Odluka o cijeni za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca

NN 77/2007 (25.7.2007.), Odluka o cijeni za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2425

Na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 40/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. srpnja 2007. godine donijela

ODLUKU

O CIJENI ZA DOBAVU PLINA DOBAVLJAČU PLINA ZA OPSKRBLJIVAČE TARIFNIH KUPACA


I.
 

Cijena za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca određuje se u iznosu od 1,07 kn/m3, a odnosi se na cijenu prirodnog plina za 1 Sm3 pri tlaku od 101,325 Pa i temperaturi 288,15 K za osnovnu kalorijsku vrijednost 33.338,35 kJ/Sm3.
 

II.
 

Ako je prirodni plin drukčije kalorijske vrijednosti od one određene u točki I. ove Odluke, prodajna cijena plina mijenjat će se proporcionalno povećanju ili smanjenju stvarne donje kalorijske vrijednosti isporučenog plina i računat će se prema formuli:

Cs = C*Ks

           33.338,35

gdje je:

Cs = stvarna prodajna cijena,

C = cijena plina, 1,07 kn/m3,

Ks = stvarna donja kalorijska vrijednost plina.


III.
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Tarifni sustav za dobavu prirodnog plina za tarifne kupce (»Narodne novine«, broj 99/2002) i svi akti doneseni na temelju njega.
 

IV.
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/07-01/03

Urbroj: 5030114-07-1

Zagreb, 19. srpnja 2007.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.