Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisniku destilatera

NN 75/2007 (20.7.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisniku destilatera

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2387

Na temelju članka 56. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03) i članka 95. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISNIKU DESTILATERA


Članak 1.
 

U Pravilniku o Upisniku destilatera (»Narodne novine« br. 137/05) u članku 2. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. »destilacija« je fizikalno-kemijski postupak kojim se iz fermentiranog soka, masulja, komine, taloga, vina, prevrelih sirovina poljoprivrednog podrijetla koje izvorno sadrže šećer ili su prethodno ošećerene te macerata neprevrelih sirovina u etilnom alkoholu u destilacijskom uređaju dobiva etilni alkohol i druge hlapive komponente, a destilat zadržava miris i okus sirovine.«

U članku 2. stavku 1. točka 3. briše se.


Članak 2.
 

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Uz zahtjev iz članka 4. ovoga Pravilnika destilater je dužan dostaviti izvod iz sudskog registra odnosno obrtnicu ili izvod iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava.

Iznimno od stavka 1. ovog članka destilater koji se bavi proizvodnjom grožđa, vina i voćnih vina dužan je dostaviti i izvod iz Upisnika proizvođača grožđa, vina i voćnih vina.

Destilater je dužan upisati se u Upisnik u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.«.


Članak 3.
 

U članku 6. stavku 1. riječ: »proizvođača« zamjenjuje se rječju: »destilatera«.


Članak 4.
 

U članku 9. stavku 1. brišu se riječi: »od proizvođača«.


Članak 5.
 

Dosadašnji obrazac UPD iz Priloga 1. zamjenjuje se novim obrascem UPD iz Priloga 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.


Članak 6.
 

Dosadašnji obrazac EVP iz Priloga 2. zamjenjuje se novim obrascem EVP iz Priloga 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.


Članak 7.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 011-02/07-01/56

Urbroj: 525-1-07-1

Zagreb, 9. srpnja 2007.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

 

PRILOG 1
 

Obrazac UPD
 

              Obrazac-upisnik destilatera
 

1.

Naziv destilatera:

 

2.

Adresa:

 

3.

MB:

 

4.

Proizvodne lokacije:

Kapacitet:

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

Ukupni kapacitet:

 

5.

Obim godišnje proizvodnje za prošlu kalendarsku godinu
(hl, % vol):

6.

Zaliha:

 

_______________     _______________

            (mjesto i datum)           (potpis i žig)

 

PRILOG 2
 

NAZIV PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE

 

 

Obrazac EVP
 

EVIDENCIJA O PROIZVODNJI, NABAVKAMA, PRODAJI I ZALIHAMA DESTILATA
U RAZDOBLJU OD _______ DO______ 20___. GODINE
 

Red. br.

OPIS

Destilat dobiven od

 

 

Masulj od grožđa

Komina od grožđa

Talog

Vino

Masulj od voća

Sok od voća

Voćna komina

Žitna komina

Macerati neprev.sirov. u et. alk.

Ostale ferm. sirovine polj. podrijetla (*)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Početno stanje
(hl i % vol)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Proizvedene i kupljene količine destilata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Vlastita proizvodnja (hl i % vol)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Kupljene količine
(hl i % vol)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

Domaći proizvođači (hl i % vol)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

Uvoz (hl i % vol)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Prodane i isporučene količine destilata
(hl i % vol)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Završno stanje
(hl i % vol) – 31. 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*nabrojati fer. sirovine polj. podrijetla: _______________________________________________________            


Dana ___________________ 20___.             M.P.                  Ovlaštena osoba  
______________________        

 

                                                                _______________