Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu

NN 78/2007 (26.7.2007.), Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu

HRVATSKI SABOR

2466

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU

Proglašavam Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu, koje je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2007. godine.

Broj: 011-01/07-01/85

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 18. srpnja 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

IZMJENE I DOPUNE

DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinu (»Narodne novine«, broj 137/06) članak 1. mijenja se i glasi: »Državni proračun Republike Hrvatske za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:


A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

           

 

Plan za 2007.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za 2007.

PRIHODI POSLOVANJA

103.489.203.196

5.012.311.618

108.501.514.814

PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE

320.461.509

161.485.051

481.946.560

RASHODI POSLOVANJA

103.858.045.588

4.589.389.675

108.447.435.263

RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE

3.287.871.780

148.154.524

3.436.026.304

RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK

-3.336.252.663

436.252.470

-2.900.000.193

 

B. RAČUNA FINANCIRANJA

           

 

Plan za 2007.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za 2007.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

13.309.777.516

-526.427.650

12.783.349.866

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

9.973.524.853

-90.175.180

9.883.349.673

NETO  FINANCIRANJE

3.336.252.663

-436.252.470

2.900.000.193

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

 

Članak 2.
 

U Članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2007., povećavaju se ili se smanjuju, kako slijedi:


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
 

PRIHODI POSLOVANJA

 

RAZRED

SKU­PINA

POD­SKU­PINA

ODJE-LJAK

NAZIV PRIHODA

PLAN ZA
2007.

POVEĆANJE/
SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2007.

6

 

 

 

PRIHODI POSLOVANJA

103.489.203.196

5.012.311.618

108.501.514.814

 

61

 

 

Prihodi od poreza

58.924.161.940

1.797.087.204

60.721.249.144

 

 

611

 

Porez i prirez na dohodak

1.406.947.320

243.603.543

1.650.550.863

 

 

 

6111

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

1.698.796.172

294.135.225

1.992.931.397

 

 

 

6112

Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti

227.694.732

39.423.824

267.118.556

 

 

 

6113

Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava

36.158.104

6.260.535

42.418.639

 

 

 

6114

Porez i prirez na dohodak od kapitala

20.300.630

3.514.919

23.815.549

 

 

 

6115

Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi

141.870.731

24.563.971

166.434.702

 

 

 

6116

Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine

4.253.894

736.533

4.990.427

 

 

 

6117

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi

-722.126.943

-125.031.463

-847.158.406

 

 

612

 

Porez na dobit

7.728.021.525

699.766.379

8.427.787.904

 

 

 

6121

Porez na dobit od poduzetnika

7.571.502.593

730.475.742

8.301.978.335

 

 

 

6122

Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge

128.046.941

-12.669.348

115.377.593

 

 

 

6123

Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti

28.471.991

-18.040.015

10.431.976

 

 

613

 

Porezi na imovinu

493.114.336

40.571.050

533.685.386

 

 

 

6134

Povremeni porezi na imovinu

493.114.336

40.571.050

533.685.386

 

 

614

 

Porezi na robu i usluge

47.789.188.172

704.977.465

48.494.165.637

 

 

 

6141

Porez na dodanu vrijednost

37.612.930.722

599.907.758

38.212.838.480

 

 

 

6142

Porez na promet

175.512.664

-729.209

174.783.455

 

 

 

6143

Trošarine

9.060.045.890

58.510.631

9.118.556.521

 

 

 

 

Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

1.292.542.925

160.763.276

1.453.306.201

 

 

 

 

Poseban porez na naftne derivate

3.567.633.549

-144.903.229

3.422.730.320

 

 

 

 

Poseban porez na alkohol

230.355.256

622.352

230.977.608

 

 

 

 

Poseban porez na pivo

752.754.761

2.651.761

755.406.522

 

 

 

 

Poseban porez na bezalkoholna pića

145.644.107

-370.178

145.273.929

 

 

 

 

Poseban porez na duhanske prerađevine

2.874.973.321

46.882.123

2.921.855.444

 

 

 

 

Poseban porez na kavu

170.430.370

-7.282.965

163.147.405

 

 

 

 

Poseban porez na luksuzne proizvode

25.711.601

147.491

25.859.092

 

 

 

6144

Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara

445.232.614

46.209.222

491.441.836

 

 

 

6146

Ostali porezi na robu i usluge

495.466.282

1.079.063

496.545.345

 

 

615

 

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

1.506.890.587

108.168.766

1.615.059.353

 

 

 

6151

Carine i carinske pristojbe

1.506.890.587

108.168.766

1.615.059.353

 

 

 

 

Carine na uvoz robe i usluga

1.299.507.437

109.700.954

1.409.208.391

 

 

 

 

Carinske pristojbe

207.383.150

-1.532.188

205.850.962

 

62

 

 

Doprinosi (socijalni)

36.355.407.345

760.538.680

37.115.946.025

 

 

621

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

16.521.755.465

406.781.063

16.928.536.528

 

 

 

6211

Doprinosi za zdravstveno osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca

61.269.254

13.053.828

74.323.082

 

 

 

6212

Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaća poslodavac

14.701.965.800

380.578.797

15.082.544.597

 

 

 

6213

Doprinosi za zdravstveno osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost

1.128.220.819

-18.575.137

1.109.645.682

 

 

 

6214

Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje

630.299.592

31.723.575

662.023.167

 

 

622

 

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

18.162.922.706

305.327.997

18.468.250.703

 

 

 

6221

Doprinosi za mirovinsko osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca

16.218.890.301

283.627.795

16.502.518.096

 

 

 

6222

Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac

1.360.239.687

-1.360.239.687

0

 

 

 

6223

Doprinosi za mirovinsko osigurnje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost

583.792.718

749.963.188

1.333.755.906

 

 

 

6224

Ostali doprinosi za mirovinsko osiguranje

0

631.976.701

631.976.701

 

 

623

 

Doprinosi za zapošljavanje

1.670.729.174

48.429.620

1.719.158.794

 

 

 

6232

Doprinosi za zapošljavanje koje plaća poslodavac

1.670.729.174

48.429.620

1.719.158.794

 

63

 

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

874.206.865

6.517.717

880.724.582

 

 

631

 

Pomoći od inozemnih vlada

33.149.100

-7.008.519

26.140.581

 

 

 

6311

Tekuće pomoći od inozemnih vlada

13.503.500

-7.038.110

6.465.390

 

 

 

6312

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada

19.645.600

29.591

19.675.191

 

 

632

 

Pomoći od međunarodnih organizacija

827.947.765

4.917.902

832.865.667

 

 

 

6321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

386.280.002

-22.715.903

363.564.099

 

 

 

6322

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

441.667.763

27.633.805

469.301.568

 

 

633

 

Pomoći iz proračuna

13.110.000

4.053.708

17.163.708

 

 

 

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

2.910.000

1.888.708

4.798.708

 

 

 

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

10.200.000

2.165.000

12.365.000

 

 

634

 

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

0

4.554.626

4.554.626

 

 

 

6342

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

 

4.554.626

4.554.626

 

64

 

 

Prihodi od imovine

4.172.704.125

2.428.918.748

6.601.622.873

 

 

641

 

Prihodi od financijske imovine

653.162.793

620.707.249

1.273.870.042

 

 

 

6411

Prihodi od kamata za dane zajmove

127.044.017

-20.781.906

106.262.111

 

 

 

6412

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

100.000

0

100.000

 

 

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

3.500.000

962.424

4.462.424

 

 

 

6414

Prihodi od zateznih kamata

0

5.549.701

5.549.701

 

 

 

6415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

6.000

 

6.000

 

 

 

6416

Prihodi od dividendi

426.937.776

550.000.000

976.937.776

 

 

 

6417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

50.000.000

84.771.718

134.771.718

 

 

 

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

45.575.000

205.312

45.780.312

 

 

642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

3.519.541.332

1.808.211.498

5.327.752.830

 

 

 

6421

Naknade za koncesije

304.110.640

1.683.844.005

1.987.954.645

 

 

 

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

45.811.082

24.435.788

70.246.870

 

 

 

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

149.489.047

29.847.847

179.336.894

 

 

 

6424

Naknada za ceste

3.020.130.563

70.083.859

3.090.214.422

 

65

 

 

Prihodi od prodaje roba i usluga

2.642.481.552

6.571.590

2.649.053.142

 

 

651

 

Administrativne (upravne) pristojbe

998.158.817

-121.336.047

876.822.770

 

 

 

6511

Državne upravne i sudske pristojbe

402.434.867

-65.293.986

337.140.881

 

 

 

6513

Ostale upravne pristojbe

210.979.382

-9.701.596

201.277.786

 

 

 

6514

Ostale pristojbe

384.744.568

-46.340.464

338.404.104

 

 

652

 

Prihodi po posebnim propisima

1.644.322.735

127.907.637

1.772.230.372

 

 

 

6521

Prihodi državne uprave

808.995.753

0

808.995.753

 

 

 

6526

Ostali nespomenuti prihodi

835.326.982

127.907.637

963.234.619

 

66

 

 

Ostali prihodi

520.241.369

12.677.680

532.919.049

 

 

661

 

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici
ostvare obavljanjem poslova na tržištu
(vlastiti prihodi)

107.251.171

45.000

107.296.171

 

 

 

6611

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti

36.422.071

25.000

36.447.071

 

 

 

6612

Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti

70.829.100

20.000

70.849.100

 

 

662

 

Kazne

407.140.198

14.166.949

421.307.147

 

 

 

6621

Carinske kazne

38.370.150

6.074.896

44.445.046

 

 

 

6622

Kazne za devizne prekršaje

7.525.505

-408.222

7.117.283

 

 

 

6623

Porezne kazne

28.717.832

16.395.451

45.113.283

 

 

 

6624

Kazne za privredne prijestupe

1.211.868

-1.100.086

111.782

 

 

 

6625

Prometne kazne

213.398.078

-4.577.804

208.820.274

 

 

 

6626

Krivične kazne

20.740.890

1.056.781

21.797.671

 

 

 

6627

Ostale kazne

97.175.875

-3.274.067

93.901.808

 

 

663

 

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

5.850.000

-1.534.269

4.315.731

 

 

 

6631

Tekuće donacije

5.850.000

-1.714.269

4.135.731

 

 

 

6632

Kapitalne donacije

 

180.000

180.000

                                  

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

7

 

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

320.461.509

161.485.051

481.946.560

 

71

 

 

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

19.400.000

0

19.400.000

 

 

711

 

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

19.400.000

0

19.400.000

 

 

 

7111

Zemljište

19.400.000

0

19.400.000

 

72

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

270.535.009

2.011.551

272.546.560

 

 

721

 

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

269.858.300

38.260

269.896.560

 

 

 

7211

Stambeni objekti

205.283.587

0

205.283.587

 

 

 

7212

Poslovni objekti

64.574.713

0

64.574.713

 

 

 

7213

Ceste, željeznice i slični građevinski objekti

 

38.260

38.260

 

 

723

 

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

676.709

1.973.291

2.650.000

 

 

 

7231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

676.709

1.823.291

2.500.000

 

 

 

7233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

 

150.000

150.000

 

74

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

30.526.500

159.473.500

190.000.000

 

 

741

 

Prihodi od prodaje zaliha

30.526.500

159.473.500

190.000.000

 

 

 

7411

Strateške zalihe

30.526.500

159.473.500

190.000.000

 

RASHODI POSLOVANJA

 

RAZRED

SKU­PINA

POD­SKU­PINA

ODJE-LJAK

NAZIV PRIHODA

PLAN ZA
2007.

POVEĆANJE/
SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2007.

3

 

 

 

Rashodi poslovanja

103.858.045.588

4.589.389.675

108.447.435.263

 

31

 

 

Rashodi za zaposlene

19.296.269.195

664.818.684

19.961.087.879

 

 

311

 

Plaće

15.457.990.769

289.672.394

15.747.663.163

 

 

 

3111

Plaće za redovan rad

15.249.893.389

273.996.250

15.523.889.639

 

 

 

3112

Plaće u naravi

22.862.000

-58.000

22.804.000

 

 

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

95.293.197

15.317.676

110.610.873

 

 

 

3114

Plaće za posebne uvjete rada

89.942.183

416.468

90.358.651

 

 

312

 

Ostali rashodi za zaposlene

837.855.916

17.218.512

855.074.428

 

 

 

3121

Ostali rashodi za zaposlene

837.855.916

17.218.512

855.074.428

 

 

313

 

Doprinosi na plaće

3.000.422.510

357.927.778

3.358.350.288

 

 

 

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

380.848.841

191.526.246

572.375.087

 

 

 

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

2.353.029.321

147.367.266

2.500.396.587

 

 

 

3133

Doprinosi za zapošljavanje

266.544.348

19.034.266

285.578.614

 

32

 

 

Materijalni rashodi

7.948.767.269

119.816.235

8.068.583.504

 

 

321

 

Naknade troškova zaposlenima

1.196.919.745

-64.713.927

1.132.205.818

 

 

 

3211

Službena putovanja

274.978.967

4.746.835

279.725.802

 

 

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

838.643.848

-57.912.879

780.730.969

 

 

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

83.296.930

-11.547.883

71.749.047

 

 

322

 

Rashodi za materijal i energiju

1.959.724.775

56.183.537

2.015.908.312

 

 

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

437.266.447

22.105.726

459.372.173

 

 

 

3222

Materijal i sirovine

237.748.215

-185.398

237.562.817

 

 

 

3223

Energija

531.439.668

-1.176.236

530.263.432

 

 

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

142.579.699

7.326.058

149.905.757

 

 

 

3225

Sitni inventar i autogume

32.422.757

4.093.395

36.516.152

 

 

 

3226

Vojna oprema

578.267.989

24.019.992

602.287.981

 

 

323

 

Rashodi za usluge

4.297.317.039

117.848.562

4.415.165.601

 

 

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

629.368.190

16.869.399

646.237.589

 

 

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

616.230.742

13.014.498

629.245.240

 

 

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

133.628.745

30.437.961

164.066.706

 

 

 

3234

Komunalne usluge

267.946.688

1.455.182

269.401.870

 

 

 

3235

Zakupnine i najamnine

378.868.432

-17.135.270

361.733.162

 

 

 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

122.515.378

16.351.851

138.867.229

 

 

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.060.202.726

40.677.875

1.100.880.601

 

 

 

3238

Računalne usluge

491.260.790

21.168.565

512.429.355

 

 

 

3239

Ostale usluge

597.295.348

-4.991.499

592.303.849

 

 

329

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

494.805.710

10.498.063

505.303.773

 

 

 

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

118.422.421

-5.899.993

112.522.428

 

 

 

3292

Premije osiguranja

92.132.653

-5.862.763

86.269.890

 

 

 

3293

Reprezentacija

48.163.890

3.057.747

51.221.637

 

 

 

3294

Članarine

73.320.541

1.186.772

74.507.313

 

 

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

162.766.205

18.016.300

180.782.505

 

34

 

 

Financijski rashodi

5.019.748.834

56.338.722

5.076.087.556

 

 

341

 

Kamate za izdane vrijednosne papire

3.518.005.151

-1.591.363

3.516.413.788

 

 

 

3411

Kamate za izdane trezorske zapise

566.000.000

-45.000.000

521.000.000

 

 

 

3413

Kamate za izdane obveznice

2.952.005.151

43.408.637

2.995.413.788

 

 

342

 

Kamate za primljene zajmove

1.091.505.582

-21.102.521

1.070.403.061

 

 

 

3421

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

415.415.157

12.053.653

427.468.810

 

 

 

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

105.134.000

-7.481.096

97.652.904

 

 

 

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

565.184.425

-25.489.078

539.695.347

 

 

 

3424

Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava

772.000

-186.000

586.000

 

 

 

3425

Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove

5.000.000

0

5.000.000

 

 

343

 

Ostali financijski rashodi

410.238.101

79.032.606

489.270.707

 

 

 

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

226.088.841

48.939.867

275.028.708

 

 

 

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

818.950

4.310.350

5.129.300

 

 

 

3433

Zatezne kamate

14.095.020

3.553.426

17.648.446

 

 

 

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

169.235.290

22.228.963

191.464.253

 

35

 

 

Subvencije

5.816.774.185

200.984.583

6.017.758.768

 

 

351

 

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.031.144.370

116.871.950

2.148.016.320

 

 

 

3511

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

20.952.620

0

20.952.620

 

 

 

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.010.191.750

116.871.950

2.127.063.700

 

 

352

 

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

3.785.629.815

84.112.633

3.869.742.448

 

 

 

3521

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

428.476.115

-24.611.874

403.864.241

 

 

 

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

726.393.454

-36.402.000

689.991.454

 

 

 

3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

2.630.760.246

145.126.507

2.775.886.753

 

36

 

 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

6.768.842.359

1.687.650.507

8.456.492.866

 

 

361

 

Pomoći inozemnim vladama

77.950.000

16.000.000

93.950.000

 

 

 

3611

Tekuće pomoći inozemnim vladama

56.650.000

13.000.000

69.650.000

 

 

 

3612

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

21.300.000

3.000.000

24.300.000

 

 

362

 

Pomoći međunarodnim organizacijama

17.300.000

-1.010.000

16.290.000

 

 

 

3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama

17.300.000

-1.010.000

16.290.000

 

 

363

 

Pomoći unutar opće države

6.673.592.359

1.672.660.507

8.346.252.866

 

 

 

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

2.220.268.657

230.789.556

2.451.058.213

 

 

 

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

4.453.323.702

1.441.870.951

5.895.194.653

 

37

 

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

53.316.671.124

2.034.259.131

55.350.930.255

 

 

371

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

39.667.673.000

1.688.080.000

41.355.753.000

 

 

 

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

25.445.747.000

124.580.000

25.570.327.000

 

 

 

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

14.221.926.000

1.563.500.000

15.785.426.000

 

 

372

 

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

13.648.998.124

346.179.131

13.995.177.255

 

 

 

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

13.377.673.624

359.621.131

13.737.294.755

 

 

 

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

271.324.500

-13.442.000

257.882.500

 

38

 

 

Ostali rashodi

5.690.972.622

-174.478.187

5.516.494.435

 

 

381

 

Tekuće donacije

1.859.827.910

27.804.050

1.887.631.960

 

 

 

3811

Tekuće donacije u novcu

1.859.827.910

27.804.050

1.887.631.960

 

 

382

 

Kapitalne donacije

1.209.415.429

-51.832.629

1.157.582.800

 

 

 

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

714.665.429

30.167.371

744.832.800

 

 

 

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

494.750.000

-82.000.000

412.750.000

 

 

383

 

Kazne, penali i naknade štete

78.487.058

35.720.570

114.207.628

 

 

 

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

46.297.000

10.466.334

56.763.334

 

 

 

3834

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

32.190.058

25.254.236

57.444.294

 

 

385

 

Izvanredni rashodi

522.882.800

39.494

522.922.294

 

 

 

3851

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

503.982.000

0

503.982.000

 

 

 

3859

Ostali izvanredni rashodi

18.900.800

39.494

18.940.294

 

 

386

 

Kapitalne pomoći

2.020.359.425

-186.209.672

1.834.149.753

 

 

 

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.706.478.125

-167.600.000

1.538.878.125

 

 

 

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora

256.424.300

-25.009.672

231.414.628

 

 

 

3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

57.457.000

6.400.000

63.857.000

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4

 

 

 

Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)

3.287.871.780

148.154.524

3.436.026.304

 

41

 

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

144.464.340

-9.648.083

134.816.257

 

 

411

 

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

3.100.000

-10.000

3.090.000

 

 

 

4111

Zemljište

3.100.000

-10.000

3.090.000

 

 

412

 

Nematerijalna imovina

141.364.340

-9.638.083

131.726.257

 

 

 

4121

Patenti

11.820.000

-11.666.665

153.335

 

 

 

4123

Licence

77.693.340

-3.370.428

74.322.912

 

 

 

4124

Ostala prava

19.298.000

130.115

19.428.115

 

 

 

4126

Ostala nematerijalna imovina

32.553.000

5.268.895

37.821.895

 

42

 

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.856.953.471

105.181.553

2.962.135.024

 

 

421

 

Građevinski objekti

1.392.101.869

-27.576.797

1.364.525.072

 

 

 

4211

Stambeni objekti

465.123.465

14.500.000

479.623.465

 

 

 

4212

Poslovni objekti

896.765.490

-45.710.984

851.054.506

 

 

 

4214

Ostali građevinski objekti

30.212.914

3.634.187

33.847.101

 

 

422

 

Postrojenja i oprema

870.093.185

44.784.062

914.877.247

 

 

 

4221

Uredska oprema i namještaj

281.986.494

12.312.696

294.299.190

 

 

 

4222

Komunikacijska oprema

59.813.009

1.014.131

60.827.140

 

 

 

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

220.153.608

29.923.900

250.077.508

 

 

 

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

162.767.397

2.944.237

165.711.634

 

 

 

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

32.352.826

-2.538.766

29.814.060

 

 

 

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

113.019.851

1.127.864

114.147.715

 

 

423

 

Prijevozna sredstva

131.458.808

-98.288

131.360.520

 

 

 

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

66.236.228

7.841.712

74.077.940

 

 

 

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

65.222.580

-7.940.000

57.282.580

 

 

424

 

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
vrijednosti

252.587.347

80.633.800

333.221.147

 

 

 

4241

Knjige u knjižnicama

251.979.147

79.975.000

331.954.147

 

 

 

4242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

468.200

658.800

1.127.000

 

 

 

4244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

140.000

0

140.000

 

 

425

 

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

125.000

-65.000

60.000

 

 

 

4251

Višegodišnji nasadi

100.000

-50.000

50.000

 

 

 

4252

Osnovno stado

25.000

-15.000

10.000

 

 

426

 

Nematerijalna proizvedena imovina

210.587.262

7.503.776

218.091.038

 

 

 

4262

Ulaganja u računalne programe

207.412.262

7.258.776

214.671.038

 

 

 

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

0

425.000

425.000

 

 

 

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

3.175.000

-180.000

2.995.000

 

43

 

 

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

6.304.000

1.400.000

7.704.000

 

 

431

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

6.304.000

1.400.000

7.704.000

 

 

 

4312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

6.304.000

1.400.000

7.704.000

 

44

 

 

Strateške zalihe

2.000.000

19.861.027

21.861.027

 

 

441

 

Strateške zalihe

2.000.000

19.861.027

21.861.027

 

 

 

4411

Strateške zalihe

2.000.000

19.861.027

21.861.027

 

45

 

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

278.149.969

31.360.027

309.509.996

 

 

451

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

256.388.547

32.001.627

288.390.174

 

 

 

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

256.388.547

32.001.627

288.390.174

 

 

452

 

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

17.691.102

-541.600

17.149.502

 

 

 

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

17.691.102

-541.600

17.149.502

 

 

453

 

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

2.020.320

-100.000

1.920.320

 

 

 

4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

2.020.320

-100.000

1.920.320

 

 

454

 

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

2.050.000

0

2.050.000

 

 

 

4541

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

2.050.000

0

2.050.000

 

 

B. RAČUN  FINANCIRANJA

 

RAZRED

SKU­PINA

POD­SKU­PINA

ODJE-LJAK

NAZIV PRIHODA

PLAN ZA
2007.

POVEĆANJE/
SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2007.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

3.336.252.663

-436.252.470

2.900.000.193

8

 

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE  I ZADUŽIVANJA

13.309.777.516

-526.427.650

12.783.349.866

 

81

 

 

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

291.134.672

0

291.134.672

 

 

812

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

28.556.000

0

28.556.000

 

 

 

8121

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

28.556.000

0

28.556.000

 

 

816

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

262.578.672

0

262.578.672

 

 

 

8161

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

262.578.672

0

262.578.672

 

82

 

 

Primici od prodaje vrijednosnih papira

9.758.097.179

-771.562.897

8.986.534.282

 

 

821

 

Trezorski zapisi (neto)

500.000.000

0

500.000.000

 

 

 

8211

Trezorski zapisi – tuzemni

500.000.000

0

500.000.000

 

 

822

 

Obveznice

9.258.097.179

-771.562.897

8.486.534.282

 

 

 

8221

Obveznice – tuzemne

9.258.097.179

-771.562.897

8.486.534.282

 

83

 

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

1.510.000.000

0

1.510.000.000

 

 

832

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

1.510.000.000

0

1.510.000.000

 

 

 

8321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

1.510.000.000

 

1.510.000.000

 

84

 

 

Primici od zaduživanja

1.750.545.665

245.135.247

1.995.680.912

 

 

841

 

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

1.660.545.665

195.135.247

1.855.680.912

 

 

 

8413

Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija

1.660.545.665

195.135.247

1.855.680.912

 

 

844

 

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

90.000.000

50.000.000

140.000.000

 

 

 

8442

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

90.000.000

50.000.000

140.000.000

5

 

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

9.973.524.853

-90.175.180

9.883.349.673

 

51

 

 

Izdaci za dane zajmove

999.077.000

-32.698.000

966.379.000

 

 

511

 

Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama

5.000.000

0

5.000.000

 

 

 

5111

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

5.000.000

0

5.000.000

 

 

512

 

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

212.780.000

-15.000.000

197.780.000

 

 

 

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

212.780.000

-15.000.000

197.780.000

 

 

514

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

417.547.000

2.302.000

419.849.000

 

 

 

5141

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

417.547.000

2.302.000

419.849.000

 

 

516

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

363.750.000

-20.000.000

343.750.000

 

 

 

5161

Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

363.750.000

-20.000.000

343.750.000

 

53

 

 

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

232.427.500

7.300.000

239.727.500

 

 

531

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

215.000.000

0

215.000.000

 

 

 

5311

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

215.000.000

0

215.000.000

 

 

532

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

4.000.000

7.300.000

11.300.000

 

 

 

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

4.000.000

7.300.000

11.300.000

 

 

533

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

13.427.500

0

13.427.500

 

 

 

5332

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

13.427.500

0

13.427.500

 

54

 

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

3.066.226.477

205.222.820

3.271.449.297

 

 

541

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

1.206.526.099

38.841.642

1.245.367.741

 

 

 

5412

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada

414.941.780

-10.704.973

404.236.807

 

 

 

5413

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija

791.584.319

49.546.615

841.130.934

 

 

542

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

673.776.242

141.487.473

815.263.715

 

 

 

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

673.776.242

141.487.473

815.263.715

 

 

544

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

1.182.567.136

24.923.705

1.207.490.841

 

 

 

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

358.179.984

8.428.705

366.608.689

 

 

 

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

824.387.152

16.495.000

840.882.152

 

 

545

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

3.357.000