Pravilnik o popisu stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja, uvjetima koje trebaju ispunjavati ovlašteni stručni tehnički servisi i načinu ovlašćivanja

NN 77/2007 (25.7.2007.), Pravilnik o popisu stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja, uvjetima koje trebaju ispunjavati ovlašteni stručni tehnički servisi i načinu ovlašćivanja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

 

 

2446

Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine« broj 64/06) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O POPISU STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, UVJETIMA KOJE TREBAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENI STRUČNI TEHNIČKI SERVISI I NAČINU OVLAŠĆIVANJA
 

Članak 1.
 

Ovim pravilnikom propisuju se stručni poslovi zaštite od ionizirajućeg zračenja, uvjeti koje moraju ispuniti ovlašteni tehnički servisi i način ovlašćivanja stručnih tehničkih servisa za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja.

Članak 2.
 

Stručni poslovi zaštite od ionizirajućeg zračenja za koje je potrebno ovlaštenje su:

1. mjerenje osobnog ozračenja izloženih radnika ili osoba koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (osobna dozimetrija);

2. ispitivanje rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, te davanje mišljenja s procjenom opasnosti na osnovi mjerenja i proračuna;

3. ispitivanje zatvorenih radioaktivnih izvora i uređaja s radioaktivnim izvorima, te davanje mišljenja s procjenom opasnosti na osnovi mjerenja i proračuna;

4. ispitivanje prostorija u kojima se radi s izvorima ionizirajućeg zračenja te izradba dokumenata s procjenom opasnosti za prostore i prostorije u kojima se obavljaju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja;

5. ispitivanje i praćenje vrste i aktivnosti radioaktivnih tvari u zraku, tlu, moru, rijekama, jezerima, podzemnim vodama, krutim i tekućim oborinama, vodi za piće, hrani i predmetima opće uporabe;

6. ispitivanje koncentracije radona i radonovih potomaka u zraku.
 

Članak 3.
 

Stručne poslove zaštite od ionizirajućeg zračenja mogu obavljati stručni tehnički servisi koje ovlasti Državni zavod za zaštitu od zračenja.


Članak 4.
 

Za dobivanje ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja stručni tehnički servis mora:

1. biti registriran pri Trgovačkom sudu za obavljanje poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja;

2. zapošljavati najmanje dvije osobe visoke stručne spreme s najmanje pet godina iskustva na poslovima zaštite od ionizirajućeg zračenja, od kojih jedna osoba mora biti diplomirani inženjer fizike;

3. osigurati za djelatnike koji rade s izvorima ionizirajućeg zračenja mjerenje osobnog ozračenja, zdravstveni nadzor i posebnu stručnu izobrazbu glede primjene mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,

4. raspolagati radnim prostorom u vlasništvu ili zakupu koji omogućuje obavljanje poslova za koje se traži ovlaštenje,

5. raspolagati mjernim uređajima i ostalom opremom neophodnom za obavljanje poslova za koje se traži ovlaštenje, umjerene u skladu s pozitivnim propisima,

6. imati opisane postupke provedbe poslova (metodologiju) za koje se traži ovlaštenje,

7. biti akreditiran prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 za mjerne metode potrebne za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja.


Članak 5.
 

Mjerne metode iz članka 4. točke 7. ovoga pravilnika koje stručni tehnički servis mora akreditirati su:

1. mjerenje Hp(10) s osobnim dozimetrima za stručne poslove zaštite od ionizirajućeg zračenja iz članka 2. točke 1. ovoga pravilnika;

2. mjerenje dozimetrijskih veličina u izlaznom snopu rendgen uređaja, tj. kerma u zraku, brzina kerme u zraku, produkt doze i duljine polja, te produkt doze i površine polja za stručne poslove zaštite od ionizirajućeg zračenja iz članka 2. točke 2. ovoga pravilnika;

3. mjerenje prostornog ekvivalenta doze (H*(10) i brzine prostornog ekvivalenta doze (H*(10)/t) s prijenosnim mjerilima ionizirajućeg zračenja za stručne poslove zaštite od ionizirajućeg zračenja članka 2. iz točke 3. i 4. ovoga pravilnika;

4. provedba visokorezolucijske gama spektrometrije za stručne poslove zaštite od ionizirajućeg zračenja iz članka 2. točke 5. ovoga Pravilnika;

5. mjerenje koncentracije radona i radonovih potomaka za stručne poslove zaštite od ionizirajućeg zračenja iz članka 2. točke 6. ovoga pravilnika.

Članak 6.
 

Stručni tehnički servis koji ispunjava uvjete iz članka 4. ovoga pravilnika podnosi zahtjev za davanje ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja Državnom zavodu za zaštitu od zračenja.

Uz zahtjev se prilaže:

1. izvadak iz registra Trgovačkog suda,

2. popis djelatnika koji će obavljati stručne poslove zaštite od ionizirajućeg zračenja s dokazom o njihovoj stručnoj spremi i iskustvu na poslovima zaštite od ionizirajućeg zračenja,

3. dokaz da je za djelatnike koji rade s izvorima ionizirajućeg zračenja osigurano mjerenje osobnog ozračenja, zdravstveni nadzor i posebna stručna izobrazba glede primjene mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,

4. dokaz o ispunjavanju uvjeta glede prostora i tehničke opremljenosti,

5. popis mjernih uređaja potrebnih za obavljanje poslova za koje se traži ovlaštenje,

6. opisane postupke provedbe poslova (metodologiju) za koje se traži ovlaštenje,

7. ovjereni preslik potvrde o akreditaciji prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 za mjerne metode potrebne za obavljanje poslova za koje se traži ovlaštenje.
 

Članak 7.
 

U postupku izdavanja potvrde o akreditaciji prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025, akreditacijsko tijelo ocjenjuje osposobljenost i opremljenost stručnog tehničkog servisa sukladno odredbama pravilnika iz članka 29. stavka 1. Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja.
 

Članak 8.
 

Državni zavod za zaštitu od zračenja na temelju pisanog zahtjeva i priložene dokumentacije daje rješenje kojim se stručni tehnički servis ovlašćuje za obavljanje određenih stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja.
 

Članak 9.
 

Rješenje iz članka 8. ovoga pravilnika izdaje se na rok sukladan važenju potvrde o akreditaciji prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Tri mjeseca prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka postupak za dobivanje ovlaštenja obnavlja se na zahtjev ovlaštenog stručnog tehničkog servisa.
 

Članak 10.
 

Ovlaštenom stručnom tehničkom servisu Državni zavod za zaštitu od zračenja oduzet će ovlaštenje za obavljanje određenih stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja i prije isteka roka iz članka 7. ovoga pravilnika ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je prestao udovoljavati propisanim uvjetima ili ako u roku određenom rješenjem o inspekcijskom nadzoru ne otkloni utvrđene nedostatke.
 

Članak 11.
 

Popis ovlaštenih stručnih tehničkih servisa objavljuje se u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama Državnog zavoda za zaštitu od zračenja.


Članak 12.
 

Rješenja kojima su pravne osobe ovlaštene za obavljanje stručnih poslova zaštite od zračenja ostaju na snazi sukladno članku 56. Zakona o zaštiti od ionizirajućih zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja.

Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka, 6 mjeseci prije isteka navedenog roka moraju podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja u smislu članka 8. ovoga Pravilnika.


Članak 13.
 

Državni zavod za zaštitu od zračenja vodi upisnik ovlaštenih stručnih tehničkih servisa.

Ovlašteni stručni tehnički servisi upisani u upisnik dužni su prijaviti Državnom zavodu za zaštitu od zračenja sve promjene nastale u uvjetima propisanim ovim pravilnikom te o istom priložiti dokaze.
 

Članak 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/11

Urbroj: 534-07-01-07-1

Zagreb, 17. srpnja 2007.

Ministar

zdravstva i socijalne skrbi

prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.