Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije

NN 76/2007 (23.7.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije

HRVATSKI SABOR

2401

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE
 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/69

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 13. srpnja 2007.

Predsjednik

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE
 

Članak 1.
 

U Zakonu o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 177/04.) u članku 2. stavku 2. iza točke 12. dodaje se točka 13. koja glasi:

»13. visokoučinkovita kogeneracijakogeneracija koja se temelji na potrošnji korisne topline i uštedi primarne energije.«


Članak 2.
 

U članku 4. riječi: »energetski subjekti koji imaju dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti« zamjenjuju se riječima: »pravne ili fizičke osobe«.


Članak 3.
 

U članku 8. stavku 1. riječi: »Energetski subjekt koji« zamjenjuju se riječima: »Energetski subjekt ili druga pravna ili fizička osoba koja«, a iza riječi: »toplinsku energiju« dodaju se riječi: »na visokoučinkovit način«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Status povlaštenog proizvođača električne energije stječe se na temelju rješenja Agencije u skladu s uvjetima koje pravilnikom o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije propisuje ministar.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Prije stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije, energetski subjekt ili druga pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je od Agencije ishoditi prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, u skladu s uvjetima propisanim pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., iza riječi: »poticanje« dodaju se riječi: »proizvodnje energije iz«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.


Članak 4.
 

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Građevine za proizvodnju električne energije (u daljnjem tekstu: proizvodni objekti) mogu graditi pravne ili fizičke osobe pod uvjetom da proizvodni objekti koje namjeravaju graditi udovoljavaju kriterijima utvrđenim u postupku izdavanja energetskog odobrenja za izgradnju proizvodnih objekata propisanih ovim Zakonom.

(2) Postupak izdavanja energetskog odobrenja za izgradnju proizvodnih objekata temelji se na načelima objektivnosti, razvidnosti i nepristranosti u cilju osiguranja:

– pouzdanosti i sigurnosti elektroenergetskog sustava,

– zaštite javnog zdravstva i sigurnosti,

– kriterija zaštite okoliša i osiguranja trajne kontrole utjecaja na okoliš,

– korištenja zemljišta i lokacije,

– korištenja javnog zemljišta,

– energetske učinkovitosti,

– vrsta primarne energije,

– tehničke, ekonomske i financijske sposobnosti podnositelja zahtjeva.

(3) Način provedbe načela i kriterije iz stavka 1. i 2. ovoga članka propisuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije.

(4) Proizvodni objekti koji koriste obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju, pored načela i kriterija iz stavka 1. i 2. ovoga članka, trebaju udovoljavati i posebnim načelima i kriterijima koji se utvrđuju pravilnikom o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

(5) Pravilnikom iz stavka 4. ovoga članka uređuje se i postupak izdavanja energetskog odobrenja za izgradnju proizvodnih objekata koji koriste obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju.

(6) Energetsko odobrenje iz stavka 1. i 5. ovoga članka izdaje Ministarstvo.

(7) Stranka kojoj nije odobrena izgradnja proizvodnih objekata iz stavka 1. i 5. ovoga članka može izjaviti žalbu Ministarstvu.

(8) Odluka Ministarstva iz stavka 7. ovoga članka je konačna.«


Članak 5.
 

U članku 30. stavku 1. podstavak 5. briše se.

Dosadašnji podstavci 6. do 10. postaju podstavci 5. do 9.

Dosadašnji podstavak 11. briše se.

Dosadašnji podstavak 12. postaje podstavak 10.


Članak 6.
 

U članku 37. podstavku 2. iza riječi: »pribavljeno« dodaje se riječ: »energetsko«.


Članak 7.
 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/07-01/03

Zagreb, 6. srpnja 2007.
 

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.