Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti

NN 76/2007 (23.7.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti

HRVATSKI SABOR

2400

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/68

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 13. srpnja 2007.

Predsjednik

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI
 

Članak 1.
 

U Zakonu o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 177/04.), u članku 6. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Predsjednik Upravnog vijeća uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske donosi Statut Agencije.«


Članak 2.
 

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija obavlja sljedeće poslove:

– davanje mišljenja Ministarstvu o tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, naknadi za poticanje obnovljivih izvora i kogeneracije te naknadi za naslijeđene troškove,

– davanje mišljenja Ministarstvu na prijedlog iznosa naknade za organiziranje tržišta električne energije,

– nadzor nad primjenom svih tarifnih sustava i propisanih naknada,

– davanje mišljenja Ministarstvu o općim uvjetima za opskrbu energijom,

– davanje mišljenja Ministarstvu na postupke i kriterije za odobrenje i izgradnju proizvodnih objekata,

– organizacija i provedba postupka natječaja za izgradnju proizvodnih objekata,

– davanje mišljenja ili suglasnosti na prijedloge propisa u energetskom sektoru za koje je ovlaštena ovim Zakonom i zakonima kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti,

– nadzor nad energetskim subjektima, sukladno odredbama Zakona o energiji i zakonima kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti,

– nadzor kvalitete usluge energetskih subjekata,

– objavljivanje obavijesti i podataka o energetskoj učinkovitosti i korištenju energije,

– sudjelovanje u definiranju energetske politike,

– suradnja s ministarstvima i nadležnim inspekcijama sukladno posebnim zakonima,

– prikupljanje i obrada podataka u vezi s djelatnostima energetskih subjekata,

– podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka.«


Članak 3.
 

U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Agencija je ovlaštena u slučaju potrebe zahtijevati provedbu određenih mjera radi osiguranja načela razvidnosti, objektivnosti i nepristranosti u obavljanju poslova iz stavka 2. ovoga članka.«


Članak 4.
 

U članku 11. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., 6., 7. i 8. koji glase:

»(4) Agencija izdaje:

– dozvole za obavljanje energetskih djelatnosti te privremeno i trajno oduzima dozvole,

– rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača te privremeno i trajno oduzima rješenja.

(5) Agencija obavlja i sljedeće poslove:

– donosi odluku o raspisivanju natječaja i o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju proizvodnih objekata snage do 50 MW, sukladno odredbi članka 10. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 177/04.) i

– daje prijedlog Vladi Republike Hrvatske o raspisivanju natječaja i o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju proizvodnih objekata snage 50 MW i veće, sukladno odredbi članka 10. stavka 1. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 177/04.).

(6) Agencija daje:

– mišljenja Ministarstvu na prijedlog visine tarifnih stavki,

– mišljenja Vladi Republike Hrvatske na prijedlog iznosa naknade za priključenje na mrežu i za povećanje priključne snage,

– suglasnost energetskom subjektu za izgradnju izravnog voda,

– odobrenje planova razvoja i izgradnje mreža.

(7) Agencija donosi i druge propise u energetskom sektoru za koje je ovlaštena zakonima kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti.

(8) Agencija daje mišljenja i donosi sve odluke koje se odnose na primjenu i provedbu propisa donijetih na temelju odredbi ovoga članka te daje vjerodostojno tumačenje propisa koje donosi.«


Članak 5.
 

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Agencijom upravlja predsjednik Upravnog vijeća.

(2) Predsjednik Upravnog vijeća predstavlja i zastupa Agenciju, zastupa Agenciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije, donosi akte potrebne za rad i poslovanje Agencije, organizira, vodi i odgovara za stručni rad i poslovanje Agencije i odgovoran je za zakonitost rada Agencije.

(3) Predsjednik Upravnog vijeća u granicama svojih ovlasti može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje u pravnom prometu.

(4) Predsjednik Upravnog vijeća odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu Agencije, sukladno ciljevima iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona.

(5) Predsjednik Upravnog vijeća donosi odluke iz članka 9. stavka 1. i 5. i članka 12. i 13. ovoga Zakona.

(6) Predsjednik Upravnog vijeća rukovodi radom Upravnog vijeća.

(7) Predsjednika Upravnog vijeća u radu Upravnog vijeća zamjenjuje član Upravnog vijeća kojega predsjednik Upravnog vijeća imenuje za zamjenika predsjednika Upravnog vijeća.«


Članak 6.
 

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Upravno vijeće Agencije ima pet članova od kojih je jedan predsjednik Upravnog vijeća.

(2) Predsjednika Upravnog vijeća i članove Upravnog vijeća imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na vrijeme od pet godina s mogućnošću još jednog imenovanja.

(3) Imenovanje iz stavka 1. ovoga članka obavlja se na način da se svake godine imenuje po jedan član Upravnog vijeća na mjesto člana Upravnog vijeća kojemu ističe mandat.

(4) Vlada Republike Hrvatske dužna je najmanje 30 dana prije isteka mandata člana Upravnog vijeća, predložiti Hrvatskom saboru da razriješi s dužnosti člana Upravnog vijeća kojem ističe mandat i da imenuje novoga člana Upravnog vijeća.

(5) Na mjesto člana Upravnog vijeća kojemu prestaje mandat prije isteka roka, može se imenovati novi član Upravnog vijeća samo na preostalo vrijeme do isteka roka punog mandata člana Upravnog vijeća kojemu prestaje mandat.

(6) Članom Upravnog vijeća može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji ima najmanje visoku stručnu spremu tehničke, pravne ili ekonomske struke i radno iskustvo od najmanje deset godina na poslovima u području energetskih djelatnosti ili drugom srodnom području u energetici ili iz područja tehničkih znanosti; polja elektrotehnika, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo i strojarstvo te društvenih znanosti; polja ekonomija i pravo; znanje engleskog jezika, a u svojoj se struci istaknuo znanstvenim ili stručnim radom, svojim javnim djelovanjem i dostojan je biti članom Upravnog vijeća Agencije.

(7) Pored uvjeta iz stavka 6. ovoga članka, predsjednik Upravnog vijeća mora imati najmanje četiri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u području energetskih djelatnosti ili drugom srodnom području u energetici ili iz područja tehničkih znanosti; polja elektrotehnika, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo i strojarstvo te društvenih znanosti; polja ekonomija i pravo.

(8) Članom Upravnog vijeća ne može biti imenovana osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo koje je čini nedostojnom obavljanja dužnosti člana Upravnog vijeća, koja obnaša dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru ili člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ili područne (regionalne) samouprave te tijelima izvršne vlasti i središnjim tijelima političkih stranaka, ili koja je u radnom odnosu u energetskom subjektu na kojega se primjenjuju odredbe ovoga Zakona.

(9) Dužnost predsjednika Upravnog vijeća obavlja se kao jedino zanimanje, a dužnost člana Upravnog vijeća ne mora se obavljati kao jedino zanimanje.

(10) Materijalna prava članova Upravnog vijeća određuje Vlada Republike Hrvatske.«


Članak 7.
 

U članku 19. stavku 2. iza riječi: »javnost« dodaju se riječi: »ako je to u interesu čuvanja službene i poslovne tajne i ako bi javnost sjednice bila u suprotnosti sa zakonom zaštićenim interesima građana i pravnih osoba.«

U stavku 3. riječi: »sukladno odredbama« zamjenjuju se riječju: »iz«, a iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »te daje Vladi Republike Hrvatske prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz djelokruga rada Agencije.«

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Na prijedlog predsjednika Upravnog vijeća, Upravno vijeće donosi programe rada i razvoja Agencije, te nadzire njihovo izvršavanje.«

Dosadašnji stavak 5., koji postaje stavak 6., mijenja se i glasi:

»(6) Upravno vijeće Agencije donosi odluke na prijedlog stručne službe Agencije. Stručni voditelji Agencije dužni su nazočiti sjednicama Upravnog vijeća na poziv predsjednika Upravnog vijeća, bez prava glasa.«

Dosadašnji stavci 6., 7. i 8. postaju stavci 7., 8., i 9.

Dosadašnji stavak 9., koji postaje stavak 10., mijenja se i glasi:

»(10) Podzakonski propisi koje Agencija donosi objavljuju se u »Narodnim novinama«, a pojedinačne odluke koje Upravno vijeće Agencije donosi u obavljanju javnih ovlasti objavljuju se u glasilu Agencije ili na internetskoj stranici Agencije.«

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 11.


Članak 8.
 

Članak 20. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija ima stručne službe koje obavljaju stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Agencije, a kojima rukovode stručni voditelji.

(2) Stručne voditelje Agencije imenuje i razrješava predsjednik Upravnog vijeća Agencije na temelju javnoga natječaja na vrijeme od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

(3) Uvjete koje moraju ispunjavati stručni voditelji te njihova prava, dužnosti i odgovornosti utvrđuju se Statutom Agencije.«


Članak 9.
 

Članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) Stručni voditelji Agencije, svaki u dijelu svoga procesa rada, vode stručni rad Agencije.

(2) Stručni voditelji Agencije obavljaju i druge poslove utvrđene Statutom Agencije.

(3) Stručni voditelji Agencije za svoj rad odgovaraju predsjedniku Upravnog vijeća Agencije.

(4) Stručni voditelji Agencije, svaki u dijelu svoga procesa rada, pripremaju predsjedniku Upravnog vijeća i Upravnom vijeću prijedloge za donošenje odluka iz članka 15. stavka 4. i 5. i članka 19. stavka 3. i 5. ovoga Zakona te pripremaju godišnja izvješća iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona i prijedloge za davanje mišljenja Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu, kao i prijedloge odluka koje predsjednik Upravnog vijeća i Upravno vijeće, u skladu s ovim Zakonom, te drugim zakonima i podzakonskim aktima, predlaže Vladi Republike Hrvatske na donošenje.«


Članak 10.
 

U članku 22. riječi: »Upravno vijeće« zamjenjuju se riječima: »Predsjednik Upravnog vijeća«.


Članak 11.
 

U članku 24. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Predsjednik Upravnog vijeća Agencije donosi proračun za narednu godinu, uz prethodno mišljenje Vlade Republike Hrvatske.«


Članak 12.
 

U članku 25. stavku 1. iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

»– o rezultatima praćenja izvršenja obveza energetskih subjekata iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona,«.

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 4.

U stavku 3. iza riječi: »Agencije« dodaju se riječi: »ili na internetskoj stranici Agencije«.


Članak 13.
 

U članku 26. stavku 4. riječ: »ravnatelj« zamjenjuje se riječima: »stručni voditelji«.
 

Članak 14.
 

Iza članka 27. dodaje se podnaslov »II.a NADZOR NAD RADOM AGENCIJE« i članak 27.a koji glasi:


»Članak 27.a
 

(1) Nadzor nad zakonitošću rada Agencije i općih akata obavlja Ministarstvo.

(2) Na nadzor nad općim i pojedinačnim aktima te drugim poslovima koji se u Agenciji obavljaju na temelju javne ovlasti primjenjuju se propisi kojima se uređuje sustav državne uprave.

(3) Nad financijskim poslovanjem Agencije nadzor obavlja nadležno središnje tijelo državne uprave, odnosno pravna osoba koja ima za to javnu ovlast.«


Članak 15.
 

Predsjednik Upravnog vijeća će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti Vladi Republike Hrvatske na prethodnu suglasnost Statut Agencije.


Članak 16.
 

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona predložiti Hrvatskom saboru da se razriješe s dužnosti sadašnji predsjednik, zamjenik predsjednika i sadašnji članovi Upravnog vijeća Agencije te da ih se ponovo imenuje tako da se, iznimno kod ovog imenovanja, predsjednik Upravnog vijeća i članovi Upravnog vijeća Agencije imenuju na način da se sadašnji predsjednik Upravnog vijeća imenuje za predsjednika Upravnog vijeća na vrijeme od pet godina, članovi Upravnog vijeća na način da se sadašnji zamjenik predsjednika Upravnog vijeća imenuje za člana Upravnog vijeća na vrijeme od četiri godine, a ostali sadašnji članovi Upravnog vijeća za članove Upravnog vijeća na vrijeme od tri, dvije i jednu godinu od dana imenovanja, redoslijedom iz Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (»Narodne novine«, br. 66/05.) tako da zadnje imenovani sadašnji član Upravnog vijeća bude imenovan za člana Upravnog vijeća na vrijeme od godinu dana od dana imenovanja.

(2) Imenovanje iz stavka 1. ovoga članka ne računa se kao ponovno imenovanje.

(3) Danom razrješenja s dužnosti sadašnjeg predsjednika, sadašnjeg zamjenika predsjednika i sadašnjih članova Upravnog vijeća Agencije raskidaju im se ugovori o radu s Agencijom, s tim da je Agencija obvezna s novoimenovanim predsjednikom Upravnog vijeća Agencije i novoimenovanim članovima Upravnog vijeća Agencije iz stavka 1. ovoga članka zaključiti ugovore o radu na određeno vrijeme do isteka mandata iz stavka 1. ovoga članka.


Članak 17.
 

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona ravnatelj Agencije nastavlja obnašati svoju dužnost do imenovanja svih stručnih voditelja Agencije sukladno odredbama ovoga Zakona.
 

Članak 18.
 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/07-01/02

Zagreb, 6. srpnja 2007.

 

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.