Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije

NN 74/2007 (18.7.2007.), Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2322

Na temelju članka 50. stavka 4. Zakona o šumama (»Narodne novine« br. 140/05. i 82/06.) ministar poljoprivrede, šumarstva i vod­noga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA STRUČNIH ISPITA ZA OVLAŠTENE INŽENJERE ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE


I. OPĆE ODREDBE
 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način polaganja struč­nih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije.

Članak 2.
 

Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

(1) Stručni ispit jest ispit kojeg sukladno Zakonu o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije, moraju položiti inženjeri šumarstva i inženjeri drvne tehnologije za obavljanje struč­nih poslova iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije;

(2) Stručni poslovi šumarstva, lovstva i drvne tehnologije jesu projektiranje, izrada, procjena, izvođenje i nadzor radova iz područ­ja uzgajanja, uređivanja, iskorištavanja i otvaranja šuma, lovstva, zaštite šuma, hortikulture, rasadničarske proizvodnje, savjetovanje, ispitivanje kvalitete proizvoda, sudskog vještačenja, izrade i revizije stručnih studija i planova, kontrole projekata i stručne dokumentacije, izgradnje uređaja, izbora opreme, objekata, procesa i sustava, stručnog osposobljavanja i licenciranja radova u šumarstvu, lovstvu i preradi drva;

(3) Ispitni program je program za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije;

(4) Obveznik polaganja je osoba koja je sukladno Zakonu o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije, dužna položiti stručni ispit za obavljanje stručnih poslova iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije;

(5) Pristupnik je obveznik polaganja koji pristupa polaganju stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije;

(6) Ispitno povjerenstvo jest povjerenstvo koje provodi stručni ispit za obavljanje stručnih poslova iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije;

(7) Komora jest Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije.


II. ISPITNI PROGRAM
 

Članak 3.

Stručni ispit polaže se prema ispitnom programu koji je tiskan u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i  njegov je sastavni dio.


III. UVJETI ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
 

Članak 4.

(1) Pravo na polaganje stručnog ispita imaju osobe koje su u Republici Hrvatskoj završile fakultet sveučilišnog programa diplomiranog inženjera šumarstva ili drvne tehnologije (drvne industrije) (VII. stupanj, VSS), odnosno osobe koja su diplomirale u inozemstvu ako im se po posebnim propisima priznaje istovjetnost inozemne diplome.

(2) Pravo na polaganje stručnog ispita obveznik polaganja stječe nakon što je, po završenom školovanju i stjecanju razine obrazovanja propisane u stavku 1. ovog članka, stekao tri godine radnog staža u struci.
 

Članak 5.

(1) Pravo na polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova šumarstva i lovstva imaju obveznici polaganja šumarske struke.

(2) Pravo na polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova iz područja drvne tehnologije imaju obveznici polaganja drvno-tehnološke struke.


IV. NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA
 

1. Ispitno povjerenstvo
 

Članak 6.

Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom Komore.
 

Članak 7.

(1) Ispitno povjerenstvo se sastoji od predsjednika, dva člana, te tajnika ispitnog povjerenstva.

(2) Predsjedniku, članovima i tajniku ispitnog povjerenstva imenuju se zamjenici.
 

Članak 8.

Predsjednika, članove i tajnika ispitnog povjerenstva te njihove zamjenike imenuje Komora.
 

Članak 9.

(1) Za predsjednika povjerenstva i njegovog zamjenika, imenuje se član Komore s najmanje 7 godina radnog iskustva na stručnim poslovima.

(2) Članovima ispitnog povjerenstva, te njihovim zamjenicima, imenuju se članovi Komore s najmanje 5 godina radnog iskustva na stručnim poslovima.

(3) Tajnikom ispitnog povjerenstva i njegovim zamjenikom, imenuje se osoba iz Stručne službe Komore.
 

Članak 10.

(1) Predsjednik ispitnog povjerenstva i njegov zamjenik, kada ga zamjenjuje, odgovorni su za zakonito provođenje stručnog ispita.

(2) Ispitno povjerenstvo obvezno je stručni ispit provoditi u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
 

Članak 11.

Administrativni poslovi u vezi polaganja stručnog ispita obav­ljaju se u Komori, a provodi ih tajnik ispitnog povjerenstva.
 

Članak 12.

(1) Ispitno povjerenstvo ili njihovi zamjenici kada ih zamjenjuju i sudjeluju u održavanju stručnog ispita, imaju pravo na naknadu.

(2) Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka određuje Komora.


2. Postupak polaganja stručnog ispita
 

Članak 13.

(1) Pristupnik podnosi Komori pismeni zahtjev za polaganje stručnog ispita.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pristupnik obvezno prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta za polaganje stručnog ispita i to:

– original, odnosno ovjerena preslika diplome o završenom fakultetu,

– originalna potvrda (o stečenom radnom stažu) poslodavca kod kojega je pristupnik stekao radni staž, odnosno druga isprava poslodavca (npr. rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) i/ili ovjerena preslika radne knjižice pristupnika.

(3) Osim dokaza iz stavka 2. ovoga članka, uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik prilaže i druge dokaze ako je to potrebno s obzirom na članak 4. ovoga Pravilnika.

(4) Pristupnik koji zahtjevom iz stavka 1. ovoga članka ne dokaže da ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita propisane ovim Pravilnikom, nema pravo pristupiti polaganju stručnog ispita, o čemu će biti obaviješten pisanom obavijesti.

(5) Obrazac zahtjeva za polaganje stručnog ispita (SI-1), tiskan je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.


Članak 14.

(1) U roku od 8 dana od dana primitka obavijesti iz članka 13. stavka 4. ovoga Pravilnika, pristupnik može izjaviti pisani prigovor predsjedniku Komore.

(2) O prigovoru iz stavka 1. ovoga članka predsjednik Komore će odlučiti odgovarajućom primjenom odredbi Zakona o općem upravnom postupku i u skladu s ovim Pravilnikom.


Članak 15.

(1) O mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita pristupniku se dostavlja pisana obavijest, s informacijom o ispitnom programu po kojem se polaže stručni ispit.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora biti dostavljena pristupniku najmanje 30 dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pisanim pod­neskom pristupnik može predložiti da mu se odobri polaganje stručnog ispita i prije isteka roka iz stavka 2. ovoga članka.

(4) O prijedlogu iz stavka 3. ovoga članka odlučuje predsjednik ispitnog povjerenstva. Ako je o prijedlogu odlučeno pozitivno, pristupniku se dostavlja obavijest o novom terminu održavanja struč­nog ispita.


Članak 16.

(1) Pristupnik može odgoditi polaganje stručnog ispita u roku iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika, ali je o tome dužan izvijestiti Komoru najkasnije tri dana prije roka određenog za polaganje.

(2) Ako se pristupniku dogode nepredviđeni razlozi unutar roka utvrđenog u stavku 1. ovoga članka zbog kojih ne može pristupiti polaganju stručnog ispita, on polaganje ispita može odgoditi pisanim podneskom ili usmeno, uz uvjet da razloge opravda odgovarajućim dokazom.

(3) U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se da pristupnik stručni ispit nije polagao iz opravdanih razloga.


Članak 17.

(1) Prije početka polaganja stručnog ispita tajnik ispitnog povjerenstva za svakog pristupnika obvezno utvrđuje:

1. identitet,

2. jesu li u zahtjevu za polaganje stručnog ispita navedeni svi podaci propisani obrascem zahtjeva,

3. ispunjava li pristupnik uvjete za polaganje stručnog ispita sukladno ovom Pravilniku,

4. jesu li plaćeni troškovi polaganja stručnog ispita.

(2) Tajnik ispitnog povjerenstva obvezan je upoznati pristupnika s njegovim pravima i obvezama pri polaganju stručnog ispita.

(3) Odredbe stavka 1. i stavka 2. ovoga članka primjenjuju se i u slučaju polaganja popravnog ispita.


Članak 18.

(1) Stručni ispit se polaže usmeno.

(2) O provođenju stručnog ispita, Komora vodi zapisnik o struč­nom ispitu.

(3) Obrazac zapisnika o stručnom ispitu (SI-2), tiskan je u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.


Članak 19.

(1) Uspjeh pristupnika na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom: »položio«, odnosno »nije položio«.

(2) Za svaki ispitni predmet koji pristupnik polaže upisuje se ocjena »zadovoljio«, odnosno »nije zadovoljio«.

(3) Pristupnik dobiva ocjenu »zadovoljio« ako je dao odgovore kojima je dokazao da u propisanoj mjeri poznaje važeću regulativu iz područja šumarstva i drvne tehnologije, obuhvaćenu ispitnim predmetom.

(4) Pristupnik dobiva ocjenu »položio« ako je iz svih ispitnih predmeta ocijenjen ocjenom »zadovoljio«.

(5) Ocjenu stručnog ispita pristupniku zaključuje i objavljuje predsjednik ispitnog povjerenstva na temelju ocjena iz svih ispitnih predmeta sadržanih u zapisniku o stručnom ispitu.


Članak 20.

(1) Smatrat će se da stručni ispit nije položio pristupnik koji je pristupio polaganju ispita i tijekom njegova trajanja odustao od polaganja.

(2) Kada pristupnik iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga odustane od započetog polaganja stručnog ispita, ispitno povjerenstvo može donijeti odluku o odgađanju polaganja stručnog ispita za toga pristupnika.

(3) Odluka iz stavka 2. ovoga članka se upisuje u zapisnik o stručnom ispitu uz navođenje razloga zbog kojih je o odgađanju ispita odlučeno.


Članak 21.

(1) Pristupnik koji je polagao stručni ispit, a nije položio najviše jedan ispitni predmet, može polagati popravni ispit iz toga ispitnog predmeta (u daljnjem tekstu: popravni ispit).

(2) Rok u kojem se polaže popravni ispit ne može biti kraći od 30 dana niti duži od 60 dana od dana polaganja stručnog ispita na kojem pristupnik nije zadovoljio u ispitnom predmetu iz kojeg polaže popravni ispit.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na odlaganje i odustajanje od polaganja stručnog ispita primjenjuju se i na poprav­ni ispit.

(4) Podaci o polaganju popravnog ispita upisuju se u zapisnik o stručnom ispitu.

(5) Smatrat će se da nije položio stručni ispit pristupnik koji u roku iz stavka 2. ovoga članka ne pristupi polaganju popravnog ispita ili na popravnom ispitu bude ocijenjen ocjenom »nije zadovoljio«.


Članak 22.

(1) Pristupnik koji je započeo polagati stručni ispit, ako je sukladno odredbama ovoga Pravilnika došlo do odgađanja stručnog ispita, može nastaviti polaganje toga ispita u roku od 90 dana računajući od dana kada je donijeta odluka o odgađanju stručnog ispita.

(2) Ako pristupnik koji je započeo polaganje stručnog ispita ne pristupi polaganju odnosno ne nastavi s polaganjem stručnog ispita u roku utvrđenom u stavku 1. ovoga članka smatrat će se da stručni ispit nije položio.


Članak 23.

Pristupnik koji nije položio stručni ispit može ponovo pristupiti polaganju stručnog ispita najranije protekom roka od 30 dana od dana prethodnog polaganja.


Članak 24.

Pristupnici koji imaju položen stručni ispit za jedan smjer mogu polagati stručni ispit za drugi smjer i u tom slučaju polažu razliku predmeta.

 

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu i registar izdanih uvjerenja


Članak 25.

(1) O položenom stručnom ispitu Komora izdaje uvjerenje.

(2) Podaci u obrascu uvjerenja o položenom stručnom ispitu ispunjavaju se elektronički.

(3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu potpisuje predsjed­nik Komore i predsjednik ispitnog povjerenstva.

(4) Obrazac uvjerenja o položenom stručnom ispitu (SI-3), tiskan je u Prilogu 4. ovoga Pravilnika.


Članak 26.

O izdanim uvjerenjima o položenom stručnom ispitu Komora vodi registar.

 

4. Troškovi polaganja stručnog ispita
 

Članak 27.

(1) Troškove za polaganje stručnog ispita snosi pristupnik ili njegov poslodavac.

(2) Iznos troškova polaganja stručnog ispita, te način uplate tih troškova određuje Komora.

(3) Pristupniku koji je podnio zahtjev za polaganje stručnog ispita i odgodio njegovo polaganje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, uplaćeni iznos troškova za polaganje stručnog ispita priznaje se za iduće polaganje stručnog ispita, ako u međuvremenu troškovi polaganja stručnog ispita nisu utvrđeni u drugom iznosu.

(4) Kada su troškovi stručnog ispita utvrđeni u drugom iznosu od uplaćenog iznosa iz stavka 3. ovoga članka, u slučaju povećanja cijene pristupnik odnosno njegov poslodavac će nadoplatiti razliku troškova, a u slučaju smanjenja cijene Komora će povratiti višak troškova stranci.

(5) Troškovi popravnog ispita plaćaju se u iznosu od 30% troškova utvrđenih za polaganje stručnog ispita, a snosi ih pristupnik ili njegov poslodavac.

V. ZAVRŠNA ODREDBA
 

Članak 28.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/55

Urbroj: 525-01-07-1

Zagreb, 5. srpnja 2007

Ministar

poljoprivrede, šumarstva

i vodnoga gospodarstva

Petar Čobanković, v. r.

 

PRILOG 1.
 

PROGRAM STRUČNIH ISPITA ZA OVLAŠTENE INŽENJERE ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

STRUKOVNO PODRUČJE ŠUMARSTVA

1.Ovlašteni inženjer šumarstva

Ispitni predmeti:

a) Šumarsko zakonodavstvo

b) Uzgajanje šuma

c) Rasadničarstvo i šumsko sjemenarstvo

d) Zaštita šuma

e) Iskorišćivanje šuma

f) Mehanizacija u šumarstvu

g) Sigurnost i zaštita na radu

2.Ovlašteni inženjer šumarstva za uređivanje šuma

Ispitni predmeti:

a) Šumarsko zakonodavstvo

b) Uređivanje šuma

c) Izmjera šuma

d) Primjena GIS-a i daljinskih istraživanja u šumarstvu

3.Ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo

Ispitni predmeti:

a) Šumarsko i lovno zakonodavstvo

b) Lovstvo

4.Ovlašteni inženjer šumarstva za ekologiju, zaštitu prirode i urbano šumarstvo

Ispitni predmeti:

a) Šumarsko zakonodavstvo

b) Šumarska ekologija

c) Urbano šumarstvo

d) Zaštita prirode

5.Ovlašteni inženjer šumarstva za šumske prometnice i šumarsko graditeljstvo

Ispitni predmeti:

a) Šumarsko zakonodavstvo

b) Šumarsko građevinarstvo i izgradnja šumskih prometnica

c) Mehanizacija u šumarstvu

d) Sigurnost i zaštita na radu

 

STRUKOVNO PODRUČJE DRVNE TEHNOLOGIJE

1.Ovlašteni inženjer drvne tehnologije

Ispitni predmeti:

a) Zakonodavstvo iz područja prerade i uporabe drva

b) Prerada i uporaba drva

 

PRILOG 2.

Obrazac SI-1

______________________________

            Ime i prezime

______________________________

            Mjesto i datum podnošenja zahtjeva

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA

ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

10000 Zagreb, Lj. F. Vukotinovića 2.


Na temelju odredbe članka 5. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva
i drvne tehnologije (»Narodne novine«, br. 22/06.) i članka 13. stavka 1. Pravilnika o sa-
držaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije
(»Narodne novine«, br. 74/07.), podnosim
 

ZAHTJEV

za polaganje stručnog ispita
 

1.

Ime i prezime:

 

2.

Dan, mjesec, godina, mjesto i država rođenja:

 

3.

Broj osobne iskaznice, tko ju je izdao i gdje, MBG (nije obveza):

 

4.

Adresa stanovanja:

 

5.

Stručni ili akademski naslov stečen školovanjem, stručna sprema, struka:

 

6.

Podaci o radnom iskustvu u struci:

 

7.

Strukovno područje za koje se podnosi zahtjev za polaganje stručnog ispita:

 

8.

Stručni smjer za koji se podnosi zahtjev za polaganje stručnog ispita:

 

9.

Posebna napomena:

 

 

                                            ___________________

                                                Potpis pristupnika

 


PRILOG 3.

Obrazac SI-2

 

 

 

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

                                               
ZAPISNIK
 

o polaganju stručnog ispita pred ispitnim povjerenstvom Hrvatske komore inženjera
šumarstva i drvne tehnologije osnovanim rješenjem predsjednika Komore, Klasa:
______________________;  Urbroj: _____________________________,
od _________________________________________________ u sastavu:


1. ______________________ predsjednik ispitnog povjerenstva,

2. ______________________ član ispitnog povjerenstva,

3. ______________________ član ispitnog povjerenstva,

__________________________________________________

(ime i prezime pristupnika, stručni ili akademski naslov stečen školovanjem)


rođen/rođena u ____________, iz ______________________        
                             
(datum)                            (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _________, mjesto izdavanja _________, polaže

dana _____________ stručni ispit u strukovnom području         
             
(datum)
 

___________________________ za stručni smjer _________.     
   
 (šumarstvo, drvna tehnologija)


stranica zapisnika 1/4

PODACI O TIJEKU STRUČNOG ISPITA:

Ispitni predmet

Pitanja

Zabilješka ispitivača i ocjena (zadovoljio/nije zadovoljio)

Ime i prezime, potpis ispitivača

 

 

 

 

 


stranica zapisnika 2/4

Nakon završenog ispita, ispitno povjerenstvo utvrđuje da je pristup­
nik
stručni ispit u strukovnom području _____________________

                                                            (šumarstvo, drvna tehnologija)

polagao prema ispitnom programu za stručni smjer: __________ i
pokazao uspjeh: ________________________________________                                          
                          
(položio/nije položio/upućen na popravni ispit iz predmeta)

što pristupniku na temelju ovoga zapisnika, odmah po održanom ispitu
usmeno objavljuje predsjednik ispitnog povjerenstva, a pristupnik obja-
vu navedenih rezultata stručnog ispita potvrđuje vlastoručnim potpisom
ovoga zapisnika.

 

Pristupnik: _________           Tajnik ispitnog povjerenstva: _________


                                              Članovi ispitnog povjerenstva: ________

           

                                               Predsjednik ispitnog povjerenstva: ____

stranica zapisnika 3/4


PODACI O POPRAVNOM ISPITU

Pristupnik polaže dana ____________ popravni ispit iz predmeta
_______________________.

Podaci o tijeku popravnog ispita:

Ispitni

predmet

Pitanja i ocjena

Zabilješka ispitivača (zadovoljio/nije zadovoljio)

Ime i prezime, potpis
ispitivača

 

 

 

 

 

Nakon završenog popravnog ispita, ispitno povjerenstvo utvrđuje da
je pristupnik stručni ispit u

strukovnom području _________________________________

                                         (šumarstvo, drvna tehnologija)

polagao prema ispitnom programu za stručni smjer ____________ i
pokazao uspjeh: _________________što pristupniku na temelju

                           (položio/nije položio)

ovoga zapisnika, odmah po održanom ispitu usmeno objavljuje predsjednik
ispitnog povjerenstva, a pristupnik objavu navedenih rezultata stručnog ispita
potvrđuje vlastoručnim potpisom ovoga zapisnika.

 

Pristupnik: ___________      Tajnik ispitnog povjerenstva: ___________

                                            Članovi ispitnog povjerenstva: ____________

           

            Predsjednik ispitnog povjerenstva: __________

 

stranica zapisnika 4/4

 

 

PRILOG 4.

Obrazac SI-3

 

 

 

Na temelju članka 24. stavka 1. Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaš-
tene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (»Narodne novine« br. 74/07.), Hrvatska komora
inženjera šumarstva i drvne tehnologije izdaje


UVJERENJE

o položenom stručnom ispitu
 

_____________________________________________________________________
  
               (ime i prezime pristupnika, stručni ili akademski naslov stečen školovanjem)

rođen/rođena _________________________, iz _______________________________

                                 (datum)                                       &np;   p;         (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _________, mjesto izdavanja ___________, položio/položila je dana
________stručni ispit u strukovnom području   __________________________________
   (datum)          
za stručni smjer _________________________________________________________.

                                             (šumarstvo, drvna tehnologija)

Klasa:

Urbroj:

U Zagrebu, _____________________


Predsjednik Komore:                                            Predsjednik ispitnog povjerenstva:

                                              M.P.

_________________                                          __________________________