Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

NN 77/2007 (25.7.2007.), Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

KOLEKTIVNI UGOVORI

2463

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
(u daljnjem tekstu: Vlada RH),
kao poslodavac, i

SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI:

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH,

Sindikat policije Hrvatske,

Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova,

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama,

Carinski sindikat Hrvatske,

Sindikat Porezne uprave Hrvatske i

Samostalni sindikat djelatnika u zrakoplovstvu

(u daljnjem tekstu: Sindikati),

zaključili su 29. lipnja 2007. godine sljedeći
 

DODATAK I.

KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE
 

Članak 1.

Članak 15. stavak 1. točka 2. i 5. Kolektivnog ugovora mijenjaju se i glase:

 

»Članak 15.

 

Godišnji odmor od 18 radnih dana uvećava se prema pojedinačno određenim mjerilima:

2. s obzirom na složenost poslova:

– rukovodećim državnim službenicima                           4 dana

– višim državnim službenicima                                       3 dana

– nižim državnim službenicima                                       2 dana

– namještenicima                                                          2 dana

5. s obzirom na ostvarene rezultate rada:

– službeniku ocijenjenom ocjenom »izvanredan«           3 dana

– službeniku ocijenjenom ocjenom »odličan«                2 dana

– službeniku ocijenjenom ocjenom »dobar«                  1 dan.«
 

Članak 2.
 

Članak 16. stavak 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) mijenja se i glasi:

»Poslovima na kojima ni uz primjenu mjera zaštite na radu nije moguće otkloniti štetne utjecaje smatraju se poslovi koji su propisima o državnim službenicima i namještenicima utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada.«

Stavak 3. briše se.

Članak 3.
 

Iza članka 34. Kolektivnog ugovora dodaju se novi članci 34.a i 34.b:

 

»Članak 34.a

 

Postupak i mjere zaštite dostojanstva službenika i namještenika uredit će se sporazumom izmedu Vlade i Sindikata, najkasnije u roku šest mjeseci od dana potpisivanja ovog Dodatka.

Sporazum iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio Kolektivnog ugovora.

 

Članak 34.b

 

Državna tijela će pri donošenju plana prijma i popunjavanju slobodnih radnih mjesta voditi računa o zapošljavanju osoba s invaliditetom, sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, te u tu svrhu odrediti primjerena radna mjesta i uvjete rada.«

Članak 4.

Iza članka 66. Kolektivnog ugovora dodaje se novi članak 66.a:

 

»Članak 66.a

 

Vlada Republike Hrvatske i sindikati državnih službi, polazeći od odgovornosti socijalnih partnera za rad državnih službi osnovat će zajedničko radno tijelo sa zadaćom poboljšanja kvalitete rada i učinkovitosti državnih službi.

Radno tijelo iz stavka 1. ovoga članka jednom godišnje razmatrat će stanje u državnim službama u cilju poboljšanja rada državnih službi i predlagati mjere u svezi sa:

• strukturom kadrova u državnim tijelima s obzirom na potreban broj službenika i namještenika, obrazovnu strukturu i posebna znanja i vještine koja se od njih očekuju;

• socijalno odgovornim upravljanjem ljudskim resursima u cilju podizanja optimalnog broja i strukture kadrova uz uvažavanje stečenih prava postojećih službenika i namještenika, na način kojim će se u najvećoj mjeri koristiti mogućnosti edukacije i stručnog osposobljavanja, kao i odgovarajućih oblika zbrinjavanja neodgovarajućih kadrova, odnosno viška zaposlenih;

  zajedničkim promicanjem profesionalnih i etičkih vrijednosti, kao i izvrsnosti u radu državnih službi s ciljem podizanja razine svijesti o državnoj upravi kao servisu u službi građana.

Izvješće o stanju i mjerama koje se predlažu radno tijelo donijet će do 30. lipnja tekuće godine radi osiguranja potrebnih sredstava za njegovu provedbu u postupku donošenja državnog proračuna.

Rok za osnivanje radnog tijela iz stavka 1. ovoga članka je dva mjeseca od potpisivanja dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.«

Članak 5.

Iza članaka 89. dodaje se novi naslov 10.a:

»MIRENJE U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA«.

Iza naslova »Mirenje u individualnim radnim sporovima« dodaje se novi članak 89a. koji glasi:

 

»Članak 89.a

 

Ugovorne strane suglasne su da će sve individualne radne sporove rješavati mirenjem na način i po postupku predviđenim Pravilnikom o mirenju u individualnim radnim sporovima koji će za svako državno tijelo donijeti čelnik državnog tijela uz prethodnu suglasnost sindikata potpisnika koji djeluju unutar državnog tijela.«

 

Članak 6.

 

Ovaj Dodatak Kolektivnom ugovoru sastavljen je u 10 izvornih primjeraka, od kojih svakom od Sindikata pripada po jedan primjerak, a Vladi dva primjerka.

ZA VLADU:                                        ZA SINDIKAT:

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.          Sindikat državnih i

potpredsjednica Vlade RH                   lokalnih službenika i namještenika                   

Ivica Ihas, predsjednik, v. r.

                                                           Sindikat policije Hrvatske       

Dubravko Jagić, predsjednik, v. r.

                                                            Nezavisni sindikat djelatnika    

Ministarstva unutarnjih poslova RH     

Zdravko Lončar, predsjednik, v. r.

                                                            Sindikat djelatnika u vojsci i    

državnim službama      

Radomir Delić, predsjednik, v. r.

                                                           Carinski sindikat Hrvatske      

Darko Cvrković, predsjednik, v. r.

                                                           Sindikat Porezne uprave Hrvatske      

Gordana Jagar, predsjednica, v. r.

                                                            Samostalni sindikat djelatnika u           

zrakoplovstvu 

Marijan Luketić, predsjednik, v. r.