Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida

NN 77/2007 (25.7.2007.), Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA


2444


Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« br. 107/03), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva uz suglasnost ministra gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I ROKOVIMA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE NA EMISIJU U OKOLIŠ UGLJIKOVOG DIOKSIDA
 

Članak 1.
 

Ovim se Pravilnikom propisuju način i rokovi obračunavanja i plaćanja naknade na emisije u okoliš ugljikovog dioksida (u daljnjem tekstu: CO2).

Članak 2.
 

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

– obračunsko razdoblje je razdoblje jedne kalendarske godine,

– naredno obračunsko razdoblje je razdoblje kalendarske godine koja slijedi nakon godine u kojoj se donosi rješenje,

– prethodno obračunsko razdoblje je razdoblje kalendarske godine koja prethodi godini u kojoj se donosi rješenje.


Članak 3.
 

(1) Osnovica za obračun naknade je godišnja količina emisije CO2 u tonama, prema podacima iz Katastra emisija u okoliš.

(2) Za obveznike plaćanja naknade koji nisu u propisanom roku dostavili podatke o emisijama ili su dostavili nepotpune podatke u Katastar emisija u okoliš, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) izračunat će godišnju količinu emisije CO2 temeljem drugih izvora podataka, na način propisan Pravilnikom o katastru emisija u okoliš (»Narodne novine«, broj 36/96).


Članak 4.
 

(1) Naknadu na emisiju CO2 plaćaju obveznici plaćanja naknade na temelju rješenja Fonda.

(2) Rješenje se sastoji od obračuna iznosa naknade za prethodno obračunsko razdoblje i privremenog obračuna (akontacije) za naredno obračunsko razdoblje.

(3) Obračun iznosa naknade za prethodno obračunsko razdoblje utvrđuje se na temelju podataka o godišnjoj količini emisije CO2 iz prethodnoga obračunskog razdoblja te iznosa jedinične naknade i korektivnih poticajnih koeficijenata propisanih Uredbom o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida.

(4) Privremeni obračun (akontacija) za naredno obračunsko razdoblje temelji se na obračunu iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Rješenjem o plaćanju naknade određuje se obvezniku plaćanja naknade dinamika plaćanja naknade u obrocima, i to:

– mjesečno: za ukupni iznos naknade veći ili jednak 12.000.000,00 kn,

– tromjesečno: za ukupni iznos naknade veći ili jednak 20.000,00 kn, a manji od 12.000.000, 00 kn

– godišnje: za ukupni iznos naknade manji od 20.000,00 kn.

(6) Rješenje o plaćanju naknade Fond donosi najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.


Članak 5.
 

(1)  Obveznici plaćanja naknade dužni su uplaćivati Fondu obroke utvrđene sukladno članku 4. stavku 3, 4. i 5. ovoga Pravilnika u rokovima utvrđenim rješenjem.

(2) Ako je iznos prethodno uplaćenih obroka u prethodnom obračunskom razdoblju veći od obračuna za prethodno obračunsko razdoblje, Fond će za utvrđeni preplaćeni iznos umanjiti privremeni obračun naknade za naredno obračunsko razdoblje.

(3) Ako je iznos prethodno uplaćenih obroka u prethodnom obračunskom razdoblju manji od obračuna za prethodno obračunsko razdoblje, Fond će za utvrđeni manje uplaćeni iznos uvećati iznos naknade za naredno obračunsko razdoblje.

Članak 6.
 

(1) U slučaju trajnog zatvaranja pojedinačnog izvora emisije CO2 u tekućoj godini privremeni obračun (akontacija) za naredno obračunsko razdoblje neće sadržavati obračun naknade za emisije iz zatvorenog izvora.

(2) Obračun iznosa naknade za godinu u kojoj je pojedinačni izvor emisije CO2 zatvoren Fond utvrđuje na temelju prijavljenih emisija u Katastar emisija u okoliš, odnosno na drugi način sukladno ovom Pravilniku.


Članak 7.
 

(1) Obveznik plaćanja naknade dužan je prijaviti Fondu i:

– promjenu vlasništva, zakupa, posjeda ili drugog prava na pojedinačni izvor emisije CO2,

– početak rada novoga pojedinačnog izvora emisije CO2,

– datum trajnog zatvaranja postojećega pojedinačnog izvora emisije CO2.

(2) Prijavu iz stavka 1. ovoga članka obveznik plaćanja naknade dužan je obaviti u roku 15 dana od dana nastanka promjene.

Članak 8.
 

Fond će, na zahtjev obveznika plaćanja naknade, donijeti rješenje za plaćanje naknade i za obračunsko razdoblje kraće od kalendarske godine u slučaju prestanka poslovanja, statusne promjene ili promjene djelatnosti obveznika plaćanja.


Članak 9.
 

(1) Iznimno od odredbi članka 4. stavaka 3. i 4. ovoga Pravilnika privremeni obračun iznosa naknade za emisiju CO2 u 2007. godini obavit će se na temelju podataka iz Katastra emisija u okoliš za 2005. godinu te na temelju podataka o ostvarenoj dobiti u poslovanju prije oporezivanja i ulaganjima u energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije i ostale mjere smanjivanja emisije CO2 i drugih stakleničkih plinova u 2005. godinu, i to u visini od 40% utvrđene obveze.

(2) Rješenje za privremeni obračun naknade iz stavka 1. ovoga članka Fond će donijeti najkasnije do 1. listopada 2007. godine.

Članak 10.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-03/07-01/1

Urbroj: 531-01-07-1

Zagreb, 17. srpnja 2007.

Ministrica

Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.