Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicina rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnos

NN 77/2007 (25.7.2007.), Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicina rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnos

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2447

Na temelju članka 61. stavka 2. a u vezi s člankom 23. stavkom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br. 68/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

RJEŠENJE

O DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA


I.
 

U Rješenju o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara (»Narodne novine« br. 159/03, 179/03, 95/04, 179/04, 113/05, 130/05, 05/06, 45/06, 78/06, 98/06, 113/06 i 45/07) u točki I. iza rednog broja 36. dodaje se redni broj koji glasi:

»37. Poliklinika Croatia zdravstveno osiguranje, Zagreb, Iblerov trg 10«
 

II.
 

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-500-01/03-06-1

Urbroj: 534-05-01/4-07-17

Zagreb, 16. srpnja 2007.

Ministar

prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.