Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proiz­voda i usluga

NN 76/2007 (23.7.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proiz­voda i usluga

HRVATSKI SABOR

2413

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/77

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 13. srpnja 2007.

Predsjednik

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA


Članak 1.
 

U Zakonu o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (»Narodne novine«, br. 173/03.) članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Državni zavod za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) provodi upravni postupak za registraciju oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga kao i postupak za njihovo proglašenje ništavim te obavlja druge upravne i stručne poslove glede zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga.

(2) Protiv upravnih akata koje je u prvom stupnju donio Zavod dopuštena je žalba o kojoj odlučuje Žalbeno vijeće u skladu s odredbama ovoga Zakona. Za podnošenje žalbe se plaća upravna pristojba i naknada troškova u skladu s posebnim propisima. Ako upravna pristojba i naknada troškova postupka nisu pravodobno plaćene, smatra se da žalba nije podnesena.

(3) Za pojedina pitanja iz postupka iz stavka 1. i 2. ovoga članka, koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

(4) Protiv upravnih akata koje je u drugom stupnju donijelo Žalbeno vijeće može se voditi upravni spor u skladu sa Zakonom o upravnim sporovima.«


Članak 2.
 

Naslov iznad članka 34. i članak 34. brišu se.


Članak 3.
 

Iza članka 46. dodaje se novi Dio sedmi: »ŽALBA« te naslovi i članci 46.a do 46.d koji glase:


»PRAVO ŽALBE
 

Članak 46.a
 

(1) Protiv odluka Zavoda donesenih u prvom stupnju stranka čijem zahtjevu u cijelosti ili u dijelu nije udovoljeno, ima pravo žalbe u roku od 30 dana od dana dostave odluke.

(2) Druge stranke u postupku koji je okončan odlukom protiv koje se podnosi žalba imaju pravo biti stranke u žalbenom postupku.


SADRŽAJ ŽALBE
 

Članak 46.b
 

Pored podataka koje mora imati svaki podnesak, žalba treba sadržavati:

1. naznaku rješenja protiv kojeg se podnosi,

2. određenu izjavu o tome da se rješenje pobija u cijelosti ili u nekom dijelu,

3. razloge zbog kojih se žalba podnosi,

4. obrazloženje žalbe te sve dokaze kojima podnositelj žalbe potvrđuje svoje navode iz žalbe,

5. potpis podnositelja žalbe,

6. punomoć ako se žalba podnosi putem zastupnika.


ODLUČIVANJE O ŽALBI
 

Članak 46.c
 

(1) Žalbeno vijeće odlučuje na sjednicama, većinom glasova.

(2) Žalbeno vijeće odlučuje na temelju podnesaka stranaka, a kada smatra da je to potrebno ili kada stranka u postupku to zahtijeva, može odrediti održavanje usmene rasprave. Stranke se na usmenu raspravu pozivaju najmanje 45 dana prije održavanja.


ŽALBENA VIJEĆA
 

Članak 46.d
 

(1) O žalbama iz članka 46.a ovoga Zakona odlučuju Žalbena vijeća u području prava industrijskog vlasništva.

(2) Na sastav i ustrojstvo Žalbenih vijeća iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o patentu.«

Dosadašnji Dio sedmi postaje Dio osmi.


Članak 4.
 

Naslov iznad članka 48. mijenja se i glasi: »OSOBE OVLAŠTENE ZAHTIJEVATI ZAŠTITU PRAVA«

Članak 48. mijenja se i glasi:

»Zaštitu prava iz ovoga Zakona može zahtijevati osoba koja je registrirala oznaku, ovlašteni korisnici oznake, udruge u području industrije i trgovine te državni odvjetnik.«


Članak 5.
 

Naslov iznad članka 49. mijenja se i glasi: »ODGOVARAJUĆA PRIMJENA ODREDABA ZAKONA O ŽIGU«.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Odredbe Zakona o žigu koje se odnose na građanskopravnu zaštitu žiga, primjenjuju se na odgovarajući način na građanskopravnu zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga koje su predmet uređivanja ovoga Zakona.«


Članak 6.
 

Naslovi iznad članaka 50. do 52. i članci 50. do 52. brišu se.


Članak 7.
 

U članku 53. stavku 2. i stavku 4. brojka: »8.000,00« zamjenjuje se brojkom: »10.000,00«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 kuna fizička osoba obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, kada su prekršaj počinile u vezi s obavljanjem svog obrta, odnosno samostalne djelatnosti.«

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. brojke: »1., 2., 3. i 4.« zamjenjuju se brojkama: »1., 2., 3., 4. i 5.«.


Članak 8.
 

Dosadašnji Dio osmi postaje Dio deveti.


Članak 9.
 

Naslov iznad članka 54. i članak 54. brišu se.


Članak 10.
 

Dosadašnji Dio deveti postaje Dio deseti.


PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Članak 11.
 

(1) Upravni sporovi koji su prije 1. lipnja 2008. već pokrenuti pred Upravnim sudom dovršit će se pred Upravnim sudom u skladu s odredbama koje su bile na snazi do tog datuma.

(2) Stranka koja je do 1. lipnja 2008. podnijela tužbu Upravnom sudu u skladu s odredbama koje su bile na snazi do tog datuma, može zahtijevati od Upravnog suda da prekine postupak ako je u roku od 30 dana od tog datuma podnijela žalbu zbog istih razloga i s istim obrazloženjem kao u tužbi, ako je žalba protiv takvog upravnog akta prema odredbama ovoga Zakona dopuštena. Protiv upravnog akta kojeg se na temelju te žalbe donese u drugom stupnju može se pokrenuti upravni spor u skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima.


Članak 12.
 

Postupci koji se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona vode zbog zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga od povrede dovršit će se prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovoga Zakona.


Članak 13.
 

Pravilnik iz članka 57. Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (»Narodne novine, br. 173/03.) uskladit će s odredbama ovoga Zakona ministar nadležan za rad Zavoda, na prijedlog ravnatelja Zavoda, najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.


Članak 14.
 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1. i 3. koji stupaju na snagu 1. lipnja 2008.

Klasa: 310-01/07-01/02

Zagreb, 6. srpnja 2007.

 

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.