicu i Certifikata o sjemenu na pakiranju. Obrazac Zahtjeva propisan je na Obrascu broj 8. koji se nalazi u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.

2) Uz Zahtjev se dostavlja i Izvješće o kakvoći sjemena ako ispitivanje kvalitete sjemena nije izvršio Zavod te Uvjerenje ako je dobavljač obavio nadzor pod stručnom kontrolom.

3) Na zahtjev dobavljača i ukoliko su ispunjeni uvjeti u skladu sa OECD shemom za certificiranje Zavod će izdati OECD certifikat.

4) Za svaku partiju sjemena Certifikat o sjemenu na pakiranju i Certifikat o sjemenu uz otpremnicu sadržavat će i referentni broj partije koji se sastoji od četiri grupe znamenki kako slijedi:

– prva grupa znamenki – je broj dobavljača registriranog za uvoz koji mu odredi Zavod;

– druga grupa znamenki – je redni broj pod kojim je sjeme zavedeno u Evidenciji o masi preuzetog sjemena kod dobavljača registriranog za doradu sjemena;

– treća grupa znamenki – je broj partije unutar rednog broja u Evidenciji o masi preuzetog sjemena;

– četvrta grupa znamenki – označava proizvodnu godinu u kojoj se obavlja certificiranje sjemena.

5) Zavod vodi evidenciju o izdanim certifikatima o sjemenu na Obrascu broj 9. koji se nalazi u Dodatku 5. ovoga Pravilnika, a dobavljač vodi evidenciju o sjemenu za koje se podnosi Zahtjev za izdavanje certifikata na Obrascu broj 10. koji se nalazi u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.
 

Članak 15.
 

1) Zavod će na zahtjev priznati stručni nadzor i kategoriju certificirano sjeme u skladu sa člankom 4. ovoga Pravilnika te izdati Certifikat o sjemenu za sjeme repa:

– koje je proizvedeno izravno od osnovnog sjemena repa služ­beno certificiranog u jednoj ili više država članica ili u trećoj zemlji kojoj je dodijeljena ekvivalenca, i koje je požeto u drugoj državi članici, ako je to sjeme prošlo stručni nadzor i udovoljava uvjetima propisanim za tu kategoriju u Dodatku 1., dio A i ako je službeno ispitivanje pokazalo da udovoljava uvjetima propisanim u Dodatku 1., dio B koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

U slučaju kada je sjeme repa proizvedeno izravno iz službeno certificiranog sjemena proizvedenog od generacija koje prethode osnovnom sjemenu, Zavod će priznati stručni nadzor i kategoriju osnovno sjeme ako to sjeme udovoljava uvjetima propisanim za tu kategoriju.

2) Zavod će na zahtjev priznati stručni nadzor i kategoriju u skladu sa člankom 4. ovoga Pravilnika za sjeme koje je požeto u trećoj zemlji te izdati Certifikat o sjemenu za sjeme:

– koje je proizvedeno izravno od osnovnog sjemena službeno certificiranog u jednoj ili više država članica ili od sjemena koje je požeto u trećoj zemlji kojoj je dodijeljena ekvivalenca, i

– ako je to sjeme prošlo stručni nadzor u polju, a za isti je utvrđeno da je ekvivalentan stručnom nadzoru propisanom u Dodatku 1., dio A i ako udovoljava uvjetima za tu kategoriju, i

– ako su službena ispitivanja pokazala da sjeme udovoljava uvjetima propisanim u Dodatku 1., dio B za tu kategoriju.


Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
 

Članak 16.
 

1) Sjeme repa kategorija osnovno i certificirano može se staviti na tržište samo u ujednačenim partijama i plombiranim pakiranjima.

2) Pakiranja sjemena repa kategorija osnovno i certificirano, osim sitnih pakiranja, moraju biti plombirana i označena pod stručnim nadzorom ili u okviru nadzora pod stručnom kontrolom na način da se pakiranje ne može otvoriti bez oštećenja plombe ili ostavljanja traga oštećenja na pakiranju ili certifikatu o sjemenu na pakiranju.

3) Na zahtjev dobavljača, sitna pakiranja certificiranog sjemena mogu se pakirati i plombirati pod stručnim nadzorom ili u okviru nadzora pod stručnom kontrolom uz ispunjavanje uvjeta propisanih člankom 23. stavak 5. Zakona.

4) Pakiranje sjemena iz stavka 1. ovoga članka smatra se originalnim pakiranjem.

5) Zavod može odobriti dobavljaču plombiranje i označavanje pod stručnom kontrolom za sve kategorije sjemena.

6) Zavod će odobriti dobavljaču provođenje plombiranja i označavanja prema stavku 4. ovoga članka ako ima zaposlenog djelatnika kao nadzornika za obavljanje poslova nadzora pod stručnom kontrolom, a koji:

a) je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno  prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke;

b) je završio obuku i ovlašten je za obavljanje stručnog nadzora pri Zavodu;

c) nema privatni interes u vezi plombiranja i označavanja;

d) je dao pismenu izjavu da će pakiranje plombirati i označavati te voditi evidencije u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

7) Kod dobavljača iz stavka 5. ovoga članka Zavod provodi stručnu kontrolu tako da postupak plombiranja i označavanja pakiranja nadzire kod najmanje 5% partija sjemena.
 

Članak 17.
 

1) Pakiranja u partiji moraju biti jednake težine.

2) Pakiranja su plombirana kada su zatvorena prošivanjem ili lijepljenjem strojem (toplinski, pod tlakom) i na drugi način (vreće s ventilom) ako su konačno zatvorena.

Kada se pakiranje zatvara vezivanjem vez se mora osigurati metalnom ili plastičnom plombom. Na plombi mora biti vidljivo ispisana oznaka pravne ili fizičke osobe koja je sjeme pakirala.

3) Dobavljač vodi knjigu evidencije plombiranja pakiranja u skladu sa evidencijom o masi preuzetog sjemena prema Obrascu 7a koji se nalazi u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.
 

Članak 18.
 

1) Prilikom stavljanja na tržište pakiranja sjemena repa kategorija osnovno i certificirano osim kada sjeme repa kategorije certificirano dolazi u sitnom pakiranju, mora:

– biti označeno s vanjske strane Certifikatom o sjemenu na pakiranju koji prethodno nije upotrebljavan i pričvršćen je plombom na pakiranje. Certifikat o sjemenu na pakiranju boji propisanoj za kategoriju sjemena sadrži podatke propisane u Dodatku 3. dio A ovoga Pravilnika na hrvatskom jeziku u:

– bijela sa dijagonalnom ljubičastom crtom za predosnovno sjeme,

– bijela za osnovno sjeme,

– plava za certificirano sjeme,

– siva za sjeme koje nije konačno certificirano,

– smeđa za sjeme sorte koja nije na Sortnoj listi Republike Hrvatske,

Ako se upotrebljava certifikat s perforacijom takav certifikat se treba pričvrstiti za pakiranje uzicom koja se pri tome mora plombirati.

– pratiti Certifikat o sjemenu uz otpremnicu, odnosno službeni dokument u boji istoj kao i Certifikat o sjemenu na pakiranju koji sadrži najmanje podatke sa Certifikata o sjemenu na pakiranju propisane u Dodatku 3. dio A I. točka 2., 4., 5., 10. i 11. ovoga Pravilnika na hrvatskom jeziku. Certifikat o sjemenu uz otpremnicu, odnosno službeni dokument nije potreban ako su ti podaci neizbrisivo otisnuti na pakiranju ili ako je pakiranje označeno Certifikatom o sjemenu na pakiranju u vidu naljepnice ili Certifikatom o sjemenu na pakiranju od nepoderivog materijala sa kojeg se podaci ne mogu obrisati.

2) Pakiranja sjemena mogu biti označena i Certifikatom o sjemenu na pakiranju u obliku naljepnice koja mora biti pričvršćena tako da se njeno skidanje ili zamjena ne može obaviti bez oštećenja Certifikata o sjemenu ili pakiranja.

3) Iznimno u odnosu na zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka na tržište se može staviti pakiranje sjemena na kojemu su podaci iz Certifikata o sjemenu na pakiranju u obliku neizbrisivog otiska na pakiranju.

4) Označavanje prema stavku 3. ovoga članka Zavod može odobriti dobavljaču koji stavlja na tržište sjeme pakirano i plombirano u skladu sa člankom 16. stavak 1. i 4. ovoga Pravilnika uz uvjet da dobavljač osigurava pouzdan sustav evidentiranja broja otisnutih certifikata.

5) Zavod vodi evidenciju o označavanju iz stavka 4. ovoga članka sa podacima o dobavljaču i podacima o sjemenu.


Članak 19.
 

1) Sva pakiranja sjemena repa kategorija osnovno i certificirano, osim onih koja su već propisana ovim Pravilnikom, mogu se označiti Certifikatom proizvođača na način da je Certifikat proizvođača odvojen od Certifikata o sjemenu na pakiranju iz članka 18. ovoga Pravilnika ili je u formi proizvođačke informacije koja je otisnuta na pakiranju.

2) Certifikat proizvođača mora biti sastavljen na takav način da se ne može zamijeniti sa službenim Certifikatom o sjemenu na pakiranju iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika.

3) Pod proizvođačem u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka podrazumijeva se dobavljač sjemena koji prvi u originalnom pakiranju stavlja sjeme na tržište.

4) Sjeme repa kategorije osnovno sjeme koje se stavlja na tržište u skladu sa člankom 26. stavkom 1. ovoga Pravilnika, a čija je klijavost manja od propisane u Dodatku 1. dio B. ovoga Pravilnika, prilikom stavljanja na tržište mora se pakirati i označiti u skladu sa člankom 18. ovoga Pravilnika. Dobavljač sjemena koji stavlja takvo pakiranje sjemena na tržište mora ga označiti i dodatnim certifikatom na kojemu će navesti sljedeće podatke: % klijavosti, ime i adresu prebivališta ili sjedišta dobavljača te broj partije sjemena.

5) Sjeme repa kategorije osnovno i certificirano sjeme koje se stavlja na tržište u skladu sa člankom 26. stavkom 2. ovoga Pravilnika prilikom stavljanja na tržište mora biti pakirano i označeno u skladu sa člankom 18. ovoga Pravilnika. Dobavljač sjemena koji stavlja takvo pakiranje sjemena na tržište mora ga označiti i dodatnim certifikatom na kojemu će navesti sljedeće podatke: % klijavosti, ime i adresu prebivališta ili sjedišta dobavljača te broj partije sjemena.

6) Sjeme repa kategorije osnovno i certificirano sjeme koje se stavlja na tržište u skladu sa člankom 26. stavkom 3. ovoga Pravilnika označit će se:

– Certifikatom o sjemenu na pakiranju i Certifikatom o sjemenu uz otpremnicu u boji propisanoj za kategoriju uz naznaku: »sjeme ne ispunjava uvjete propisane za kategoriju«;

– Certifikatom o sjemenu na pakiranju i Certifikatom o sjemenu uz otpremnicu u smeđoj boji u skladu sa člankom 18. ovoga Pravilnika uz naznaku: »sjeme ne ispunjava uvjete propisane za kategoriju«.

7) Način označavanja sjemena sorte koja je genetski modificirana mora biti u skladu sa posebnim propisima o genetski modificiranim organizmima.

8) Pakiranje sjemena repa sorte koja je genetski modificirana na Certifikatu o sjemenu na pakiranju, Certifikatu o sjemenu uz otpremnicu i Certifikatu proizvođača mora sadržavati naznaku: »genetski modificirana sorta«.

9) Pakiranje sjemena repa kategorija osnovno i certificirano sjeme koje je tretirano sredstvom za zaštitu bilja na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu proizvođača na pakiranju ili s unutarnje strane pakiranja mora sadržavati naznaku: »tretirano i naziv aktivne tvari sredstva za zaštitu bilja«. U slučaju da sjeme nije tretirano sredstvom za zaštitu bilja na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu proizvođača na pakiranju ili s unutarnje strane pakiranja mora sadržavati naznaku: »nije tretirano«.

10) Sjeme koje udovoljava zahtjevima iz članka 27. stavka 2. ovoga Pravilnika može na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu o sjemenu uz otpremnicu kao i na Certifikatu proizvođača sadržavati naznaku: »sjeme iz ekološke proizvodnje«.


Članak 20.
 

Oplemenjivačevo sjeme uzgojeno od generacija koje prethode osnovnom sjemenu odnosno predosnovno sjeme može se staviti na tržište ako je službeno nadzirano u skladu s odredbama koje se primjenjuju pri certifikaciji osnovnog sjemena, pakirano u skladu s člankom 16. i 17. ovoga Pravilnika i označeno Certifikatom o sjemenu na pakiranju na kojemu su navedeni najmanje sljedeći podaci:

– ovlašteno tijelo za certifikaciju i država članica ili njihova prepoznatljiva kratica, broj partije,

– mjesec i godina plombiranja, ili

– mjesec i godina zadnjeg službenog uzimanja uzorka za potrebe certificiranja,

– vrsta (latinski i hrvatski naziv), uz naznaku da li se radi o šećernoj ili stočnoj repi,

– sorta,

– opis »predosnovno sjeme«,

– broj generacija koje prethode sjemenu kategorije »certificirano sjeme«.
 

Članak 21.
 

1) U slučaju ponovnog pakiranja i plombiranja sjemena repa, osim sitnih pakiranja,  dobavljač Zavodu podnosi Zahtjev za postupak ponovnog pakiranja i plombiranja sjemena. Obrazac Zahtjeva propisan je u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.

2) Skinute plombe i Certifikati o sjemenu na pakiranju moraju se uništiti u nazočnosti ovlaštene osobe Zavoda. O uništavanju plombi i Certifikata o sjemenu na pakiranju sastavlja se zapisnik.

3) Na Certifikatima o sjemenu na pakiranju koji su izdani nakon ponovnog pakiranja i plombiranja mora se staviti naznaka: »prepakirano« iza koje se navodi datum ponovnog plombiranja, pakiranja i naziv Zavoda kao nadležnog tijela koje je obavilo nadzor nad postupkom prepakiranja.

4) Sitna pakiranja mogu se ponovno pakirati i plombirati samo pod stručnim nadzorom.
 

Članak 22.
 

1) Sitna pakiranja iz članka 3. točka 4. ovoga Pravilnika izuzeta su od odredbi o pakiranju i plombiranju propisanih člankom 16. stavkom 1., člankom 17. stavkom 2. i člankom 18. ovog Pravilnika.

2) Sitna pakiranja bit će plombirana na način da je onemogućeno njihovo otvaranje bez oštećenja plombe ili ostavljanja traga oštećenja na pakiranju ili Certifikatu o sjemenu na pakiranju.

3) Sitna pakiranja označavaju se Certifikatom proizvođača. Boja Certifikata proizvođača je:

– bijela za osnovno sjeme,

– plava za certificirano sjeme.

4) Certifikat proizvođača iz stavka 3. ovoga članka mora sadržavati podatke koji su propisani u Dodatku 3. dio B ovoga Pravilnika otisnute ili utisnute na hrvatskom jeziku ili jednom od službenih jezika Zajednice.

5) U slučaju da se radi o prozirnom pakiranju Certifikat proizvođača može se staviti s unutarnje strane pakiranja pod uvjetom da se izvana može pročitati.

6) Sitna pakiranja moraju s vanjske strane ili na Certifikatu proizvođača sadržavati službeno dodijeljen serijski broj.


Članak 23.
 

1) Zavod će na zahtjev dobavljača, a ukoliko je iz ponovljenog ispitivanja kvalitete sjemena utvrđeno da sjeme ispunjava zahtjeve iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika, izdati odobrenje dobavljaču da se na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu o sjemenu uz otpremnicu stavi naznaka: »ponovno ispitano« te u nastavku mjesec i godina ponovljenog ispitivanja kvalitete sjemena.

2) Uz zahtjev za stavljanje naznake: »ponovno ispitano« dobavljač mora Zavodu dostaviti i rezultat ispitivanja kvalitete sjemena ovlaštenog laboratorija.

3) Ponovljenim ispitivanjem kvalitete sjemena mora biti ispitana barem klijavost sjemena.
 

Stavljanje sjemena na tržište
 

Članak 24.
 

1) Uz zahtjev za izdavanjem rješenja iz članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona dobavljač mora priložiti dokaz o provođenju znanstveno-istraživačkog ili selekcijskog rada u sjemenarstvu, te dokaz da je upisan u Upisniku dobavljača sjemena i registriran za proizvodnju sjemena i održavanje sorti.

2) Dokazom iz stavka 1. ovoga članka smatra se Potvrda o provođenju znanstveno-istraživačkog ili selekcijskog rada u sjemenarstvu ili Program znanstveno-istraživačkog ili selekcijskog rada u sjemenarstvu.

3) Malim količinama sjemena, u skladu sa člankom 28. stavkom 1. podstavkom 1. Zakona, smatraju se količine sjemena šećerne i stočne repe do 15 kg pojedinačno po vrsti i pojedinoj sorti.
 

Članak 25.
 

1) Sjeme sorti repa koje su označene kao »čuvani biljni genetski izvor« može se staviti na tržište na području Republike Hrvatske.

2) Dobavljač sjemena koje je označeno kao »čuvani biljni genetski izvor« može staviti na tržište sjeme šećerne repe u količini do 15 kg, a sjeme stočne repe do 15 kg pojedinačno po vrsti i pojedinoj sorti.

3) Uz Zahtjev za izdavanjem rješenja iz članka 28. stavka 2. Zakona podnositelj Zahtjeva mora dostaviti dokaz da je evidentiran kao održivač takve sorte u banci biljnih gena u skladu sa člankom 6. Zakona.

4) O stavljanju na tržište sjemena temeljem rješenja iz stavka 3. ovoga članka dobavljač mora voditi evidenciju pojedinačno po vrsti i pojedinoj sorti s podacima o količini isporučenog sjemena i primatelju sjemena.


Članak 26.
 

1) Sjeme repa kategorije osnovno sjeme koje ne ispunjava uvjete propisane u Dodatku 1. dio B. ovoga Pravilnika u pogledu klijavosti, a namijenjeno je za daljnju proizvodnju drugog certificiranog sjemena, može se službeno certificirati i staviti na tržište u skladu sa člankom 21. stavak 3. podstavak 1. Zakona uz obvezu da se pakira i označi u skladu sa člankom 18. i člankom 19. stavak 4. ovoga Pravilnika.

2) Sjeme repa kategorije osnovno i certificirano sjeme može se u skladu sa člankom 21. stavak 3. podstavak 2. Zakona, a u cilju osiguranja brže opskrbe sjemenom, certificirati i staviti na tržište do prvog kupca kojemu je poznato ime i adresa ako je pakirano i označeno u skladu sa člankom 19. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

3) U slučaju nedovoljnih količina sjemena, sjeme repa kategorije osnovno i certificirano može se u skladu sa člankom 28. stavak 3. Zakona staviti na tržište iako ne udovoljava uvjetima za izdavanje certifikata uz obvezu da se označi u skladu sa člankom 19. stavak 6. ovoga Pravilnika.
 

Članak 27.
 

1) Sjeme repa tretirano sredstvom za zaštitu bilja može se staviti na tržište ukoliko je označeno u skladu sa člankom 19. stavkom 9. ovoga Pravilnika.

2) Sjeme repa koje udovoljava uvjetima za ekološku proizvodnju mora pored zahtjeva iz Zakona i ovoga Pravilnika ispunjavati i posebne zahtjeve utvrđene u propisima koji uređuju ekološku proizvodnju.
 

Članak 28.
 

1) Trgovinom sjemena mogu se baviti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane u sudskom ili obrtnom registru za djelatnost trgovine na veliko ili trgovine na malo.

2) Trgovinom sjemena na veliko može se baviti pravna ili fizička osoba koja ima zaposlenog diplomiranog inženjera agronomije/poljoprivrede ili magistra agronomske/poljoprivredne struke.

3) Trgovinom sjemena na malo može se baviti pravna ili fizička osoba koja u svakoj prodavaonici ima zaposlenog djelatnika sa završenim IV. (četvrtim) stupnjem obrazovanja poljoprivredne struke.

4) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su sjeme držati u uvjetima koji osiguravaju održavanje njegove kakvoće.


Uvoz sjemena
 

Članak 29.
 

1) Sjeme repa koje se uvozi i stavlja na tržište mora biti originalno pakirano i označeno OECD certifikatom o sjemenu na pakiranju, odnosno OECD etiketom.

2) Svaku pošiljku partije sjemena repa koja se uvozi i stavlja na tržište mora, pored certifikata iz stavka 1. ovoga članka, pratiti OECD certifikat o sortnosti i ISTA ili AOSA certifikat o kakvoći sjemena.

3) Certifikat o sjemenu na pakiranju iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke propisane u Dodatku 3. ovoga Pravilnika u skladu sa vrstom pakiranja, a Certifikat o sjemenu kao prateći dokument mora sadržavati najmanje podatke propisane u Dodatku 3. dio A I. točka 2., 4., 5., 10. i 11. ovoga Pravilnika.

4) U skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, Zavod će utvrditi popis nadležnih tijela i ovlaštenih laboratorija za izdavanje certifikata iz stavka 1. i 2. ovoga članka te isti objaviti na svojim web-stranicama.

5) Prilikom pregleda pošiljke sjemena na graničnom prijelazu ili na određenim mjestima unutar države koji su pod carinskim nadzorom fitosanitarni inspektor kontrolira da li je:

– dobavljač propisno upisan i registriran u Upisniku dobavljača sjemena,

– pakiranje sjemena originalno pakirano i pošiljka sjemena označena u skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka,

– Certifikat o sjemenu na pakiranju i certifikat koji prati partiju sjemena izdan od nadležnog tijela koje se nalazi na popisu iz stavka 4. ovoga članka,

– sjeme udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom u pogledu sorte, kategorije i kvalitete.

6) Uvoznik vodi evidenciju o uvezenim količinama sjemena čija je masa partije preko 2 kg s podacima o:

– vrsti, sorti, kategoriji, zemlji proizvodnje sjemena, nadležnom tijelu koje je izdalo Certifikat o sortnosti (obavilo stručni nadzor), državi izvoznici (otpreme), uvozniku i količini sjemena.

7) Obrazac evidencije iz stavka 6. ovoga članka propisan je na Obrascu 7b. koji se nalazi u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.

8) Izvješće o uvezenim količinama sjemena čija je masa partije preko 2 kg uz navođenje podataka iz Obrasca 7b uvoznik dostavlja Zavodu najkasnije u roku 30 dana od dana uvoza.

9) U slučaju uvoza sjemena u skladu s odredbom članka 31. stavak 1. Zakona po pojedinom uzorku sjemena bilo da se radi o sorti ili hibridu može se uvesti do 5 kg sjemena šećerne ili stočne repe.

10) U slučaju uvoza sjemena u skladu sa odredbom članka 73. stavka 1. Zakona, građani Republike Hrvatske mogu uvesti do 2 kg sjemena repa.
 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Članak 30.
 

1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o stručnom nadzoru nad sjemenskim usjevima poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 4/05) i odredbe Pravilnika o temeljnim zahtjevima kakvoće, načinu ispitivanja, pakiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 4/05, 49/05, 94/05, 13/06 i 73/06) u dijelu koji se odnosi na repe.

2) Sve radnje i postupci koji su u proizvodnji sjemena repe započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, završit će se prema propisima iz stavka 1. ovoga članka.
 

Članak 31.
 

1) Od dana stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju u odnosu na odredbu članka 18. stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga Pravilnika Certifikat o sjemenu na pakiranju i Certifikat o sjemenu uz otpremnicu pored hrvatskog jezika može biti i na jednom od službenih jezika zajednice.

2) Prije stavljanja na tržište sjeme repa koje se uvozi mora biti označeno certifikatima iz članka 29. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika, bilo da su isti tiskani na hrvatskom jeziku ili se prijevod na hrvatski jezik s certifikata nalazi uz službeni Certifikat o sjemenu na pakiranju odnosno uz certifikat o sjemenu kao prateći dokument.

Članak 32.
 

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 011-02/07-01/33

Urbroj: 525-2-07-1

Zagreb, 26. lipnja 2007.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.
 

DODATAK 1.
 

UVJETI ZA CERTIFIKACIJU
 

A. USJEV

1. Predusjev neće biti u suprotnosti s proizvodnjom sjemena vrste Beta vulgaris, a polje će biti dovoljno čisto od samoniklih biljaka koje su zaostale od predusjeva.

2. Usjev mora imati zadovoljavajuću autentičnost i sortnu čistoću.

3. Proizvođač sjemena će prijaviti Zavodu za stručni nadzor sve umnoženo sjeme dane sorte.

4. U slučaju certificiranog sjemena svih kategorija obavit će se najmanje jedan poljski pregled, kao stručni nadzor ili nadzor pod stručnom kontrolom, a u slučaju osnovnog sjemena najmanje dva poljska pregleda, jedan nakon prezimljenja, a prije cvatnje i jedan poslije cvatnje, a prije žetve.

5. Stanje kulture na polju i stupanj razvoja usjeva bit će takvi da omoguće provjeru autentičnosti i sortne čistoće.

6. Najmanja udaljenost od susjednih izvora polena bit će:
 

Usjev

Najmanja udaljenost

1. Za proizvodnju osnovnog sjemena:

– od bilo kojeg izvora polena iz roda Beta

1 000 m

2. Za proizvodnju certificiranog sjemena:

a) šećerne repe:

 

– od bilo kojeg izvora polena iz roda Beta ne uključujući dolje navedeno

1 000 m

– namijenjeni oprašivač ili jedan od namijenjenih oprašivača koji je diploidan od tetraploidnog izvora polena šećerne repe

600 m

– namijenjeni oprašivač koji je isključivo tetraploidan, od diploidnog izvora polena šećerne repe

600 m

– od izvora polena šećerne repe, kojih je ploidnost nepoznata

600 m

– namijenjeni oprašivač ili jedan od namijenjenih oprašivača koji je diploidan od diploidnog izvora polena šećerne repe

300 m

– namijenjeni oprašivač koji je isključivo tetraploidan, od tetraploidnog izvora polena šećerne repe

300 m

– između dva polja na kojima se proizvodi sjeme šećerne repe na kojima se ne koristi muška sterilnost

300 m

b) stočne repe:

 

– od bilo kojeg izvora polena iz roda Beta ne uključujući dolje navedeno

1 000 m

– namijenjeni oprašivač ili jedan od namijenjenih oprašivača koji je diploidan od tetraploidnog izvora polena stočne repe

600 m

– namijenjeni oprašivač koji je isključivo tetraploidan, od diploidnog izvora polena stočne repe

600 m

– od izvora polena stočne repe kojih je ploidnost nepoznata

600 m

– namijenjeni oprašivač ili jedan od namijenjenih oprašivača koji je diploidan od diploidnog izvora polena stočne repe

300 m

oprašivač koji je isključivo tetraploidan, od tetraploidnog izvora polena stočne repe

300 m

– između dva polja na kojima se proizvodi sjeme stoč­ne repe na kojima se ne koristi muška sterilnost

300 m

 

Navedene udaljenosti mogu se zanemariti ako postoji zadovoljavajuća zaštita od bilo kojeg neželjenog stranog oprašivača. Nije potrebna izolacija između sjemenskih usjeva koji koriste istog oprašivača.

Ploidnost obje komponente onih koje nose sjeme i onih koje šire polen sjemena za proizvodnju usjeva bit će utvrđena pomoću Zajedničke sortne liste Zajednice ili Sortne liste Republike Hrvatske. Ako ti podaci nisu uneseni niti za jednu sortu ploidnost će se smatrati nepoznatom te je radi izolacije potrebna najmanja udaljenost od 600 metara.

 

B. SJEME

 

1. Sjeme mora imati zadovoljavajući autentičnost i sortnu čistoću.

2. Bolesti koje smanjuju upotrebljivost sjemena bit će svedene na najmanju moguću mjeru.

3. Sjeme će također zadovoljiti sljedeće uvjete:

 

A)

           

 

Minimalna
čistoća
(maseni %) 1

Minimalna klijavost
(% sjemenskih jedinica ili čistog sjemena)

Maksimalni sadržaj vlage
(maseni %)1

a) šećerna repa

 

 

 

jednoklično sjeme

97

80

15

– kalibrirano (obloženo) sjeme

97

75

15

višeklično sjeme sorata s više od 85% diploida

97

73

15

– ostalo sjeme

97

68

15

b) stočna repa

 

 

 

višeklično sjeme sorata s više od 85% diploida,

jednoklično sjeme, kalibrirano sjeme

97

73

15

– ostalo sjeme

97

68

15

Težinski postotak ostalih sjemenki neće prelaziti 0,3.

 


B) Posebni uvijeti za ednolično sjeme i kalirirano sjeme
 

a) jednoklično sjeme
 

Najmanje 90% proklijalih sjemenki će dati jednu biljku.

Postotak sjemenki koje daju tri ili više biljaka neće prelaziti pet računajući proklijale sjemenke;


b) kalibrirano sjeme šećerne repe
 

Najmanje 70% proklijalih sjemenki dat će jednu biljku.

Postotak sjemenki koje daju tri ili više biljaka neće prelaziti 5% računajući proklijale sjemenke;


c) kalibrirano sjeme stočne repe
 

U slučaju sorata kod kojih postotak diploida prelazi 85, najmanje 58% proklijalih sjemenki će dati jednu biljku. U slučaju svakog drugog sjemena najmanje 63% proklijalih sjemenki će dati jednu biljku.

Postotak sjemenki koji daje tri ili više biljaka neće prelaziti 5% računajući proklijale sjemenke;


d) u slučaju sjemena kategorije »osnovno sjeme«
 

Težinski postotak inertne tvari neće prelaziti 1,0. U slučaju sjemena kategorije »certificirano sjeme« težinski postotak inertne tvari neće prelaziti 0,5. U slučaju peletiranog sjemena obaju kategorija provjera udovoljavanja zahtjevima izvršit će se na uzorcima uzetim od dorađenog sjemena koje je prošlo djelomičnu dekortikaciju (struganje ili mrvljenje), ali još nije peletirano ne dovodeći u pitanje službeno ispitivanje minimalne analitičke čistoće peletiranog sjemena;
 

C) OSTALI POSEBNI UVJETI
 

Sjeme repa ne može biti uneseno u područja koja su priznata kao »zone nezaražene Rhizomaniom« ako težinski postotak inertne tvari prelazi 0,5.

 

DODATAK 2.
 

Maksimalna težina partije sjemena: 20 metričkih tona

Minimalna težina uzorka: 500 grama

Maksimalna težina partije neće biti veća za više od 5%.

 

DODATAK 3.
 

OZNAČAVANJE
 

A. Službeni Certifikat o sjemenu na pakiranju

I. Potrebni podaci

1. Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo i država ili njihova kratica;

2. Referentni (serijski) broj partije;

3. Mjesec i godina plombiranja mora biti naznačena na način: »plombirano ... (mjesec i godina)« ili mjesec i godina posljednjeg službenog uzimanja uzorka za potrebe certifikacije mora biti naznačeno na način: »uzet uzorak ... (mjesec i godina)«;

4. Vrsta (latinski i hrvatski naziv);

5. Sorta (ime sorte kao u Sortnoj listi);

6. Kategorija;

7. Država proizvodnje;

8. Neto ili bruto težina ili broj sjetvenih jedinica ili čistog sjemena;

9. Gdje je naznačena težina, a korišteni su granulirani pesticidi, tvari za peletiranje ili drugi kruti dodaci, navesti vrstu dodataka kao i približan odnos između težine sjetvenih jedinica ili čistog sjemena i ukupne težine;

10. Za jednoklično sjeme: riječ »jednoklično«;

11. Za kalibrirano sjeme: riječ »kalibrirano«;

12. Gdje je klijavost ponovno ispitana: »ponovno ispitano ... (mjesec i godina)« i naziv laboratorija koji je izvršio ponovno ispitivanje. Ti podaci mogu biti na službenoj naljepnici pričvršćenoj na službeni Certifikat o sjemenu na pakiranju;


II. Minimalne dimenzije

110 × 67 mm;

B. Certifikat proizvođača ili podaci na pakiranju(sitno pakiranje)
 

Potrebni podaci

1. »Sitno pakiranje«;

2. Ime i adresa dobavljača odgovornog za označavanje ili njegova identifikacijska oznaka;

3. Službeno dodijeljen serijski broj Certifikata o sjemenu na pakiranju;

4. Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo i država ili njihova kratica;

5. Referentni broj ako partiju nije moguće identificirati pomoću službenog serijskog broja; 

6. Vrsta (latinski i hrvatski naziv);

7. Sorta (ime sorte kao u Sortnoj listi);

8. Kategorija;

9. Neto ili bruto težina ili broj sjetvenih jedinica ili čistog sjemena;

10. Gdje je naznačena težina, a korišteni su granulirani pesticidi, tvari za peletiranje ili drugi kruti dodaci, navesti vrstu dodataka kao i približan odnos između težine sjetvenih jedinica ili čistog sjemena i ukupne težine;

11. Za jednoklično sjeme: riječ »jednoklično«.

12. Za kalibrirano sjeme: riječ »kalibrirano«.

 

DODATAK 4.
 

CERTIFIKAT O SJEMENU NA PAKIRANJU I CERTIFIKAT O SJEMENU UZ OTPREMNICU U SLUČAJU KADA SJEME NIJE KONAČNO CERTIFICIRANO, A POŽETO JE U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI
 

A. Podaci potrebni za Certifikat o sjemenu na pakiranju

– tijelo odgovorno za službeni nadzor i država ili njihovi inicijali;

– vrsta;

– sorta;

– kategorija;

– polje ili referentni (serijski) broj partije;

– neto ili bruto težina;

– riječi: »sjeme nije konačno certificirano«.
 

B. Boja Certifikata o sjemenu na pakiranju
 

Certifikat o sjemenu na pakiranju je sive boje.
 

C. Podaci potrebni za Certifikat o sjemenu uz otpremnicu
 

– tijelo koje izdaje dokument;

– vrsta;

– sorta;

– kategorija;

– referentni broj partije sjemena (broj certifikata o sjemenu uz otpremnicu) koje je korišteno za sjetvu i ime zemlje ili zemalja koje su certificirale to sjeme;

– polje ili referentni (serijski) broj partije;

– područje kultivirano za proizvodnju partije za koju je izdan dokument;

– količina pobranog ili požetog sjemena i broj pakiranja;

– potvrda da su u potpunosti ispunjeni zahtjevi koje usjev od kojeg potječe sjeme mora zadovoljiti;

– gdje je primjenjivo, rezultati preliminarnih analiza sjemena.
 

DODATAK 5.

 

Obrazac broj 1.

 

_________________________________________

      (Naziv i adresa proizvođača – podnosioca prijave)

Telefon:

MB:

Datum:

PRIJAVA

za stručni nadzor

________________________________________________________________________________ (Naziv i sjedište pravne ili fizičke osobe ovlaštene za provođenje stručnog nadzora)

 

U skladu s člankom 7. stavak 2. Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena repa prijavljujem  sjemenski  usjev _____________________________________________________________  radi provođenja stručnog nadzora.

Odgovorna stručna osoba za proizvodnju sjemena po ovoj prijavi je:_________________________  
                                                                                                         
(ime i prezime, telefon i mobitel)
 

SORTA
ili
HIBRID

ZASIJANA

SJ. KATEGORIJA.

LINIJA

PARCELA

PRED­USJEV

DATUM
SJETVE

UVJERENJE

DEKLARACIJA

Majka

Otac

K.O.

k.č.br.

ha

Broj

Datum

Broj

Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

Napomena: Obavezno priložiti Certifikat o sjemenu uz otpremnicu, Mjerenje i skicu lokacije

                                                                               M.P.

        
 
Potpis odgovorne osobe:

            ________________________

 

 

Obrazac broj 2.

 

Zapisnik broj________

o obavljenom stručnom nadzoru nad sjemenskim usjevom


Podnositelj prijave:

Adresa:

Vrsta:                                                       Sorta:                                   Kategorija:

Prijavljena površina za nadzor, ha:             Parcela:    
       

Plodored

20­___

20___

20___

20___

20___

 

 

 

 

 

 

Broj partije sjemena:___________________           Porijeklo – proizvođač:__________________

Datum sjetve: _________________________

Oznaka u polju: DA – NE                                   Priložen certifikat o sjemenu sa pakiranja: DA – NE

Minimalna prostorna izolacija: DA – NE               Sklop usjeva po m2: _________________________


Razvojni stadij usjeva: ________________________________         Ujednačenost usjeva: DA – NE

Autentičnost sorte: DA – NE   Genetska čistoća u %: _________          Polijeganje u %: __________

 

ELEMENTI OCJENJIVANJA (broj po nadziranoj jedinici)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Prosjek

1. ATIPIČNE BILJKE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DRUGE VRSTE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KOROVI PROBLEMATIČNI ZA ODVAJANJE PRI DORADI (latinski naziv):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ZDRAVSTVENO STANJE (bolesti i štetnici – latinski naziv):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadzirana površina – ha: _______  Odbijena površina – ha: _______    Priznata površina – ha: _________

Napomena proizvođaču: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Procjena prinosa, kg/ha (u zadnjem pregledu) __________________                        Ukupno kg ___________________

Usjev se priznaje: DA – NE u kategoriju: _____________________________________________________

Datum pregleda: _______________________

Potpis odgovorne osobe                                                                                            Potpis nadzornika

 

 

Obrazac broj 3.

 

Zapisnik broj_______/I

o obavljenom stručnom nadzoru nad sjemenskim usjevom stranooplodnog bilja


Podnositelj prijave:

Adresa:

Vrsta:                                                   Hibrid:

Linija: Majka:                                       Otac:

Prijavljena površina za nadzor, ha:        Parcela:
 

Plodored

20___

20___

20___

20___

20___

 

 

 

 

 

 

Broj partije sjemena: majka                              otac:    

Porijeklo – proizvođač: majka:                         otac:

Datum sjetve: majka:                                        otac:

Oznaka u polju: DA – NE                                  Priložen Certifikat o sjemenu sa pakiranja: DA – NE

Minimalna prostorna izolacija: DA – NE              Ujednačenost usjeva: DA – NE

Razvojni stadij usjeva: ______________            Autentičnost linije: DA – NE

Sklop usjeva po m2: majka: _________             otac: _____________

 

ELEMENTI OCJENJIVANJA (broj po nadziranoj jedinici)

           

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Prosjek

1. OČINSKE ATIPIČNE BILJKE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno u %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MAJČINSKE ATIPIČNE BILJKE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno u %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ZDRAVSTVENO STANJE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadzirana površina – ha: ________        Odbijena površina – ha: ______      Priznata površina – ha: _________

Napomena proizvođaču: ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Datum pregleda: _______________________

Potpis odgovorne osobe                                                                                 Potpis nadzornika

 

 

Obrazac broj 4.

 

IZVJEŠĆE

o obavljenom stručnom nadzoru nad sjemenskim usjevom  _______ godine
 

Red. broj

DOBAVLJAČ

SORTA, HIBRID

KATEGORIJA SJEMENA

POVRŠINA ha

PROCJENA PRINOSA kg

Naziv

Adresa

Zasijana

Priznata

Zasijana

Priznata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum, _______________

                                                                                              Izvješće sastavio:

 

Obrazac broj 5.

 

UVJERENJE

o priznavanju sjemenskog usjeva broj ______________
 

1. Dobavljač registriran za proizvodnju sjemena__________________________________
2. Sjedište (adresa): ______________________________________________________

3. Vrsta sjemena (naziv na hrvatskom i latinskom jeziku:____________________________

4. Sorta – hibrid – samooplodna linija : ________________________________________

5. Godina proizvodnje: ____________________________________________________

6. Podrijetlo proizvedenog sjemena:

    a) Naziv i sjedište proizvođača sjemena: ____________________________________

    b) Broj i datum certifikata o sjemenu uz otpremnicu: __________________________

7. Površina sjemenskog usjeva (ha): ___________________________________________

8. Ukupni prinos naravnog sjemena u kg: ________________________________________


Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljopriv-
rednog bilja (»Narodne novine«, broj 140/2005), zapisnika broj _________ od _________ o obav-
ljenom stručnom nadzoru, priznaje se sjemenski usjev, kategorija  _________

Mjesto i datum:

M.P.

 

                                                         (potpis)

 

Obrazac broj 6.

 

EVIDENCIJA O IZDANIM UVJERENJIMA _____ godine
 

Red.

broj

NAZIV I SJEDIŠTE

DOBAVLJAČA SJEMENA

PODACI O SJEMESKOM USJEVU

VRSTA

SORTA

HIBRID

KATEG. SJEM.

PARCELA

Zasij.

Prizn.

Ha

Broj
Naziv

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROJ

ZAPISNIKA

DATUM ZAPISNIKA O OBAVLJENOM STRUČNOM NADZORU

I
pregled

II
pregled

III
pregled

IV
pregled

V
pregled

VI
pregled

VII
pregled

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REZULTATI OBAVLJENOG STRUČNOG NADZORA – RAZLOZI ODBIJANJA

PRIZNATO

ha

PROCJENA
PRINOSA
UKUPNO

kg

ODBIJENO

ha

RAZLOZI ODBIJANJA

Bolesti i štetnici

Korovi

Primjese

Ostali razlozi

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

IZDANO UVJERENJE

Broj

Datum

24

25

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac broj 7.

 

 

EVIDENCIJA O ZASNOVANOJ PROIZVODNJI
 

Redni broj

Proizvodna površina (broj parcele)

Masa proizvedenog sjemena

Vrsta

Sorta

Posijano sjeme

(Certifikat o sortnosti)

Proizvedena kategorija

Broj uvjerenja

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac broj 7.a

 

EVIDENCIJA O MASI PREUZETOG SJEMENA
 

Redni broj

Vrsta

Sorta

Kategorija

Proizvođač ili zemlja porijekla

Naturalno sjeme

Čisto sjeme

Brojevi partija

Masa partije

Masa jednog pakiranja

Broj pakiranja

Izvješ­će o kakvoći

Broj dokumenta  o sortnosti

Datum plombiranja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrazac broj 7.b

 

EVIDENCIJA UVEZENIH KOLIČINA SJEMENA
 

Red

broj

Vrsta

Sorta

Kategorija

Zemlja proizvodnje

Zemlja
izvoza

Nadležno tijelo koje je izdalo i broj dokumenta

Količina sjemena

Fitosanitarni
cert.

Cert. o sortnosti

Cert. o kakvoći

kg

Broj pakiranja

Tež. jednog pakiranja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrazac broj 7.c

 

MINIMUM PODATAKA U EVIDENCIJI O DORAĐENOM SJEMENU
 

Redni
broj

Naziv i sjedište dobavljača sjemena

Vrsta

Sorta

Kategorija

Masa naturalnog sjemena

Masa dorađenog sjemena

Broj uvjerenja

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMOĆNA EVIDENCIJA (proizvođača odnosno dorađivača)
 

Redni
broj

Naziv i sjedište dobavljača

Vrsta

Sorta

Kategorija

Broj parcele/
broj uvjerenja

Brojevi dostavnica/otpremnica/datum

Masa otpremljenog/dostavljenog sjemena

Brojevi vozila

Naziv skladišta u koje je odloženo sjeme tijekom dopreme/otpreme

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrazac broj 8.

 

_________________________________

  Naziv (ime) i sjedište podnositelja zahtjeva

 

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA O SJEMENU BR. ________

 1. Biljna vrsta  __________________________________

2. Sorta  _______________________________________

3. Kategorija  ___________________________________

4. Dobavljač ___________________________

5. Broj Uvjerenja o priznavanju usjeva, Certifikat o sortnosti za sjeme iz uvoza  ___________________________

6. Broj izvornog certifikata (u slučaju  prepakiranja) _____________________________________

7. Zemlja porijekla sjemena _________________________________________
 

Redni broj

Broj certifikata

Broj izvješća o kakvoći

Godina proizvodnje

Masa partije

Masa jednog pakiranja ili broj zrna

Broj pakiranja

Naziv preparata za dezinfekciju sjemena

Naziv i veličina frakcije

Klijavost

 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

8. Vrsta certifikata na pakiranju (samoljepiva, za prošivanje, za vezanje)  _______________________________

 

  Datum podnošenja zahtjeva                           (M.P.)                                        Podnositelj zahtjeva

_________________________                                                                    _____________________

 
 

Obrazac broj 9.

 

EVIDENCIJA O IZDANIM CERTIFIKATIMA O SJEMENU
 

Redni broj

Datum

Pod-nositelj zahtjeva

Broj zahtjeva

Broj
certifikata

Broj izvješća o kakvoći

Vrsta

Sorta hibrid

Kategorija

God. proiz- vodnje

Masapartije kg

Masa jednog pakiranja

Broj pakiranja

Serijski brojevi certifikata na pakiranju

Naziv i veličine frakcije

Broj uvjerenja o priznavanju usjeva

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrazac broj 10.

 

EVIDENCIJA O SJEMENU ZA KOJE SE PODNOSI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA O SJEMENU
 

Redni broj

Vrsta

Sorta

Kategorija

Broj partije

Datum podnošenja zahtjeva

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrazac broj 11.

 

EVIDENCIJA POJEDINAČNO PO VRSTI I POJEDINOJ SORTI  S PODACIMA O KOLIČINI ISPORUČENOG SJEMENA U SKLADU S ČLANKOM 27. STAVAK 3.

Vrsta : ____________________

Sorta ili hibrid

Količina isporučenog sjemena u kg

Primatelj sjemena
(ime, prezime i adresa)

Lokacija sjetve

Zasijana površina u ha

 

 

 

K.O.

k.č. br.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac broj 12.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

URED DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJI

_______________________________________________

POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA

Klasa:__________________

Urbroj:_________________

 

ZAPISNIK

o uzimanju uzorka za inspekcijske potrebe

 

1. Naziv i sjedište vlasnika sjemena: __________________________________________________

2. Redni broj partije sjemena: _______________________________________________________
3. Broj deklaracije: _______________________________________________________________
4. Broj pakiranja: ________________________________________________________________
5. Vrsta i oblik ambalaže: __________________________________________________________

6. Podaci iz deklaracije uz otpremnicu
 

I. OSNOVNI PODACI O SJEMENU

II. UTVRĐENA KAKVOĆA

1. _________________________________

         (biljna vrsta, narodno i latinsko ime)

1. ________________________________

        (naziv laboratorija koji je vršio ispitivanje)

2. _________________________________

                     (sorta, hibrid)

2. ________________________________

      (broj i datum izvješća o kakvoći sjemena)

3. _________________________________

                    (kategorija)

3. ________________________________

                         (čistoća,%)

4. _________________________________

                (godina proizvodnje)

4. ________________________________

                        (udio vlage,%)

5. _________________________________

                    (proizvođač)

5. ________________________________

                        (klijavost,%)

6. _________________________________

                      (uvoznik)

6. ________________________________

                   (energija klijanja,%)

7. _________________________________

           (broj dokumenta o sortnosti)

7. ________________________________

                  (masa 1000 sjemenki)

8. _________________________________

                        (količina, kg)

8. ________________________________

               (udio drugih biljnih vrsta,%)

9. _________________________________

 (broj pakiranja u partiji i neto masa jednog pakiranja)

9. ________________________________

                     (udio korova,%)

10. ________________________________

       (serijski brojevi deklaracija na ambalaži)

10. _______________________________

        (broj svjedodžbe o zdravstvenom stanju)

11. ________________________________

            (naziv preparata kojim je tretirano)

11. _______________________________

             (datum važenja deklaracije)

12. ________________________________

           (broj sjemenki ili dimenzije frakcije)

12. _______________________________

             (datum izdavanja deklaracije)

 

 

7. Masa pojedinačnog pakiranja:______________________________________________________

8. Način zatvaranja, plombiranja i deklariranja____________________________________________

                                                                                       (prošivanjem, lijepljenjem, vezanjem)

9. Mjesto uzimanja uzorka:___________________________________________________________
10. Uvjeti smještaja skladištenja: ______________________________________________________

                              (podno skladište, polica u trgovini, silos, kamion, vagon, brod, visina hrpe i sl.)

11. Podaci o otpremi: _______________________________________________________________

                                                 (broj i datum otpremnice, tovarnog lista, broj kamiona, vagona)

12. Količina sjemena od koje je uzorak uzet: ______________________________________________

13. Specifične okolnosti: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________


Uzorak je uzet na propisan način. Na uzorku obaviti ispitivanje čistoće, klijavosti, energije klijanja i zdravstvenog
stanja sjemena.


Mjesto i datum: _________________

 

   VLASNIK SJEMENA                                                                INSPEKTOR

   __________________                                                       ____________________  

_