Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom

NN 72/2007 (11.7.2007.), Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

2247

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 8. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04 i 111/06), ministar nadležan za poslove zaštite okoliša, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donosi

PRAVILNIK

O GOSPODARENJU MEDICINSKIM OTPADOM
 

I. OPĆE ODREDBE
 

Članak 1.
 

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se načini i postupci gospodarenja medicinskim otpadom koji nastaje prilikom pružanja zaštite zdravlja ljudi i životinja i iz srodnih istraživačkih djelatnosti (u daljnjem tekstu: medicinski otpad).

(2) Gospodarenje medicinskim otpadom u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje medicinskog otpada na mjestu nastanka, a u okviru djelatnosti gospodarenja medicinskim otpadom: skupljanje i prijevoz te privremeno skladištenje, obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje medicinskog otpada, kao i oporabu i/ili zbrinjavanje otpada koji nastaje obradom, oporabom i/ili zbrinjavanjem medicinskog otpada.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na gospodarenje radioaktivnim medicinskim otpadom te ostalim vrstama otpada koje nastaju u zdravstvenoj djelatnosti koje se uređuje posebnim propisima.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na postupke sterilizacije uzgojenih mikroorganizama te tkiva i opreme koji spadaju u djelatnost redovitog radnog procesa mikrobioloških i sličnih laboratorija kao i kirurških i sličnih odjela i ordinacija koji se ne smatraju djelatnošću gospodarenja otpadom i obavljaju se sukladno pravilima medicinske struke.


Članak 2.
 

(1) Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

Medicinski otpad je svaki otpad iz kataloga otpada sukladno Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (»Narodne novine«, broj 50/05).

Proizvođač medicinskog otpada je svaka pravna i fizička osoba koja se bavi djelatnošću zaštite zdravlja ljudi i životinja i/ili srodnih istraživanja ili znanstvenom, uslužnom ili sličnom djelatnošću u kojoj nastaje otpad sličan otpadu koji nastaje kod zaštite zdravlja ljudi i životinja i/ili srodnih istraživanja.

Veliki izvor je proizvođač medicinskog otpada koji godišnje proizvodi više od 200 kilograma opasnog medicinskog otpada i koji je sukladno Zakonu o otpadu dužan izrađivati plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada.

Mali izvor je proizvođač medicinskog otpada koji godišnje proizvodi 200 kilograma i manje opasnog medicinskog otpada i koji sukladno Zakonu o otpadu nije dužan izrađivati plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada.

Gospodarenje medicinskim otpadom je skup svih aktivnosti i mjera propisanih Zakonom o otpadu.

Ovlaštena osoba je pravna ili fizička osoba koja posjeduje dozvolu za gospodarenje medicinskim otpadom sukladno Zakonu o otpadu.

Infektivni otpad je opasan medicinski otpad koji sadržava patogene mikroorganizme koji zbog svojeg tipa i/ili koncentracije mogu izazvati bolest ljudi i životinja, kulture i pribor iz mikrobiološkog laboratorija, oprema, materijal i pribor koji je bio u kontaktu s krvlju i ostalim izlučevinama pacijenata uključivo kirurške zahvate i obdukcije, otpad iz odjela za izolaciju infektivnih pacijenata, otpad od dijalize, infuzije i sličnih zahvata, uključujući korištene oštre predmete, rukavice i drugi pribor za jednokratnu uporabu te inokulirani zarazni otpad koji je bio u dodiru s pokusnim životinjama i sličan potencijalno infektivan otpad.

Kemijski otpad je opasan medicinski otpad koji sadržava toksične ili opasne kemikalije, uključujući citotoksike, citostatike i slično, a neopasan je kad ne sadržava ništa od navedenog.

Patološki otpad su dijelovi tijela, amputati, tkiva i organi odstranjeni tijekom kirurških zahvata, tkiva uzeta u dijagnostičke svrhe, placente i drugi anatomski otpad definiran od strane stručnog osoblja u zdravstvu ili u javnosti te koji zbog etičkih razloga zahtjeva posebne uvjete zbrinjavanja kad otpad potječe iz humane medicine, a ovakav otpad koji potječe iz veterinarske medicine mora se zbrinjavati u skladu s posebnim propisima.

Oštri predmeti su sav medicinski otpad s oštricama ili šiljatim završecima koji sadržava korištene zaražene i potencijalno zaražene igle, lancete, štrcaljke, skalpele i tome slične oštre predmete koji su bili u kontaktu s pacijentom ili potencijalno infektivnim materijalom.

Citotoksični otpad je opasan medicinski otpad koji nastaje zbog primjene, proizvodnje i pripravljanja farmaceutskih tvari s citotoksičnim efektom, uključivo primarnu ambalažu i sav pribor korišten za pripremu i primjenu takvih tvari.

Ugrožene osobe su sve osobe izložene opasnom medicinskom otpadu slučajnim kontaktom unutar zdravstvene zaštite ili bilo kojeg drugog izvora medicinskog otpada, kao i osobe koje gospodare ili su izložene nemarnom gospodarenju medicinskim otpadom.

Farmaceutski otpad su svi lijekovi i ljekovite tvari uključujući i njihovu primarnu ambalažu i slični pomoćni pripravci koji su postali neupotrebljivi zbog isteka roka valjanosti, prolivanja, rasipanja, pripremljeni pa neupotrebljeni ili se ne mogu koristiti zbog drugih razloga.

Fizikalni postupci obrade medicinskog otpada su dezinfekcija/sterilizacija parom, suha sterilizacija toplinom ili drugi sličan postupak kojim se postiže uklanjanje opasnih svojstava infektivnog medicinskog otpada.

Parna dezinfekcija/sterilizacija je izlaganje otpada zasićenoj pari pod tlakom u tlačnoj posudi ili autoklavu.

Suha sterilizacija toplinom je izlaganje otpada onoj temperaturi i na onoliko vremena koliko je potebno da bi se osigurala sterilizacija cjelokupne količine medicinskog otpada.

Kemijska dezinfekcija/sterilizacija je izlaganje medicinskog otpada kemijski aktivnim tvarima koje inaktiviraju patogene mikroorganizme.

Fumigacija je korištenje kemijskih tvari koje u izoliranom prostoru kao visokotoksični plinski fumigatori obavljaju dezinfekciju/sterilizaciju medicinskog otpada, opreme, predmeta te sličnog infektivnog i potencijalno infektivnog materijala.

Ostale metode obrade medicinskog otpada su one koje još nisu prihvaćene za širu upotrebu te imaju samo ograničenu primjenu, a uključuju ozračivanje (npr. mikrovalovima, gama i ultraljubičastim zračenjem) te druge metode obrade (inkapsulacija, filtriranje i slično).

Spaljivanje medicinskog otpada je oporaba i/ili zbrinjavanje oksidacijom na visokim temperaturama pri čemu se organske tvari pretvaraju u njihove plinovite okside (uglavnom ugljični dioksid) i vodu.
 

Članak 3.
 

(1) Prema agregatnom stanju, medicinski otpad je:

– kruti,

– tekući i

– skupljeni plinoviti otpad.

(2) Prema svojstvima, medicinski otpad je:

– opasan proizvodni otpad ili

– neopasan proizvodni otpad.

Članak 4.
 

(1) Opasan medicinski otpad s obzirom na opasna svojstava definirana posebnim propisom, dijeli se na:

1. Infektivni,

2. Kemijski otpad koji sadrži opasne tvari,

3. Oštri predmeti,

4. Citotoksici i citostatici,

5. Amalgamski otpad iz stomatološke zaštite i

6. Ostali opasan otpad – svaki otpad za koji se pretpostavlja da ima neko od opasnih svojstava.

(2) Neopasan medicinski otpad je onaj koji nema ni jedno od definiranih opasnih svojstava iz stavka 1. ovoga članka i u skladu s katalogom otpada propisanog posebnim propisom.
 

II. OBVEZE PROIZVOĐAČA MEDICINSKOG OTPADA NA MJESTU NASTANKA
 

Članak 5.
 

Pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kojoj nastaje medicinski otpad proizvođači su medicinskog otpada, a ovisno o veličini dijele se na:

– velike izvore i

– male izvore kao što su ordinacije liječnika opće prakse; oporavilišta; ambulante; domovi za stare i nemoćne; ugovorne liječničke ordinacije; stomatološke ordinacije; hranilišta za životinje i lovačke štenare; saloni za tetovaže i piercing; ordinacije i saloni za akupunkturu; veterinarske ordinacije; ljekarne i ostale trgovine lijekovima i medikamentima; kozmetički, pedikerski i slični saloni; zoološki vrtovi, safari parkovi i slične djelatnosti u kojima nastaje medicinski otpad.


Članak 6.
 

(1) Proizvođač medicinskog otpada dužan je na mjestu nastanka osigurati gospodarenje ovim otpadom sukladno Zakonu o otpadu i ovom Pravilniku te posebnim propisima, a naročito u pogledu odvojenog skupljanja, vođenja evidencije, spremanja u odgovarajuće spremnike i privremenog skladištenja u posebno odvojenom prostoru do obrade ili predaje ovlaštenoj osobi koja ima propisanu dozvolu za gospodarenje medicinskim otpadom.

(2) Proizvođač medicinskog otpada dužan je preuzimati medicinski otpad koji nastaje obavljanjem kućne njege i ostalih sličnih aktivnosti u kojima nastaje medicinski otpad te osigurati njegovu obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje o vlastitom trošku.

(3) Djelatnici ustanova koje obavljaju kućnu njegu, patronažu i slične djelatnosti, dužni su preuzimati medicinski otpad nastao njihovom djelatnošću radi obrade, oporabe i/ili zbrinjavanja.

(4) Ljekarne su dužne preuzimati stare lijekove i sličan farmaceutski otpad neovisno o podrijetlu.
 

Članak 7.
 

(1) Čelnik velikog izvora medicinskog otpada, dužan je imenovati odgovornu osobu za odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje medicinskog otpada na mjestu nastanka, izradu plana gospodarenja medicinskim otpadom na mjestu nastanka sukladno posebnom propisu te obuku pomoćnog osoblja povezanog s razdvajanjem, odvojenim skupljanjem, označavanjem spremnika, privremenim skladištenjem, oporabom i/ili zbrinjavanjem medicinskog otpada na mjestu nastanka i vođenje potrebnih evidencija i dostave podataka temeljem Zakona o otpadu.

(2) Za poslove iz stavka 1. ovoga članka kad je u pitanju mali izvor medicinskog otpada, odgovorna osoba je čelnik malog izvora medicinskog otpada.

Odvojeno skupljanje infektivnog medicinskog otpada na mjestu nastanka
 

Članak 8.
 

(1) Infektivni medicinski otpad mora se na mjestu nastanka odvojeno skupljati u hermetički zatvorenim i nepropusnim spremnicima otpornim na probijanje i istjecanje tekućina iz njih te prevoziti u privremeno skladište, bez sortiranja i premještanja u druge spremnike.

(2) Spremnici s infektivnim otpadom moraju biti označeni simbolom sukladno propisima o prijevozu opasnih tvari.

(3) Infektivni otpad mora se skupljati i prevoziti na način koji sprečava izravan kontakt ugroženih osoba s otpadom te se u skladištu i tijekom isporuke ne smije premiještati u druge spremnike.

Skladištenje medicinskog otpada na mjestu nastanka
 

Članak 9.
 

(1) Medicinski otpad mora se na mjestu nastanka zaključavati u ograđeno i odvojeno privremeno skladište do obrade, oporabe i/ili zbrinjavanja ili do predaje ovlaštenoj osobi.

(2) Osim uvjeta po posebnom propisu, prostor skladišta opasnog medicinskog otpada na mjestu nastanka mora biti:

– nepropusne i otporne podne površine koja se lako čisti i dezinficira;

– opremljen vodom i kanalizacijom;

– lako dostupan osoblju zaduženom za interno gospodarenje otpadom;

– zaključan kako bi se onemogućio pristup neovlaštenim osobama;

– lako dostupan vozilima za skupljanje (kolicima i slično);

– nedostupan životinjama, kukcima i pticama;

– dobro osvijetljen i ventiliran;

– smješten dovoljno daleko od skladišta svježe hrane i mjesta za pripremu hrane;

– smješten blizu opreme za čišćenje, zaštitne odjeće i spremnika za otpad.

(3) Mali izvor medicinskog otpada nije obvezan imati skladište otpada na mjestu nastanka, već je dužan opasni otpad odvojeno skupljati u odgovarajuće spremnike i najdulje svakih osam dana otpad obraditi ili predati ovlaštenoj osobi.


Članak 10.
 

(1) Opasni medicinski otpad mora se pakirati u odgovarajuću ambalažu označenu sukladno propisima o prijevozu opasnih tvari i važećim međunarodnim sporazumima ukoliko se izvozi na obradu.

(2) Spremnik mora biti otporan na svoj sadržaj, na pucanje i probijanje ako su u pitanju oštri predmeti, na agresivne kemikalije i slično te mora dobro podnositi uobičajene uvjete postupanja i prijevoza kao što su vibracije i promjene temperature, vlažnosti i tlaka. Spremnik mora biti posebno izrađen i po potrebi certificiran za ovu namjenu.

(3) Svaki spremnik mora biti označen natpisom koji sadrži osnovne informacije o proizvođaču otpada s nazivom ustanove i odjela te ključnom broju i nazivu otpada sukladno posebnom propisu, a za infektivni otpad i označen sukladno posebnom propisu.

(4) Natpis s podacima iz stavka 3. ovoga članka, ispisuje se na spremniku ili na naljepnici koja ne smije biti manja od pedeset puta sedamdeset pet milimetara.

(5) Ambalaža za neopasni medicinski otpad, ne mora udovoljavati zahtjevima iz ovoga članka.
 

Članak 11.
 

(1) Skladištenje infektivnog otpada na mjestu nastanka ako je temperatura do +8°C smije trajati najdulje petnaest dana, a na temperaturi od +8°C do +15°C najdulje do osam dana.

(2) Infektivni otpad nije dopušteno skladištiti na temperaturama iznad + 15 °C.

(3) Patološki medicinski otpad mora se do predaje ovlaštenoj osobi skladištiti u ledenici.
 

III. GOSPODARENJE MEDICINSKIM OTPADOM
 

Članak 12.
 

(1) Proizvođač je dužan proizvedeni medicinski otpad predati samo ovlaštenoj osobi.

(2) Proizvođač medicinskog otpada, ima pravo obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje vlastitog medicinskog otpada obavljati i samostalno, ukoliko raspolaže odgovarajućom opremom i pribavi dozvolu za gospodarenje medicinskim otpadom.

(3) Ovlaštena osoba za skupljanje i prijevoz medicinskog otpada, mora imati zaključen ugovor o preuzimanju skupljenog otpada s ovlaštenom osobom za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje medicinskog otpada.

(4) Proizvođač opasnog medicinskog otpada, dužan je propisno pakirati i ovlaštenoj osobi predati otpad kojeg je proizveo uz odgovarajući prateći list.
 

Obrada infektivnog medicinskog otpada
 

Članak 13.
 

(1) Obrada infektivnog medicinskog otpada, obavlja se fizikalnim postupcima dezinfekcije/sterilizacije, a u nedostatku uređaja može se primjeniti i kemijski postupak dezinfekcije/sterilizacije kao što je fumigacija ili ostali odobreni postupci kojima se postiže uklanjanje opasnih svojstava infektivnog medicinskog otpada.

(2) Termički postupci fizikalne obrade prihvatljiviji su od kemijske obrade i fumugacije zbog manje štetnosti i emisija u okoliš.

(3) Samo u slučaju da su termički postupci obrade neizvedivi, potrebno je izabrati kemijski postupak ili obradu plinovitim fumigantima kao što je formaldehid ili ostalim metodama obrade postupcima koji su priznati i posjeduju odgovarajuće certifikate.

(4) Postupci obrade iz stavka 1. ovoga članka mogu se koristiti sami ili u kombinaciji, ovisno o zahtjevima procjene rizika i/ili propisanim graničnim vrijednostima emisije.

(5) Postupci obrade iz stavka 1. ovoga članka ispituju se na učinak uporabom odgovarajućih indikatora ili uređaja za mjerenje, a jednom godišnje ovlaštena osoba mora obaviti provjeru mikroorganizama prisutnih u obrađenom medicinskom otpadu sukladno pravilima medicinske struke po usvojenim normama i posredstvom akreditiranih laboratorija čime se dokazuje da je obrađeni opasni medicinski otpad postao neopasni proizvodni otpad.
 

Oporaba i/ili zbrinjavanje medicinskog otpada
 

Članak 14.
 

(1) Neobrađeni infektivni otpad postupcima iz članka 13. ovoga Pravilnika, mora se predati ovlaštenoj osobi za materijalnu oporabu ili energetsku oporabu opasnog medicinskog otpada postupcima spaljivanja i/ili suspaljivanja.

(2) Zbrinjavanje medicinskog otpada spaljivanjem, dopušteno je samo u slučaju kad na prostoru županije i njoj susjednih županija ne postoji ovlaštena osoba s postrojenjem za energetsku oporabu medicinskog otpada.

(3) Oporaba i/ili zbrinjavanje medicinskog otpada postupcima spaljivanja ili suspaljivanja, mora se obavljati isključivo u ovlaštenom postrojenju s kontinuiranim mjerenjem emisija štetnih plinova sukladno posebnom propisu, pri čemu emisije dioksina i furana ne smiju prijeći graničnu vrijednost sukladno posebnom propisu.
 

Članak 15.
 

(1) Proizvođač medicinskog otpada, dužan je sukladno Zakonu o otpadu i posebnim propisima kojima je uređeno gospodarenje otpadom i međunarodni promet otpadom,

izvozom osigurati oporabu i/ili zbrinjavanje i onih vrsta i kategorija medicinskog otpada koje u Republici Hrvatskoj nije moguće obraditi, oporabiti i/ili zbrinuti.

(2) Nije dopušteno zbrinjavanje opasnog medicinskog otpada odlaganjem na odlagališta otpada.
 

Članak 16.
 

Gospodarenje patološkim otpadom kao što su dijelovi ljudskog tijela i slično, mora se provoditi pod posebnim uvjetima spaljivanjem u krematorijima ili zakapanjem u groblja, a gospodarenje patološkim otpadom životinjskog porijekla obavlja se u skladu s posebnim propisima.
 

Članak 17.
 

(1) Gospodarenje korištenim oštrim predmetima zahtjeva poduzimanje mjera za prevenciju ozljeda i infekcije za vrijeme rukovanja.

(2) Otpad iz stavka 1. ovoga članka, mora se skupljati i zbrinjavati odvojeno od ostalog otpada.

(3) Spremnici za skupljanje oštrih predmeta moraju biti otporni na probijanje ili otjecanje tekućine.

(4) Oštri predmeti se privremeno skladište pod nadzorom samo obučenog i ovlaštenog osoblja.

(5) Oštrim predmetima koji potječu iz zaštite zdravlja, mora se gospodariti kao s infektivnim otpadom.
 

Članak 18.
 

Oporaba i/ili zbrinjavanje farmaceutskog, citotoksičnog te kemijskog i sličnog opasnog medicinskog otpada, obavlja se u postrojenju ovlaštenom za oporabu i/ili zbrinjavanje opasnog otpada spaljivanjem.
 

Članak 19.
 

Za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje medicinskog otpada, dopuštena je uporaba i pokretnih postrojenja za koje se mora pribaviti dozvola temeljem Zakona o otpadu.
 

Članak 20.
 

(1) Ovlaštena osoba za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje opasnog medicinskog otpada, novonastalom otpadu mora odrediti novi ključni broj po posebnom propisu te osigurati materijalnu ili energetsku oporabu korisnih svojstava otpada koji nastaje obradom medicinskog otpada.

(2) Energetsku oporabu otpada koji nastaje obradom medicinskog otpada, obrađivač je dužan obaviti predajom ovlaštenoj spalionici otpada ili nekom drugom energetskom postrojenju ovlaštenom za spaljivanje ili suspaljivanje neopasnog otpada.

(3) Ukoliko u županiji i županijama koje graniče sa županijom na čijem prostoru je obrađeni medicinski otpad nastao, ne postoji spalionica otpada ili ovlaštena osoba koja upravlja energetskim postrojenjem za oporabu predmetnog otpada, ovaj otpad dopušteno je odložiti na odlagalište otpada sukladno posebnom propisu.
 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Članak 21.
 

(1) Ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša će u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, raspisati javni natječaj za dodjelu koncesijskog ugovora ovlaštenim osobama za djelatnost skupljanja, obrade, oporabe i/ili zbrinjavanja medicinskog otpada.

(2) Temeljem potpisanog ugovora iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena osoba postaje ovlaštenik koncesije za skupljanje i privremeno skladištenje i/ili za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje medicinskog otpada.

(3) Ministarstvo nadležno za zdravstvo, dužno je u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, pripremiti i dostaviti Ministarstvu nadležnom za poslove zaštite okoliša prijedlog mreže proizvođača medicinskog otpada s teritorijalnom podjelom kao podlogom za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu koncesije.

(4) Trajanje koncesijskog ugovora s mogućnošću produženja određuje se temeljem članka 55. Zakona o otpadu uz razmatranje prethodno pribavljenog prijedloga iz stavka 3. ovoga članka, s tim da će naknada i trajanje koncesije ovisiti o:

– ponuđenoj tehnologiji obrade, oporabe i/ili zbrinjavanja,

– lokaciji uređaja u odnosu na proizvođača medicinskog otpada i

– posebnim uvjetima iz javnog natječaja iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Predstavnik Ministarstva nadležnog za zdravstvo, obvezno je član povjerenstva za dodjelu koncesije.
 

Članak 22.
 

Proizvođač medicinskog otpada dužan je u roku godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, uskladiti gospodarenje medicinskim otpadom s odredbama ovoga Pravilnika te sklopiti ugovor s ovlaštenikom koncesije na temelju članka 21. stavak 1. ovoga Pravilnika.


Članak 23.
 

(1) Ovlaštenik koncesije na temelju članka 21. stavak 1. ovoga Pravilnika, dužan je dva puta godišnje dostavljati Agenciji za zaštitu okoliša izviješće o vrstama i količinama obrađenog, oporabljenog i/ili zbrinutog medicinskog otpada i popisom svih proizvođača medicinskog otpada s kojima ima sklopljen ugovor iz članka 22. stavak 1. ovoga Pravilnika.

(2) Uz podatke iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštenik koncesije dužan je Agenciji za zaštitu okoliša dostavljati i podatke o količini, ključnom broju sukladno posebnom propisu te načinu gospodarenja otpadom koji je nastao postupcima obrade, oporabe i/ili zbrinjavanja medicinskog otpada i nazivu ovlaštene osobe koja je preuzela novonastali otpad na oporabu i/ili zbrinjavanje.


Članak 24.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 351-01/06-04/13

Urbroj: 531-08-3-1-07-10

Zagreb, 29. lipnja 2007.

Ministrica

Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh. v. r.