Odluka o podjeli državnih nagrada za znanost za 2006. godinu

NN 74/2007 (18.7.2007.), Odluka o podjeli državnih nagrada za znanost za 2006. godinu

ODBOR ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST

2328

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici 30. travnja 2004. godine (»Narodne novine«, br. 58/2004.), na temelju Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (»Narodne novine«, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), na 6. sjednici održanoj 11. lipnja 2007. godine, donio je

ODLUKU

O PODJELI DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST

 ZA 2006. GODINU
 

I. Državnom nagradom za životno djelo nagrađuju se:


1. akademik LEO KLASINC, savjetnik emeritus Instituta »Ruđer Bošković« u Zagrebu, nagrađuje se državnom nagradom za životno djelo na temelju opsežnoga i zapaženoga životnog opusa u istraživanjima na području molekularne spektroskopije, posebice spektrometrije masa i fotoelektronske spektroskopije te kvantne kemije, što je rezultiralo objavljivanjem 250 znanstvenih radova, 10 monografija, 2 udžbenika i 7 knjiga objavljenih u suautorstvu. Među iznimno vrijednim doprinosima akademika Klasinca ističe se postavljanje temelja atmosferske kemije u nas i njezina primjena u praćenju zagađenja zraka, što je važno u očuvanju zdravog okoliša. Doprinos akademika Klasinca u odgoju većeg broja uspješnih znanstvenika u nas i u svijetu takoder ima zapažen odjek.

2. akademik ZVONKO KUSIĆ, redoviti profesor Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« u Zagrebu, nagrađuje se nagradom za životno djelo, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, i to za cjelokupni znanstveni, nastavni i društveni rad iz područja kliničke medicinske znanosti, grana nuklearna medicina i to za poseban doprinos u suzbijanju jodog deficita i gušavosti u RH, te uspješnog rješenja toga važnoga javnoznanstvenog problema čime je dao velik doprinos hrvatskoj medicini. Zahvaljujući njegovu radu Hrvatska je međunarodno priznata kao zemlja s dostatnim unosom joda i najbolje riješenom jodnom profilaksom.

3. akademik HRVOJE BABIĆ, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, nagrađuje se za znanstveno područje tehničkih znanosti za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u znanstvenoj i sveučilišnoj nastavi na domaćim i inozemnim sveučilištima, a njegov rad očituje se u znanstvenim rezultatima na domaćim i međunarodnim projek­tima čime je dao nemjerljiv doprinos razvoju i afirmaciji hrvatskih tehničkih znanosti u svijetu kao i velik osobni doprinos razvoju područja obrade signala.

4. prof. dr. sc. TOMISLAV LOVRIĆ, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, nagrađuje se za svestrani cjelokupni znanstveni, nastavni i društveni rad u području biotehničkih znanosti koji je rezultirao brojnim domaćim i međunarodnim projektima koji su dali značajan doprinos razvoju i afirmaciji biotehničkih znanosti. Zaslužan je za uvođenje, širenje i promicanje znanstvenih disciplina o hrani i prehrambenim tehnologijama u Republici Hrvatskoj čime je hrvatske znanstveno-obrazovne institucije iz područja ovih disciplina doveo do razine europske i svjetske znanosti.

5. prof. dr. sc. IVO GRABOVAC, profesor emeritus Sveučilišta u Splitu, nagrađuje se za cjelokupni znanstvenoistraživački opus u području društvenih znanosti, za doprinos nastavnom i društvenom radu. Kao vrsni stručnjak pomorskog prava i promicatelj hrvatske pomorske misli, poznat i priznat u Hrvatskoj i inozemstvu, objavio je 29 knjiga (udžbenika i monografija) te više od 700 znanstvenih i stručnih radova. Radovi su objavljeni u više od 40 časopisa i zbornika. Bio je mentor za više desetaka magistarskih i doktorskih radova, čime je dao izniman doprinos pravno-pomorskoj znanosti.

6. akademik RADOSLAV KATIČIĆ redoviti profesor u trajnom zvanju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za slavistiku u Beču (Austrija), nagrađuje se za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području humanističkih znanosti čime je dao nemjerljiv doprinos razvoju klasične filologije, indoeuropeistike, slavistike i kroatistike u nas i u svijetu.


II. Godišnjom državnom nagradom za znanost nagrađuju se:


1. prof. dr. sc. ANDREJ DUJELLA, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nagrađuje se za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti u teoriji brojeva. Svojim otkrićima u području nalaženja Diofantovih m-torki postao je jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za tu problematiku. Važna su i njegova istraživanja u području eliptičkih krivulja, koja su usporediva s istraživanjima u najpoznatijim svjetskim centrima kao što su Harvard University ili National Security Agency.

2. prof. dr. sc. ZLATKO MEJIĆ, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nagrađuje se za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti u istraživanju struktura organskih molekula i dinamike procesa infracrvenom i Ramanovom spektroskopijom te nuklearnom magnetskom rezonancijom. Posebno se ističu njegovi radovi na proučavanju cis-trans izomerizacije stilbena te fotoinduciranom geliranju stilbena. Važan je njegov doprinos u osnivanju prvog FT-NMR laboratorija u Hrvatskoj, a zatim i laboratorija za molekularnu spektroskopiju. Svojim rezultatima zauzeo je mjesto među vodećim spektroskopičarima Hrvatske.

3. skupina znanstvenika: dr. sc. KSENIJA ZAHRATKA, prof. dr. sc. MIRJANA PETRANOVIĆ, prof. dr. sc. MIROSLAV RADMAN i suradnica DEA SLADE, znanstvenice i suradnica dipl. ing. molekularne biologije Instituta »Ruder Bošković« u Zagrebu i profesor stanične biologije na Medicinskom fakultetu Necker u Parizu, u Francuskoj, nagrađuju se za značajno znanstveno otkriće u području prirodnih znanosti, posebice molekularne biologije. Nagrada se temelji na otkriću objavljenom u časopisu Nature 443 (2006) 569-573, pod naslovom »Reassembly of shattered chromosomes in Deinococcus radiodurans«. U članku su opisani rezultati istraživanja molekularnog mehanizma popravka oštećenih kromosoma bakterije Deinococcus radiodurans. Ova bakterija može podnijeti golema oštećenja svoje DNA i preživjeti velike doze ionizirajućeg zračenja ili ekstremnog isušivanja. Nizom vješto provedenih pokusa autori su objasnili dvostupanjski molekularni mehanizam popravka DNA koji uključuje sintezu jednolančanih produžetaka, njihovo sparivanje te konačno sklapanje u funkcionalne kromosome homolognom rekombinacijom. To otkriće je prekretnica u razumijevanju mehanizma popravka oštećenoga genoma i otvara velike mogućnosti primjene u medicini i biotehnologiji.

4. prof. dr. sc. ŽELJKO DUJIĆ, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, nagrađuje se za značajno znanstveno dostignuće u području biomedicine i zdravstva, u polju kliničke medicinske znanosti, grana fiziologija, posebice za znanstvena istraživanja i objavu znanstvenih radova iz fiziologije ronjenja.

5. doc. dr. sc. ALEMKA MARKOTIĆ, viša znanstvena suradnica Klinike za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević« u Zagrebu, nagrađuje se za značajno znanstveno dostignuće u području biomedicine i zdravstva za znanstveni i istraživački doprinos istraživanju hantavirusa u Republici Hrvatskoj i njihovih imunopatogenetskih mehanizama.

6. prof. dr. sc. NEVEN ŽARKOVIĆ, znanstveni savjetnik Instituta »Ruđer Bošković« u Zagrebu, nagrađuje se za značajno znanstveno dostignuće u području biomedicine i zdravstva za znanstveni doprinos oksidacijskog stresa, karcinogeneze i eksperimentalne terapije raka.

7. dr. sc. JOŠKO DEUR, docent Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu nagrađuje se za značajno znanstveno dostignuće u području tehničkih znanosti na području modeliranja i regulacije mehaničkih sustava koje je rezultat kontinuiranoga višegodišnjega uspješnog rada u ovom području.

8. prof. dr. sc. NATALIJA KOPRIVANAC, redovita profesorica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, nagrađuje se za značajno znanstveno dostignuće u području tehničkih znanosti za iznimno aktivan znanstvenoistraživački rad u primjeni kemijsko-inženjerske metodologije za područje inženjerstva okoliša i objavljivanje mnogobrojnih znanstvenih radova.

9. dr. sc. ZVONIMIR ŠIPUŠ, izvanredni profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, nagrađuje se za značajno znanstveno dostignuće u području tehničkih znanosti za istraživanje konformnih antenskih struktura i frekvencijski selektivnih površina te objavljivanja rezultata tih istraživanja.

10. znanstvenici: prof. dr. sc. JAKOV GELO, dr. sc. ANĐELKO AKRAP i suradnik IVAN ČIPIN, dipl. oec., redoviti i izvanredni profesor Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i suradnik istog fakulteta, dipl. oec., nagrađuju se za značajno znanstveno dostignuće u području društvenih znanosti, za znanstveno djelo: »Temeljne značajke demografskog razvoja Hrvatske – bilanca 20. stoljeća« (Zagreb, 2005. godine), a ta knjiga na znanstveno kompetentan način promišlja procese nataliteta, mortaliteta, (ne)ženjenja i (ne)udavanja, migracije i ratove, te restruktuiranje obitelji i ekonomske čimbenike.

11. dr. sc. GORAN MILAS, viši znanstveni suradnik Instituta društvenih znanosti »Ivo Pilar«, nagrađuje se za značajno znanstveno dostignuće u području društvenih znanosti za znanstveno djelo: »Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima« (Jastrebarsko, 2005. godine). Riječ je o najcjelovitijem metodološkom udžbeniku studija psihologije koji je do sada objavljen na hrvatskome jeziku.

12. prof. dr. sc. INGE PERKO ŠEPAROVIĆ, redovita profesorica Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, nagrađuje se za značajno znanstveno dostignuće u području društvenih znanosti za znanstveno djelo: »Izazovi javnog menadžmenta – Dileme javne uprave«, Zagreb, 2006. godine, čime je autorica na originalan i jasan način, pregledno i sustavno obradila temu javnog menadžmenta, koje značajno unapređuje hrvatsku upravnu javnost.

13. znanstvenici: dr. sc. TIHOMIR CIPEK i dr. sc. STJEPAN MATKOVIĆ, izvanredni profesor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i viši znanstveni suradnik Hrvatskoga instituta za povijest u Zagrebu, nagrađuju se za značajno znanstveno dostignuće u području humanističkih znanosti za znanstveno djelo: Programski dokumenti hrvatskih političkih stranaka i skupina 1842. - 1914., Zagreb, 2006. godine, u kojoj povjesničarima i politolozima podastiru izvornu građu za proučavanje svih važnijih aspekata hrvatske politike u tom značajnom razdoblju nacionalne povijesti: od političke kulture do uklopljenosti Hrvatske u njezino okruženje i preferencije hrvatskom narodu u tom međuodnosu.


III. Godišnjom državnom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:


1. dr. sc. ANTON ŠKROBONJA, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, nagrađuje se u području biomedicine i zdravstva za doprinos popularizaciji i promidžbi hrvatske povijesti medicine, za organiziranje nastave iz povijesti medicine, medicine zavičaja, kao i za istraživanje povijesti znanstvene kulture.

2. dr. sc. DANKO ŠKARE, viši znanstveni suradnik Instituta »Ruđer Bošković« u Zagrebu, nagrađuje se u znanstvenom području tehničkih znanosti za doprinos u promicanju tehničkih znanosti uređivanjem mnogobrojnih časopisa, leksikona i knjiga u znanstvenom polju kemijskog inženjerstva te za sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz promidžbu i popularizaciju znanosti u tom području.

3. prof. dr. sc. ANĐELKO OPAČAK, izvanredni profesor Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, nagrađuje se u području biotehničkih znanosti za popularizaciju i objavu mnogobrojnih knjiga i stručnih radova iz područja akvakulture te za čestu medijsku prisutnost vezanu uz njegov rad, posebice u znanstvenoj grani ribarstvu.

4. dr. sc. IVAN LAJIĆ, znanstveni savjetnik Instituta za migracije i narodnosti u Zagrebu, nagrađuje se u znanstvenom području društvenih znanosti za znanstvenu knjigu: Kvarnerski otoci - demografski razvoj i povijesne mijene, Zagreb, 2006. godine, koja je temelj za buduća demografska i druga istraživanja hrvatskoga otočja.

5. akademkinja ANICA NAZOR, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, zaslužna znanstvenica Staroslavenskog instituta u Zagrebu, nagrađuje se u području humanističkih znanosti jer je svojim mnogostrukim djelovanjem – izdavanjem rukopisne hrvatske glagoljske baštine, knjigama, uvodnim tekstovima kataloga domaćih i stranih izložaba o glagoljici, televizijskim i radijskim emisija za popularizaciju glagoljaštva i glagoljske kulture, uvijek i posvuda uspješno širila spoznaje o ljepoti i važnosti hrvatske glagoljske knjige. Kao osobitu zanimljivost ističemo daje dala ideju tvornici Kraš u Zagrebu za izradu bombonijere u obliku glagoljske knjige Misala Hrvoja Vukovića Hrvatinića i sudjelovala u njezinoj izradi, a ta Kraševa bombonijera s imenom Glagoljski misal nagrađena je na Svjetskoj izložbi inovatora INPEX XIII. u Pittsburghu zlatnom medaljom.


IV. Godišnjom državnom nagradom znanstvenim novacima nagrađuju se:


1. dr. sc. IVANA CAPAN, znanstvena novakinja Instituta »Ruder Bošković« u Zagrebu, nagrađuje se u području prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, posebice za doprinos u istraživanju defekata u poluvodičima na bazi silicija i germanija metodom tranzijentne spektroskopije dubokih stanja te je definirala akceptorske i donorske nivoe koji se javljaju nakon ozračivanja neutronima, gama zrakama ili elektronima. Svoje znanstvene rezultate objavila je u 26 radova, od kojih su 20 citirani u svjetskim bazama podataka, što predstavlja iznimno velik uspjeh za mladu znanstvenicu.

2. OZREN POLAŠEK, dr. medicine, znanstveni novak Škole narodnog zdravlja »Andrija Štampar« Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nagrađuje se u području biomedicine i zdravstva za znanstvenu produkciju i to za koautorstvo članka objavljenog u časopisu Lancet i na autorstvu istaknutog članka objavljenog u časopisu Human Reproduction.

3. dr. sc. JELENA MACAN, znanstvena novakinja Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, nagrađuje se u području tehničkih znanosti, za samostalan i medunarodno priznat znanstveni rad na istraživanju anorgansko-organskih hibridnih materijala u znanstvenom polju kemijsko inženjerstvo.

4. dr. sc. ZVJEZDANA FINDRIK, znanstvena novakinja Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, nagrađuje se u području biotehničkih znanosti za doprinos istraživanju i objavu znanstvenog rada u grani biokemijskog inženjerstva.

5. mr. sc. ENES KULENOVIĆ, znanstveni novak Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, nagrađuje se u području društvenih znanosti za knjigu: Sloboda, pluralizam i nacionalizam – politička teorija Isaiaha Berlina (Zagreb, 2006. godine).

6. mr. sc. MARIO KEVO, znanstveni novak Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu, nagrađuje se u području humanističkih znanosti za knjigu: Stradalnici Brodsko-posavske županije u Domovinskom ratu (Zagreb, 2006. godine).

Ukupno je dodijeljeno 30 znanstvenih nagrada za 2006. godinu.

Klasa: 061-03/07-01/00002

Urbroj: 533-12-07-2

Zagreb, 10. srpnja 2007.

Predsjednik Hrvatskoga sabora

i predsjednik Odbora za podjelu

državnih nagrada za znanost

dr. h. c. Vladimir Šeks, v. r.