Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom

NN 74/2007 (18.7.2007.), Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2327

Na temelju članka 104. stavka 1, točke 3., alineje 2 Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04 i 111/06), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O GOSPODARENJU OTPADNIM ELEKTRIČNIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA I OPREMOM
 

I. OPĆE ODREDBE
 

Članak 1.
 

Ovim Pravilnikom propisuju se obveze i odgovornost proizvođača električne i elektroničke opreme i uređaja, način obilježavanja, način gospodarenja električnim i elektroničkim otpadom, vrste i iznosi naknada koje plaćaju obveznici plaćanja naknada, način i rokovi obračunavanja i plaćanja naknada, iznos naknada koje se plaćaju ovlaštenim osobama za skupljanje, obradu i oporabu električnog i elektroničkog otpada te druga pitanja u svezi gospodarenja električnim i elektroničkim otpadom u svrhu postizanja ciljeva propisanih ovim Pravilnikom.


Članak 2.
 

(1) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na otpadnu električnu i elektroničku opremu i uređaje iz Dodatka I.A s pripadajućim popisom prema Dodatku I.B ovog Pravilnika.

(2) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na EE opremu koja je od važnosti za nacionalnu sigurnost i koristi se isključivo u vojne svrhe.

(3) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na opremu iz stavka 1. ovog članka koja je sastavni dio opreme koja ne spada ni u jednu kategoriju iz Dodatka I.A ovog Pravilnika.
 

Članak 3.
 

Cilj je ovog Pravilnika uspostavljanje sustava odvojenog skupljanja električnog i elektroničkog otpada radi njegove oporabe, zbrinjavanja, zaštite okoliša i zdravlja ljudi.
 

Članak 4.
 

Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Električna i elektronička oprema i uređaji (u daljnjem tekstu: EE oprema) predstavlja sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima kao i oprema za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje ili jakosti elektromagnetskog polja koja spada u kategorije iz Dodatka I.A. ovoga Pravilnika i namijenjena je korištenju pri naponu koji ne prelazi 1.000 V za izmjeničnu i 1.500 V za istosmjernu struju i ne uključuje ambalažu.

2. Električni i elektronički otpad (u daljnjem tekstu: EE otpad) je:

– otpadna električna i elektronička oprema uključujući sklopove i sastavne dijelove, koji nastaju u gospodarstvu (industriji, obrtu i slično)

EE otpad iz kućanstva – je otpadna električna i elektronička oprema nastala u kućanstvima ili u proizvodnim i /ili uslužnim djelatnostima kad je po vrsti i količini slična EE otpadu iz kućanstva.

3. Posjednik EE otpada (u daljnjem tekstu: posjednik) je pravna ili fizička osoba koja posjeduje EE otpad ili čijom registriranom djelatnošću stalno ili povremeno nastaje EE otpad.

4. Posjednik u kućanstvu je fizička osoba koja posjeduje EE otpad nastao vlastitom uporabom EE opreme u kućanstvu.

5. Proizvođač je pravna ili fizička osoba koja proizvodi ili uvozi EE opremu za vlastite potrebe i/ili je stavlja na tržište u Republici Hrvatskoj neovisno o načinu prodaje.

6. Prodavatelj je pravna ili fizička osoba koja prodaje ili daje EE opremu korisnicima neovisno o načinu prodaje.

7. Prevencija predstavlja mjere u cilju smanjenja količine i štetnosti za okoliš EE otpada uključujući i materijale i tvari sadržane u EE otpadu.

8. Opasna tvar je tvar koja je posebnim zakonom, posebnim propisima i međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku određena kao opasna tvar.

9. Skupljanje EE otpada je skupljanje, skladištenje, razvrstavanje i prijevoz do mjesta obrade i oporabe.

10. Ponovna uporaba EE otpada je svaki postupak pri kojem se EE otpad ili njegovi sastavni dijelovi koriste za prvotnu namjenu za koju su bili namijenjeni.

11. Ovlaštena osoba za skupljanje EE otpada (u daljem tekstu: skupljač) je pravna ili fizička osoba koja sukladno Zakonu o otpadu ima dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja EE otpada i ovlaštenik je koncesije za skupljanje EE otpada.

12. Ovlaštena osoba za obradu i oporabu EE otpada (u daljem tekstu: obrađivač) je pravna ili fizička osoba koja sukladno Zakonu o otpadu ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrade i oporabe EE otpada i ovlaštenik je koncesije, te je sklopila ugovor s Fondom.

13. Naknada gospodarenja EE otpadom je naknada koju plaćaju proizvođači EE opreme – obveznici plaćanja naknade, prilikom stavljanja EE opreme na tržište Republike Hrvatske, namjena naknade je pokrivanje troškova odvojenog skupljanja, obrade i oporabe EE otpada.

14. Naknada skupljaču i obrađivaču je novčani iznos koji Fond plaća skupljaču za skupljanje i obrađivaču za obradu i oporabu EE otpada.

15. Prateći list je obrazac propisan posebnim propisom.

16. Agencija za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Agencija) je javna ustanova osnovana za prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka o okolišu.

17. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu Fond) je pravna osoba s javnim ovlastima koja provodi aktivnosti na organiziranju gospodarenja EE otpadom sukladno odredbama ovog Pravilnika.


Članak 5.
 

(1) Cilj odvojenog sakupljanja EE otpada iznosi četiri kilograma po stanovniku godišnje do 31. prosinca 2008. godine, te odgovarajuće povećanje sljedećih godina.

(2) Ciljevi oporabe EE otpada do 31. prosinca 2008. godine su:

a) za EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 1. i 10. iz Dodatka I.A ovog Pravilnika

– postotak oporabe povećat će se do najmanje 80% mase skupljenog EE otpada, i

– postotak ponovne uporabe i recikliranja sastavnih dijelova, materijala i tvari povećat će se do najmanje 75% mase skupljenog EE otpada;

b) za EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 3. i 4. iz Dodatka I.A ovog Pravilnika

– postotak oporabe povećat će se do najmanje 75% mase skupljenog EE otpada, i

– postotak ponovne uporabe i recikliranja sastavnih dijelova, materijala i tvari povećat će se do najmanje 65% mase skupljenog EE otpada;

c) za EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 2, 5, 6, 7. i 9. iz Dodatka I.A ovog Pravilnika

– postotak oporabe povećat će se do najmanje 70% mase skupljenog EE otpada, i

– postotak ponovne uporabe i recikliranja sastavnih dijelova, materijala i tvari povećat će se do najmanje 50% mase skupljenog EE otpada.

d) za rasvjetna tijela s plinskim izbijanjem, stopa ponovne uporabe i prerade sastavnih dijelova, materijala i tvari povećat će se do najmanje 80% prosječne težine rasvjetnih tijela
 

II. OBVEZE PROIZVOĐAČA I PRODAVATELJA EE OPREME
 

Članak 6.
 

(1) Proizvođač je dužan osigurati da je EE oprema koju stavlja na tržište proizvedena na način:

– da je uporaba opasnih tvari smanjena na najmanju moguću mjeru;

– da je moguće rastavljanje i oporaba, a posebno ponovna uporaba i recikliranje njezinih komponenata i materijala;

– da su u najvećoj mogućoj mjeri uporabljeni reciklirani materijali;

– da kada proizvod postane otpad, ne predstavlja opasnost ni štetu po ljudsko zdravlje i okoliš, kao ni zapreku ili poteškoću pri gospodarenju otpadom.

(2) Proizvođač svojim proizvodnim postupcima ne smije sprječavati ponovnu uporabu otpadne EE opreme, osim ako ti postupci ne predstavljaju osobite prednosti u pogledu zaštite okoliša i/ili sigurnosnih zahtjeva.


Članak 7.
 

(1) EE oprema pod kategorijama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 10 iz Dodatka I.A ovog Pravilnika kao i električne žarulje te rasvjetna tijela iz kućanstava stavljena na tržište u Republici Hrvatskoj ne smije sadržavati olovo, živu, kadmij, šesterovalentni krom Cr6+, polibromirane bifenile (PBB) ili polibromirane difenil etere (PBDE).

(2) Odredba stavka 1. ovog članka ne odnosi se na rezervne dijelove namijenjene popravku ili ponovnoj uporabi EE opreme stavljene na tržište prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika kao ni na izuzetke navedene u Dodatku VI.


Članak 8.
 

(1) Proizvođač i/ili prodavatelj mora čitljivo i na vidljivom mjestu jasno i neizbrisivo označiti EE opremu simbolom iz Dodatka IV. ovog Pravilnika, koji označava obvezno odvojeno skupljanje EE otpada.

(2) Proizvođač i/ili prodavatelj EE opreme dužan je osigurati da sva oprema stavljena na tržište Republike Hrvatske ima otisnutu oznaku proizvođača te godinu proizvodnje.

(3) Ukoliko zbog veličine EE opreme istu nije moguće označiti prema stavcima 1. i 2. ovog članka oznake treba otisnuti na pakiranju i uputi za uporabu.

(4) Proizvođač i/ili prodavatelj EE opreme dužan je uz isporučenu EE opremu priložiti pismenu uputu korisniku o:

– zabrani odlaganja EE otpada kao nerazvrstang komunalng otpada i obvezu da se takav otpad prikuplja odvojeno,

– sustavima vraćanja i prikupljanja, te njihovoj ulozi u gospodarenju EE otpadom,

– mogućim utjecajima na okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi izazvanih odlaganjem štetnih sastojaka koji su sastavni dio EE opreme i

– značenju simbola iz Dodatka IV. ovog Pravilnika.
 

Članak 9.
 

(1) Proizvođač je obvezan unutar godine dana od stavljanja EE opreme na tržište osigurati obavjesti o mogućnostima njene ponovne uporabe i obrade kada postane otpad.

(2) Obavjesti moraju sadržavati podatke o sastavnim dijelovima i materijalima EE opreme kao i mjestima unutar otpadne EE opreme gdje se nalaze opasne tvari.

(3) Obavjesti iz stavka 1.i 2. ovoga članka moraju biti dostupne skupljačima i obrađivačima EE otpada u obliku priručnika ili putem elektroničkih medija (npr. CD-ROM-a ili usluga na mreži).
 

Članak 10.
 

(1) Prodavatelj je dužan prilikom isporuke proizvoda krajnjem korisniku u Republici Hrvatskoj, osigurati preuzimanje otpadnog proizvoda po sistemu jedan za jedan, ako isti odgovara po vrsti iz Dodatka I.A točke 1 do 7 ovog Pravilnika i ako je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema.

(2) Velika računala i oprema za središnju obradu podataka iz točke 3. Dodatka I.A ovog Pravilnika ne podliježu obvezi iz stavka 1. ovog članka.
 

III. GOSPODARENJE EE OTPADOM
 

Članak 11.

 

(1) Gospodarenje EE otpadom je skup mjera koje obuhvaćaju odvojeno skupljanje, obradu, ponovnu uporabu dijelova EE otpada, oporabu i zbrinjavanje novonastalog otpada.

(2) Osobe ovlaštene za skupljanje, obradu i oporabu EE otpada stječu pravo skupljanja, obrade i oporabe na temelju koncesije.


Članak 12.
 

(1) Posjednik mora EE otpad odvajati od komunalnog i ostalih vrsta otpada.

(2) Skupljanje i prijevoz EE otpada od posjednika mora se obavljati na način da se omogući ponovna uporaba, rastavljanje i oporaba, uključujući i recikliranje EE otpada.

(3) EE otpad koji se predaje skupljaču mora biti u stanju iz kojeg je vidljivo da nije predhodno rastavljan radi vađenja zasebnih komponenti. Takvim otpadom smatraju se i prethodno nerastavljeni dijelovi opreme koja se sastoji od više cjelina (ekrani kompjutora, elektromotori crpki ili kompresora i sl.)

(4) EE otpad iz kućanstva skupljač je dužan preuzeti unutar 30 dana od poziva.

(5) Otpad iz stavka 4. ovog članka podrazumjeva: hladnjake, zamrzivače, perilice i sušilice rublja, perilice posuđa, štednjake, električne radijatore, termoakumulacione peći, klima-uređaje, TV prijamnike i drugi EE otpad mase veće od 30 kg.

(6) Skupljanje i prijevoz EE otpada obavlja se bez naplate.


Članak 13.
 

(1) Posjednik je dužan skupljaču predati EE otpad i ispunjeni prateći list.

(2) Posjednik u kućanstvu, prilikom predaje EE otpada skupljaču, potvrđuje primopredaju EE otpada potpisom na obrazcu PPEEO iz Dodatka V. ovog Pravilnika.

(3) U slučaju kada EE otpad predstavlja zdravstvenu ili sigurnosnu opasnost posjednik je o tome dužan obavijestiti skupljača.


Članak 14.
 

(1) Posjednik, skupljač i obrađivač dužni su voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO) prema posebnom propisu.

(2) Skupljač je obvezan voditi evidenciju o količini i vrsti skupljenog EE otpada iz kućanstva na obrascu PPEEO iz Dodatka V. ovoga Pravilnika te na obrascu ISOEEO o ukupnoj količini i vrsti EE otpada kojeg je predao obrađivaču.

(3) Skupljač je dužan sav skupljeni EE otpad predati ovlaštenom obrađivaču uz prateći list.

(4) Skupljač je dužan od posjednika preuzeti EE otpad u cijelosti i takvog ga predati obrađivaču.

(5) Skupljač je dužan podatke iz stavka 2. i 3. ovog članka jednom mjesečno dostaviti Fondu, a ukupne podatke Agenciji jedanput godišnje do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu.


Članak 15.
 

(1) Obrađivač je dužan preuzeti skupljeni EE otpad od skupljača bez naplate te mu ovjeriti prateći list.

(2) Obrađivač mora imati građevinu za skladištenje i obradu EE otpada u skladu s posebnim propisom te ispuniti zahtjeve iz Dodatka III. ovog Pravilnika.

(3) Obrada EE otpada uključuje izdvajanje svih tekućina i plinova te obradu sukladno Dodatku II. ovog Pravilnika.

(4) Ukoliko u Republici Hrvatskoj ne postoje radni i tehnički kapaciteti za obradu i oporabu dijelova EE otpada ili ostataka nakon obrade, obrađivač će ih izvesti iz Republike Hrvatske o vlastitom trošku i Fondu dostaviti dokaz da je otpad izvezen na oporabu ili zbrinjavanje, oporabljen i/ili zbrinut, što dokazuje obrascem IIKOEEO iz Dodatka V. ovog Pravilnika i ovjerenim obrascem dokumenta o prekograničnom prometu otpadom, sukladno posebnom propisu.

(5) Obrađivač je dužan podatke o količini otpada preuzetog od skupljača, obrađenog i izvezenog dostaviti na obrascima IOOEO i IIKOEEO jednom mjesečno Fondu i ukupne podatke Agenciji jedanput godišnje do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu.


IV. NAKNADA GOSPODARENJA EE OTPADOM
 

Članak 16.
 

(1) Obveznici plaćanja naknade gospodarenja EE otpadom plaćaju naknadu prilikom stavljanja EE opreme na tržište Republike Hrvatske.

(2) Obveznik plaćanja naknade za gospodarenje EE otpadom (u daljnjem tekstu: obveznik plaćanja naknade) je proizvođač.

(3) Naknada za gospodarenje EE otpadom plaća se Fondu.

(4) Fond vodi evidenciju proizvođača EE opreme.


Članak 17.
 

(1) Osnova za izračun naknade gospodarenja EE otpadom je (neto) masa EE opreme proizvedene ili uvezene za vlastite potrebe i/ili stavljene na tržište Republike Hrvatske izražena u kilogramima.

(2) Iznos naknade je umnožak mase EE opreme iz stavka 1. ovog članka i jedinične naknade.

(3) Jedinična naknada za svu EE opremu iz Dodatka I.A. ovog pravilnika iznosi 2,25 kn/kg.
 

Članak 18.
 

(1) Naknadu iz članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika kod uvoza EE opreme obračunava Fond na temelju jedinstvene carinske deklaracije (JCD), a naknadu na EE opremu proizvedenu u Republici Hrvatskoj obračunava Fond prilikom stavljanja na tržište u Republici Hrvatskoj na temelju podataka iz članka 22. ovoga Pravilnika.

(2) Jedinstvene carinske deklaracije (JCD) Ministarstvo financija – Carinska uprava dostavlja Fondu na način i u rokovima koji će se posebnim ugovorom utvrditi s Fondom.

(3) Na temelju podataka iz stavka 1. i 2. ovoga članka Fond donosi rješenje obvezniku plaćanja naknade o visini naknade za gospodarenje EE otpadom.

(4) Protiv rješenja Fonda može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u roku od 8 dana od dana dostave rješenja.
 

Članak 19.
 

(1) Proizvođač mora voditi evidenciju o količini proizvedene ili uvezene EE opreme prema vrsti EE opreme za svaku kalendarsku godinu.

(2) Podaci iz evidencije dostavljaju se na obrascu Izvješće uvoznika i/ili proizvođača EE opreme (u daljnjem tekstu: IU/PEEO) Fondu jednom mjesečno, a ukupni podaci Agenciji jedanput godišnje do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu.

(3) Na zahtjev Fonda podaci iz evidencije mogu se dostavljati Fondu i u kraćim vremenskim razmacima.
 

V. NAKNADE SKUPLJAČU I OBRAĐIVAČU EE OTPADA
 

Članak 20.
 

(1) Skupljač EE otpada ima pravo na naknadu troškova skupljanja, privremenog skladištenja, razvrstavanja i prijevoza EE otpada od posjednika do privremenog skladišta skupljača ili skladišta obrađivača.

(2) Obrađivač EE otpada ima pravo na naknadu troškova obrade i oporabe EE otpada.
 

Članak 21.
 

(1) Naknada skupljaču za poslove iz članka 20. stavka 1. ovog Pravilnika iznosi 1,50 kn/kg EE-otpada predanog obrađivaču (uključujući PDV).

(2) Naknada obrađivaču iznosi 0,75 kn/kg (uključujući PDV) preuzetog EE otpada na obradu i oporabu.


VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Članak 22.
 

(1) Proizvođač je dužan u roku 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika dostaviti Fondu popunjeni obrazac prema članku 19. ovog Pravilnika s podacima o proizvedenim i uvezenim količinama EE opreme stavljene na tržište Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2007. do 30. lipnja 2007. godine, te jednom mjesečno, za svaki mjesec tekuće godine do 5. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(2) Fond će temeljem podataka iz stavka 1. ovog članka jednom mjesečno do 15. dana tekućeg mjeseca obračunati obveze proizvođačima za prethodni mjesec.

(3) Obveza plaćanja naknade gospodarenja EE otpadom iz članka 16. ovog Pravilnika započinje osmog dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(4) Obveze i prava sakupljanja te obrade i oporabe EE otpada započinju danom sklapanja ugovora s Fondom, ali ne prije 1. listopada 2007. godine.
 

Članak 23.
 

(1) Proizvođač koji započne obavljanje djelatnosti nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika dužan je u roku od 8 dana od dana upisa u odgovarajući registar dostaviti presliku registracije Fondu te od početka obavljanja djelatnosti Fondu dostavljati mjesečna izvješća do 5. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(2) Proizvođač može u prijelaznom razdoblju od 4 godine, odnosno 6 godina za vrstu 1 u Dodatku I.A, od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika u cijeni svog proizvoda posebno prikazati troškove naknade iz članka 17. stavak 3. ovog Pravilnika.


Članak 24.
 

(1) Temeljem prikupljenih podataka, Agencija izrađuje godišnje Izvješće o provedbi ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu Izvješće) na obrascima IPOP I. i IPOP II. iz Dodatka V.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovog članka Agencija podnosi Ministarstvu najkasnije do 31. ožujka tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu u elektronskom i pisanom obliku.
 

Članak 25.
 

(1) Skupljač i obrađivač kojem je dodijeljena koncesija dužan je sklopiti ugovor s Fondom.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovog članka pobliže se uređuju međusobni odnosi skupljača, odnosno obrađivača i Fonda u svezi skupljanja EE otpada i ponovne uporabe EE otpada, načina i rokovi dostavljanja izvješća i propisanih obrazaca, rokovi i način plaćanja naknada skupljaču i obrađivaču, te druga pitanja od međusobnog interesa koja nisu uređena odredbama ovog Pravilnika.
 

Članak 26.
 

Dodaci I.A, I.B, II., III., IV., V. i VI. s obrascima IU/PEEO, ISOEEO, IOOEEO, IIKEEO, IPOP I., IPOP II. i PPEEO s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine sastavni dio ovog Pravilnika.
 

Članak 27.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/06-04/56

Urbroj: 531-08-3-2-1-07-3

Zagreb, 13. srpnja 2007.

Ministrica

Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

 

DODATAK I.A
 

VRSTE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE

OPREME OBUHVAĆENE OVIM PRAVILNIKOM
 

1. Veliki kućanski uređaji

2.  Mali kućanski uređaji

3.  Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

4.  Oprema široke potrošnje za razonodu

5.  Rasvjetna oprema

6.  Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

7.  Igračke, oprema za razonodu i športska oprema

8.  Medicinski uređaji (osim implantiranih uređaja)

9.   Instrumenti za nadzor i upravljanje

10. Samoposlužni aparati

 

DODATAK I.B
 

POPIS PROIZVODA PREMA VRSTAMA IZ

DODATKA IA


1. Veliki kućanski uređaji

Veliki rashladni uređaji

Hladnjaci

Ledenice

Ostali veliki uređaji za hlađenje, konzerviranje i spremanje hrane

Strojevi za pranje

Sušilice rublja

Strojevi za pranje posuđa

Kuhinjske peći

Električni štednjaci

Električne ploče za grijanje

Mikrovalni uređaji

Ostali veliki uređaji za kuhanje i ostalu pripremu hrane

Električni uređaji za grijanje

Električni radijatori

Ostali veliki uređaji za grijanje soba, kreveta i namještaja za sjedenje

Električni ventilatori

Klima-uređaji

Ostali uređaji za ventilaciju, odzračivanje i klimatizaciju

2. Mali kućanski uređaji

Usisavači

Uređaji za čišćenje tepiha

Ostali uređaji za čišćenje

Uređaji za šivanje, pletenje, tkanje i ostalu obradu tkanine

Glačala i ostali uređaji za glačanje, izažimanje i drugo uređivanje odjeće

Tosteri

Pržilice

Mlinci, aparati za kavu i uređaji za otvaranje i zatvaranje spremnika i pakiranja.

Električni noževi

Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zubi, brijanje, masiranje i ostali uređaji za njegu tijela

Satovi, ručni satovi i uređaji za mjerenje, pokazivanje i zapisivanje vremena

Vage

3. Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

Središnja obrada podataka:

Velika računala

Miniračunala

Osobna računalna oprema:

Osobna računala (CPU, miš, zaslon i tipkovnica)

Računala »laptop« (CPU, miš, zaslon i tipkovnica)

Računala »notebook«

Računala »notepad«

Pisači

Kopirna oprema

Električni i elektronički pisaći strojevi

Džepni i stolni kalkulatori i ostali proizvodi ili oprema za prikupljanje, spremanje, obradu i predstavljanje podataka ili komuniciranje podacima

Korisnički terminali i sustavi

Faks-uređaji

Teleks-uređaji

Telefoni

Telefoni s karticama i kovanicama

Bežični telefoni

Mobilni telefoni

Sustavi odgovora na poziv

Ostali proizvodi ili oprema za telekomunikacijski prijenos zvuka, slika ili drugih podataka

4. Oprema široke potrošnje

Radioaparati

Televizijski aparati

Videokamere

Videorekorderi

Hi-fi-uređaji

Audiopojačala

Glazbeni instrumenti

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale, ili druge tehnologije, osim telekomunikacijskih, za raspodjelu zvuka i slike

5. Rasvjetna oprema

Rasvjetna tijela za fluorescentne svjetiljke, osim svjetiljaka za kućanstvo

Ravne fluorescentne svjetiljke

Kompaktne fluorescentne svjetiljke

Svjetiljke s izbijanjem, uključujući visokotlačne svjetiljke s natrijevim parama i svjetiljke s metalnim parama

Niskotlačne natrijeve svjetiljke

Ostala rasvjetna oprema ili oprema za širenje ili upravljanje svjetla, osim žarulja sa žarnom niti

6. Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

Bušilice

Pile

Šivaći strojevi

Oprema za okretanje, mljevenje, brušenje, poliranje, piljenje, rezanje, sječenje, bušenje, prošupljivanje, probijanje, previjanje, savijanje ili za sličnu obradu drveta, metala i drugih materijala

Alati za zakivanje, spajanje čavlima, spajanje vijcima, alati za skidanje zakovica, čavala ili vijaka ili za slične namjene

Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu uporabu

Oprema za prskanje, nanošenje, raspršivanje i ostalu drukčiju obradu tekućih ili plinovitih tvari

Alati za košenje ili za druge vrtne poslove

7. Igračke, oprema za razonodu i športska oprema

Električni kompleti s tračnicama ili automobilima

Ručne konzole za videoigre

Videoigre

Računala za biciklizam, ronjenje, trčanje, veslanje itd.

Športska oprema s električnim ili elektroničkim komponentama

Automati s kovanicama za igranje

8. Medicinski uređaji (osim implantiranih uređaja)

Radioterapijska oprema

Kardiološki uređaji

Uređaji za dijalizu

Plućni ventilatori

Uređaji nuklearne medicine

Laboratorijska oprema za dijagnostiku in vitro

Analizatori

Ledenice

Uređaji za ispitivanje oplodnje

Ostali uređaji za otkrivanje, sprječavanje, nadgledanje, obradu, ublaživanje bolesti, povreda ili nemoći

9. Instrumenti za nadzor i upravljanje

Detektori dima

Regulatori grijanja

Termostati

Uređaji za mjerenje, vaganje ili ugađanje za kućanstvo ili laboratorije

Ostali instrumenti za nadziranje i upravljanje koji se upotrebljavaju u industrijskim instalacijama (npr. na kontrolnim pločama)

10. Samoposlužni aparati

Automatski uređaji za izdavanje toplih napitaka

Automatski uređaji za izdavanje toplih i hladnih boca ili kutija

Automatski uređaji za izdavanje čvrstih proizvoda

Automatski uređaji za izdavanje novca

Svi uređaji koji automatski izdaju sve vrste proizvoda.


DODATAK II.
 

ZAHTJEVI ZA POSEBNU OBRADU MATERIJALA

 I KOMPONENATA IZ EE OTPADA
 

1.   Iz odvojeno skupljenog EE otpada trebaju se odstraniti ove tvari, pripravci i komponente:

    kondenzatori koji sadrže poliklorirane bifenile (PCB);

    komponente koje sadrže živu, kao što su sklopke ili pozadinska svjetla;

    baterije;

    sklopovi mobilnih telefona te ostalih uređaja ako je površina tiskane ploče veća od 10 cm2;

    tonerski ulošci, tekući ili s pastom, kao i toneri za boju;

    plastika koja sadrži bromirana sredstva za usporavanje gorenja;

    azbestni otpad i komponente koje sadrže azbest;

    katodne cijevi;

    klorofluorougljici (CFC), klorofluorougljikovodici (HCFC) ili fluoriraniuglkikovodici (HFC), ugljikovodici (HC);

    plinske izbojne svjetiljke;

    zasloni računala s tekućim kristalom (kad je potrebno sa svojim kućištem) površine veće od 100 kvadratnih centimetara i pozadinski osvijetljeni plinskim izbojnim svjetlima;

    vanjski električni kabeli;

    ploče tiskanih krugova;

    komponente koje sadrže vatrootporna keramička vlakna

    komponente koje sadrže radioaktivne tvari, osim komponenata koje su ispod granica izuzeća utvrđenih posebnim propisom;

    elektrolitski kondenzatori koji sadržavaju opasne tvari (visina > 25 mm, promjer > 25 mm ili razmjerno sličan obujam kondenzatora).

2.   Iz odvojeno skupljenog EE otpada mora se:

    odstraniti fluorescentni sloj iz katodnih cijevi;

    izdvojiti i obraditi plinove koji oštećuju ozonski omotač ili imaju potencijal globalnoga zagrijavanja iznad 15

     izdvojeni plinovi moraju se obraditi u skladu s posebnim propisima;

     odstraniti živu iz plinskih izbojnih svjetiljki

3.    Stavci 1. i 2. moraju se primijeniti na način koji će omogućiti ponovnu uporabu i za okoliš prihvatljivu preradu komponenata i cijelih uređaja.

 


DODATAK III.
 

OSNOVNI TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA

SKLADIŠTENJE I OBRADU EE OTPADA


1. Građevine za skladištenje EE otpada prije obrade trebaju imati:

  dijelove skladišta s nepropusnim plohama i opremu za skupljanje rasutog materijala te opremu za odstranjivanje izlivenih tekućina i čišćenje odmašćivanjem;

   pokrov koji potrebne površine štiti od nevremena i atmosferskih utjecaja.

2.  Građevine za obradu EE otpada trebaju imati:

   vage za mjerenje težine otpada koji se obrađuje;

   odgovarajuća područja s nepropusnim plohama i pokrovom za zaštitu od nevremena i utjecaja atmosfere, opremu za skupljanje rasutog materijala te opremu za odstranjivanje izlivenih tekućina za čišćenje s odmašćivanjem;

   odgovarajući skladišni prostor za pojedine rastavljene dijelove iz EE otpada;

   odgovarajuće spremnike za skladištenje baterija, kondenzatora sa sadržajem PCB/PCT i drugoga opasnog otpada;

   opremu za obradu otpadnih voda prema posebnim propisima.

 


DODATAK IV.
 

OZNAKA ZA OZNAČAVANJE ODVOJENOG

SKUPLJANJA EE OTPADA
 

Oznaka za označavanje odvojenog skupljanja EE otpada sastoji se od prekriženog spremnika za skupljanje otpada s kotačima. Ta oznaka mora biti otisnuta vidljivo, jasno i neizbrisivo.

 

 

 

DODATAK V.
 

IZVJEŠĆA I POTVRDA
 

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Pravilnik o gospodarenju EE otpadom                  IU/PEEO
 

IZVJEŠĆE UVOZNIKA i/ili PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREMEza mjesec:_____________ godine: ___________

PODATKE POPUNJAVA:

PROIZVOĐAČ

 

UVOZNIK

 

PODACI O PROIZVOĐAČU/UVOZNIKU

Ime proizvođača (tvrtka):

Adresa:

Osoba za kontakt:

Telefon:

Faks:

e-mail adresa:

Matični broj:

 

IZVJEŠĆE O PROIZVEDENIM/UVEZENIM KOLIČINAMA ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

 

Vrsta EE opreme

kilograma

1.

Veliki kućanski uređaji

 

2.

Mali kućanski uređaji

 

3.

Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

 

4.

Oprema široke potrošnje

 

5.

Rasvjetna oprema (osim sijalica s plinskim izbijanjem)

 

5.a

Sijalice s plinskim izbijanjem

 

6.

Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

 

7.

Igračke, oprema za razonodu i športska oprema

 

8.

Medicinski uređaji (osim implantiranih ure­đaja)

 

9.

Instrumenti za nadzor i upravljanje

 

10.

Samoposlužni aparati

 

 

Mjesto:

Potpis:

Datum:

Dostaviti:Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost10 000 ZagrebKsaver 208

MP

 

Prilog JCD

 


Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Pravilnik o gospodarenju EE otpadom                ISOEEO
 

SKUPLJENO:

IZVJEŠĆE SKUPLJAČA EE OTPADA
za mjesec:_____________ godine: ___________

PODACI O SKUPLJAČU

Ime skupljača (tvrtka):

Adresa:

Osoba za kontakt:

Telefon:

Faks:

e-mail adresa:

Matični broj:

IZVJEŠĆE O SKUPLJENIM KOLIČINAMA EE OTPADA

od kućanstava

ostalo

 

EE otpada prema vrsti EE opreme

kilograma

kilograma

1.

Veliki kućanski uređaji

 

 

2.

Mali kućanski uređaji

 

 

3.

Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

 

 

4.

Oprema široke potrošnje

 

 

5.

Rasvjetna oprema (osim sijalica s plinskim iz­bijanjem)

 

 

5.a

Sijalice s plinskim izbijanjem

 

 

6.

Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

 

 

7.

Igračke, oprema za razonodu i športska oprema

 

 

8.

Medicinski uređaji (osim implantiranih uređaja)

 

 

9.

Instrumenti za nadzor i upravljanje

 

 

10.

Samoposlužni aparati

 

 

UKUPNO:

 

 

PREDANO OBRAĐIVAČU – naziv tvrtke:

Adresa obrađivača:

 

EE otpada prema vrsti EE opreme

kilograma

kilograma

1.

Veliki kućanski uređaji

 

 

2.

Mali kućanski uređaji

 

 

3.

Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

 

 

4.

Oprema široke potrošnje

 

 

5.

Rasvjetna oprema (osim sijalica s plinskim izbijanjem)

 

 

5.a

Sijalice s plinskim izbijanjem

 

 

6.

Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

 

 

7.

Igračke, oprema za razonodu i športska oprema

 

 

8.

Medicinski uređaji (osim implantiranih uređaja)

 

 

9.

Instrumenti za nadzor i upravljanje

 

 

10.

Samoposlužni aparati

 

 

UKUPNO:

 

 

Mjesto:

Potpis:

Datum:

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

10 000 Zagreb

Ksaver 208

MP

 

           


Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Pravilnik o gospodarenju EE otpadom                       IIKOEEO
 

IZVJEŠĆE O IZVEZENIM KOLIČINAMA EE OTPADA, DIJELOVA EE OTPADA ILI OSTATAKA NAKON OBRADE
za mjesec:_____________godine
: ___________

PODATKE POPUNJAVA OBRAĐIVAČ

Ime obrađivača (tvrtka):

Adresa:

Osoba za kontakt:

Telefon:

Faks:

e-mail adresa:

Matični broj:

 

Ključni broj otpada:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVEZENO:

u zemlje EU

izvan EU

Vrsta prema Dodatku I.A (*)

Dijelovi EE otpada ili ostatak nakon obrade – kratak opis (**)

kilograma

kilograma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

auto'>e='color:windowtext;mso-ansi-language:HR'>  

 

Mjesto:

Potpis:

Datum:

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

10 000 Zagreb

Ksaver 208

MP


(*) upisati brojčanu oznaku vrste EE opreme iz Dodatka I.A

(**) kratak opis otpada (npr. plastični dijelovi tipkovnice, matična ploča, katodna cijev ekrana i sl.)

 Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Pravilnik o gospodarenju EE otpadom                        IOOEEO
 

IZVJEŠĆE OBRAĐIVAČA EE OTPADA
za mjesec:_____________ godine
: ___________

PODACI O OBRAĐIVAČU

Ime obrađivača (tvrtka):

Adresa:

Osoba za kontakt:

Telefon:

Faks:

e-mail adresa:

Matični broj:

 

IZVJEŠĆE O PREUZETIM I OBRAĐENIM KOLIČINAMA EE OTPADA

 

EE otpad prema vrsti EE opreme

Preuzeto od skupljača:

Obrađeno:

Oporabljeno:

kilograma

kilograma

kilograma

1.

Veliki kućanski uređaji   

 

 

 

2.

Mali kućanski uređaji

 

 

 

3.

Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

 

 

 

4.

Oprema široke potrošnje za razonodu

 

 

 

5.

Rasvjetna oprema (osim sijalica s plinskim izbijanjem)

 

 

 

5.a

Sijalice s plinskim izbijanjem

 

 

 

6.

Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

 

 

 

7.

Igračke, oprema za razonodu i športska oprema

 

 

 

8.

Medicinski uređaji (osim implan­tiranih uređaja)

 

 

 

9.

Instrumenti za nadzor i upravljanje

 

 

 

10.

Samoposlužni aparati

 

 

 

Mjesto:

Potpis:

Datum:

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

10 000 Zagreb

Ksaver 208

MP

 Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Pravilnik o gospodarenju EE otpadom
 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PRAVILNIKA I                                                                                           IPOP I

h=60 valign=top style='width:45.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt: solid black .25pt;mso-border-left-alt:solid black .25pt;mso-border-alt:solid black .25pt; padding:2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt;height:3.0pt'>

 

 

Vrsta EE opreme

Stavljeno na tržište

Skupljeno iz kućanstava

Skupljeno ostalo

Ukupno skupljeno

Obrađeno u RH

Izvezeno u zemlje EU

Izvezeno izvan EU

kilograma

kilograma

kilograma

kilograma

kilograma

kilograma

1.

Veliki kućanski uređaji   

 

 

 

 

 

 

 

2.

Mali kućanski uređaji

 

 

 

 

 

 

 

3.

Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

 

 

 

 

 

 

 

4.

Oprema široke potrošnje za razonodu

 

 

 

 

 

 

 

5.

Rasvjetna oprema   (osim sijalica s plinskim izbijanjem)

 

 

 

 

 

 

5.a

Sijalice s plinskim izbijanjem

 

 

 

 

 

 

 

6.

Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

 

 

 

 

 

 

 

7.

Igračke, oprema za razonodu i športska oprema

 

 

 

 

 

 

 

8.

Medicinski uređaji (osim implantiranih uređaja)

 

 

 

 

 

 

 

9.

Instrumenti za nadzor i upravljanje

 

 

 

 

 

 

 

10.

Samoposlužni aparati

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Pravilnik o gospodarenju EE otpadom
 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PRAVILNIKA II                                                                                        IPOP II

EE otpad prema vrsti EE opreme

Oporaba

Stopa oporabe

Recikliranje

Stopa recikliranja

Ukupna masa u tonama

%

Ukupna masa u tonama

%

1.

Veliki kućanski uređaji  

 

 

 

 

2.

Mali kućanski uređaji

 

 

 

 

3.

Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

 

 

 

 

4.

Oprema široke potrošnje za razonodu

 

 

 

 

5.

Rasvjetna oprema (osim sijalica s plinskim izbijanjem)

 

 

 

 

5.a

Sijalice s plinskim izbijanjem

 

 

 

 

6.

Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

 

 

 

 

7.

Igračke, oprema za razonodu i športska oprema

 

 

 

 

8.

Medicinski uređaji (osim implantiranih uređaja)

 

 

 

 

9.

Instrumenti za nadzor i upravljanje

 

 

 

 

10.

Samoposlužni aparati

 

 

 

 

 Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Pravilnik o gospodarenju EE otpadom                       PPEEO
 

POTVRDA O PRIMOPREDAJI EE-OTPADA

EE-otpad preuzeo skupljač:

 

EE-otpad predao:

Ime i prezime:

 

Adresa:

 

R.br.

NAZIV OTPADA

Količina/kom.

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

Potpis vlasnika:

 

Datum:

 

 


DODATAK VI.
 

IZUZECI IZ ZABRANA ČLANKA 7.
 

1. Kompaktni fluorescentni izvori svjetlosti sa sadržajem žive do 5 mg.

2. Ravni fluorescentni izvori svjetlosti za opće svrhe u kojima sadržaj živinih spojeva ne prelazi sljedeće vrijednosti:

– halofosfati 10 mg,

– trifosfati s normalnim vijekom trajanja 5 mg,

– trifosfati s dugim vijekom trajanja 8 mg.

3. Ravni fluorescentni izvori svjetlosti za posebne namjene koji sadrže živu.

4. Ostali izvori svjetlosti koji sadrže živu, a nisu posebno navedeni u ovom Dodatku.

5. Katodne cijevi, elektroničke komponente i fluorescentne cijevi koje u staklu sadrže olovo.

6. Legure:

– čelika s masenim udjelom olova do 0,35%,

– aluminija s masenim udjelom olova do 0,4%,

– bakra s masenim udjelom olova do 4%.

7.

– lemovi s visokom temperaturom taljenja (tj. olovne legure za lemljenje koje sadrže 85% ili više olova),

– serveri, memorije i memorijski sklopovi za pohranu podataka, oprema mrežne infrastrukture koja u lemu sadrži olovo - infrastruktura za preklapanje (uključivanje i isključivanje), signaliziranje, prijenos kao i upravljanje mrežom,

– elektrokeramički dijelovi (npr. piezoelektronički uređaji) koji sadrže olovo.

8. Kadmijske prevlake i spojevi u elektičnim kontaktima i kad­mijskim galvanskim prevlakama.

9. Apsorpcijski hladnjaci koji kao antikorozivni dodatak ugljikovom čeliku u rashladnim sistemima sadrže šesterovalentni krom.

10. Polimerni dodaci koji sadrže dekabromdifeniletere – Deca BDE (Decabromodiphenylether) kao usporivače gorenja.

11. Olovno-brončane obloge kliznih ležajeva i kliznih puškica.

12. Sustavi usklađenih (odgovarajućih) konektorskih pinova koji sadrže olovo.

13. Pokrovni materijal modulnih c-prstenova za termičko provođenje koji sadrže olovo.

14. Optička i filter stakla koja sadrže olovo i kadmij.

15. Lemovi za spajanje pinova i sklopova mikroprocesora koji se sastoje od više od dva elementa i imaju maseni udio olova viši od 80% i manji od 85%.

16. Lemovi za održavanje kontakta unutar integriranih krugova koji sadrže olovo – olovo u lemovima za kompletiranje održivog električnog kontakta između poluvodičkog kalupa i nosača u integriranom krugu Flip Chip sklopova.

17. Ravni (linearni) izvori svjetlosti koji sadrže olovo - izvori sa žarnom niti u cijevima presvučenim silikatima.

18. Izvori svjetlosti za profesionalnu reprografijsku primjenu –izvori s izbojem u plinu s olovnim halidom (halogenidom) kao sredstvom za isijavanje.

19. Izvori svjetlosti s izbojem u plinu-korišteni u solarijima, koji sadrže fluorescentni prah s luminoforima kao što je BSP (BaSi2O5:Pb), s masenim udjelom olova koje služi kao aktivator do 1%, kao i izvori svjetlosti za specijalne namjene poput reprografije, litografije, zaštitu od insekata, fotokemijske procese i liječenje, koji sadrže luminofore kao SMS (Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb).

20. Kompaktne štedne žarulje (ESL) koje sadrže olovne amalgame posebnog sastava s PbBiSn-Hg i PbInSn-Hg kao glavnim amalgamom i PbSn-Hg kao pomoćnim amalgamom.

21. Zasloni sa tekućim kristalima (Liquid Crystal Displays-LCD) koji sadrže olovni oksid u staklu koje se koristi za spajanje prednje i stražnje osnovice ravnih fluorescentnih izvora svjetlosti.

22. Tinte koje sadrže olovo i kadmij, a koriste se za emajliranje borosilikatnog stakla.

23. Optička vlakna komunikacijskih sustava koja sadrže olovo kao nečistoću u RIG Faraday-evim ventilima (RIG-rare earth garnet =mineral rijetkih zemalja i ferita).

24. Politure finih smolastih sastojaka koje sadrže olovo, osim spojnih elemenata sa slojem smole 0,65 mm ili manje, s NiFe provodnim postoljem, i politure finih smolastih sastojaka koje sadrže olovo, osim spojnih elemenata sa slojem smole 0,65 mm ili manje, s bakrenim provodnim postoljem,.

25. Lemovi koji sadrže olovo za lemljenje strojno obrađenih prolaznih provrta pločastih i plosnatih rešetkastih keramičkih višeslojnih kondenzatora.

26. Olovni oksid u strukturnim elementima plazma zaslona (Plasma Display panels-PDP) i zaslonima koji emitiraju elektrone površinskim vođenjem (Surface Emitter Display-SED); osobito u dielektričkim slojevima prednjeg i stražnjeg stakla, sabirničke elektrode, crne trake, adresne elektrode, zapornim rebrima, brtvenoj staklastoj masi, prstenu od staklenaste mase kao i u tiskarskim pastama.

27. Black Light Blue-BLB izvori svjetlosti koji u staklenom balonu sadrže olovni oksid.

28. Pretvornici jakih zvučnika za specijalne namjene (zvučnici namijenjeni višesatnom radu na akustičnim razinama od 125 dB SPL i više) koji u lemovima sadrže olovne legure.

29. Kristalno staklo koje sadrži vezano olovo.