Pravilnik o izmjenama Pravilnika o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu

NN 74/2007 (18.7.2007.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

 

2324

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05 i 82/06), ministar poljoprivrede, šumarstva i vod­noga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DOZNACI STABALA, OBILJEŽAVANJU DRVNIH SORTIMENATA, POPRATNICI I ŠUMSKOM REDU
 

I. OPĆE ODREDBE
 

Članak 1.
 

U  Pravilniku o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (»Narodne novine« broj 116/06) u članku 13. stavku 1. riječ: »dozvole« zamjenjuje se riječju: »odobrenja«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) »Zahtjevi za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka, zaprimaju se u Šumarskoj savjetodavnoj službi tijekom cijele godine«.


Članak 2.
 

U članku 16. stavku 3. riječi: »sa četiri strane (paket)« brišu se, a riječi: »ih stavlja u promet« zamjenjuju se riječima: »je izdala popratne isprave.«


Članak 3.
 

U članku 21. stavku 2.  iza riječi: »služba« stavlja se točka, a riječi: »koja je izvršila doznaku stabala, na zahtjev vlasnika šume« brišu se.


Članak 4.
 

U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) »Rok važenja popratnice za drvne sortimente iz šuma u državnom vlasništvu je 24 sata, a za drvne sortimente iz šuma šumoposjednika 15 dana od dana izdavanja.«


Članak 5.
 

U članku 24. stavku 2. riječi: »a za privatne šume njihovi vlasnici« zamjenjuju se riječima: »a za šume šumoposjednika šumoposjednici


Članak 6.
 

Prilozi 2., 5., 6., 9. i 17. koji su prilog i sastavni dio Pravilnika o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (»Narodne novine«, br. 116/06) zamjenjuju se novim Prilozima 2., 5., 6., 6a., 9. i 17. koji su prilog i sastavni dio ovoga Pravilnika.


Članak 7.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/60

Urbroj: 525-1-07-1

Zagreb, 11. srpnja 2007.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

 

PRILOG 2.

Doznačna knjižica »PŠ«

ŠUMARSKA SAVJETODAVNA SLUŽBA

Podružnica: ………………………………

Ured: ……………………………………..

Gospodarska jedinica: ……………………

Odjel / odsjek: ……………………………


DOZNAČNA KNJIŽICA


Etat
za godinu 20..


Provedeno u očevidnik: …………………

Redni broj: ………………………………

Datum doznake: ….…..... 20.. godine


Faksimil čekića:

 

PRILOG 5.

 

MANUAL ZA UPIS DOZNAČENIH STABALA IZ ŠUMA ŠUMOPOSJEDNIKA
 

Vrsta prihoda: ……………, Vrsta sječe: .………., Površina: .…(ha)

                       

 

 

VRSTA DRVETA

Deb

d

 

 

 

 

 

St.

(cm)

 

N

 

N

 

N

 

N

 

N

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

3

13

 

 

 

 

 

12,5

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

4

18

 

 

 

 

 

17,5

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

5

23

 

 

 

 

 

22,5

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

6

28

 

 

 

 

 

27,5

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

7

33

 

 

 

 

 

32,5

34

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

8

38

 

 

 

 

 

42,5

39

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

9

43

 

 

 

 

 

47,5

44

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

10

48

 

 

 

 

 

52,5

49

 

 

 

 

 

 


PRILOG 6.
 

K.O: ……………….., K.Č: ………, Šumoposjednik: ……………..
 

                       

 

 

VRSTA DRVETA

Deb

d

 

 

 

 

 

St.

(cm)

 

N

 

N

 

N

 

N

 

N

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57,5

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,5

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,5

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,5

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,5

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82,5

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,5

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,5

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG 6a.
 

G.J: …………………                                                                                                        Odjel/odsjek: …………
 

 

IZRAČUN DRVNE MASE

 

VRSTA DRVETA

 

 

PP

 

 

 

 

 

 

N

Tarifa

Masa

N

Tarifa

Masa

N

Tarifa

Masa

N

Tarifa

Masa

N

Tarifa

Masa

12,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 9.
 

OČEVIDNIK DOZNAČNIH KNJIŽICA

za šume šumoposjednika
 

Šumarska svjetodavna služba: .....................................................  Podružnica: .......................................................

Gospodarska jedinica: ....................................  s važnošću od ........................................... do .................... godine
 

Red. br.

Broj doznačne knjižice

Odjel/K.O.

Odsjek/k.č.

Doznaku proveo

Mjesec i godina izvršene doznake

Datum, ime i prezime osobe koja je izvršila arhiviranje knjižice

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 17.
 

POPRATNICA ZA DRVO IZ ŠUME ŠUMOPOSJEDNIKA
 

                                                                                                                                         No. _________________

Šumoposjednik: _____________________

Broj zahtjeva za sječu: ________________                                                        PRODAJA – VLASTITE POTREBE

Katastarska općina: ___________________                                                      Izdvajanje za OŠC: ___________
 

Rb./Eb.

Vrsta drva

Klasa

dm

cm

m3/prm

Rb./Eb.

Vrsta drva

Klasa

dm

cm

m3/prm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO:

 

       

 

Popratnicu izdao:

Režijski faksimil:

Datum izdavanja popratnice:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijevoznik:

 

Registracijski broj vozila:

 

 

 

 

 

 

Potpis šumoposjednika:

 

Datum prijevoza:

 

 

 

 

 

 

* Rok važenja popratnice: 15 dana od dana izdavanja