Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji

NN 76/2007 (23.7.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji

HRVATSKI SABOR

2407

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/75

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 13. srpnja 2007.

Predsjednik

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI
 

Članak 1.
 

U Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, br. 109/01. i 82/04.), u članku 3. stavku 3. iza riječi: »fizičkih osoba« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »kao i osobama iz članka 52. stavka 4. Zakona o najmu stanova (Narodne novine, br. 91/96. i 48/98.) koje koriste stan namijenjen za nadstojnika zgrade« brišu se.


Članak 2.
 

U članku 6. iza stavka 2. dodaju se novi stavak 3. i stavak 4. koji glase:

»(3) U slučajevima iz stavka 2. kada jedinica lokalne samouprave osigurava građevinsko zemljište Agencija od svake kupoprodaje stana, poslovnog prostora, garaže ili garažno parkirnog mjesta na stambenom objektu isplaćuje jedinici lokalne samouprave 35% cijene građevinskog zemljišta, koja je utvrđena u ugovoru koji je zaključen između Agencije i jedinice lokalne samouprave iz članka 17. stavka 4. ovoga Zakona. Isplata jedinici lokalne samouprave obavlja se u roku od dva mjeseca po naplati Agencije od kupaca na temelju zaključenog predugovora o kupoprodaji.

(4) U slučajevima kada jedinica lokalne samouprave podmiruje troškove koji se odnose na osiguranje uređenja komunalne infrastrukture i priključaka na infrastrukturu Agencija od svake kupoprodaje stana, poslovnog prostora, garaže ili garažno parkirnog mjesta na stambenom objektu isplaćuje jedinici lokalne samouprave 35% cijene komunalne infrastrukture i priključaka na infrastrukturu koja je utvrđena u ugovoru zaključenom između Agencije i jedinice lokalne samouprave iz članka 17. stavka 4. ovoga Zakona. Isplata jedinici lokalne samouprave obavlja se u roku od dva mjeseca po naplati Agencije od kupca na temelju zaključenog predugovora o kupoprodaji.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.


Članak 3.
 

U članku 7. stavku 1. brojka: »30%« zamjenjuje se brojkom: »40 %«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) U cijeni iz stavka 1. ovoga članka sadržana je i vrijednost komunalnog doprinosa koju investitor plaća prilikom dobivanja akta na temelju kojeg se može graditi. Komunalni doprinos, troškovi uređenja komunalne infrastrukture i cijena priključka na komunalnu infrastrukturu iz stavka 2. i 3. ovoga članka ne mogu biti veći od 20% vrijednosti etalonske cijene građenja.«


Članak 4.
 

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Radi zadovoljavanja stambenih potreba na određenom području u skladu s Programom POS-a, posebno ako jedinica lokalne samouprave ne osigura dostatno građevinsko zemljište, Agencija može na temelju ocjene podobnosti lokacije i opravdanosti određene izgradnje prema uvjetima iz članka 17. stavka 3. ovoga Zakona, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo:

– kupiti građevinsko zemljište potrebno za izgradnju stanova, po cijeni koja ne može biti viša od 20% etalonske cijene građenja ukupne korisne površine stanova u građevini koja će se graditi na tom zemljištu,

– osigurati financiranje uređenja komunalne infrastrukture i priključaka na infrastrukturu do pune gotovosti, a koja ne može biti viša od 20% etalonske cijene građenja ukupne korisne površine stanova u građevini koja će se graditi na tom zemljištu.«


Članak 5.
 

Članak 18. briše se.


Članak 6.
 

U članku 19. stavku 1. brojka: »30%« zamjenjuje se brojkom: »40%«.


Članak 7.
 

Iza članka 28. dodaje se članak 28.a koji glasi:
 

»Članak 28.a
 

(1) Vlasnik stana koji je stan kupio na temelju ovoga Zakona, bez obzira na način plaćanja, stan ne može otuđiti, odnosno stvarnopravno raspolagati istim u roku 10 godina od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

(2) Zabrana otuđenja, odnosno zabrana stvarnopravnog raspolaganja nekretninama iz stavka 1. ovoga članka, upisat će se u zemljišne knjige istodobno s upisom prava vlasništva kupca.

(3) Iznimno, od određenog stavkom 1. ovoga članka, prodaja stana može se odobriti i prije isteka roka od 10 godina, uz suglasnost Agencije, pod uvjetom da kupac plati prodavatelju razliku između prodajne cijene stana i stvarne tržišne cijene u vrijeme sklapanja ugovora.«
 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Članak 8.
 

Postupci pokrenuti prema odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, br. 109/01. i 82/04.), a koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona sklapanjem ugovora o kupoprodaji, dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

 

Članak 9.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narod­nim novinama«.

Klasa: 370-01/07-01/01

Zagreb, 6. srpnja 2007.

 

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.