Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora

NN 76/2007 (23.7.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora

HRVATSKI SABOR

2405

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJUKAZNE ZATVORA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/73

Urbroj. 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 13. srpnja 2007.

Predsjednik

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA


Članak 1.
 

U Zakonu o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02. i 190/03. – pročišćeni tekst) u članku 1. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Kaznu zatvora prema odredbama ovoga Zakona izdržavaju punoljetne osobe kojima je izrečena kazna zatvora u kaznenom, prekršajnom ili drugom sudskom postupku te punoljetne osobe kojima je izrečena novčana kazna u kaznenom, prekršajnom ili drugom sudskom postupku zamijenjena kaznom zatvora.«


Članak 2.
 

U članku 17. stavku 1. iza riječi: »zaštitu« dodaju se riječi: »(članak 42. stavak 2. točka 2.)«.


Članak 3.
 

U članku 20. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Zatvorenici povratnici kaznu zatvora u pravilu izdržavaju u posebnoj kaznionici ili na posebnom odjelu kaznionice.

(3) Zatvorenici kojima je uz kaznu zatvora izrečena sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti i zatvorenici ovisnici koji su u postupak liječenja od ovisnosti uključeni za vrijeme izdržavanja kazne, kaznu zatvora izdržavaju u posebnoj socijalno-terapijskoj kaznionici ili na posebnom socijalno-terapijskom odjelu kaznionice.«

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 4., 5. i 6.


Članak 4.
 

U članku 21. stavku 1. riječi: »u postupku za prijestupe i«  zamjenjuju se riječima: »u prekršajnom postupku,«  a iza riječi: »kaznenom postupku«  dodaju se riječi: »i drugom sudskom postupku«.

U stavku 2. druga rečenica mijenja se i glasi: »Zatvor se osniva za područje jednog ili više županijskih sudova.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti izrečena uz kaznu zatvora može se izvršavati u zatvorima u slučajevima iz stavka 1. i 3. ovoga članka.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.


Članak 5.
 

U članku 23. stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »odjeli« stavlja se dvotočka i dodaju riječi: »osiguranja, tretmana, upravnih poslova, zdravstvene zaštite zatvorenika, rada i strukovne izobrazbe zatvorenika, te financijsko-knjigovodstvenih poslova.«, a druga i treća rečenica zamjenjuju se rečenicom koja glasi: »U kaznionicama i zatvorima u kojima ne postoje uvjeti za ustrojavanje odjela može se ustrojiti odgovarajuća ustrojstvena jedinica za obavljanje poslova osiguranja i drugih poslova iz djelokruga kaznionice, odnosno zatvora.«

U stavku 4. riječi: »sektora, odnosno« brišu se, a zarez iza riječi: »izobrazbe zatvorenika« i riječi: »zaštita ljudi i imovine u otvorenim kaznionicama« brišu se.

Stavak 5. briše se.


Članak 6.
 

U članku 24. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Upravitelj ima ovlasti čelnika tijela državne uprave ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.«

U stavku 2. riječi: »u zatvorskom sustavu« zamjenjuju se riječima: »u državnoj službi, odnosno pravosuđu«, a riječi: »u trajanju od najmanje pet godina, izražene sposobnosti upravljanja i pozitivne ljudske osobine koje mogu biti uzor ponašanja zaposlenika i zatvorenika« brišu se.


Članak 7.
 

Naziv Glave V.: »Zaposlenici« zamjenjuje se nazivom: »Državni službenici i namještenici«.

Naziv članka 26. mijenja se i glasi: »Prijam u službu, odnosno na rad, premještaj i prestanak službe, odnosno rada«.

U članku 26. stavci 1., 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(1) Prijedlog plana prijama u državnu službu u kaznionicama, zatvorima i Centru za izobrazbu utvrđuje ministar nadležan za poslove pravosuđa na prijedlog ravnatelja Uprave za zatvorski sustav.

(2) Ministar nadležan za poslove pravosuđa prima u državnu službu i raspoređuje na položaj upravitelje te odlučuje o njihovim pravima i obvezama iz državne službe i o prestanku državne službe.

(3) Ravnatelj Uprave za zatvorski sustav prima u državnu službu i raspoređuje na položaj pomoćnike upravitelja i načelnike odjela u kaznionicama i zatvorima te odlučuje o prestanku državne službe, a o njihovim pravima i obvezama iz državne službe odlučuje upravitelj.

(4) Ravnatelj Uprave za zatvorski sustav može po potrebi službe ili na molbu državnog službenika trajno ga premjestiti na radno mjesto u drugu kaznionicu ili zatvor.«

Stavak 5. briše se.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 5., u prvoj rečenici iza riječi: »razrješuje« dodaju se riječi: »statusa ovlaštene službene osobe odjela osiguranja te odlučuje o prestanku državne službe«. U drugoj rečenici iza riječi: »raspoređuje upravitelj« dodaju se riječi: »te donosi odluku o njihovim pravima i obvezama iz državne službe«.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 6., iza riječi: »Uprave za zatvorski sustav« stavlja se zarez i dodaju riječi: »donosi odluku o pravima i obvezama iz državne službe, odnosno rada te donosi odluku o prestanku državne službe, odnosno rada«.

U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 7., riječi: »i prije proteka roka na koji je izabran« brišu se.


Članak 8.
 

U članku 30. stavku 1. iza riječi: »neradne dane i« dodaje se riječ: »stalna«, riječ: »stalna« ispred riječi: »izloženost stresu« briše se, a iza riječi: »staža osiguranja« dodaju se riječi: »te im pripada poseban dodatak na plaću zbog rada u posebnim uvjetima«.

Stavci 2., 3., 4. i 6. brišu se.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 2., riječi: »i 2.« brišu se.

Dosadašnji stavak 7., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»(3) Ovlaštenoj službenoj osobi koja je odlukom nadležne zdravstvene komisije iz članka 31. stavka 11. ovoga Zakona proglašena nesposobnom za obavljanje poslova ovlaštene službene osobe, rješenjem će se utvrditi prestanak prava i obveza ovlaštene službene osobe, te će joj utvrditi da zadržava prava koja je ostvarivala na temelju državne službe u svojstvu ovlaštene službene osobe a koja zadržava do konačnosti rješenja o utvrđivanju sposobnosti za rad a u roku od 30 dana upravitelj će je uputiti na utvrđivanje preostale radne sposobnosti sukladno Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba.«

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Državni službenik kojem je utvrđeno postojanje preostale radne sposobnosti rasporedit će se na radno mjesto sukladno stručnoj spremi i struci koju ima, ako takva mogućnost postoji.

(5) Za državnog službenika iz stavka 3. ovoga članka koji je do konačnosti rješenja o utvrđivanju preostale radne sposobnosti ostvario uvjete iz članka 6. Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba donijet će se rješenje o prestanku državne službe s pravom na starosnu mirovinu zbog potreba službe.

(6) Državnom službeniku iz stavka 4. ovoga članka kojeg nije moguće rasporediti na drugo radno mjesto i državnom službeniku kojem je utvrđeno da nema preostale radne sposobnosti a koji nije ostvario uvjete iz stavka 5. ovoga članka, prestaje državna služba danom konačnosti rješenja kojim je utvrđeno nepostojanje preostale radne sposobnosti.«.

Dosadašnji stavci 8., 9. i 10. postaju stavci 7., 8. i 9.

U dosadašnjem stavku 11., koji postaje stavak 10., riječi: »iz stavka 10.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 9.«.


Članak 9.
 

Naziv članka 33. mijenja se i glasi: »Državni službenici odjela osiguranja«.

U članku 33. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., riječi: »posebnim i na odgovarajući način opremljenim vozilom« brišu se. Iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Zbog sigurnosti sprovođenja zatvorenika, može se zatražiti pomoć ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.«

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 6., iza riječi: »odorama« stavlja se zarez i dodaje riječ: »opremi«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 7.

Stavak 9. briše se.


Članak 10.
 

U članku 34. stavku 1. iza točke 1) dodaje se nova točka 2) koja glasi:

»2) do trideset godina života ako je uvjet za prijam srednja stručna sprema,«.

Dosadašnja točka 2), koja postaje točka 3), mijenja se i glasi:

»3) regulirana obveza služenja vojnog roka,«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Osoba koja se prima u državnu službu za službenika odjela osiguranja, prima se u svojstvu vježbenika neovisno o ranije ostvarenom radnom stažu. Za vrijeme vježbeničkog staža mora pohađati osposobljavanje, položiti ispit za zvanje i položiti državni stručni ispit, u protivnom mu prestaje državna služba.«

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., iza riječi: »odjela osiguranja« dodaju se riječi: »kojim se utvrđuju mjerila posebne tjelesne i zdravstvene sposobnosti s obzirom na životnu dob i spol službenika te poslove koje obavlja«.


Članak 11.
 

U članku 42. stavku 2. točka 6. mijenja se i glasi:

»6) obustavi izvršavanja kazne zatvora zbog zastare, smrti osuđenika ili zatvorenika i izdržane kazne zatvora boravkom u pritvoru, ako odgovarajuću odluku nije donio nadležni sud,«.

Stavak 4. briše se.


Članak 12.
 

U članku 43. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odluke iz članka 42. stavka 2. točke 4. do 8. ovoga Zakona donosi sudac izvršenja iz stavka 1. ovoga članka, a odluke iz članka 42. stavak 2. točke 2. i 3. donosi sudac izvršenja nadležan prema mjestu izvršavanja kazne zatvora. Odluke iz članka 42. stavka 2. točke 5. do 8. ovoga Zakona može donijeti i sudac izvršenja prema mjestu izvršavanja kazne zatvora.«

Stavak 4. briše se.


Članak 13.
 

U članku 44. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U postupku prvog stupnja stranka je osuđenik, odnosno zatvorenik, a u postupku drugog stupnja pred sucem izvršenja stranke su zatvorenik i kaznionica, odnosno zatvor.«

U stavku 4. u prvoj rečenici iza riječi: »postupka« dodaju se riječi: »osuđenik, odnosno«, a iza riječi: »odvjetnika« dodaju se riječi: »kojeg može zamijeniti odvjetnički vježbenik«. Druga rečenica briše se.

U stavku 5. iza riječi: »opunomoćenika« dodaju se riječi: »u stegovnom postupku«.


Članak 14.
 

U članku 49. stavku 1. iza riječi: »odnosno boravišta« dodaju se riječi: »a ako osuđenik nema prebivalište, odnosno boravište na području Republike Hrvatske uputit će se u najbliži zatvor prema sjedištu suca izvršenja nadležnog za upućivanje«.

U stavku 2. riječi: »od šest mjeseci ili dulje« zamjenjuju se riječima: »dulje od šest mjeseci«, a riječi: »iznosi šest mjeseci ili dulje« zamjenjuju se riječima: »iznosi dulje od šest mjeseci«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Zatvorenika kojem je tijekom izdržavanja kazne zatvora drugom pravomoćnom i izvršnom presudom izrečena kazna zatvora, sudac izvršenja uputit će u kaznionicu ili zatvor u kojem već izdržava kaznu.

(4) Ako je osuđeniku određen ili produljen pritvor u drugom kaznenom postupku, sudac izvršenja uputit će odmah na izvršavanje kazne zatvora koju će započeti izdržavati nakon ukidanja pritvora.

(5) U slučajevima iz članka 48. stavka 4. ovoga Zakona, osuđenika će se uputiti u najbliži zatvor prema sjedištu suca izvršenja koji je izdao nalog za raspisivanje tjeralice.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Zatvorenika čija je kazna zatvora preuzeta na izvršavanje sukladno međunarodnom ugovoru ili posebnom zakonu, uputit će se na daljnje izvršavanje u Zatvor u Zagrebu radi obavljanja poslova iz stavka 2. ovoga članka.«


Članak 15.
 

U članku 50. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Zatvorenika koji se već nalazi na izdržavanju druge kazne zatvora neće se pozivati radi uručivanja rješenja o upućivanju. Rješenje o upućivanju zatvoreniku će se uručiti putem uprave kaznionice, odnosno zatvora.

(3) Rješenje o upućivanju zatvorenika koji je upućen na daljnje izvršavanje kazne sukladno članku 49. stavku 6. ovoga Zakona dostavit će se Zatvoru u Zagrebu, a zatvoreniku putem uprave tog zatvora.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»(5) Rješenje o upućivanju sadrži: osobne podatke o osuđeniku koji se upućuje, podatke o pravomoćnoj i izvršnoj presudi na temelju koje se upućuje, kaznionicu, odnosno zatvor u koji se upućuje i uputu o pravnom lijeku, a u slučaju upućivanja osuđenika na izvršavanje kazne zatvora sa slobode još i dan, mjesec i godinu kad se mora javiti na izdržavanje kazne. Rješenje o upućivanju nakon pravomoćnosti dostavit će se kaznionici, odnosno zatvoru.«

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 6., iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Osuđenik može na vlastiti zahtjev biti upućen na izdržavanje kazne i prije proteka četrnaest dana od dana uručenja rješenja o upućivanju.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.


Članak 16.
 

U članku 69. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Radi ispunjavanja svrhe izvršavanja kazne zatvora iz članka 2. ovoga Zakona za zatvorenika se donosi pojedinačni program izvršavanja kazne zatvora (u daljnjem tekstu: program izvršavanja). Program izvršavanja sastoji se od pedagoških, radnih, zdravstvenih, psiholoških, socijalnih i sigurnosnih postupaka primjerenih osobinama i potrebama zatvorenika te primjerenih vrsti i mogućnostima kaznionice, odnosno zatvora.«

U stavku 2. riječi: »kaznionice, odnosno zatvora ili Zatvora u Zagrebu« brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Programom izvršavanja utvrđuje se: smještaj na odjel, rad, korištenje slobodnog vremena, posebni postupci (obvezno liječenje od ovisnosti, socijalna, psihološka i psihijatrijska pomoć, skupni i pojedinačni rad), strukovno usavršavanje i izobrazba, dodir s vanjskim svijetom, pogodnosti, posebne mjere sigurnosti i program pripreme za otpust te pomoć nakon otpusta.«

U stavku 4. riječi: »s procjenom zatvorenikova ponašanja,« zamjenjuju se riječima: »sa zatvorenikovim ponašanjem te uspješnosti izvršavanja pojedinačnog programa«, a riječi: »te postignutim učincima« brišu se.

U stavku 7. riječi: »upoznaje se zatvorenika« zamjenjuju se riječima: »upoznat će se zatvorenika«.


Članak 17.
 

U članku 81. stavcima 2. i 3. riječi: »do šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »do jedne godine«.


Članak 18.
 

U članku 84. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3. i 4.


Članak 19.
 

U članku 86. riječi: »ili nezaposlenima bez svoje krivnje dulje od tri mjeseca neprekidno« brišu se.


Članak 20.
 

Članak 89. mijenja se i glasi:

»Izobrazba zatvorenika u pravilu se organizira uz rad. Ako izobrazbu nije moguće organizirati uz rad, zatvoreniku koji uredno izvršava obveze izobrazbe isplatit će se naknada u visini od 25% osnovice iz članka 84. stavka 1. ovoga Zakona pomnožene s koeficijentom 1.«


Članak 21.
 

U članku 103. stavku 1. riječi: »i redovita briga o tjelesnom i duševnom zdravlju« zamjenjuju se riječima: »te mjere i aktivnosti zdravstvene zaštite kvalitetom i opsegom određenim u javnom zdravstvu za osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Zatvoreniku koji nema zdravstveno osiguranje liječenje se osigurava na trošak kaznionice, odnosno zatvora.«

Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»(3) Zatvorenik je dužan držati se uputa liječnika i poduzimati mjere u svrhu liječenja, sprječavanja zaraznih bolesti i zaštite zdravlja. Radi održavanja higijene zatvorenik je dužan držati se uputa ovlaštene službene osobe medicinske struke.«

Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»(4) Zatvoreniku će se propisati lijekovi s osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje u okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.«


Članak 22.
 

U članku 112. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako zatvorenik za vrijeme izdržavanja kazne zatvora duševno oboli ili pokaže teške duševne poremećaje, sudac izvršenja pokrenut će postupak sukladno odredbama zakona koji propisuje zaštitu osoba s duševnim smetnjama.«.

Stavci 2. i 3. brišu se.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 2., u prvoj rečenici riječi: »odlučit će o nastavku izdržavanja kazne« zamjenjuju se riječima: »poduzet će radnje radi izvršavanja kazne zatvora«.


Članak 23.
 

U članku 115. iza riječi: »zatvorenik« dodaju se riječi: »koji nije zdravstveno osiguran«.


Članak 24.
 

Naziv članka 116. mijenja se i glasi: »Pravo na zdravstvenu dokumentaciju«.

Članak 116. mijenja se i glasi:

»(1) Tijekom izdržavanja kazne i nakon otpusta zatvorenik ima pravo dobiti zdravstvenu dokumentaciju o njegovom zdravstvenom stanju i tijeku liječenja na uvid, a presliku na vlastiti trošak.

(2) U slučaju smrti zatvorenika pravo na dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka ima zatvorenikova obitelj.«


Članak 25.
 

U članku 121. stavku 2. riječi: »predstavnicima ili« brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Središnji ured Uprave za zatvorski sustav može odobriti posjet predstavnicima institucija i udruga koje se bave zaštitom ljudskih prava i sredstava javnog priopćavanja te fotografiranje i snimanje objekata u kaznionici, odnosno zatvoru. Snimanje ili fotografiranje zatvorenika može se dopustiti na način koji onemogućava identifikaciju zatvorenika. Za vrijeme izdržavanja kazne zatvoreniku se neće dopustiti istupanje u sredstvima javnog priopćavanja.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Upravitelj može odobriti posjet predstavnicima:

1) tijela jedinice područne (regionalne) samouprave,

2) institucija i udruga te osobama radi uključivanja u provođenje programa izvršavanja,

3) institucija i udruga te osobama koje se bave proučavanjem, suzbijanjem i prevencijom kriminala.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Dosadašnji stavak 5., koji postaje stavak 6., mijenja se i glasi:

»(6) Upravitelj može posjetitelju iz stavka 4. ovoga članka odobriti razgovor sa zatvorenikom.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 8., riječi: »te da se mogu objaviti jedino uz odobrenje Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav« zamjenjuju se riječima: »čije objavljivanje nije dopušteno«.

Dosadašnji stavak 8. briše se.

U stavku 9. riječi: »stavka 1., 2. i 3.« brišu se.

U stavku 10. iza riječi: »stavka 3.« dodaje se riječ: »i« i brojka: » 4.«.


Članak 26.
 

U članku 125. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi: »Popis telefonskih brojeva s kojima se zatvoreniku omogućuje telefoniranje ulaže se u osobnik.«.

U stavku 2. prva rečenica mijenja se i glasi: »U zatvoru, zatvorenoj kaznionici i zatvorenom odjelu telefonski razgovor se nadzire, a u poluotvorenoj i otvorenoj kaznionici i odjelu telefonski razgovor može se nadzirati.«, a iza druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Telefonski razgovor će se prekinuti ako se zatvorenik tijekom razgovora ponaša na način koji predstavlja stegovni prijestup iz članka 145. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Zatvorenik ima pravo na telefonski razgovor bez nadzora s odvjetnikom i institucijama i udrugama koje se bave zaštitom ljudskih prava.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., riječ: »sredstava« zamjenjuje se riječju: »uređaja«, riječ: »tehničko« briše se, riječi: »na daljinu« brišu se.


Članak 27.
 

U članku 127. stavku 1. iza riječi: »ima pravo« dodaju se riječi: »od članova obitelji a po odobrenju upravitelja i od druge osobe«, a iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Mjesečni iznos novca kojeg zatvorenik može primati i slati utvrđuje se Pravilnikom iz stavka 6. ovoga članka.«

Stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., u trećoj rečenici iza riječi: »ili štedionicu« dodaju se riječi: »na njegov trošak«.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., iza riječi: »zatvoreniku« stavlja se zarez i dodaju riječi: »iz opravdanih razloga«, a riječi: »prigodom korištenja pogodnosti izlaska« brišu se.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 4., iza riječi: »štedionicu« dodaju se riječi: »na trošak zatvorenika«.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 5. i 6.


Članak 28.
 

Iznad članka 128. Glava broj XVIII. i naziv glave brišu se.

U članku 128. stavku 1. točki 5. iza riječi: »važnog posla« dodaju se riječi: »kojeg osim zatvorenika nitko drugi ne može obaviti,«.

Iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6) ispunjavanje obveza utvrđenih programom izvršavanja.«

U stavku 2. riječ: »jednokratno« briše se, riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »pet« a iza riječi: »dana« dodaju se riječi: »u kalendarskoj godini«.

Stavak 4. i 5. brišu se.


Članak 29.
 

Iznad naziva članka 129. dodaju se riječi. »Glava XVIII.« i naziv glave: »Pogodnosti«.

U članku 129. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pogodnosti su skup poticajnih mjera usmjerenih na smanjivanje negativnih učinaka zatvaranja i poticanje u ostvarivanju programa izvršavanja radi ostvarivanja svrhe izvršavanja kazne zatvora.«

U stavku 2. točka 2. briše se.

Dosadašnja točka 3. postaje točka 2.

Stavak 3. briše se.


Članak 30.
 

U članku 130. stavku 1. točka iza točke 6. zamjenjuje se zarezom i dodaju se točke 7., 8., 9. i 10. koje glase:

»7) nezaključavanje prostorija za smještaj i boravak zatvorenika,

8) produljeni boravak u zajedničkim prostorijama,

9) produljeni boravak na zraku,

10) raspored u odjel s blažim uvjetima izdržavanja kazne iste kaznionice, odnosno zatvora.«

Stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., u točki 4. riječi: »ili izvan kaznionice, odnosno zatvora« brišu se.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8) korištenje godišnjeg odmora ili dijela godišnjeg odmora u mjestu prebivališta, odnosno boravišta ili drugom mjestu.«

Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»(3) Odluka o odobravanju i uskrati pogodnosti priopćava se zatvoreniku i bilježi u osobnik.«

Dosadašnji stavci 5. i 6. brišu se.


Članak 31.
 

U članku 131. stavku 2. riječi: »ili dulje« zamjenjuju se riječima: »do dvadeset«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Pogodnost izlaska iz zatvorene kaznionice, odnosno zatvora može se odobriti zatvoreniku nakon izdržane dvije trećine pravomoćno izrečene kazne dugotrajnog zatvora.«

Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»(4) Prilikom odobravanja pogodnosti izlaska mogu se zatražiti podaci od centra za socijalnu skrb, policijske uprave i drugih tijela i institucija čiji podaci mogu biti od utjecaja na odlučivanje o odobravanju pogodnosti izlaska.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.


Članak 32.
 

U članku 135. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prema zatvoreniku koji ugrožava red i sigurnost provodit će se posebne mjere održavanja reda i sigurnosti.«

U stavku 2. točka 6. mijenja se i glasi:

»6) vezanje ruku, a po potrebi i nogu lisicama ili remenjem,«.

Iza točke 7. zarez se zamjenjuje točkom, a točka 8. briše se.


Članak 33.
 

Naziv članka 136. mijenja se i glasi: »Izvršavanje posebnih mjera održavanja reda i sigurnosti«.

U članku 136. stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »Posebne mjere« dodaju se riječi: »održavanja reda i«, iza riječi: »upravitelj« dodaju se riječi: »odnosno osoba koju on ovlasti«. Druga rečenica mijenja se i glasi: »Posebnu mjeru iz članka 135. stavka 2. točke 5. ovoga Zakona može narediti samo upravitelj.«

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Dosadašnji stavak 5., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»(4) Pojačani nadzor je češće motrenje zatvorenika tijekom obavljanja dnevnih aktivnosti i noću.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 6., u prvoj rečenici riječi: »posebnu prostoriju« zamjenjuju se riječima: »jednokrevetnu sobu«, a riječi: »dvadeset jedan dan« zamjenjuju se riječima: »trideset dana«.

U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 7., treća rečenica briše se.


Članak 34.
 

U članku 139. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) O osamljenju na prijedlog upravitelja i uz prethodno mišljenje liječnika odlučuje sudac izvršenja u roku od petnaest dana od dana primitka prijedloga. Protiv donijete odluke pravo žalbe ima i upravitelj kaznionice, odnosno zatvora.«

U stavku 6. zarez iza riječi: »i knjige« briše se i dodaje se riječ »i«, iza riječi: »dopisivati se« stavlja se točka, a riječi: »slušati radio« brišu se.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Na temelju mišljenja liječnika upravitelj će predložiti sucu izvršenja obustavu izvršavanja mjere osamljenja.«.


Članak 35.
 

U članku 140. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Zatvorenika se može u svako doba testirati na opojna ili psihoaktivna sredstva, alkohol i zarazne bolesti prema pravilima medicinske struke.«

Stavak 2. briše se.


Članak 36.
 

U članku 142. stavku 1. točki 2. riječ: »gumena« briše se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) O namjeri primjene sredstva prisile upozorit će se osobu prema kojoj se sredstvo prisile namjerava primijeniti, osim ako se radi o istodobnom ili izravno predstojećem protupravnom napadu.«

U stavku 7. riječi: »u slučaju« zamjenjuju se riječima: »pod uvjetima«.


Članak 37.
 

U članku 144. stavku 1. riječi: »neposredno odbjeglog« brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Bijegom se smatra svako udaljenje bez odobrenja iz kaznionice, odnosno zatvora, kao i svaki nepovratak s korištenja pogodnosti izlaska i izvanrednog izlaska u trajanju duljem od dvadeset i četiri sata.«


Članak 38.
 

U članku 145. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Stegovni prijestupi jesu lakše ili teže povrede reda i sigurnosti propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.«

U stavku 2. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2., 3. i 4. postaju točke 1., 2. i 3.

Dosadašnja točka 5., koja postaje točka 4., mijenja se i glasi:

»4) korištenje tuđe stvari bez odobrenja,«.

Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 5. i 6.

U dosadašnjoj točki 8., koja postaje točka 7., iza riječi: »vrijeđanje« stavlja se zarez i dodaje riječ: »prijetnja«.

Dosadašnja točka 9., koja postaje točka 8., mijenja se i glasi:

»8) kontaktiranje s drugom osobom bez odobrenja,«.

Dosadašnja točka 10. postaje točka 9.

Dosadašnje točke 11., 12. i 13. brišu se.

Dosadašnja točka 14. postaje točka 10.

U stavku 3. točki 11. iza riječi: »psihoaktivnog sredstva« dodaju se riječi: »ili alkohola«.

U točki 12. iza riječi: »testiranje na« dodaje se riječ: »alkohol,«.

U točki 14. ispred riječi: »oštećivanje« dodaje se riječ: »namjerno«.

U točki 15. riječ: »grubo« zamjenjuje se riječju: »uporno«, a iza zareza dodaju se riječi: »ili čistoće prostora u kojem boravi«.

U točki 19. riječi: »zdravstvenom pregledu ili« brišu se.

U točki 21. riječi: »zbog čega su nastupile ili mogle nastupiti štetne posljedice« brišu se.

Točka 22. mijenja se i glasi:

»22) neopravdano kašnjenje s pogodnosti izlaska,«.

U točki 23. riječi: »zanemarivanje obveze« zamjenjuju se riječima: »nepoštivanje obveze zaštite«.

Iza točke 25. dodaju se točke 26. i 27. koje glase:

»26) počinjenje tri lakša stegovna prijestupa u razdoblju od mjesec dana,

27) neprimjereno ponašanje prigodom korištenja pogodnosti izlaska.«

U stavku 4. iza riječi: »prijestup je« dodaje se riječ: »i«, a iza riječi: »svako« dodaje se riječ: »drugo«.


Članak 39.
 

U članku 146. stavku 2. točka 2. briše se.

Dosadašnja točka 3. postaje točka 2.

U dosadašnjoj točki 4., koja postaje točka 3., riječi: »129. i« brišu se, a iza riječi: »ovoga Zakona« dodaju se riječi: »do tri mjeseca protekom kojeg roka se pogodnosti mogu odobravati postupno ovisno o uspješnosti u provođenju programa izvršavanja,«.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 4.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako je u odnosu na zatvorenika stegovna mjera iz stavka 2. točke 4. ovoga članka izrečena u dva ili više stegovnih postupaka, svaka od pravomoćno izrečenih mjera izvršavat će se posebno, a vremenski razmak između izvršavanja dvije uzastopne mjere ne smije biti kraći od osam dana. Uz pisani pristanak zatvorenika izrečene stegovne mjere mogu se izvršavati bez prekida.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.


Članak 40.
 

U članku 148. stavku 2. u prvoj rečenici riječi: »mjesec dana« zamjenjuje se riječima: »dva mjeseca«, a riječi: »dva mjeseca« zamjenjuju se riječima: »četiri mjeseca«.

U stavku 6. riječi: »četrdesetosam sati« zamjenjuju se riječima: »tri dana«.

U stavku 10. riječi: »točke 2., 3., 4. i 5.« Zamjenjuju se riječima: »točke 2., 3. i 4.«.

Stavak 15. briše se.

Dosadašnji stavci 16. i 17. postaju stavci 15. i 16.


Članak 41.
 

Članak 151. mijenja se i glasi:

»(1) Tijekom izvršavanja kazne zatvora zatvorenika se može premjestiti u drugu kaznionicu ili drugi zatvor.

(2) O premještaju zatvorenika odlučuje Središnji ured Uprave za zatvorski sustav na temelju prijedloga upravitelja.«


Članak 42.
 

U članku 152. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Upravitelj može predložiti premještaj zatvorenika iz otvorene ili poluotvorene kaznionice ili odjela zatvora u zatvorenu kaznionicu, odnosno zatvor ako je protiv zatvorenika u tijeku novi kazneni postupak, ili zatvorenik treba izdržati novu kaznu zatvora u trajanju duljem od šest mjeseci, ili je protiv zatvorenika pokrenut postupak zbog težeg stegovnog prijestupa, ili zatvorenik učestalo krši kućni red.«

U stavku 4. riječ: »ravnatelj« zamjenjuje se riječima: »Središnji ured«.


Članak 43.
 

Članak 154. mijenja se i glasi:

»(1) O premještaju zatvorenika odlučuje se rješenjem.

(2) Protiv rješenja o premještaju zatvorenik ima pravo prigovora ravnatelju Uprave za zatvorski sustav u roku od tri dana od primitka rješenja. Prigovor ne zadržava izvršenje rješenja.«


Članak 44.
 

U članku 155. stavku 1. riječ: »izvršavanje« zamjenjuje se riječju: »izdržavanje«.

U stavku 2. točki 1) riječ: »teže« zamjenjuje se riječju: »teške«, a riječi: »kronična bolest pogorša« zamjenjuju se riječima: »znatno pogorša postojeća kronična bolest«.


Članak 45.
 

U članku 156. stavku 3. iza riječi: »sudac izvršenja« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »a nakon pribavljenog mišljenja kaznionice, odnosno zatvora u kojem zatvorenik izdržava kaznu«.


Članak 46.
 

Naziv članka 158. mijenja se i glasi: »Molba i prijedlog«.

Članak 158. mijenja se i glasi:

»(1) Molbu za uvjetni otpust može podnijeti zatvorenik, opunomoćenik i članovi njegove obitelji iz članka 8. stavka 5. ovoga Zakona.

(2) Prijedlog za uvjetni otpust može podnijeti upravitelj i državni odvjetnik koji je postupao u prvostupanjskom kaznenom postupku.

(3) Ako je molba, odnosno prijedlog odbijen, novi se može podnijeti nakon godine dana od podnošenja prethodne molbe, odnosno prijedloga.

(4) Prijedlog se može podnijeti neovisno o roku iz stavka 3. ovoga članka ako su se pojavile nove okolnosti.

(5) Iznimno, zatvorenika koji je obolio od teške bolesti a u zatvorskom sustavu ne postoje uvjeti za liječenje, može se uvjetno otpustiti nakon izdržane jedne trećine kazne zatvora, odnosno nakon izdržane jedne polovine dugotrajnog zatvora.«


Članak 47.
 

Članak 159. mijenja se i glasi:

»(1) O molbi i prijedlogu za uvjetni otpust odlučuje Povjerenstvo koje se sastoji od predsjednika i četiri člana. Povjerenstvo imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa i to Predsjednika Povjerenstva iz Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav, dva člana iz reda sudaca koje predlaže predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, jednog člana iz državnog odvjetništva kojeg predlaže glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske, a za jednog člana imenuje suca izvršenja prema mjestu izvršavanja kazne zatvora. Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju zamjenike, koje imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

(2) Molba za uvjetni otpust i prijedlog kojeg podnosi državni odvjetnik, podnosi se Povjerenstvu putem uprave kaznionice, odnosno zatvora radi davanja mišljenja.

(3) Prije donošenja rješenja Povjerenstvo će pregledati osobnik, dokumentaciju, mišljenje i prijedlog kaznionice, odnosno zatvora, preslušati zatvorenika, upravitelja ili osobu koju on ovlasti, zatražiti mišljenje centra za socijalnu skrb, a po potrebi preslušati i druge stručnjake.

(4) Prigodom odlučivanja o uvjetnom otpustu procjenjivat će se uspješnost u provođenju programa izvršavanja, ranija osuđivanost, životne okolnosti i očekivano djelovanje uvjetnog otpusta na zatvorenika.

(5) Upravitelj može zatvorenika uvjetno otpustiti do dva mjeseca prije isteka kazne pod uvjetima propisanim Kaznenim zakonom.«


Članak 48.
 

Naziv članka 160. mijenja se i glasi: »Obveze tijekom uvjetnog otpusta«.

U članku 160. stavku 1. riječi: »uvjetno otpušteni« brišu se, a riječ: »osuđenik može se« zamjenjuje se riječima: »osuđenika se može«.

Točka 1. mijenja se i glasi:

»1) nastavak provođenja mjera propisanih programom izvršavanja,«.

U stavku 2. iza riječi: »policijskoj upravi« zarez i riječi: »odnosno policijskoj postaji« brišu se, riječi: »državnom odvjetniku prema sjedištu kaznionice, odnosno zatvora« zamjenjuju se riječima: »državnom odvjetniku koji je podnio prijedlog«, a iza riječi: »sucu izvršenja prema mjestu u koje se otpušta« dodaju se riječi: »i prema sjedištu kaznionice, odnosno zatvora iz kojeg se otpušta«.

Stavak 3.mijenja se i glasi:

»(3) Rješenje o uvjetnom otpustu zatvorenika stranog državljanina koji nema prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj dostavlja se: zatvoreniku, kaznionici, odnosno zatvoru, sucu izvršenja prema sjedištu kaznionice, odnosno zatvora iz kojeg se otpušta, policijskoj upravi prema sjedištu kaznionice, odnosno zatvora i diplomatskom, odnosno konzularnom predstavništvu države čiji je državljanin.«


Članak 49.
 

U članku 162. stavku 1. riječi: »uvjetno otpuštenog« brišu se, riječ: »prijestup« zamjenjuje se riječju: »prekršaj«, a riječ: »neopravdano« briše se.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., riječ: »najbliži« i riječi: »ili kaznionicu« brišu se, a zarez iza riječi: »boravišta« zamjenjuje se točkom a preostali dio teksta briše se.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Rješenje o uvjetnom otpustu Povjerenstvo, odnosno upravitelj može opozvati ako zatvorenik prije uvjetnog otpuštanja počini teži stegovni prijestup.«.


Članak 50.
 

Naziv Glave XXVII. mijenja se i glasi: »Izvršavanje kazne zatvora izrečene u prekršajnom postupku i kazne zatvora kojom je zamijenjena novčana kazna izrečena u prekršajnom postupku«.


Članak 51.
 

Članak 168. mijenja se i glasi:

»Kazna zatvora izrečena u prekršajnom postupku i kazna zatvora kojom je zamijenjena novčana kazna izrečena u prekršajnom postupku, izvršava se u zatvoru prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osobe kojoj je kazna izrečena, prema odredbama ovoga Zakona, ako u ovoj glavi nije drukčije propisano.«


Članak 52.
 

U članku 169. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Osobu kojoj je u prekršajnom postupku izrečena kazna zatvora ili je novčana kazna zamijenjena kaznom zatvora (u daljnjem tekstu: kažnjenik) poziva i upućuje na izdržavanje kazne prekršajni sud prema mjestu njegovog prebivališta, odnosno boravišta.

(2) Ako prekršajni sud koji je izrekao kaznu zatvora ili je novčanu kaznu zamijenio kaznom zatvora nije nadležan za upućivanje na izdržavanje kazne, dostavit će u roku od tri dana pravomoćno rješenje prekršajnom sudu nadležnom za upućivanje.«


Članak 53.
 

U članku 172. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Na kažnjenike kojima je novčana kazna zamijenjena kaznom zatvora ne primjenjuju se odredbe glave XVIII. i glave XXIV. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.


Članak 54.
 

U glavi XXVII. riječi: »zbog prijestupa« brišu se.


Članak 55.
 

U cijelom tekstu Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. – pročišćeni tekst) riječ: »zaposlenici« u određenom rodu, broju i padežu zamjenjuje se riječima: »državni službenici i namještenici« u odgovarajućem rodu, broju i padežu.
 

Članak 56.
 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 730-04/07-01/01

Zagreb, 6. srpnja 2007.

 

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.